Nieuw

‘Darkest Hour’: Geweldige film, Gebrekkige geschiedschrijving

CC BY 2.0 / BiblioArchives / LibraryArchives / Sir Winston Churchill

“Darkest Hour” – een portret van Winston Churchill tijdens de grimmige dagen van de Tweede Wereldoorlog – is een kassucces, en een inspiratiebron voor afgematte en held-hongerige kijkers. Voor zijn uitstekende weergave van de Britse leider uit de oorlogstijd heeft Gary Oldman terecht een Oscar verdiend. Maar hoewel het een artistieke prestatie en groots vermaak is, is “Darkest Hour” een slechte geschiedvertelling.

Auteur: Mark Weber – Vertaling: Rommel

Het verhaal van de film ontvouwt zich over een paar weken in het voorjaar van 1940. Na het verbluffende Duitse succes tegen Britse en Franse troepen in Noorwegen, heeft het parlement het vertrouwen verloren in het vermogen van premier Neville Chamberlain om het land te blijven leiden. Churchill, die bekend staat om zijn felle vijandigheid tegenover Hitler en Duitsland, wordt opgeroepen om een nieuwe en bredere regering te leiden. Ondanks ernstige twijfels over zijn beoordelingsvermogen en temperament – gedeeld door de koning en vele collega’s, waaronder leiders van zijn eigen partij – wordt Churchill premier.

In de monumentale slotscène uit “Darkest Hour” portretteert Gary Oldman Winston Churchill terwijl hij zijn “Never Surrender” toespraak houdt voor het parlement op 4 juni 1940. © Jack English/Focus Features

Op het slagveld gaat het snel van kwaad naar erger. Duitse troepen overweldigen de Britten en Fransen op het Europese vasteland, en de overblijvende Britse troepen worden gedwongen zich over het Kanaal vanuit Duinkerken terug te trekken. Nu het land geconfronteerd wordt met een militaire ramp zonder weerga in de moderne geschiedenis, dringen belangrijke leden van zijn eigen binnenste kring er bij Churchill op aan om vredesbesprekingen met Duitsland te beginnen voordat hun onderhandelingspositie verder verzwakt.

Churchill is er niet helemaal zeker van wat te doen en probeert de stemming van gewone burgers te begrijpen, vooral om hun bereidheid te meten om veel meer lijden en ontberingen te verdragen als Groot-Brittannië blijft vechten, met inbegrip van de verschrikkingen van een mogelijke invasie.

In een belangrijke episode van de film, die volledig fictief is, stapt hij in een drukke straat abrupt uit zijn auto met chauffeur om – voor het eerst in zijn leven – af te dalen naar een metrostation om gewone Londenaren te ontmoeten. De mensen met wie hij spreekt, spreken unaniem hun vastberadenheid uit om de strijd voort te zetten, wat er ook gebeurt. Gesterkt door deze zogenaamd representatieve staalkaart van de publieke opinie, geeft Churchill vervolgens zijn beroemde “We Shall Never Surrender” toespraak aan een juichend parlement, een meesterlijke oratie die de film op een opzwepende toon afsluit.

In feite had Churchill weinig respect voor de publieke opinie. Gedurende zijn hele carrière waren zijn opvattingen over de grote vraagstukken van die tijd vaak in tegenspraak met die van de meeste burgers, of zelfs met de meeste leden van zijn eigen Conservatieve Partij. Hij werd terecht beschouwd als een buitenbeentje.

Toen Chamberlain in september 1938 terugkeerde uit München, nadat hij met de leiders van Duitsland, Frankrijk en Italië een regeling voor de Sudetenland-crisis had getroffen, verwelkomden de meeste Britten hem thuis met gevoelens van dankbaarheid en opluchting. Het publiek was het met een overweldigende meerderheid eens met wat de meesten beschouwden als een redelijke regeling van een crisis die het gevaar van een begin van een nieuwe Europese oorlog had gebracht. Churchill’s uitgesproken minachting voor de overeenkomst van München en, meer in het algemeen, voor Chamberlain’s “appeasement” beleid ten opzichte van Hitler-Duitsland was sterk in tegenspraak met de algemene stemming. Het was precies voor zijn fanatieke vijandigheid tegenover Hitler en Duitsland, die zo drastisch uit de pas was gelopen met de houding van de meeste leden van zijn eigen partij, dat hij werd gekozen om de minder oorlogszuchtige Chamberlain als premier te vervangen.

Misschien wel de meest vernederende manifestatie van het feit dat Churchill geen contact had met de zorgen en hoop van de meeste Britten kwam in juli 1945, enkele weken na het einde van de oorlog in Europa. Bij de eerste nationale verkiezingen sinds het uitbreken van de oorlog hebben de Britse kiezers Churchill en de conservatieven resoluut van de hand gewezen, in een verbazende ontsteltenis die de Labour Party aan de macht bracht.

