Nieuw

De komende burgeroorlog in Europa

Het linkse-liberale demografische engineeringsproject van de Europese Unie schendt de rechten van inheemse Europese volkeren, druist in tegen de globale trends van de territoriale opsplitsing van etnische groepen en contradicteert met deskundig onderzoek naar de condities die etnische en politieke conflicten veroorzaken. De voortdurende praktijk van het vestigen van grote aantallen niet-Europeanen in regio’s die al bewoond worden door Europese inheemse bevolkingen, maar die zeer lage vruchtbaarheidscijfers hebben, verandert onvermijdelijk de etnische samenstelling van de Europese natiestaten, maakt de Europeanen tot demografische minderheden in hun eigen thuislanden, beïnvloedt de verdeling van de politieke macht en de betrekkingen tussen etnische groepen, en veroorzaakt een verscheidenheid aan andere conflicten en problemen, waaronder burgeroorlog.

Door: Clare Ellis – Vertaling: “Rommel”

Construeren van multi-etnische landen door immigratie

In dit artikel zal ik gebruik maken van bestaand onderzoek naar de factoren die in de geschiedenis en in de afgelopen decennia in de derde wereld hebben geleid tot etnische conflicten om aan te tonen dat dezelfde factoren in Europa worden gereproduceerd die onze huidige elites door middel van massale immigratie de Europese landen in multi-etnische staten engineeren.

Volgens Myron Weiner en Sharon Stanton Russell heeft demografisch onderzoek uitgewezen dat landen met lage vruchtbaarheidscijfers die ook te maken hebben gehad met grootschalige internationale migratie, de neiging hebben te lijden onder “gewelddadige etnische conflicten en politieke instabiliteit”, een erosie van nationale identiteit en soevereiniteit, evenals “radicalisme, terrorisme, religieus fundamentalisme, milieuschade, en economische groei en stagnatie”.1 Volgens Frank Salter blijkt uit onderzoek dat “etnische diversiteit de neiging heeft om sociale conflicten en criminaliteit te vergroten, de welvaart te ondermijnen, etnische ongelijkheid te vergroten, de politiek racistischer te maken en de burgerlijke vrijheden uit te hollen”.2

Volgens Tatu Vanhanen werd “twee derde van de globale variatie in etnische conflicten verklaard door etnische diversiteit” en volgens Irenaeus Eibl-Eibesfeldt “vermindert het op grote schaal vermengen van verschillende etniciteiten de sociale stabiliteit en brengt het risico van binnenlandse vrede in gevaar”.3 Volgens Michael Teitelbaum kunnen “grootschalige volksverhuizingen over de grenzen heen door vluchtelingen of andere migranten de cohesie van samenlevingen aantasten en sociale en politieke conflicten veroorzaken, zowel binnen als tussen landen”4. En volgens Monica Toft zijn multi-etnische staten “het meest gewelddadige vestigingspatroon” van verschillende etnische groepen.5

Toft legt uit dat demografisch evenwicht van cruciaal belang is voor het waarborgen van stabiliteit en vrede in multi-etnische staten, maar geweld en burgeroorlog kunnen het gevolg zijn van een verschuiving in dit etnische evenwicht. Wat zijn de oorzaken van deze verschuivingen? “Differentiële geboorte/vruchtbaarheidscijfers en economische immigratie”, “opzettelijke staatsmanipulatie” en “massamigratie en hervestiging”.6 Toft beschrijft ook de vijf belangrijkste theorieën voor het ontstaan van conflicten en burgeroorlogen tussen etnische groepen: “oude haatgevoelens”, “modernisering”, “relatieve ontbering”, “veiligheidsdilemma” en “manipulatie door de elite”.7

Kortom, de demografische ontwikkeling van soevereine landen met een bevolking met lage geboortecijfers door immigratie met een hoge vruchtbaarheidscijfer, verschuift de etnische samenstelling van deze bevolkingsgroepen; multi-etnische landen, langdurige etnische rivaliteit, concurrentie, grieven en territoriale grenzen tussen immigranten en de autochtone bevolking, evenals vijandig politiek leiderschap, kan geweld tussen etnische groepen, en tussen de autochtone bevolking en de politieke elite, waarschijnlijker maken.

In Europese landen zijn de omstreden betrekkingen tussen etnische minderheden en inheemse Europeanen deels te wijten aan culturele en etnische verschillen (d.w.z. moslims, Afrikanen, Arabieren in vergelijking met christelijke, seculiere, atheïstische en Europese burgers), vroegere en huidige grieven (bijv. slavernij, kolonialisme, oorlogen, hegemonie), en de snelle groei van verschillende niet-Europese immigrantenpopulaties. De spanningen tussen autochtone Europeanen en hun politieke elites zijn deels gebaseerd op vijandig demografisch beleid dat de etnische samenstelling verandert en de verschillende etnisch-culturele identiteiten, politieke culturen en instellingen van Europese volkeren en thuislanden ondermijnt.

