Nieuw

De Driehoek van Beschaving: Geografie, Evolutie, Cultuur

Alle Beschavingen (in deze termen zijnde, een echte civilisatie zoals Het Westen of Het Romeinse Rijk of Japan) hebben een cultuur. Wat is cultuur en hoe ontstaat zij? Ik heb hier een eigen theorie over, die ik de Driehoek van Beschaving noem. De drie zeiden van de driehoek zijn geografie, evolutie en cultuur. De basis van de driehoek is geografie. Zowel evolutie als cultuur bersten erop en worden in haar begin erdoor vorm gegeven. Maar na het basale ontstaan van het Volk dat vorm zal geven aan de cultuur (de evolutionaire factor) ontstaat er een constante feedback loop tussen deze drie factoren.

Door: Éordred

Geografie is de basis omdat zij de primaire evolutionaire druk vormt waar een Volk uit ontstaat, en de fysieke limieten bepaald die de cultuur heeft om zich binnen te vormen. Allereerst over evolutie; biodiversiteit tussen dieren en mensen ontstaat om geografische redenen, elke soort past zich aan haar omgeving aan. Bijvoorbeeld: Noord Europeanen hebben een lichtere huid vanwege het lagere zonlicht in de hoge latitude van het noordelijke halfrond waar zij ontstaan zijn, terwijl Afrikanen een donkerdere huid hebben juist tegen de sterkere UV stralen rond de evenaar. De kleur van ogen en haar is om diezelfde reden verschillend tussen Europeanen en Afrikanen. Maar deze fysiologische eigenschappen zijn niet doorslaggevend, het zijn juist de karaktervormende eigenschappen die vorm krijgen via evolutionaire impulsen die een cultuur beïnvloeden. Met name time preference is een belangrijke factor in het vormen van cultuur. Time preference is een academische term uit de psychologie die aangeeft hoeveel voorkeur men heeft om dingen uit te stellen en door te denken (“low time preference” oftewel de bereidwilligheid om onmiddellijke voldoening uit te stellen en meer tijd te investeren om een beter resultaat te behalen) of onmiddellijke bevrediging van behoefte te hebben (“high time preference” oftewel zo min mogelijk tijd spenderen aan een behoefte en haar zo snel mogelijk vervullen).

Europeanen hebben een lagere time preference dan Afrikanen. Een populaire theorie die ik zelf ook aanhang is dat deze ontwikkeling klimatologisch bepaald is. Door de strenge winters in Europa moest men leren voorruit te denken om de winters te overleven want er was in die periode minder voedsel te vinden. Degenen die zich slecht aan de seizoenen aanpasten stierven en zij die zich goed aanpasten wisten te overleven en zetten hun lijn voort, waardoor er via natuurlijke selectie een steeds lagere time preference ontstond in Noord Europeanen. In paleolithische tijden betekende dit vlees leren pekelen en dieren domesticeren, in neolithische tijden oogsten bewaren en rantsoeneren. En alle bijbehorende technologie van dien hielp daarbij en moest men ontwikkelen: zadels en lasso’s om dieren te domesticeren, men moest silo’s leren bouwen en manieren vinden om graan droog te houden, plantsoorten selecteren om te verbouwen en de grond leren benutten via gewasrotatie opdat zij niet uitgeput raakt, et cetera. Dit soort oplossingen vergen veel denkvermogen. Technologie is niet gegeven, iemand heeft het ontdekt. Soms pas na generaties van vallen en opstaan. Het domesticeren van dieren heeft zoveel generaties geduurd, dat wij het in de moderne wereld nog niet hebben kunnen reproduceren. Het fokken van wild gras naar tarwe heeft evenzoveel moeite gekost, zo lang geleden zelfs dat het ver voor de uitvinding van het schrift is geschied. Huizen met meer dan een verdieping werden pas met het ontstaan van de eerste steden gebouwd. Alle technologische ontwikkelingen tijdens het ontstaan van Beschaving waren een onderneming van vele generaties, gecodeerd in de vorm van traditie. Dit vergt veel tijd, en veel investering. Om deze reden zijn er volkeren die niet echt een beschaving kunnen worden genoemd omdat zij niets doorgaven of ontwikkelden.

