Nieuw

Kunnen we het klimaat “redden”? – Nee, maar we moeten het milieu en de natuur beschermen

Niemand kan het klimaat “redden”. Geen god, geen keizer, geen tribunaal. Iedereen die beweert dat we het klimaat kunnen beschermen, voert een demagogisch beleid en koestert een gevaarlijke en misleidende illusie. Maar wat wij als rationele wezens in ieder geval moeten doen, is ons milieu en de natuur beschermen tegen overexploitatie, vernietiging en vervuiling. We moeten dit werk doen, anders zullen we het niet overleven.

In de 3,5 miljard jaar vanaf het ontstaan van de eerste eencelligen tot de moderne mens zijn de leefomstandigheden op onze aarde altijd veranderd. Klimaatveranderingen hebben er in belangrijke mate toe geleid dat 99 procent van alle wezens die de aarde tot nu toe heeft voortgebracht, is uitgestorven. Alleen organismen die in staat waren zich aan te passen of daarop konden instellen, hebben het overleefd. Dit gold en geldt voor zowel mensen als dieren en planten.

Wat zijn de factoren die het klimaat echt bepalen?

Het is vastgesteld dat er de afgelopen 400 miljoen jaar ongeveer elke 100.000 jaar ijstijden zijn geweest. Volgens verschillende bronnen is de laatste grote ijstijd 10.000 of 18.000 jaar geleden geëindigd. Nog maar 400 miljoen jaar geleden draaide de Aarde 410 keer om haar eigen as gedurende één baan om de zon, dus sneller dan nu. Toen het tot een botsing met een andere grote jonge planeet kwam, ontsnapte onze moeder aarde nauwelijks aan vernietiging. Een van de gevolgen van de botsing was de afsplitsing van de maan, die sindsdien op een gemiddelde afstand van 385.000 kilometer rond de aarde heeft gedraaid. Door de afsplitsing van de maan verminderde de draaisnelheid van de aarde. Sindsdien draait zij in de loop van een zonnebaan slechts 365 keer om haar as, wat overeenkomt met één kalenderjaar in onze tijdsberekening.

Hier is een kort overzicht van enkele van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering op onze planeet: Ten eerste, onze aarde is geen bol. In werkelijkheid lijkt het op een vormeloze aardappel, waarvan de holtes gevuld zijn met water en hem als een bol doen verschijnen. Ten tweede draait de aarde rond een as die momenteel ongeveer 23° is gekanteld ten opzichte van zijn baan rond de zon. Omdat de aarde door haar onregelmatige vorm niet met een gelijkmatige snelheid draait en de helling van haar as voortdurend licht verandert, heeft dit invloed op haar totale beweging rond de zon. Bovendien is deze baan niet cirkelvormig, maar elliptisch. Het gevolg hiervan is dat de zon – gezien vanaf de aarde – niet altijd in het midden tussen de twee brandpunten van de ellips staat, maar dat de baan van de aarde soms in de ene richting verschuift, soms in de andere. Deze cyclus duurt ongeveer 100.000 jaar, waarbij de aarde soms dichter en soms verder van de zon af staat. Dit verklaart de grote ijstijden. De verandering tussen de warme perioden en ijstijden kan worden aangetoond in de afgelopen 2,6 miljoen jaar van het Quartair. Waarom de opeenvolging van warme en ijstijden een miljoen jaar geleden is vertraagd, is tot nu toe nog niet opgehelderd.

Andere factoren die een beslissende invloed hebben op ons klimaat:

Laten we eerst de getijden nemen. Deze worden gecreëerd door het effect dat de zwaartekracht van de maan heeft op de aarde. De maan trekt de wateren van de zeeën aan die tegenover haar staan. Door de rotatie van de aarde blijft de aarde onder het wateroppervlak draaien. Zo worden de getijden eb en vloed gevormd.

Dan zijn er nog de grote oceaanstromingen zoals de Golfstroom en de Humboldtstroom. Terwijl de Golfstroom in de Atlantische Oceaan verwarmd water in de Noordzee en de Groenlandse Zee brengt, transporteert de Humboldtstroom koud water door het warme omringende water langs de Zuid-Amerikaanse westkust. Samen met nog eens 33 andere zogeheten oppervlaktestromen hebben ze een enorme invloed op ons klimaat en weer. Een volledige uitwisseling van alle watermassa’s van de oceanen duurt vele honderden jaren.