Machtsovergang en de waarschijnlijkheid van een burgeroorlog

Volgens de logica van de “machtsovergangstheorie” (Power Transition Theory, Organski 1958, 1968) leidt grootschalige niet-Europese immigratie in de vorm van vestiging in Europese natiestaten met een lage vruchtbaarheid tot een verschuiving in de omvang van etnische minderheden (de creatie van multi-etnische staten), waardoor een “omslagpunt” ontstaat waarbij etnische meerderheden een demografische minderheid worden. Volgens het democratische principe van de meerderheidsheerschappij verliezen zij, wanneer een etnische meerderheid een etnische minderheid wordt, hun legitimiteit om de staat te besturen. Vlak voor, tijdens of na een dergelijke machtsovergang wordt de macht betwist en zullen er waarschijnlijk burgeroorlogen en gewelddadigheden uitbreken, vooral als de migranten niet van plan zijn te integreren en/of een oppositiestrijd voeren (derdewereldlanders, islamisten en cultuur-marxisten).8

Wijzigingen in de notie van politieke gemeenschap en nationale identiteit in Europa door middel van kosmopolitisch constitutioneel burgerschap en de vervanging van etnisch-Europese politieke instellingen door multiculturele organisaties die niet etnisch Europees van aard zijn, betekent echter dat een dergelijke machtswisseling eerder kan plaatsvinden, omdat de meerderheidsregel dan wordt bepaald door politieke kwalificaties die geworteld zijn in niet-Europese etnische identiteitspolitieke groepen en pro-immigratie links-liberale politieke partijen.

In termen van een meerderheidsregel gebaseerd op etnische in plaats van politieke groepen, volgens Tanja Ellingsen “zijn oorlogen eerder geneigd te beginnen wanneer de grootste groep minder dan 80 procent is”.9 In sommige Europese landen bedraagt de in het buitenland geboren bevolking al meer dan 20 procent van de nationale bevolking en de demografen voorspellen dat de Europeanen in de tweede helft van de 21e eeuw volledige minderheden zullen worden. Dit betekent dat er in de nabije toekomst waarschijnlijk burgeroorlogen in Europa zullen uitbreken.

Een andere sleutelreden waarom geweld en burgeroorlog tussen etnische groepen plaatsvindt, is de manier waarop etnische groepen en de staat naar het grondgebied kijken.10 Volgens Toft en Dominic Johnson was bijna driekwart van alle etnische oorlogen tussen 1940 en 2000 “gericht op de controle over het grondgebied”. Het eigenaarschap en de verdediging van afgebakend grondgebied en thuisland is noodzakelijk voor soevereine staten en staat ook centraal in de internationale wetten die ontstonden in het tijdperk van de dekolonisatie en etnische vrijheidsbewegingen na de Tweede Wereldoorlog, die “de geleidelijke opdeling van de wereld in zelfbepaalde gebieden” met zich meebrachten. Volgens de evolutietheorie is territorialiteit of de “verdeling” van de “leefruimte” (een universele gedragskenmerk) en de verdediging ervan (een conditionele of contingente eigenschap) dominant onder zowel de mens als het dierenrijk en kan het zorgen voor relatief vreedzame relaties tussen verschillende groepen. In termen van menselijke territorialiteit zijn de materiële middelen van het territorium zoals “water, voedsel en onderdak”, de “menselijke inhoud” van het territorium zoals “de familie, verwanten, vrienden, bondgenoten en etnische groep waartoe men behoort” en de immateriële of symbolische factor van het territorium, “de sleutel” tot waarom “territorium de moeite waard is om over te vechten” voor menselijke etnische groepen.11

De symbolische of niet-materiële factor van territorialiteit is de “gedeelde geschiedenis” en de gehechtheid van etnische groepen aan hun historische en traditionele land, gezien als een gemeenschappelijk huis of thuisland, dat “in-groep/uit-groep psychologie” en groepsidentiteit biedt.12 Toft legt uit dat een thuisland “een ondeelbaar kenmerk van groepsidentiteit” is, “onlosmakelijk verbonden is met zijn verleden en van vitaal belang is voor zijn voortbestaan als afzonderlijke groep” omdat het de “fundamenten van cultuur en identiteit” bevat die zich in de loop van duizenden jaren hebben ontwikkeld en niet kunnen worden vervangen door een ander thuisland. Thuislanden zijn geografisch “begrensd” en ondersteunen “culturele grenzen”; een dergelijke “begrenzing” wordt in gevaar gebracht door de “andere”, door etnisch verschillende immigranten die een bedreiging vormen voor de integriteit, soevereiniteit en veiligheid, het voortbestaan van verschillende etnische groepen in hun thuislanden. Als zodanig verduidelijkt Toft dat “Etnische groepen het recht om hun vaderland als een overlevingskwestie te controleren rationeel beschouwen, ongeacht de objectieve waarde van een gebied in termen van natuurlijke of door de mens gecreëerde hulpbronnen” en zullen strijden om hun symbolische territoria te beschermen en te behouden en zo hun collectieve groepsidentiteit veilig te stellen. Het verlies van controle over een vaderland betekent de “verwatering van de nationale groep, het verlies van macht en de daaruit voortvloeiende vermindering van de nationale identiteit”, evenals een verlies van controle over de verdeling van “economische en politieke middelen”, immigratie en de culturele inhoud van de samenleving.13

