Nieuw

VN-bijeenkomst in Genève: “Media inzetten voor een strategie tegen islamofobie”

CONFERENTIE VAN HET "WERELDFORUM VOOR MIGRATIE EN ONTWIKKELING" OP 28 MEI

Op de conferentie werd besproken hoe de bevolking zich door de media kan laten beïnvloeden op het gebied van migratie. Het voorstellen van succesverhalen, het onderbelichten van negatieve kanten, het verspreiden van het menselijkheid als leidend principe, het bevorderen van emoties en het ontwikkelen van strategieën tegen Islamkritiek, die als ,,Islamofobie" moet worden gebrandmerkt.

Achter de schermen bij de Verenigde Naties neemt het “Global Forum on Migration & Development” de touwtjes in handen om migratie te bevorderen.

DOOR MICHAEL STÜRZENBERGER

Op 28 mei vond in Genève een conferentie plaats waarop verschillende projectgroepen plannen uitwerkten om de massale immigratie voor de bevolking aanvaardbaar te maken. Een van de discussies spitste zich toe op “publieke verhalen over migratie en migranten” – de opzet van de publieke presentatie over immigratie en migranten. Martin Hebner, lid van de Bundestag voor de AfD, was aanwezig op deze conferentie en gaf schandalige informatie aan PI-NEWS. Het is onbegrijpelijk hoe massaal vertegenwoordigers van islamitische staten invloed uitoefenen en hoe graag linkse politici uit westerse landen dit oppakken.

Aan het begin van deze gespreksronde zei de vertegenwoordiger van Marokko, die samen met de Canadese vertegenwoordiger de conferentie voorzat, dat het onderwerp van groot belang is vanwege de uitvoering van het “Global Pact for migration”. Er was “Hate Speech” en “Fake News” in de media. Migranten worden verkeerd begrepen. Dit moet dringend worden tegengegaan. Migranten zouden helpen op gebieden als belastingen en sociale zekerheid.

De Canadese vertegenwoordiger, die ook lid was van de conferentiecommissie, bevestigde dat een op feiten gebaseerde discussie met strategieën ten aanzien van de gesprekspartners en het gebruik van de invloed van de media om de discussie vorm te geven noodzakelijk was.

De Marokkaan voegde eraan toe dat een realistische kijk op migratie nodig was, omdat er in sommige landen alarmerende resultaten zijn geboekt. Twee tot drie maanden voor de verkiezingen zullen veel regeringen stoppen met het uitbrengen van positieve berichten over migratie. Het probleem van “extreemrechts”, dat ook tegen het ACM optrad, leidde tot dit probleem.

Als niet-gouvernementele organisatie (NGO) was ook de ICMC, de International Catholic Migration Commission, vertegenwoordigd. Hun collega legde uit dat de oorzaak van de problemen een verkeerd begrip van de feiten was. Het zou nodig zijn om de discussie over migratie met trots te voeren. Het was noodzakelijk om de besprekingen te voeren met het besef dat de gastlanden succes hebben gehad bij de opvang van migranten.

De verhalen over migratie mogen niet gedomineerd worden door “extreem rechts”. Men moet niet wachten, maar zelf positief rapporteren. De verhalen zelf moeten worden ontworpen met positieve elementen. Moeilijkheden zouden niet volledig moeten worden genegeerd, maar het positieve resultaat op lange termijn zou moeten worden benadrukt. Meer realisme is nodig bij de erkenning van de zorgen, maar tegelijkertijd zijn ook een geruststelling en actieve informatie nodig om het positieve resultaat te bereiken.

Marokko voegde eraan toe dat de problemen in de media werden toegeschreven aan illegale migratie. Het ontwerp als regelmatige migratie leidt tot succesverhalen. Migratie zou hebben geleid tot succes op alle niveaus, te beginnen met het bedrijfsleven en de academische wereld. Daartoe zouden zij zelf toonbare voorbeelden (“showcases”) ontwikkelen en tegelijkertijd alle anderen vragen om hun eigen bijdrage te leveren.

Goede voorbeelden hiervan zijn zeker te vinden op lokaal niveau. De definitieve documenten moeten tegen september worden opgesteld. Iedereen wordt opgeroepen om met voorbeelden te komen. Het definitieve conceptdocument zal in september worden gepresenteerd. De workshop in Rabatt, die begin juli is aangekondigd, zou ook dit doel dienen.

De Algerijnse vertegenwoordiger benadrukte dat het belangrijkste onderwerp dat relevant is voor de actualiteit “Islamofobie” is. De meeste migranten in de wereld zouden moslims zijn. De media moeten worden opgeleid voor een strategie tegen islamofobie. De noodzakelijke discussies en argumenten moeten worden opgepakt en gedeeld.