Low time preference correleert met hoger IQ, want er is de noodzaak technologische oplossingen te bedenken, en de capaciteit voor doorredeneren om dit gedaan te krijgen ontstaat door low time preference en hoog IQ. Dat het gemiddelde IQ van een Volk een enorme factor is in het succes van haar Beschaving hoef ik denk ik niet uit te leggen, want IQ correleert ook in de moderne wereld met zowat alle factoren van succes. High time preference volkeren zoals Afrikanen, die geëvolueerd zijn in een omgeving waar het hele jaar rond eten te vinden is, ondergingen dit selectie proces niet. Er was geen evolutionaire flessenhals zoals de Europese winters om hen te dwingen vooruit te plannen. Afrikaanse culturen zijn hierdoor veel nabijer de natuur gebleven en vele stammen zagen niet eens de noodzaak in om agricultuur te ontwikkelen en bleven jager-verzamelaars of pastorale nomaden. Een nomadische stam zal nooit compleet permanente structuren bouwen. In die architectonische manier alleen al beïnvloedt evolutie cultuur. Low time preference stelde Europeanen (en Aziaten) er toe in staat multigenerationele projecten te ondernemen zoals het bouwen van kathedralen, iets dat soms wel een eeuw kon duren. Een metselaar of beeldhouwer die aan een kathedraal werkt zou in zijn leven zijn werk niet voltooid zien, maar hij wist dat generaties na hem het zouden voltooien en er profijt van zouden hebben. En hij deed het ter meerdere glorie van de Beschaving waar hij toebehoorde, ter verspreiding van zijn cultuur. Op deze manier beïnvloedt evolutie cultuur.

Geografie beïnvloedt ook cultuur. Een Volk dat nabij de zee leeft zal eerder schepen leren bouwen dan een Volk dat in de bergen woont, welken eerder technieken voor het beklimmen van bergen zullen ontwikkelen. En het volk aan de kust zal zeegoden gaan vereren (Poseidon, Njord) en hun cultuur zal zich vormen rond de zee: mythes over zeemonsters, zeemansliederen, dodenrites aan de zee, rites rond de getijden en zelfs hun dieet zal meer uit de zee komen: vissen en schelpdieren. Dit zal op zijn plaats weer invloed op culinaire gewoontes hebben, wat een belangrijke dagelijkse manifestatie is van een cultuur. Het bergvolk vereert de goden van de bergen, of de bergen zelf (Olympus, Fuji) en zij zullen mythes en legendes hebben over wezens zoals yetis, verdwenen klimmers en lawines. Hun levensstijl en dieet zal meer met het berggebied en haar valleien te maken hebben. Het bergvolk domesticeert berggeiten en leeft in kleine geïsoleerde gemeenschappen in de dalen. Zij produceren metallurgische kunstwerken en hun economie zal meer berusten op de mijnindustrie, terwijl het zeevolk afhankelijk is van visserij en handel. Er zijn uiteraard ook nog volkeren van de steppe, die een nomadisch pastoraal leven leiden, de volkeren van de vlaktes en rivieren die als boeren leven, en vele anderen. Maar het contrast tussen zee en berg is het makkelijkst te illustreren.

Ook klederdracht vormt zich naar de geografie. Waarom dragen Nederlanders klompen? Omdat deze het beste schoeisel zijn voor de zompige klei van de Rijndelta. Visserstruien zijn ontstaan uit noodzaak warm en toch droog te blijven, daarom zijn zij van wol. Een Rus draagt een Ushanka van Siberisch bont, tegen de kou. Nomadische volkeren hechten veel waarde aan hun zadels en rijderslaarzen en vormen diepe banden met hun rijdieren. In de klassieke oudheid droeg men in Noord Europa broeken en dikke vachten tegen de kou terwijl de oude Grieken in toga’s rondliepen. Zo vormt geografie wederom een deel van cultuur, haar kledij. Het gezegde luid: Necessity is the Mother of Invention. Geografie vormt de obstakels en uitdagingen die men moet leren overwinnen, en biedt de middelen die voorhanden zijn om dit te doen. Leeft men nabij bossen, dan bouwt men met hout. Papyrus is nuttig voor boten bouwen en papier maken. Zo ook in oorlog, steppevolkeren vechten te paard zoals de Hunnen, zeevolkeren vechten hun geschillen het liefst uit op zee zoals de Vikingen, en boeren van de vlakte vechten in blokken zwaar gepantserde infanterie zoals de Romeinen.