De diepe band tussen het vaderland en het voortbestaan van een duidelijke etnische groepsidentiteit is een belangrijk onderscheid tussen etnische groepen en staten. Volgens Toft en Johnson,

“Vaderlandsgebieden zijn doorspekt met historische betekenis en hun begrenzing stelt gemeenschappen van individuen in staat om verschillende identiteiten en culturen te behouden. Deze unieke eigenschappen betekenen dat mensen en staten zich anders gedragen in conflicten over het thuisland”.14

Voor staten worden macht en overleven gezien in termen van controle over materiële en fysieke gebieden en hulpbronnen, en niet in symbolische termen. Hoewel een centrale taak van de staat de bescherming en het voortbestaan van zijn burgers op de lange termijn is, kan hun focus op hun eigen voortbestaan het voortbestaan overtroeven van verschillende inheemse groepen “die territorium zien als [ondeelbaar en] onlosmakelijk verbonden met hun identiteit en dus uiteindelijk met hun voortbestaan als groep”. Dit verschil in territoriale controle om te overleven tussen staten en etnische groepen kan leiden tot gewelddadige conflicten.15

De Europese natiestaten kunnen op rationele wijze berekenen dat hun voortbestaan, in termen van behoud en versterking van de economische en politieke macht op mondiaal niveau, afhankelijk is van de massale import van buitenlandse migranten als ‘vervangende bevolking’. Maar de massale immigratie van buitenlandse etnische migranten die leidt tot de vorming van multi-etnische kosmopolitische staten op basis van multiculturele immigratierechten en een etnisch neutrale abstracte Europese identiteit is niet bevorderlijk voor het voortbestaan en de soevereiniteit van inheemse Europeanen die de Europese natiestaten als thuisland bewonen. Met andere woorden, het voortbestaan van de natiestaat op mondiaal niveau is cruciaal voor het voortbestaan van inheemse Europeanen op het niveau van het vaderland.

Pro-immigratie Europese en EU-elites zetten zich in voor de promotie van grootschalige niet-Europese immigratie, voor de ontkoppeling van de Europese etnische identiteit van de politieke macht en voor propagandacampagnes die tot doel hebben de Europese zorgen te bagatelliseren en hun verschillende identiteiten en soevereiniteit over hun traditionele vaderland in diskrediet te brengen, projecten die sinds de tijd van de Coudenhove-Kalergi verschillende Links-Socialistische EU-integratiemodellen hebben gedefinieerd, als zodanig, kunnen ze worden beschouwd als vijandig voor Europese inheemse volkeren en dus als onwettig als gekozen politieke macht. Zij vertegenwoordigen niet langer de belangen, zorgen niet langer voor veilige thuislanden of beschermen het voortbestaan van de verschillende, inheemse Europese volkeren. In deze situatie kunnen inheemse etnische groepen “rationeel berekenen” om conflicten aan te gaan, met inbegrip van politieke strijd en gewelddadige conflicten die leiden tot een burgeroorlog met zowel de allochtone etnische groepen die zich hebben gevestigd als de staat.16

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de inheemse Europese bezorgdheid over internationale migratie en kosmopolitisme in diskrediet gebracht als rechts-extremisme, nazisme en racisme. In werkelijkheid zijn anti-immigratie en anti-kosmopolitisch sentimenten een legitiem antwoord van autochtone Europeanen die van hun numerieke meerderheidspositie worden verdreven, vervangen door niet-Europese migrant-kolonisten, en door deze ideologieën en praktijken hun politieke macht en soevereiniteit over hun vaderland verliezen. Een dergelijke situatie heeft geleid tot de snelle opkomst van populistische en alternatieve rechtse anti-immigratie en anti-islamistische politieke partijen, sociale en politieke identiteitsbewegingen en talrijke auteurs en politieke figuren die de agenda van vijandige Europese elites en de bedreigingen van immigratie, islamisme, politieke correctheid en multiculturalisme blootleggen.

Thilo Sarrazin schreef een van de meest gelezen en controversiële boeken ooit gepubliceerd in Duitsland, Deutschland Schafft Sich Ab (Duitsland schaft zich zelf af, 2010). In dit werk betoogde hij dat “islamitische immigranten een bedreiging vormen voor de vrijheid en welvaart in Duitsland omdat ze niet bereid zijn om te integreren en voor het overgrote deel afhankelijk zijn van sociale voorzieningen”.17 Hij heeft ook gezegd over de islam:

“Geen enkele andere religie in Europa stelt zoveel eisen. Geen enkele andere groep immigranten dan moslims is zo sterk verbonden met claims op de verzorgingsstaat en criminaliteit. Geen enkele groep benadrukt hun verschillen zo sterk in het openbaar, met name via vrouwenkleding. In geen enkele andere religie is de overgang naar geweld, dictatuur en terrorisme zo vloeiend”.18