Winston Churchill, in 1942

“Darkest Hour” versterkt het wijdverbreide geloof dat de toespraken van Churchill een cruciale rol hebben gespeeld in het handhaven van het Britse moreel. Een wetenschapper die de zaak zorgvuldig heeft onderzocht, heeft ontdekt dat deze opvatting grotendeels een mythe is. Na bestudering van overheidsdocumenten en enquêtes, maar ook van hedendaagse dagboeken van gewone mensen, concludeerde professor Richard Toye van de Universiteit van Exeter dat er “weinig bewijs” is dat de retoriek van Churchill belangrijk was voor het versterken van de Britse slagvaardigheid in de oorlogstijd.

“De eerste toespraken van Churchill als premier in de donkere dagen van 1940 werden geenszins algemeen geprezen,” zegt Prof. Toye. “Veel mensen dachten dat hij dronken was tijdens zijn beroemde ‘Finest Hour’ uitzending, en er is weinig bewijs dat ze een beslissend verschil maakten voor de wil van het Britse volk om door te vechten”. Zoals hij uitlegt in zijn boek The Roar of the Lion, was Toye verrast door de resultaten van zijn onderzoek.

Hij onderzocht ook Home Intelligence rapporten en massale observationele archieven om te weten te komen wat mensen dachten van Churchill’s toespraken in die tijd in vergelijking met wat ze zich later herinnerden, of dachten dat ze zich herinnerden. Zijn beroemde “Never Surrender” toespraak in het parlement werd nooit uitgezonden, maar de mensen waren ervan overtuigd dat ze het hadden gehoord. “Het werd nooit uitgezonden, hoewel het door een omroeper op de BBC werd gemeld en in de pers werd geciteerd”, wijst Prof. Toye erop. Toye: “Mensen beweren echter dat ze zich deze beroemde toespraak van juni 1940 nog herinneren te hebben gehoord, hoewel ze dat niet ze hadden  gedaan. Het werd negen jaar later opgenomen voor het nageslacht, samen met anderen van zijn toespraken in oorlogstijd”.

Churchill’s reputatie als groot redenaar is gebaseerd op een handvol vaak herhaalde passages uit slechts enkele van zijn vele toespraken. Hoewel die gedenkwaardige zinnen ontegenzeggelijk aangrijpend zijn, zijn ze ook uitzonderlijk. Maar al te vaak waren zijn toespraken langdradig, slingerend, moeilijk te begrijpen en doorspekt met verkeerde voorstellingen en feitelijke vergissingen.

De opzwepende “Never Surrender” toespraak die “Darkest Hour” afsluit is puur theater. In feite heeft Hitler nooit om de capitulatie van Groot-Brittannië gevraagd of gezocht. Hij wilde alleen dat Groot-Brittannië de oorlog tegen Duitsland zou staken.

Als iemand die jarenlang uitgesproken grote bewondering had voor de Britten, werkte Hitler als kanselier voor Duits-Britse vriendschap. Hij was enorm blij toen de twee landen in 1935 een belangrijk marine-akkoord sloten. Toen Groot-Brittannië in 1939 de oorlog tegen Duitsland uitriep, raakte hij geschokt en ontzet. Toch bleef hij de Britse leiders, zowel in het openbaar als via diplomatieke kanalen, de hand reiken om op de een of andere manier een einde te maken aan de gevechten.

Na de spectaculaire Duitse overwinning op de Franse en Britse strijdkrachten in mei-juni 1940 en de Franse acceptatie van een wapenstilstand, deed Hitler een gedurfde poging om de oorlog te beëindigen. In een belangrijke toespraak die werd uitgezonden op radiostations over de hele wereld, deed hij een dramatisch beroep op de leiders in Londen, en op het Britse volk, voor een eervolle beëindiging van het conflict. Het was Churchill die erop aandrong om, zoals hij het uitdrukte, “oorlog te voeren, op zee, op land en in de lucht, met al onze macht”, op zoek naar “overwinning tegen elke prijs”.

In de historische toespraak die “Darkest Hour” afsluit, roept Churchill steun op voor zijn oorlogsbeleid door te suggereren dat vrede met Hitler zou betekenen dat er hakenkruisvlaggen in Londen zouden zwaaien. Dit is onzin. Zelfs in landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog geallieerd waren met Duitsland, zoals Finland en Bulgarije, zwaaiden nooit de hakenkruisvlaggen in hun steden.

Churchill was minachtend over het eerdere verzoeningsbeleid van zijn voorganger ten opzichte van Duitsland. Maar nadat hij premier werd, nam Churchill zijn eigen beleid van nog verdergaande verzoening aan – deze keer tegenover de Sovjet-Unie. Hoewel Churchill de wereld vertelde dat Hitler niet te vertrouwen was, verkondigde hij herhaaldelijk zijn volmondig vertrouwen in de Sovjet-dictator Stalin.

