Nieuw

Een macht die groter is dan de overheid ?

De ongelofelijke beïnvloedende macht van de media-mogols

Dit is een analyse van de mediamacht in Groot-Brittannië. Het is geschreven in 1997 en geeft aan hoe (en waarom) de informatie die we via de media ontvangen, wordt gecensureerd en vervormd.

Om verraderlijk totalitarisme te vermijden, moeten we ons bewust zijn van de enorme controle over elke vorm van massamedia die de Joden bezitten en – in elke democratische samenleving onder zulke sterke invloeden – de echte manipulatoren van de politieke macht zijn.

De mediamacht in Groot-Brittannië en elders

Door: Nick Griffin

Disclaimer: Artikelen van derden gepubliceerd of vertaald door Fenixx.org geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie van deze website weer.

Inleiding

Een macht die groter is dan de overheid ?

“…. de persvrijheid is voor de eigenaren van de pers. En zo is het”.

Jonathan Tobin, redacteur van het weekblad The Jewish Ledger (West Hartfort, USA), geciteerd in de Jewish Chronicle (Londen), 25 aug. 1995, p. 19

“Vandaag de dag zijn filmmakers de mensen die het machtigste medium ter wereld beheersen, die idealen kunnen creëren, een taal kunnen veranderen of regeringen omver werpen”.

John Baxter in de Daily Mail (28 december 1995)


Volgens de theorie van de democratie heerst “het volk”. Zij kiezen politici naar eigen keuze, en als en wanneer die politici niet volgens hun wensen handelen, kunnen zij door de stem van het volk worden afgewezen. Het pluralisme van de verschillende politieke partijen biedt de mensen “alternatieven”; als de een zijn vertrouwen verliest, kan de ander worden gesteund. Zo wordt het democratische principe van: bestuur van het volk, door het volk en voor het volk gerealiseerd.

Het zou mooi zijn als het allemaal zo eenvoudig zou zijn. Maar in een middelgrote tot grote moderne staat is dat niet helemaal zo. Hoe krijgen “de mensen” de informatie en kennis die ze nodig hebben om hun stem te gebruiken, anders dan door blind giswerk? Ze kunnen onmogelijk alles zien wat er op het nationale toneel gebeurt, nog minder op het niveau van de wereldgebeurtenissen. Slechts weinigen van hen zien ooit hun politieke leiders van dichtbij en zijn in staat om de uitvoering van hun taken te volgen en te beoordelen. De overgrote meerderheid van hen zijn geen studenten van de politiek. Ze weten niet echt wat er gebeurt, en zelfs als ze dat wel zouden weten, zouden ze begeleiding nodig hebben bij het interpreteren van wat ze wisten.

“De mensen” zijn artsen, advocaten, ingenieurs, bedienden, winkeliers, fabrieksarbeiders, landarbeiders, kleine ambachtslieden, verpleegsters, secretaresses, onderwijzers en duizend of meer andere dingen. Zij weten, of zouden iets moeten weten over de beroepen waarin zij werkzaam zijn. Maar alleen van het kleinste aantal mensen kan worden verwacht dat ze de politiek kennen – een van de meest complexe onderwerpen, met zijn grote verscheidenheid aan onderwerpen en de vele standpunten die over elk van deze onderwerpen naar voren zullen komen. Om te weten wat de problemen zijn, en om deze standpunten te onderzoeken en te evalueren, moeten de mensen deze kwesties en de standpunten in een voor hen begrijpelijke vorm worden gepresenteerd en toegelicht.

Dit is waar de “massamedia” binnenkomen: kranten, televisie, radio. En voor degenen met een meer leergierige en vragende blik zijn er andere media: boeken; tijdschriften; het internet. De lijst wordt steeds groter naarmate de informatietechnologie vordert.

Maar er is hier een probleem. “Het volk” kan de media niet bezitten, controleren en reguleren. Dat kan alleen een kleine minderheid – slechts een fractie van de bevolking, in feite veel minder dan één procent. En het is deze minderheid die in staat is om te bepalen welke feiten de mensen mogen weten, welke gebeurtenissen aan hen worden gemeld, welke standpunten ze kunnen onderzoeken en evalueren, op welke politieke partijen ze kunnen stemmen en welke niet, welke politici fatsoenlijke, oprechte, integere en bekwame burgers zijn en welke onbetrouwbaar, incompetent, “gevaarlijk” en “extreem”.