Zo heb ik denk ik redelijkerwijs geïllustreerd hoe geografie evolutie vormt en zo cultuur, en hoe geografie ook direct cultuur beïnvloed. Maar hoe beïnvloed cultuur dan evolutie en geografie? Dat gedeelte is een stuk complexer. Allereerst over evolutie. Een cultuur schept morele kaders en op basis daarvan wetten, waaronder wetten waar op overtreding ervan de doodstraf staat. Tot de jaren ’60 hadden de meeste Westerse landen de doodstraf en er zijn tegenwoordig nog veel niet-westerse landen die het hebben. De doodstraf sluit bepaalde evolutionaire paden simpelweg af doordat de dragers van dit DNA zich niet meer voortplanten. Een gangbare theorie over hoe Noord Europeanen een gemiddeld hoger IQ wisten te bereiken en lagere criminaliteit noemt men de “European Revolution” waar The Alternative Hypothesis een groot voorstander van is.

Deze “Europese Revolutie” stelt dat de meer succesvolle elementen in Europa, laten we ze omwille van simpliciteit de elite noemen, de onderklasse elke paar generaties verving door middel van de doodstraf, verbanning en verhongering. Asociale en criminele elementen werden eeuwenlang geëxecuteerd of later, na de ontdekkingsreizen, naar de koloniën verscheept. Volgens Altternative Hypothesis liep dit op tot wel een vijfde van de mannelijke bevolking per generatie. Minder intelligente en minder succesvolle mensen verhongerden, want er was niet zoiets als een welvaartsstaat. Zo verdween elke paar generaties de onderklasse en verschoof de middenklasse naar de onderklasse en de elite naar de middenklasse, et cetera. De elite verving in genetische zin de onderklasse, waardoor het gemiddelde IQ als geheel omhoog werd getrokken en asociale eigenschappen zoals impulsiviteit en agressie die met criminaliteit correleren, werden geëlimineerd. Op deze manier heeft cultuur een invloed op evolutie. Het selecteert voor bepaalde genen die maatschappelijk wenselijk geacht worden. Niet alleen door executie maar ook omdat mensen die zich buiten de maatschappelijke norm plaatsen in de regel meer moeite hebben zich voort te planten. Dit is een vorm van ongestuurde, natuurlijke Eugenese.

Een ander voorbeeld van hoe cultuur evolutie beïnvloedt is een voorbeeld uit de islamitische cultuur, welke het trouwen van nichten en neven toestaat. Er zijn vele studies over de invloed die dit heeft gehad op het gemiddelde IQ van moslim groepen (met name Berbers en Arabieren) en de vele recessieve genetische ziektes die dit veroorzaakt. Een opvallend hoog aantal kinderen van moslimgezinnen wordt geboren met een lichte verstandelijke beperking. Dit is een voorbeeld van ongestuurde Dysgenesie.

Hoe hebben evolutie en cultuur invloed op geografie? De simpelste manier is om te beginnen bij het evolutionaire gedeelte. Een nomadische jager-verzamelaar stam heeft geen cultuur die zich meester der elementen acht en de natuur naar haar wil herschept. Een hoge IQ-stam die met recht een Beschaving kan worden genoemd verlegt de koers van rivieren, hakt wegen door de bergen, legt bruggen over de hoogste ravijnen. De nomade zoekt naar groenere weidegrond, een Beschaving pompt het moeras leeg en maakt daar weidegrond van. Cultuur heeft een verhouding met geografie in de zin dat een cultuur een bepaalde houding heeft naar de natuur. Het Westen ziet de natuur als gevuld met obstakels om te overwinnen en vol middelen om aan te wenden voor haar eigen overleving en glorie. Nu is dit in moderne tijden enigszins vervallen naar een puur mechanistische visie van de natuur als nutsmiddel, en verachten wij glorie. Maar de Faustische geest van de Westerse man ziet een zee en wil haar verste uithoeken ontdekken, hij ziet een berg en wil haar hoogste piek bestijgen. Volkeren die geen Beschaving zijn, ondergaan de grillen van de natuur en ervaren haar als mystisch en ondoorgrondelijk. Als het Westen niet in verval was, en fundamenteel aan zijn eigen bestaansrecht twijfelde, dan zou de Faustische redenering zijn om de ruimte te veroveren.