Algerije heeft een grote diaspora in Europa en is daar mee in dialoog. Hierdoor hadden ze het inzicht dat de “creatie van een positief beeld” was gemist. Het was echter noodzakelijk om dit te creëren, omdat er politieke campagnes mee konden worden gestart. Anders zijn moslims altijd het slachtoffer van campagnes met een ander doel.

Meningleiderschap en de lange termijn opzet van de berichtgeving zijn belangrijke taken die moeten worden aangepakt. Positieve verhalen moeten in de media worden verankerd. Stereotiepe haattoespraken die onze aanpak proberen tegen te gaan, moeten worden weggenomen. Ervaren organisaties zoals IOM en OIC moeten hierbij worden betrokken.

De Canadese vertegenwoordiger voegde eraan toe dat het creëren van andere soorten verhalen noodzakelijk was, zoals vluchtelingenfamilies die naar Europa waren gevlucht, maar die tijdens de vlucht familieleden hadden verloren. Als bijvoorbeeld zeven familieleden stierven en het verdriet regeerde, dan zouden er emoties worden opgewekt. Er zou dan ook een kans zijn dat de lokale Imam zich bij hen zou kunnen aansluiten. Dit vermijdt politieke kwesties en richt zich op menselijkheid en emoties.

De vertegenwoordiger uit Libanon vroeg hoe overheden het imago van migranten in de media kunnen reguleren. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om te reguleren en te sturen.

Marokko heeft bevestigd dat elke regering een verantwoordelijkheid heeft om op te treden tegen “haatzaaiende spraak”. Er moet een vriendschappelijke, positieve discussie over migranten worden gevoerd.

De Zweedse vertegenwoordiger stelde voor dat de regeringen een regelgevende band tussen de media en de overheid tot stand zouden moeten brengen. In de rondetafelgesprekken moet de weg voorwaarts worden uitgestippeld om een link te leggen tussen de media en de beleidsmakers.

Algerije zei dat de verkiezingen in de EU slecht nieuws hadden opgeleverd. Wat nodig is, is een lijst van positieve en negatieve verhalen en hun makers. En waarom er in de doellanden zo veel positieve berichten onbekend zijn. Waarom zouden ze er niet in slagen om positieve berichten beschikbaar te stellen aan de samenleving?

Canada zei dat het duidelijk was dat migratie voordelen zou opleveren, dat zou ook uit academische documenten blijken, maar dat velen in de bevolking er geen vertrouwen meer in zouden hebben. Ze zouden het wel lezen, maar belangrijker was wat de burgers dagelijks meemaakten en dat was een probleem.

Libanon betoogde dat voetbalteams uit migranten bestaan, wat een dagelijkse ervaring is. Dit was een startpunt voor positieve berichtgeving. De donkere kanten van migratie moeten worden ondergesneeuwd.

Canada merkte op dat mededelingen over migranten aan het document moeten worden toegevoegd.

Groot-Brittannië stelde voor om te beginnen met het onderwijssysteem, dat een positief verhaal zou moeten brengen. Een fundamentele verandering in het onderwijsprogramma leek noodzakelijk. Als het echter altijd op een positieve manier zou worden gepresenteerd, zou het ongeloofwaardig worden, omdat het soms ook negatief zou zijn. Het moest gebaseerd zijn op bewijs, maar zonder het risico te lopen dat het “extreem rechtse” in de kaart zou spelen. Maar sommige feiten mogen niet worden genegeerd, anders zou de geloofwaardigheid in gevaar komen.

De Algerijnse vertegenwoordiger verklaarde dat migratie op zich geen positieve of negatieve migratie is, maar een feit. Het is een historische trend en vertegenwoordigt de mensheid. Wat nodig was, was een rapportagesysteem over islamofobie, dat op een verstandige manier via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) moest worden uitgevoerd. Net zoals de Joden in de VS een controle van de media hadden ingesteld, zo zouden zij zelf ook een inventaris van de media moeten opmaken. Met een toetsing en aangevuld met een onderwijsprogramma.

Canada verklaarde dat in de document reeds rekening is gehouden met het onderwijs, maar dat het moet worden uitgebreid, ook wat de opleiding van leraren betreft. Wat nodig was, was een transformatie van een realistischere naar een positievere rapportage.