Dit geeft deze minderheid die de media controleert een enorme macht – misschien nog wel meer macht dan een minister-president of kabinet. Het is deze minderheid die het klimaat van de “publieke opinie” bepaalt waarin politici moeten opereren, de “publieke opinie” waarin zij zich moeten schikken en die zij niet mogen beledigen als zij verkozen willen worden en gekozen willen blijven.

Zelfs toen de massamedia voornamelijk uit kranten bestonden en slechts een kleine minderheid die kranten las, was deze macht aanzienlijk. Vandaag de dag, nu ze de massacirculatie van kranten en televisie omarmt, is ze kolossaal grootser dan de verbeelding.

En we mogen een ander feit over de media niet vergeten. Hun politieke invloed reikt veel verder dan krantenberichten en artikelen en televisieprogramma’s van directe politieke aard – dat wil zeggen, verbonden met actuele zaken die van invloed zijn op de politiek. Op een veel subtielere manier kunnen ze de denkpatronen van mensen op een andere manier beïnvloeden: krantenverhalen, pagina’s over amusement en populaire cultuur, films, “soaps” op tv, “educatieve” programma’s: al die soorten dingen helpen menselijke waarden te vormen, concepten van goed en kwaad, zin en onzin en wat “modieus” en “uit de mode” is. Deze menselijke waardesystemen geven op hun beurt weer vorm aan de houding van mensen ten opzichte van politieke kwesties, beïnvloeden hun stemgedrag en bepalen dus wie de politieke macht in handen heeft.

Maar toch om wat vreemde reden dan ook is er vandaag de dag zeer weinig openbare discussie in Groot-Brittannië, als voorbeeld, wie eigenlijk media controle uitoefent. De mensen worden aangemoedigd om enorm enthousiast te raken over de uitslag van algemene verkiezingen, zelfs van lokale verkiezingen, maar deze verkiezingen hebben waarschijnlijk veel minder invloed op de vraag wie de macht over ons heeft dan de veel crucialere vraag wie de “publieke opinie” reguleert en dus de agenda bepaalt voor zowel de verkiezingen als voor wat er in de regering wordt gedaan door wie er wint.

Elke studie van wat er op het nationale toneel gebeurt, moet daarom ook een studie van de werking van de massamedia omvatten: wie de mensen zijn die de media bezitten, controleren en exploiteren, en waarvoor hun immense macht wordt ingezet.

{ ingekort }

Wie zijn de manipulatoren?

Maar wie zit er achter dit alles? Wie zijn de mensen die bepalen wat er op televisie wordt bekeken en in de kranten wordt gedrukt? Dit is niet zo eenvoudig te bestuderen, omdat een groot deel van de betrokkenen in de schaduw opereert. En zelfs in het geval van degenen van wie de namen bekend zijn, wat is er bekend over hun achtergronden en hun connecties? Heel weinig.

Daarom zijn maar heel weinig mensen in Groot-Brittannië zich bewust van de enorme invloed die een bepaalde etnische minderheid op de massamedia uitoefent.

Onmiddellijk kunnen we verwachten dat de vermelding van deze minderheid veel lezers in de verdediging zal brengen. Is dit “antisemitisme”, zullen sommigen zich afvragen. Dat, zie je, is het eerste voorbeeld van het hypnotiserende effect van mediamacht. De massamedia in Groot-Brittannië zijn er vandaag de dag in geslaagd om het idee dat het “antisemitisch” is, zelfs om te erkennen dat leden van de joodse gemeenschap een grote rol spelen bij het controleren van ons nieuws en onze mening, en om zich af te vragen of dit een goede zaak is voor Groot-Brittannië, in de hoofden van veel mensen te implanteren. In het ongemakkelijke gevoel dat bij een aantal lezers van deze tekst wordt opgeroepen door de vermelding van het woord “Joden”, wordt de eerste les in media-indoctrinatie en hersenspoeling gegeven!