Om dit in wat modernere termen uit te drukken, in het Westen hebben wij klimaatakkoorden en milieu regels, recyclen we en voelen we ons schuldig als we een blikje op straat gooien. Onze verhouding met de natuur is er een van enige wederkerigheid en respect, ondanks dat wij haar ervaren als zijnde onderhevig aan onze Wil. Als wij niet dachten dat wij de natuur zouden kunnen vormen naar onze Wil, dan zou het idee van een klimaatakkoord überhaupt absurd zijn. Het zou zijn als het brengen van offers aan de goden van de berg en de zee, om hun woede af te wenden en lawines en stormen te voorkomen. Zoiets doet men omdat men de zee en de bergen niet doorgrond. Nu brengen wij in zekere zin wel offers aan de god van het CO2 in het Westen, maar niet alle klimaat maatregelen zijn mystische onzin. In China en India dumpt men chemisch afval direct de rivieren in. Open lucht mijnen in Bangladesh en Columbia vervuilen honderden vierkante kilometers met kwik en lithium. De hele Niger rivierdelta is aan het afsterven door olie vervuiling. De zee verzuurt en wordt leeggevist. Dit reflecteert de houding van deze culturen tegenover de natuur. Zij begrijpen de verhouding tussen hun acties en consequenties niet en zien de natuur nog altijd als voor eeuwig, oneindig en mystisch. Zij zullen de natuur blijven vervuilen en verbruiken tot de Aarde een verdorde bal is en het zal nooit in hen opkomen hun gedrag te veranderen of de sterren te veroveren. En zo heeft cultuur invloed op Geografie en is de driehoek sluitend en vormt het een rotatie van eeuwige wederkerigheid. Beschaving ontstaat uit en vormt deze drie factoren.

Een echt grootse Beschaving zoals het Westen was, en weer kan zijn, is bewust hiervan, en gaat verantwoordelijk om met natuur, mensen en cultuur. Zij is hoeder van de natuur, zij verwerpt haar genetische verwervingen niet, noch haar tradities en culturele wapenfeiten. De linkse elite predikt een blinde ontkenning van biologische feiten en verwerpen tradities gevormd door generaties en eeuwen heen, zonder enige waardering voor de waarde die het het bezit ervan kan hebben. De huidige linkse elite en de zachte heelmeesters voor de natuur die zij zijn, is wat men krijgt met een Beschaving in verval, geplaagd door schuldgevoelens. Een Apollonisch Germ van twijfel is onze Faustische geest ingekropen. Zij zetten de sloophamer in de driehoek en vervangen het met… wat?
Puinresten.

Éordred

In dit stuk put ik vooral uit de filosofie van Oswald Spengler, de wetenschappelijke analyses van The Alternative Hypothesis, onderzoek van M. Kuhn et al en van J. Wai (over time preference en IQ) en wat eigen achtergrond kennis. 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.073 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (7476 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

2 Comments on De Driehoek van Beschaving: Geografie, Evolutie, Cultuur

  1. Dit heb ik opgeslagen in mijn archief, mooi stuk geschreven.

    Liked by 1 persoon

  2. Het idee dat geografie heeft bijgedragen aan evolutie is niet nieuw, maar wel iets dat, wanneer ter sprake gebracht, kan rekenen op enorm fel verzet. Zelf ben ik ervan overtuigd dat het correct is, het verklaart niet alleen de enorme verschillen in IQ, maar ook de werkethiek.

    Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s