De regenwouden op de evenaar spelen een belangrijke rol in ons klimaat. Door de sterke zonnestraling stijgt de verwarmde lucht daar tot een hoogte van 16 kilometer. Van daaruit verspreidt het zich naar de polen. De daaruit voortvloeiende luchtstromen worden van west naar oost gericht en zinken als droge lucht. Waar ze elkaar ontmoeten, vormen zich woestijnen. De droge luchtmassa’s blijven echter nog steeds stromen en keren als passaatwind terug naar de evenaar, zo zijn er op aarde vier klimaatzones ontstaan: Polaire zone, gematigde zones, subtropen en tropen. Hier wordt duidelijk dat de mens zeker invloed kan hebben op het klimaat, als hij bijvoorbeeld grote delen van het regenwoud ontbost en niet herbebost.

Enorme vulkaanuitbarstingen kunnen leiden tot een bijna volledige verduistering van de atmosfeer en het zonlicht weghouden van het aardoppervlak. De gevolgen kan men zich gemakkelijk voorstellen. Evenzo hebben orkanen, sterke aardbevingen en tsunami’s niet alleen invloed op het weer, ze hebben ook een langduriger effect op het klimaat.

Wat we nu eerder dan voorheen vrij nauwkeurig kunnen traceren dankzij de wetenschappelijke gegevensverzameling is dus een klimaatverandering die in principe altijd heeft plaatsgevonden sinds het bestaan van de aarde.

Wat zeggen klimaatbeschermers en hoe beschrijven zij de situatie?

Op de VN-conferentie over klimaatverandering in december 2015, waaraan ook veel staatshoofden en regeringsleiders deelnamen, werd een nieuwe internationale klimaatbeschermingsovereenkomst aangenomen. De kern van deze overeenkomst is dat de opwarming van de aarde door de CO2-uitstoot te verminderen duidelijk beperkt moet blijven tot onder de 2° Celsius, indien mogelijk zelfs 1,5° Celsius. Het protocol van overeenstemming geeft de ondertekenende staten echter volledige vrijheid om zelf te bepalen of zij al dan niet aan hun verplichtingen voldoen. Bovendien kan iedereen de overeenkomst na enkele jaren opzeggen, d.w.z. het verdrag is eigenlijk waardeloos. Toch zei de toenmalige Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks dat “Parijs niet het einde is, maar het begin van een lange weg”.

De bezorgdheid en bedenkingen over de toenemende vervuiling en vernietiging van het milieu door verschillende factoren zijn gerechtvaardigd. Het is inderdaad een kwestie van bescherming van de natuur en het milieu tegen allerlei invloeden. Of dit erin zal slagen de klimaatverandering te beïnvloeden, staat echter letterlijk in de sterren geschreven. De onzin van klimaatbescherming leidt ons alleen maar af van het nemen en afdwingen van de noodzakelijke beslissingen over natuur- en milieubescherming.

Voordat we onderzoeken waar het bij CO2 om gaat, dat verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde, moeten we eerst concreet over ons land praten.

Als politici als Merkel en Hendricks en hun dubieuze eco-instituten er niet in slagen om bij zinnen te komen, zal Duitsland binnenkort niet langer in de voorhoede van de geïndustrialiseerde landen van de wereld staan. Iedere serieuze politicus en econoom weet al lang dat de volledige afschaffing van de Duitse kolenindustrie en de overhaaste afbouw van kernenergie strategische fouten waren die nauwelijks kunnen worden rechtgezet. De gevolgen van dit energiebeleid hebben onvermijdelijk gevolgen voor de energie-intensieve sectoren van onze nationale economie, dat wil zeggen vooral de chemische industrie, de automobielindustrie en dus ook de machinebouw.

Sinds enige tijd spelen daarbij een dubieuze Öko-Institut e.V. en de Duitse Adviesraad voor Wereldwijde Verandering (WBGU) een bijzondere rol. Al in 2011 riep de WBGU in principe op tot afschaffing van de democratie om ecologisch gecontroleerde bestuursvormen af te dwingen en de afschaffing van de kolenindustrie. De CDU/CSU-geleide regeringen steunden deze waanzin vooral om populistische redenen. Het besluit om de steenkoolindustrie te verlaten was onlosmakelijk verbonden met electorale overwegingen, met Angela Merkel’s subtiele gebruik van de ramp van Fukushima in Japan om de komende verkiezingen te winnen. Inmiddels is dit besluit een fatale vergissing gebleken, niet in de laatste plaats omdat volledig wordt genegeerd dat de invoering en het gebruik van zogenaamde hernieuwbare energiebronnen enorme kosten met zich meebrengt.