Michelle Bachelet, de “Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten” (OHCHR), benadrukte dat het Bureau voor de Mensenrechten van de VN het noodzakelijk achtte om zich positief uit te spreken. Men zou het debat kunnen vermenselijken door het besef te wekken dat er niet slechts één visie op migratie bestaat. De kwesties moeten een menselijk gezicht krijgen. Niet om in stereotypen te spreken, maar om de migranten zelf een stem te geven om een verandering van begrip (“reshaping”) te bereiken. Praten over zorgen zou de indruk wekken dat ze echt zijn, bijvoorbeeld vanwege banen, de sociale zorg of het onderwijs. Op dit punt is de bezorgdheid van de burgers tot nu toe misbruikt door “rechts”. Het was moeilijk om de media te controleren en een andere oriëntatie (“reshaping”) leek meer op zijn plaats.

De vertegenwoordiger van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) merkte op dat de situatie van de centrale media volledig was veranderd en dat zij veel van haar belang aan het verliezen was (“vrije val”). Het gewicht van de sociale media daarentegen nam toe.

Men moest uitzoeken hoe men kon communiceren, waarbij de toon betrouwbaar en authentiek moest zijn. Om het publiek te bereiken, moeten de harten worden geopend. Dit betekent ook dat we ons tot de jongsten richten, omdat het de huidige en de volgende generatie aanspreekt. Het geheel moet altijd gebaseerd zijn op solide feiten. Bovendien moet de volgende generatie filmmakers worden betrokken en ondersteund.

Canada voegde eraan toe dat emoties een nieuwe manier van denken mogelijk maken en een meer innovatieve betrokkenheid van het publiek mogelijk maken.

De UNICEF-vertegenwoordiger bevestigde dat het succes van de betrokkenheid van jongeren van cruciaal belang is voor het succes. De discussie over klimaatverandering had aangetoond wat jongeren kunnen doen om het verschil te maken. Bovendien is het verwerven van influencers (“beïnvloeders”) en dus ook hun volgelingen belangrijk. Je hebt een instrument nodig om het denken van mensen te beïnvloeden op basis van emoties. De manier waarop gegevens en feiten worden geregistreerd, bepaalt de manier waarop mensen denken.

Men moet het verhaal vertellen dat migrantengemeenschappen in angst leven. En deze angst moet aan de bevolking worden gepresenteerd. Migranten moeten spreken, met livestreams, met een christelijke kerkelijke roep („Call“) als een oproep tot vrede voor toekomstige generaties, wat zou resulteren in “het verhullen van de discussie”.

De Srilankaanse vertegenwoordiger merkte op dat de mensen graag negatief zouden willen spreken. Hiervoor waren corrigerende maatregelen nodig.

Marokko voegde eraan toe dat de perceptie van migranten in de landen van bestemming moet worden gewijzigd.

Mexico bevestigde dat het Wereldforum voor migratie en ontwikkeling (GFMD) de afgelopen vier jaar veel heeft geabsorbeerd en dat deze perceptie reeds is geherstructureerd.

Algerije waarschuwde dat er op het internet een tegenstrijdigheid was met de standpunten van de GFMD. Volgens de verklaringen en meningen die daar verschijnen, moet de migratie worden beperkt. Maar waarom zouden de positieve aspecten van migratie niet als eerste op het internet verschijnen, waarom zouden conflicten daar als eerste worden gepresenteerd?

Het zou beter zijn om het beeld te beïnvloeden door middel van positieve reacties en uitzendingen. De inhoud van de rondetafelgesprekken in het kader van de GFMD moet als oproep aan onze adressaten worden overgebracht.

Zweden stelde voor om migranten als de stem van de migranten te betrekken, bij voorkeur vanaf het begin van de komende top, als een manier om het publiek emotioneel te betrekken. Men zou een beetje interactiever moeten worden.

Er bestaan negatieve verhalen, maar angsten moeten actief worden opgepakt en op een andere manier worden behandeld (“refraiming”). Innovatieve benaderingen zijn nodig, zoals de “kleine dansende jongen”, een video van 20 seconden met een aanzienlijke emotionele impact.

Libanon waarschuwde dat er in tijden van economische crisis meer druk op migranten zou komen te staan. In tijden van hoogconjunctuur was de algemene ontvangst positiever.

Het Verenigd Koninkrijk wees erop dat de stem van de gastlanden een belangrijke rol speelt. Hier zijn mensen nodig die met migranten leven en werken. Deze mensen moeten hun zegje kunnen doen.