Toen Groot-Brittannië in 1939 de oorlog verklaarde tegen Duitsland, beweerden de leiders in Londen dat zij daartoe verplicht waren omdat het Hitler-regime de onafhankelijkheid van Polen bedreigde. Maar na vijf en een half jaar oorlog, en in overeenstemming met Churchill’s beleid van samenwerking met Stalin, werd de onafhankelijkheid van Polen uitgeroeid, ditmaal door het Sovjetregime.

“Darkest Hour” versterkt de wijdverbreide indruk, die Churchill zelf heeft aangemoedigd, dat een eervolle of duurzame vrede met Hitler eenvoudigweg niet mogelijk was. Maar zoals hij zelf later erkende, is dat gewoonweg niet waar. In een vertrouwelijke boodschap van 24 januari 1944 schreef Churchill aan Sovjetpremier Stalin: “Ik weet zeker dat u weet dat ik nooit apart met de Duitsers zou onderhandelen… We hebben er nooit aan gedacht om een aparte vrede te sluiten, zelfs niet in de jaren dat we alleen stonden en die gemakkelijk tot stand hadden kunnen brengen zonder ernstig verlies voor het Britse rijk, en grotendeels ten koste van u”.

Vooral in 1940 of 1941 had een Britse leider gemakkelijk een akkoord met Hitler kunnen bereiken, waarbij Groot-Brittannië zijn soevereiniteit, zijn grote marinevloot en zijn rijk zou hebben behouden. Voor de duidelijkheid: dit zou hebben betekend dat de Duitse hegemonie in Oost-Europa zou zijn erkend. Maar aan het einde van de oorlog accepteerde Groot-Brittannië de hardere en meer buitenaardse heerschappij van Sovjet-Rusland over deze regio.

Gezien Hitler’s respect voor de onafhankelijkheid en neutraliteit van Zweden en Zwitserland gedurende de oorlogsjaren, zou hij zeker de soevereiniteit van het veel solider verdedigde Groot-Brittannië hebben gerespecteerd. Groot-Brittannië herrees na de dood en vernietiging van de Tweede Wereldoorlog niet zozeer als een overwinnaar, maar eerder als een ondergeschikte bondgenoot van de echte overwinnaars – de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

John Charmley

De beroemde toespraak van de Britse leider “We shall never surrender” was weinig meer dan “sublieme onzin”, zegt de Britse historicus John Charmley. “In schril contrast met al die bewonderaars die met kracht hebben ontkend dat er in 1940 of 1941 een eervolle vrede had kunnen worden gesloten”, legt Charmley uit, “wist Churchill beter. Er had vrede kunnen worden gesloten. Het zou niet afhangen van het ‘vertrouwen’ van Hitler, maar eerder van de veronderstelling dat hij dan in conflict zou komen met Stalin”.

Alan Clark – historicus en voormalig Brits minister van Defensie – heeft een even hard oordeel gegeven over het oorlogsbeleid van Churchill: “Er waren verschillende keren dat een rationele leider, eerst redelijke, dan uitstekende, termen uit Duitsland had kunnen krijgen… De oorlog duurde veel te lang en toen Groot-Brittannië eruit kwam, was het land failliet. Er bleef niets meer over van de bezittingen in het buitenland. Zonder immense en repressieve leningen van de VS zouden we uitgehongerd zijn. De oude sociale orde was voor altijd verdwenen. Het rijk werd onherstelbaar beschadigd. De landen van het Gemenebest hadden gezien hoe hun vertrouwen was verraden en hun soldaten verspild ….”.

Alan Clark

De Britse journalist en schrijver Peter Millar bevestigt deze beoordeling: “De geaccepteerde opvatting dat zijn [Churchill’s] ‘bulldog ras’ koppigheid Groot-Brittannië door zijn ‘finest hour’ naar een glorieuze overwinning leidde is helaas oppervlakkig ….. In geen enkel opzicht, anders dan de morele, kan men zeggen dat Groot-Brittannië heeft gewonnen. Ze overleefde alleen maar. Groot-Brittannië is ten strijde getrokken om een alliantie met Polen te eren. Toch eindigde de oorlog met de herinrichting van Polen naar eigen goeddunken van een dictator, zij het van Stalin in plaats van Hitler, en bezet, zij het door Russen in plaats van Duitsers. In werkelijkheid ging Groot-Brittannië ten strijde om het machtsevenwicht te bewaren. Maar het Europese continent werd in 1945 gedomineerd door één enkele overweldigende macht die vijandig stond tegenover alles waar Groot-Brittannië voor stond. Groot-Brittannië, hopeloos verpand aan de Verenigde Staten, had noch de macht, noch het aanzien om zich vast te houden aan haar imperium …. Het ‘boze genie dat streeft naar de verovering van de wereld’, waarvan de meeste Amerikanen denken dat Hitler was, is een mythe. Het kwaadaardige genie had nauwkeurigere doelen in Oost-Europa. Een Brittannië dat zich zou hebben teruggetrokken uit de strijd en van uit alle invloed in Europa om zich te concentreren op haar verafgelegen rijk, zou hem bewonderenswaardig hebben gepast”.