In januari 2016 vertelde het hoofd van het Zweedse leger, generaal Anders Brännström, zijn troepen om zich voor te bereiden op een oorlog in Europa en Zweden te verdedigen tegen vakbekwame tegenstanders die “binnen enkele jaren “20 verwacht werd en in februari 2016, merkte het Noorse legerchef Odin Johannessen op dat Europa “bereid moet zijn om, zowel met woorden, acties – en indien nodig wapens – het land en de waarden die we gemeen hebben te beschermen tegen de dreiging van de radicale islam”.21 In reactie op de ‘migrantencrisis’ in Europa verklaarde Roger Köppel, lid van de Zwitserse Volkspartij (SVP) in april 2016 dat “Europa op het punt staat zichzelf af te schaffen” als gevolg van een “megalomane” opengrenzenpolitiek, en dat “overmatig vertrouwen aan de basis ligt van alle kwaad”. Hij verklaarde verder dat “het fundamentele probleem vandaag de dag de islam is” en dat “het een illusie is om te geloven dat de politiek deze massale migratie aankan”.22

Het is waar dat Europa overspoeld wordt door de migrantencrisis en in toenemende mate onderhevig is aan de activiteiten van het radicale islamisme, maar de situatie in Europa gaat niet alleen over de islam, de migrantencrisis en de bescherming van culturele waarden; het gaat ook over de decennialange bewuste transformatie van etnische Europese thuislanden tot multi-etnische kosmopolitische staten door de massale toestroom van niet-Europeanen en de vijandige verandering van de politieke identiteit, instellingen en cultuur van inheemse Europeanen, een situatie die de voorwaarden creëert voor een burgeroorlog in Europa.

Deze situatie is opzettelijk gecreëerd door het EU-project van links-liberale en neoconservatieve elites en wordt uitgebuit door anti-Europese allianties tussen naïeve of verraderlijke links-socialisten, NGO’s en niet-Europese kolonisten. Al deze groepen hebben tot doel de bestaande politieke instellingen en tradities van de Europese natiestaten omver te werpen, de Europese minderheden in hun eigen vaderland tot minderheden te maken en hen van hun territoriale en politieke soevereiniteit te beroven, en hen uiteindelijk demografisch te vervangen. In 2015 legde Renaud Camus uit dat

The Great Replacement [De Grote Omvolking]  is geen concept, het is geen begrip, het is geen theorie: het is slechts het verzinnen van een naam voor het belangrijkste fenomeen dat Europa in de laatste vijftien eeuwen heeft getroffen: namelijk de vervanging van zijn bevolking en de verandering van mensen”.23

Dit is in directe tegenspraak met internationale wetten die “geheel of gedeeltelijk” bescherming bieden tegen de vernietiging van afzonderlijke nationale, etnische, raciale of religieuze groepen. Wat werkelijk op het spel staat, is het voortbestaan van de Europese inheemse volken als afzonderlijke en numerieke etnische meerderheidsgroepen in hun eigen land en het behoud van het historische Europese vaderland.

[1] Myron Weiner and Sharon Stanton Russell (eds.), Demography and National Security, New York, Oxford, Berghahn Books, 2001, p.1
[2] Germany’s Jeopardy, YouTube video, 30:50, posted by Frank Salter, January 5 2016; Frank Salter, Germany’s Jeopardy: Could the Immigrant Influx “End European Civilization”? Council of European Canadians, January 15 2016
[3] Salter, Germany’s Jeopardy
[4] Michael Teitelbaum, “The Role of the State in International Migration,” The Brown Journal of World Affairs, vol. 8, no. 2, Winter 2002, 157-167, p. 158
[5] Monica Duffy Toft, “Indivisible Territory, Geographic Concentration, and Ethnic War,”Security Studies, vol 12, no. 2, Winter 2002/2003, pp. 82-119 (82, 117)
[6] Monica Duffy Toft, “The State of the Field: Demography and War,” ECSP Report, no. 11, 2005, pp. 25-28 (p.26); Myron Weiner and Michael Teitelbaum, Political Demography, Demographic Engineering, New York, Oxford, Berghahn Books, 2001, pp. 32-33, 46
[7] Toft, Indivisible Territory, pp. 82-84
[8] Monica Duffy Toft, “Population Shifts and Civil War: A Test of Power Transition Theory,”International Interactions, vol. 33, no. 3, July 2007, pp. 243-269 (243-244, 248)
[9] Ellingsen as cited in ibid., p. 247
[10] Toft, Indivisible Territory, p. 84
[11] Dominic D. P. Johnson and Monica Duffy Toft, “Grounds for War: The Evolution of Territorial Conflict,” International Security, vol. 38, no. 3, Winter 2013/2014, pp. 7-38 (15, 37, 8, 18, 31, 16)
[12] Ibid., 16
[13] Toft, Indivisible Territory, pp. 86-87, 84, 90
[14] Johnson and Toft, Grounds for War, pp. 12-13
[15] Toft, Indivisible Territory, pp. 87, 84, 88
[16] Toft, Indivisible Territory, p. 114; Weiner and Teitelbaum, Political Demography, pp. 61-64
[17] Peter Martino, Will Germany Abolish Itself and France Commit Suicide? Gatestone Institute, December 3 2014
[18] Thilo Sarrazin, Bei keiner anderen Religion ist der Übergang zu Gewalt und Terrorismus so fließend, Bild, August 26 2010
[19] Franz Solms-Laubach, Würden Sie eine Sarrazin-Partei wählen? Bild, September 6 2010
[20] Oliver Lane, Sweden’s Army Chief Warns Of World War 3 Inside Europe ‘Within a Few Years’, Breitbart, January 26 2016
[21] Dagens Nærinsliv, Hærsjefen: Vi må være beredt til å kjempe, Dn.no, February 1 2016
[22] Roger Köppel, Terrorismus und Migration: Wir produzieren Heerscharen von Entwurzelten und Unzufriedenen, Die Weltwoche, August 13 2016
[23] John Lambton, The Great Replacement — Part I, Right On [now altright.com], December 10 2015