Alleen al de noodzakelijke netuitbreiding, zonder welke de energie de consument niet kan bereiken, kostte reeds in 2015 meer dan een miljard euro. De netkosten bedragen momenteel 20 procent van de elektriciteitsprijs die we allemaal betalen. Er is geen einde aan deze ontwikkeling in zicht, dat wil zeggen dat elektriciteit steeds duurder word.

Als de resultaten niet kloppen, lijden sommige wetenschappers aan realiteitsverlies

In het publieke debat na de geleidelijke afschaffing van steenkool en kernenergie zorgden de media vervolgens voor een verdere afstomping van de Duitse bevolking. Terwijl vertegenwoordigers van onafhankelijke instellingen zoals het Europees Instituut voor Klimaat en Energie (EIKE) nauwelijks de kans kregen om het woord te voeren, mochten systeemconforme deskundigen zoals de professoren Schellnhuber en Edenhofer van het Potsdamse Instituut voor Klimaatonderzoek hun onbewezen claims in de media vertegenwoordigen. Het is geenszins een nieuw fenomeen dat wetenschappers die zich aan een bepaald onderwerp en bijbehorende stellingen hebben gecommitteerd, de werkelijkheid verliezen als de verhoopte resultaten van hun onderzoek niet uitkomen of niet kunnen worden bewezen. Immers, hun toekomstige wetenschappelijke loopbaan en de financiële situatie van hun instelling hangen er vaak van af.

Het wordt macaber als dergelijke verschijnselen ook van toepassing zijn op wetenschappelijke instanties zoals het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering van de VN. Deze commissie (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) publiceert bijna jaarlijks een statusrapport voor het grote publiek. Terwijl in het verslag van 2013 nog steeds wordt gesteld dat er geen oordeel kan worden geveld omdat er geen wetenschappelijke overeenstemming bestaat over de waarde ervan op basis van bewijzen en studies, staat in het statusrapport van november 2014: “Het is zeer waarschijnlijk dat de menselijke invloed de belangrijkste reden is voor de opwarming die sinds 1950 is waargenomen”.

Ja, is dat de mogelijkheid? Pas sinds 1950 is er sprake van opwarming? Wat was daarvoor? Is het niet gewoon het geval dat deze opwarming heeft plaatsgevonden sinds de laatste ijstijd? En niemand had dat moeten opmerken? Men kan zich afvragen wat men moet verstaan onder “zeer waarschijnlijk”? Deze campagne is niet zonder gevolgen gebleven. Zelfs de loutere vermelding van kernenergie alleen al wordt in de persoonlijke omgeving met minachting bestraft. Zelfs in een verlichte kring van vrienden en kennissen is er een opeenstapeling van opvattingen die tegen alle rede ingaat. Steeds meer mensen geloven dat de toenemende opwarming van de aarde kan worden tegengegaan, bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische auto’s, zonder zich kritisch af te vragen hoe dit kan worden bereikt.

Wat is de werkelijke situatie met CO2?

Laten we ons beperken tot wetenschappelijk bewezen feiten. CO2 is een spoorgas dat momenteel ongeveer 0,04 volumeprocent van de atmosfeer van de aarde uitmaakt. Dit betekent dat er vier moleculen CO2 per 10.000 moleculen van de atmosfeer zijn. De belangrijkste componenten van de lucht zijn stikstof (78,08%), zuurstof (20,09%) en argon (0,93%). CO2 is onzichtbaar en mag niet worden verward met rook van elektriciteitscentrales en ovens of met waterdamp van koeltorens. In tegenstelling tot wat andere stemmen beweren, is tot op heden geen enkel strikt bewijs geleverd dat het door de mens veroorzaakte aandeel van CO2 in de atmosfeer van de aarde een merkbaar effect heeft op het klimaat.