Algerije benadrukte dat dit reeds in de krant is vermeld. Het was noodzakelijk om films te beïnvloeden en te financieren. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld hadden de bijdragen over Noord-Afrika een positief effect op de beoordeling van de lokale bevolking. Het is belangrijk om filmmakers uit te nodigen die betrokken zijn bij deze onderwerpen. Als er films zouden worden gemaakt die Oscar of Palme d’Or-prijswinnaars waren, die de migratie in een positief daglicht stelden, zou dat een groot effect hebben. De invloed van en door filmmakers is groot. Het zou ook zinvol zijn om de postdoctorale studenten van de filmacademies op te nemen.

De vertegenwoordiger van het Vaticaan zei dat “de Heilige Stoel” voor het eerst aanwezig was bij het rondetafelgesprek. Hij feliciteerde alle deelnemers met deze discussie. Positieve en eerlijke verhalen zijn belangrijk. Men wilde formeel deelnemen aan de toekomst en had veel voorbeelden uit de doellanden tot zijn beschikking (“Show Cases”).

Canada heeft aangegeven dat het gezamenlijke document in september gereed zal zijn. De workshop in Marokko begin juli, georganiseerd door de Marokkaanse regering, zou de belangrijkste basis moeten vormen. Ze zouden elkaar daar weer ontmoeten. Er werd gevraagd om tegen die tijd een maximum aan “Best Practice” en “Show Cases” aan te bieden en om uitbreidingen van het concept paper voor te stellen.

Tot zover de documentatie van de belangrijkste punten van deze discussie, die duidelijk laat zien hoe de bevolking zich door de media over het migratievraagstuk moet laten beïnvloeden. De discussie zal succesverhalen presenteren, negatieve kanten onderbelichten, de menselijkheid als model bevorderen, emoties bevorderen, strategieën ontwikkelen tegen de Islamkritiek, die als “Islamofobie” wordt gebrandmerkt. Het doel is om banden te leggen tussen de media en overheden en de volgende generatie filmmakers erbij te betrekken als onderdeel van een langetermijnstrategie om jongeren te bereiken.

Het is dus duidelijk dat moslimfunctionarissen de islamisering van Europa via de achterdeur van de “menselijkheid” met de migratiestromen proberen te bevorderen. Links zijn in dit opzicht nuttige idioten, die alleen maar op de knoppen “menselijkheid”, “diversiteit” en “tolerantie” hoeven te drukken om alle deuren open te krijgen.

De manipulatieve mediamachines die hier zullen worden opgebouwd, doen nu al verdacht veel denken aan het propagandamateriaal van het nationaal-socialisme in het Derde Rijk en het internationaal-socialisme in de DDR. Het is enorm belangrijk dat met de AFD kritische waarnemers eindelijk vertegenwoordigd zijn in dit griezelige apparaat om de gevaarlijke machinaties bloot te leggen. Martin Hebner, lid van de Bundestag voor de AfD, is volwaardig lid van de Commissie voor de zaken van de Europese Unie en plaatsvervangend lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, en heeft toegang tot dergelijke VN-congressen. Zijn verslag zou aanleiding moeten geven tot een brede publieke kritiek op deze onheilspellende conferenties in het kader van het Global Covenant on Migration.

Bron:

UN-Treffen Genf: „Medien für Strategie gegen Islamophobie erziehen“

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.196 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Piranjaha (1422 Articles)
De door mij vertaalde artikelen geven niet per se mijn mening weer. Ze zijn regelmatig ook tegenstrijdig met elkaar. De huidige ‘wetenschap’ kan daar niet zo goed mee overweg, want alles moet in consensus zijn. Naar mijn mening houdt wetenschap en historisch onderzoek in dat je zoveel mogelijk facetten van een bepaalde zaak bekijkt (en na afloop nog steeds niet overtuigd bent en nieuwsgierig blijft). Van allerlei kanten. De logische consequentie daarvan is dat sommige weergaven botsen of – o jee – onaangenaam zijn.

13 Comments on VN-bijeenkomst in Genève: “Media inzetten voor een strategie tegen islamofobie”

 1. Johan P // juni 14, 2019 om 22:10 //

  Dit alles uiteraard niet gehinderd door feiten en werkelijkheid.
  Maar daar zijn de media van tegenwoordig toch al niet goed in

  Like

 2. Feniks // juni 14, 2019 om 22:11 //

  Dit gaat dus enkel over migratie naar Europa.
  Laten ze zich richten op migratie naar Afrika, Israel en de Arabische landen en dan graag met dezelfde argumenten.