Bron:

The Coming Civil War in Europe

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.174 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8230 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

14 Comments on De komende burgeroorlog in Europa

 1. Duchesne // december 8, 2018 om 22:50 //

  Als een multi culti samenleving goed was had de natuur dat al millennia geleden geregeld.

  Als pinquins en ijsberen samen konden leven zouden beiden op zowel noord als zuid pool voorkomen. Blijkbaar is er een reden dat het niet zo is….

  Leven in ene klimaat waar een deel van het jaar bar weer heerst vraagt om oplossingen, om planning en inlevings-vermogen.
  Leven in een land waar fruit overal en het hele jaar door aanwezig is vraagt om lange armen en kunnen klimmen…

  Maar goed, wat komt komt en het beste is genetische superioriteit en intelligentie te gaan benutten om te overleven, dat is iets waar de natuur keihard twee honderd duizend jaar aan menselijke evolutie over bezig is, maar blijkbaar weten enkele figuren het beter dan 200.000 jaar aan ontwikkeling.
  Al die slimmerds zijn van zichzelf zo verrukt dat ze de laatste 2000 en 1600 jaar bezig zijn de werken van hun God te corrigeren, want wat was dat toch een sukkel eigenlijk….

  Morgen regen, met hier en daar een opklaring en plaatselijk in de lokale parenclub een spontane spermadouche, en in het EU parlement een massaal geleide masturbatie dienst met een drankje na afloop.

  Simple man…

  Liked by 1 persoon

 2. duchesne, leuk allemaal, maar het is de loop van het leven, de evolutie, het leven is ëén groot expiriment.

  Like

 3. Henk der Niederlánder // december 8, 2018 om 23:02 //

  Inderdaad Duchesne.
  Ik heb altijd het idee dat mensen die een longread schrijven meer zichzelf van hun eigen gelijk willen overtuigen dan dat ze een echt goed onderbouwd verhaal hebben.
  Dat is dus ook van de redenen dat je onder longreads weinig reacties van me tegen zult komen.
  Mij kunnen ze met hun eigen overdreven uitleg in ieder geval niet overtuigen, punt

  Like

 4. Raveltje // december 8, 2018 om 23:33 //

  Europa is aan het verpauperen. Eigen bevolking wordt sinds de oorlog maar tenminste zeventiger jaren al
  aan de kant gezet. Moslims zijn geweldadig en doen dat bewust. En het is heel erg dat rechters er zich een
  beetje vanaf maken dat het hun cultuur is. Zij niet beter zouden weten en onze cultuur niet wordt erkent. Wij
  ons daaraan moeten aanpassen. En wij ons verdedigen ook nog de kans lopen opgepakt te worden.
  Volgens mij zijn dat geen vluchtelingen, maar doorgekookte criminelen. Arme vluchtelingen hebben geen geld
  en zouden blij zijn hier hulp te krijgen. Die moslims geven stank voor dank en eigen bevolking wordt onderdrukt.
  Ze zaaien alleen dood en verderf, waar ze ook komen. In de AZG is het ook altijd trammelant onderling.
  Die mentaliteit past niet in onze steden en bedrijven.
  En dan nog meer van dat volk, waardoor eigen alles kwijt raakt. Kansloos is.

  Liked by 1 persoon

 5. er zijn moslims die hard voor hun brood werken, zoals ik er enkelen weet. Maar probleem is
  onze eigen westerse regie. Het ongecontroleerd binnen laten van allerlei figuren die je niet wenst, en dat met bewuste opzet van onze eigen westerse regie. Zo ziet het er uit. Het is een plan. Mensen die ergens anders een nieuw leven op willen bouwen, of echt uit oorlogs gebieden vluchten MOETEN, willen geen gedonder, als de “asiel parasieten” zoals ze genoemd worden. Ik ben blij dat een piepklein syrisch restaurantje, mij heerlijk eten kan maken, voor een huidige schamelige 12 euro, en dan vreet je je pens vol van, en vers spul alstublieft. Ze werken 10-12 dag. Het probleem is niet HUN, maar ONS establishment

  Like

 6. Duchesne // december 9, 2018 om 01:08 //

  JTPRF: je hebt het goed als je stelt dat “ons” esthablishment, ik vertaal het in Haagse hoerenkast, dat die de hoofdschuld dragen. Yep, bastards zijn het, utter utter bastards….