Volgens verschillende wetenschappelijke berekeningen draagt de mens slechts 2 tot 4 procent bij aan de toename van de CO2-uitstoot. Met andere woorden, bestaande analyses zijn niet bewezen – het zijn slechts veronderstellingen. Wat echter wel wetenschappelijk bewezen is, is het feit dat CO2 een belangrijk bestanddeel van de fotosynthese is, zonder welke er geen planten, geen dieren en geen mensen zouden zijn. Overigens produceert een mens alleen al door zijn ademhaling ongeveer 0,4 ton CO2 per jaar. Met een bevolking van 80 miljoen inwoners betekent dit dat Duitsland een aandeel van 32 miljoen ton heeft. Het is dan ook verrassend dat de klimaathysterici in het licht van deze feiten al niet lang geleden een volledig of tijdelijk verbod op het ademen voor de bevolking hebben geëist.

Gemeten aan de hand van de wereldwijde emissiecijfers in koolstof (C) in plaats van 10 GtC (gigaton koolstof per jaar), berekend door deskundigen, heeft Duitsland een totaal aandeel van ongeveer 2 % in deze uitstoot. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 0,2 GtC. Als we ons vanaf 2050 alleen nog maar voeden met akkerbouwgewassen, champignons, bessen en met pijl en boog ons dierenhuiden bezorgen, en geen industrie meer runnen, dan besparen we als Duitsers de komende 35 jaar wereldwijd 3,5 GtC aan CO2-uitstoot. Wat gebeurt er als deze 3,5 GtC niet wordt bespaard? In het begin zou slechts de helft ervan de atmosfeer in gaan, de rest in de oceanen en de biosfeer. Uiteindelijk zou de industriële zelfmoord van Duitsland slechts een marginale invloed hebben op de opwarming van de aarde. Volgens EIKE-berekeningen zou het 0,003° C zijn. Ook al is dit slechts bij benadering waar, moeten we onszelf niet langer voor de gek houden dat we het klimaat kunnen beïnvloeden en verdere opwarming van de aarde kunnen voorkomen door minder CO2 te produceren. Er zij ook aan herinnerd dat de processen in de atmosfeer van de aarde gekoppeld zijn, niet-lineaire chaotische systemen waarvoor de wetenschap nog niet voldoende uitleg heeft.

Wat kunnen we doen om ons milieu, de natuur en de aarde op een duurzame manier te beschermen?

We kunnen onmiddellijk stoppen met het vervuilen en vernietigen van ons milieu met plastic verpakkingen en soortgelijke producten die van nature niet afbreekbaar zijn. Als we het ecologisch evenwicht willen herstellen, moeten we onze zeeën, bossen en wateren schoon houden. Vervuilers moeten voor de rechter worden gebracht.

We zouden een einde kunnen maken aan de ontbossing van regenwouden door middel van bindende VN-overeenkomsten. Dat zou hun invloed op ons klimaat veiligstellen. Milieubescherming en natuurbehoud beginnen bij elk individu. De verontwaardiging van jongeren over het falen van de politiek en hun zorgen over de toekomst is volkomen begrijpelijk. Maar de instrumentalisering ervan in de zin van klimaatbescherming, zoals die momenteel in de media wordt gebruikt, is een dwaalspoor.

Terwijl de klimaathysterici klimaatverandering het belangrijkste onderwerp van het publieke debat maken, negeren ze bijna volledig het grootste gevaar dat de mensheid nog steeds bedreigt: het gevaar van een nucleaire catastrofe die zal duren zolang er kernwapens bestaan. Op dit moment komen de geesten van de Koude Oorlog terug, een nieuwe wapenwedloop dreigt. Het latente gevaar van lokale en grotere oorlogen moet worden afgewend. Oorlogen vernietigen niet alleen het milieu en het klimaat, ze kunnen ook de hele aarde vernietigen. Daarom moet de strijd voor vrede op de eerste plaats komen. We hebben een nieuwe beweging voor vrede nodig.

Bron:
Können wir das Klima „retten“? – Nein, aber Umwelt und Natur müssen wir schützen
AnderweltOnline.
Auteur: Bernd Biedermann

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.216 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8643 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

3 Comments on Kunnen we het klimaat “redden”? – Nee, maar we moeten het milieu en de natuur beschermen

 1. vangie1206j // juli 15, 2019 om 01:19 //

  Als men nou eerst eens begint met als konijnen er op los te fokken zal in ieder geval de vervuiling verminderen.
  En eens stoppen met al dat oorlog voeren wat ook ernstig het milieu belast.

  Like

 2. U bedoelt de zwarte, bruine, licht getinte en religieus geïnspireerde konijnen?.

  Like

 3. Wilfred // juli 16, 2019 om 11:43 //

  Hier het klimaat in 1 uur, schrik niet.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s