Gezien dit alles is het misschien niet verwonderlijk dat Churchill later met enige ergernis reflecteerde over de uitkomst van de oorlog. Enkele jaren na het einde van de oorlog schreef hij deze memoires: “De menselijke tragedie bereikt haar hoogtepunt in het feit dat we na alle inspanningen en offers van honderden miljoenen mensen en van de overwinning van de Rechtvaardige Zaak, nog steeds geen vrede of veiligheid hebben gevonden en dat we in de greep zijn van nog grotere gevaren dan de gevaren die we hebben overwonnen”.

Bron:

‘Darkest Hour’: Great Movie, Defective History

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8460 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

5 Comments on ‘Darkest Hour’: Geweldige film, Gebrekkige geschiedschrijving

 1. Wim Vreeswijk // januari 17, 2019 om 13:26 //

  Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat hij op het eind van de oorlog opdracht gaf tot het bombarderen met brisantbommen van Dresden, terwijl deze GEEN militair doel was, derhalve geen luchtverdediging had en alleen maar bewoond werd door Duitsers die waren gevlucht voor de Russen. Dit was gewoon een oorlogsmisdaad.

  Like

 2. Republikein // januari 17, 2019 om 13:33 //

  Grappige man, die Churchill, alcoholontbijt.

  Liked by 1 persoon

 3. Heb de film enige tijd geleden gezien en het enige wat me bij is gebleven is de politiek correcte toevoeging van zwarte figuranten. Voorheen zou het me niet eens opgevallen zijn maar ondertussen ben ik ook kleurtjes gaan tellen.

  Like

 4. Horatius // januari 17, 2019 om 21:16 //

  En toch werd deze man weer premier van Engeland in de jaren 50.
  Misschien zelfs tot zijn eigen verbazing.

  Al helemaal op zijn retour werd hij weer in het zadel gehesen in de inmiddels uitgebroken koude oorlog met de Sovjet-Unie.
  Zijn laatste jaren was hij niet of nauwelijks aanspreekbaar maar werd zodoende een levende legende.

  Een man op de juiste plek op het juiste moment of een oorlogszuchtige praatjesmaker?

  De historici blijven het hier onderling over oneens maar hij blijft toch het voorbeeld voor menige politicus of staatsman zoals o.a. Donald Trump.

  Like

 5. Gladiator // januari 18, 2019 om 15:21 //

  @Wim Vreeswijk,

  Denk toch dat ik hier eventjes een correctie zal moeten aanbrengen daar de bombardementen op de stad Dresden gedaan zijn met BRANDBOMMEN en vooraf zware blockbusters. Dit om pijpen te creëren en daarna de boel goed met fosfor cq brandbommen in de fik te zetten wetende dat er UITSLUITEND en ALLEEN oudere mensen, vrouwen en kinderen aanwezig waren daar alle mannen aan het front waren. Dit is zonder meer een van de grootste oorlogsmisdaden uit de geschiedenis. Dit had tot gevolg dat er meer dan 100.000 mensen levend zijn verbrand en wel in opdracht van “oorlogsheld” (warmonger) Churchill welke dus in feite een oorlogsmisdadiger pur sang is, niets meer en niets minder!!!

  Het geheel is netjes terug te vinden in de documentaire “Churchill’s War” en natuurlijk de bestseller “The bombing of Dresden” welke beiden afkomstig zijn van de enige echte onderzoeker/HISTORICUS en welke steeds zelf geheel de bron opzocht namelijk David Irving welke in het bovenstaande stuk helaas niet terug te vinden is, en waarom????? Tja, dat zou ik natuurlijk ook niet weten. De beide docu’s zijn overigens beiden aanraders voor degene die de ECHTE geschiedenis graag zouden willen weten!!

  WOII had met zeer grote zekerheid niet plaats hoeven te vinden en tot op de dag van vandaag komen de ware schuldigen van dit menselijke drama hier mee weg………om te kotsen, nietwaar!!

  Meer dan 60 miljoen mensenlevens op hun geweten, DIE ENGELSEN gestuurd door de ZION JODEN!!

  Nog vragen, shoot me!!!???

  Gladiator

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s