  Wat betreft HUN, die zijn het probleem inzake de sekteleer die ze meenemen, die exact alles wat onze basis is treft en afkeurt, zoals gelijkheid tussen man en vrouw, vrijheid en het kunnen maken van eigen keuzes, het kunnen afvragen of iets wel is wat het is en te mogen fantaseren, te mogen creëren, te mogen denken en filosoferen….
  En nee, niemand heeft een probleem met mensen die hard werken gen constructief bezig zijn, Vietnamezen bijvoorbeeld zijn hier een aanwinst geworden maar hoe anders met5 de kleedjes kruipers uit Marrokko, hun naam is synoniem voor diefstal en roof, en alles daartussen ,voor en na…mijn beeld van Islam en mijn indruk van de moslim is door hun gevormd, en nee, ik hoef niet meer indrukken, genoeg gezien, ik ken vele van hun slachtoffers en het is strontvolk. Jammer als dat discriminerend zou zijn, het is wat het is en mijn uit ervaring voortgekomen beeldvorming.
  Goedkoop eten: prima, kan zijn dat het geweldige mensen zijn en all e lof verdienen. Vraagje: betalen ze ook alle belastingen, kopen ze het vlees ook bij een slachthuis dat aan alle normen voldoet of komt het uit de kofferbak van de auto van oom Hassan die de nacht ervoor nog bij de kinderboerderij is wezen inladen nadat zijn maatjes het vlees hadden gekeurd, besmeurd en geslacht en in een ander dorp verkocht zoals word geschreven, regels zijn immers regels.. , krijgt het personeel ook het minimum loon, etc…
  Want de ondernemer die alles volgens de regeltjes doet en zijn lasten en belasting betaald heeft meestal een andere prijslijst omdat jou tarief opgave niet mogelijk is indien men alles correct doet. Zomaar een paar vraagjes…

  daar naast, ik denk dat onze wereld prima mensen kan gebruiken die ook iets hebben toe te voegen en die ook deel willen zijn van onze wereld. Die mensen doen meestal heel erg veel moeite om onze taal te leren.

  Als je stelt dat het onze eigen schuld is en dat we alles maar binnen laten: sorry, ik heb dat nooit gewild, en toen ik verkozen was voor de CD werd ik met dood en geweld bedreigd tot op de kraamafdeling. Ik zal nooit meer vrienden zijn met moslims, maar ook niet met hun gidsen van groen links, of de vuile VVD’ers die expres geen hulp boden om mijn kind niet op hun heilige dag te laten geboren worden. Pas toen er levensgevaar ontstond wilden ze ingrijpen, maar wel na middernacht…

  Zet eender wie uit eender waar voor mijn neus en ik zal die persoon in eerste instantie behandelen zoals ik behandeld wil worden, maar komt religie of sektarisch gelul om de hoek dan is het mijn vijand, een gevaar voor mijn wens om vrij te kunnen denken en leven, zoals de VVD dat ook is, een gevaar voor het mens zijn.

  weet je, ik ben niet boos en ik begrijp wat er is neer geschreven, uit welk oogpunt en uit welk soort hart. Dat is het niet. Ik ben eigenlijk erg teleurgesteld, opgevoed met als ijkpunt een democratie en een rechtvaardig rechtssysteem, en nu na zoveel jaar en een berg ervaring rijker voel ik mij tot in de kern bedrogen. Te goed van vertrouwen, maar is het naïef je eigen regering, je leraren en je ouders als kind te geloven?
  ik ben negers gaan haten nadat Sylvagina Simmonissius en die andere niknoks zo achterlijk gingen doen. Daarvoor was het voor mij gewoon een bruine of zwarte mens die verdwaald was zeker.
  En zo werkt dat met de bedrogen kinderziel, een onuitwisbare woede en drang om onrecht met recht te vergelden. En zo slijt ik mijn dagen, mondhoeken steeds lager in de bek, rimpels op alle plekken en schurft in het vooruitzicht op de dag dat ik de Ethiopische kapper achter in de woonwijk ga bezoeken, dus misschien moet ik maar eens een keer in de wei gemarineerd kinderboerderij vlees gaan proeven bij mensen die naar mij lachen en de hand schudden en vijf keer per dag ja knikken als mijn dood word gepredikt.
  Ten slotte leef ik in ene land waar “mijn”volks vertegenwoordigers al liegen sinds ze hun luiers vol scheten, dus WTF.

  Nee, rascisme is een gevolg van het respectloze gedrag van een ander, zoals revolutie en opstand het gevolg is van extreem wanbeheer van gemeenschappelijk bezit en recht.