  Like

 3. heksenhiel // juni 14, 2019 om 23:07 //

  Bijna geen enkel land wil dat SCHORUM binnen halen of hebben, behalve het naar andere groepen misselijk makend gedrag van pamperen en maar zeggen hoe lief en aardig ze zijn. ER IS GEEN ENKELE IMMIGRANT VAN PLAN OM OOIT AAN HET WERK TE GAAN, WANT ER IS ZELFS GEEN WERK VOOR DE EIGEN BEVOLKING !!! Bij die conferentie op 28 mei in Genève werd er door een hooggeplaatste functionaris dat die migranten verkeerd worden begrepen en er niets goeds wordt verteld over die mensen. WELK GOEDS DAN. Wij begrijpen die steeds terug kerende aanslagen als geen ander. Dus wat raaskalt die idioot. Ze zijn nog steeds 300 jr. geleden gestopt met zich te ontwikkelen en nu krijgen wij de schuld van wat er allemaal MAG EN WORDT GEDAAN IN OPDRACHT VAN ALLAH (HAHA) En wat voor succes brengen die instromende met zich mee dan ALLEEN DE WERELD WILLEN OVERHEERSEN. Volgens die IDIOOT promoten wij haattoespraken. Nou ja nu breekt mijn klomp toch echt. DIE ISLAMIETEN ZIJN HIER MEE BEGONNEN EN NIET WIJ IN HET WESTEN, HET TUIG VAN DE LAAGSTE ORDE.

  Like

 4. Jantje // juni 14, 2019 om 23:22 //

  De zgn. successen zijn de uitzonderingen die de regel bepalen.
  Komt nog bij dat ze de duivelse Islam meenemen.

  Like

 5. Chris Dirick // juni 14, 2019 om 23:53 //

  De VN vraagt het onmogelijke! De media kunnen zich niet nog meer inzetten om de waarheid te verdoezelen dan ze nu al doen. Dan zou zelfs iemand met maar twee hersencellen er zich bewust van worden dat hij/zij voortdurend belogen en bedrogen wordt waar het immigratie betreft. Mochten de media echter gehoor geven aan de eisen van de VN zou het kunnen gebeuren dat een deel van de slapers wakker wordt en lawaai begint te maken. Het andere deel van die slapers is echter ofwel hersendood of lynx.

  Like

 6. John R Hommersom // juni 15, 2019 om 08:37 //

  bewapen U

  Like

 7. Chris Tenhond // juni 15, 2019 om 12:04 //

  ‘Islamofobie’ is letterlijk : angst voor de islam, en zolang ze bommen doen ontploffen en onschuldige mensen doden, heb ik daar bang van, en terecht, denk ik; we mogen niet meer zeggen wat we willen, maar ze kunnen ons niet beletten te denken wat we willen !

  Like

 8. timpietersen // juni 15, 2019 om 12:31 //

  als trump zijn muur nou bouwd kunnen al deze lieden tegen deze muur worden gezet (hoogverraad)

  miischien kunnen onze ((( ))) lezers lobbyen by het cidi en andere organisaties om een israelisch imigratiebeleid te voeren in nederland?

  bedankt!

  Like

 9. Strike // juni 15, 2019 om 12:46 //

  Kijk eerst eens in de spiegel, naar de oorzaak.

  Like

 10. Wat een stompzinnig gedoe. Denken ze nu echt dat mensen blind zijn. Alleen linkse regeringen negeren de feiten. In elk EU land begint de weerzin tegen de islam te groeien: wanneer landt dat nu eens.

  Like

 11. Germaans Roosje // juni 15, 2019 om 23:06 //

  Hoe hard je ook roept dat het chocola is, een drol blijft een drol. Een migrant die respect heeft voor zijn gastland, zich aanpast aan de lokale normen en een nuttige bijdrage aan de maatschappij levert (werkt) is van harte welkom. Als ze zich allemaal zo zouden gedragen is er geen propaganda nodig. Ze hebben het slechte imago volledig aan zichzelf te danken. Zo is islam geen godsdienst maar een patriarchaal fascistisch machtssysteem, wie genoeg hersencellen werkend in zijn hoofd heeft doorziet dit en wijst die zogenaamde religie af. Dat is geen fobie, dat is gezond verstand.

  Like

 12. Greengo // juni 18, 2019 om 16:44 //

  Na het laatste commentaar van #Geronimo voel ik enige aarzeling of ik het volgende videobericht op dit lijntje zal plaatsen, maar dat ga ik toch maar wel doen.. Tenslotte is er niets mis met truth seekers..

  Top Muslim Channel Wants Us Banned (MercifulServant Goes Full Censorship Jihad!)
  16 jun. 2019 / Acts17Apologetics

  Like

 13. tim pietersen // juni 21, 2019 om 21:16 //

  Strike // juni 15, 2019 om 12:46 //
  Kijk eerst eens in de spiegel, naar de oorzaak.

  #thanksjews

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s