  Eet smakelijk in het Syrische restaurantje, ik moest echter direct denken aan dat Engelse meisje dat in de kebab verdween en onder de klanten werd uitgeserveerd, met looksaus…
  Het kan geen kwaad kennis op te doen bij vreemden en deze kennis te toetsen op waarde…toch?

  Nee, vluchtelingen zijn er niet meer, die zijn thuis gebleven omdat hun kwelgeesten hier ook zijn geregulariseerd. Asielparasieten vanaf woensdag ook niet meer, omdat asiel niet langer een woord is dat nog iets beschrijft. Arbeidsmigranten heeft het nu…arbeid is een enorm rekbaar en zeer wijd invulbaar begrip trouwens…net als normen, waarden, democratie en recht.

  Ja, we hebben een gezwel van een etablissement, een soort clusterbom van allemaal gezwelletjes die samen regering en politiek worden genoemd. Te zwijgen over de melanomen, die zijn onderverdeeld in schijven en graden…kankerzooi.

  Like

 7. Gele hesjes go go go en bedankt voor jullie tomeloze inzet
  Niet lullen maar poetsen
  Jullie snappen het, oorverdovend applaus nu!!!

  Liked by 1 persoon

 8. Er is geen lage vruchtbaarheid, maar er is geboortecontrole omdat beide partners moeten werken om normaal te kunnen leven en kinderen krijgen tevens zeer duur is.
  De gemiddelde woning in Nederland is te klein om een grote familie in te herbergen.
  Er wordt al jarenlang gehamerd op het feit dat er overbevolking is, dat dit schadelijk is voor onze planeet en het dus onverantwoord is om veel kinderen te krijgen.
  Kortom, we worden systematisch belogen en bedrogen.

  Like

 9. @Duchesne 21.08 liefde gaat door de maag ten slotte

  Like

 10. Republikein // december 9, 2018 om 04:06 //

  Nou, overal teringbende, oud filmpje maar verklaart veel zo niet alles.

  Like

 11. Laat de hel maar snel uitbreken.
  Oprotten met alle elite uit den Haag en brussel
  In het kort geschreven.
  Geen overdreven lang verhaal .

  Liked by 1 persoon

 12. @Duchesne
  { Eet smakelijk in het Syrische restaurantje, ik moest echter direct denken aan dat Engelse meisje dat in de kebab verdween en onder de klanten werd uitgeserveerd, met looksaus…
  Het kan geen kwaad kennis op te doen bij vreemden en deze kennis te toetsen op waarde…toch? }
  nogal misselijkmakend ben je hier, en elders in het verhaal over ome Hassan en besmeurd met wat aub? waar doel je op?

  Het zou goed zijn mijn reactie in de goede context te lezen. Dat mensen die het wel goed bedoelen die zijn er, en dát is niet HUN schuld maar die van ONS establishment , en dat betrekt zich niet alléén op de overheid, anders had ik het wel zo geschreven als zijnde overheid.

  Dat syrisch restaurantje ken ik al jaren,haalt vers van de markt en slager, werkt jarenlang hard voor de centen en betaald gewoon belasting, Ze werken voor weinig , want ze gaan anders stuk aan die grote vreetschuren die fabrieks pizza’s ála domino voor 4,50 door de hele regio rijden, en mcdonalds in de buurt.6 euro. met beker cola er bij

  En wat toetsen aan waarde betreft; Als een Nederlandse oliebollen bakker op de kerstmarkt, even een drukje gaat doen, wast zijn handen niet, en stopt vervolgens jouw een “heerlijke” vette oliebol voor 3,50 in handen? Kennis op doen bij vreemden? Toets je dat ook aan “waarde” of hoe?

  Je schrijft op een nogal meer emotionele toon i.p.v een nuchtere. Ik mag graag een van je reakties lezen, maar deze vind ik bij stukken te onnozel

  Like

 13. “…. reactie in de goede context te lezen. Dat mensen die het wel goed bedoelen die zijn er, en dát is niet HUN schuld maar die van ONS establishment …” Ik vergat er bij te zeggen dat ze de dupe worden van wat de regering toelaat

  Like

 14. Republikein // december 13, 2018 om 03:58 //


  Na de Tweede Wereldoorlog hebben veel economen hun hoofd gebroken om de vraag te beantwoorden hoe Hitler erin slaagde zijn bewapening te financieren, de economie te stimuleren en de werkloosheid terug te dringen. Vandaag de dag is zijn truc welbekend. Het economische wonder van Führers tijd werd mogelijk dankzij de zogenaamde Mefo promesses. De biljetten waren het idee van de toenmalige president van de Reichsbank, Hjalmar Schacht, en dienden niet alleen om de bewapening van de Wehrmacht voor de Tweede Wereldoorlog te financieren, maar ook om staatsbanen te creëren, die anders niet mogelijk zouden zijn geweest door het normale gebruik van de geld- en kapitaalmarkten, d.w.z. de jaarlijkse stijging van het spaargeld in Duitsland.

  Zo financierde het Reich de wapenindustrie door het accepteren van biljetten van de dummyonderneming Metallurgische Forschungsgesellschaft GmbH (vandaar de naam Mefo) in plaats van deze in contanten te betalen. De geldschepping was in volle gang van 1934 tot 1938 – het totale bedrag aan uitgegeven biljetten bedroeg toen 12 miljard mark. De Reichsbank verklaarde aan de Duitse banken dat zij bereid was om de Mefo biljetten opnieuw te disconteren, zodat de banken deze konden verdisconteren.

  Vanwege de looptijd van vijf jaar moest de aflossing van de biljetten uiterlijk in 1939 van start gaan. Dit dreigde met een enorme inflatie. Aangezien Schacht dit als een bedreiging voor de Reichsmark zag, uitte hij zijn twijfels over de minister van Financiën. Maar het hielp niet en Schacht werd al snel vervangen door minister van Economische Zaken Walther Funk, die verklaarde dat het Reich de Mefo biljetten niet zou inwisselen, maar Reichsobligaties aan de Reichsbank zou geven in ruil. Ten tijde van Funk werd het autonome statuut van de Reichsbank afgeschaft, de Reichsbank werd genationaliseerd en de inflatie explodeerde zodanig dat Mefo biljetten met een oplage van 60 miljard Reichsmark de begroting in naoorlogs Duitsland belastte.

  George Soros stelt ook een dergelijke geldstroom voor in de stijl van Schacht en Funk.1)Soros is ontevreden over het huidige vluchtelingenbeleid van de EU omdat het nog steeds gebaseerd is op quota. Hij roept de staatshoofden en regeringsleiders van de EU op om de migrantencrisis effectief aan te pakken door middel van geldstromen, die hij “surge funding” noemt. “Dit zou helpen om de instroom van vluchtelingen op een niveau te houden dat Europa kan absorberen”. Kan het worden opgenomen? Soros zou tevreden zijn met de opvang van 300.000 tot 500.000 migranten per jaar. Hij is zich er echter van bewust dat de kosten van zijn etnische uitwisselingsplan financieel niet haalbaar zijn. Naast de toch al enorme kosten van migranten die al in Europa verblijven, zou zo’n groot aantal nieuwkomers per jaar miljarden euro’s extra kosten met zich meebrengen. Soros berekent het op 30 miljard euro per jaar, maar stelt dat het de moeite waard zou zijn omdat “er een reële dreiging bestaat dat de vluchtelingencrisis de ineenstorting van Europa’s Schengensysteem van open binnengrenzen tussen zesentwintig Europese staten zou kunnen veroorzaken”, wat de EU tussen de 47 en 100 miljard euro aan BBP verliezen zou kosten.

  Soros ziet de financiering van migranten en ook van niet-Europese landen die voornamelijk migranten ontvangen (waarvoor hij ook pleit) als een win-win relatie. Hij pleit voor de invoering van een nieuwe belasting voor de vluchtelingencrisis in de lidstaten, waaronder een financiële transactiebelasting, een verhoging van de BTW en de oprichting van vluchtelingenfondsen. Soros weet echter dat dergelijke maatregelen niet geaccepteerd zouden worden in de EU-landen, dus stelt hij een andere oplossing voor, die geen stemming in de soevereine landen vereist. De nieuwe EU-schuld zou door de EU moeten worden gemaakt door gebruik te maken van haar grotendeels ongebruikte AAA-kredietstatus en door de uitgifte van langlopende obligaties, wat de Europese economie zou stimuleren. De middelen zouden afkomstig kunnen zijn van het Europees Stabiliteitsmechanisme en de instelling voor betalingsbalanssteun van de EU. “Beide hebben ook zeer gelijkaardige institutionele structuren, en beide worden volledig ondersteund door de EU-begroting – en vereisen dus geen nationale garanties of nationale parlementaire goedkeuring.

  Op deze manier zouden het ESM en de BoPA (Balance of Payments Assistance Facility) de nieuwe Mefo’s worden die wissels, misschien zelfs cheques voor Turken, Soros-NGO’s, kunnen uitgeven. Soros berekent dat beide instellingen een kredietcapaciteit van 60 miljard euro hebben, die alleen maar zou moeten toenemen als Portugal, Ierland en Griekenland elk jaar de leningen terugbetalen die zij tijdens de eurocrisis hebben ontvangen. Volgens Soros zouden de oude schulden gebruikt moeten worden om de nieuwe schulden zodanig te financieren dat de begroting in geen van de lidstaten van de EU officieel wordt belast. De financiële instellingen die deze schuldfraude gaan plegen, moeten hun status verlengen (inderdaad – annuleren), aangezien de leider van de vluchtelingen in zijn toespraak zo’n wens heeft geuit.

  Dat Soros ernaar streeft om de inheemse Europese bevolking te vervangen door nieuwkomers uit Afrika en Azië is duidelijk voor iedereen die zijn activiteiten in Europa observeert. De vraag is: waar wil hij dit voor doen en wie is de echte heerser, achter hem, de echte leider?

  Eigenlijk gaat het alleen maar over neuken.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s