Deze tekst is gewoon een studie van wie de publieke opinie in Groot-Brittannië controleert.

Open onderzoek

Wij zijn van mening dat er in dit onderzoek geen “no-go” gebieden moeten zijn, geen verboden wegen van onderzoek. Het gaat hier om feiten. Wat mensen uit die feiten afleiden is hun beslissing. Onze bedoeling is dat zij uit hun vroegere onwetendheid en apathie worden opgewekt en overgehaald om zich aan te sluiten bij onze politieke strijd om met vreedzame en legale middelen een rechtvaardigere, niet-racistische samenleving te bereiken. Een samenleving die niet gedomineerd wordt door een racistische minderheid die gelooft dat het “Godsgekozen volk” is.

Het is de stelling van deze studie dat leden van de joodse gemeenschap (al dan niet praktiserend) een macht en invloed uitoefenen in de Britse massamedia die niet in verhouding staan tot hun aantal in de bevolking. Wij zijn van mening dat dit een feit is dat niet verborgen mag blijven, maar dat het bekend moet zijn – en besproken moet worden. Geen enkele grote zorgwekkende kwestie kan goed worden onderzocht, tenzij alle feiten met betrekking tot deze kwestie bekend zijn en onder ogen worden gezien – eerlijk en oprecht, waarbij niets onder het tapijt wordt geveegd uit angst dat een of ander luidruchtig element bezwaar kan maken.

Sommige mensen accepteren de bevindingen van dit onderzoek als authentiek en accuraat, maar zeggen dan: “So What ?” Is het niet heel gebruikelijk dat bepaalde groepen in overvloed worden gevonden in bepaalde beroepen, of het nu om redenen van natuurlijk talent en aanleg, ongelukken uit de geschiedenis, of wat dan ook? Zijn er niet veel Ierse bouwvakkers en schrijvers, Schotse artsen en ingenieurs, Welshe zangers, zwarte sporters, Franse en Italiaanse restauranthouders en Indiase en Pakistaanse textielhandelaren? Is dit, gezien het feit dat er grote aantallen joden in de massamedia te vinden zijn, te beschouwen als bijzonder onheilspellend of gevaarlijk? Met andere woorden, wat is de big deal?

We hopen dat we deze vragen in het voorgaande deel van deze inleiding hebben beantwoord. Geen van de andere genoemde beroepenvelden heeft zoiets als de ruimte voor het uitoefenen van echte macht – politieke macht, macht over wie ons bestuurt en tot welk doel macht om onze samenleving en haar waarden vorm te geven, om onze bestemming en toekomst te bepalen.

We kunnen dus niet zeggen over Joden in de media, zoals sommigen zouden kunnen zeggen over andere groepen in hun respectievelijke beroepen en branches: “Nou ja, ze zijn er goed in – laat ze het maar doen”. Wat er op het spel staat met betrekking tot de controle over een instelling met zo’n enorme macht als de media plaatst die instelling in een speciale categorie op zich, wat een zeer hoge mate van zorg over de zaak rechtvaardigt.

Zouden we ons bijvoorbeeld gelukkig en zeker voelen in de wetenschap (zou dat het geval moeten zijn) dat een bepaalde belangengroep controle uitoefent over onze strijdkrachten? We kunnen ons in dat geval afvragen waar de loyaliteit van een dergelijke groep zou liggen in geval van een oorlog.[1]

Mediamacht

En als we in gedachten houden dat macht over de massamedia vandaag de dag zo krachtig is in de mogelijkheden die het biedt, als het bevel over honderd gepantserde divisies op het slagveld, dan zou die massamediale macht een kwestie van enorme bezorgdheid moeten zijn, en we zouden dwaas zijn om een situatie waarin zij in de handen ligt van mensen die zichzelf uit de eerste hand “Joods” verklaren en die zelf openlijk de loyaliteit aan de Joodse staat Israël uit de eerste hand verkondigen, als weinig belangrijk af te doen, en dat is niet alles.

En dit is niet alles. Zoals gezegd is er vandaag een zeer brede consensusvisie, die partijen en klassen overstijgt, dat een groot deel van de invloed van de massamedia kwaadaardig en sociaal destructief van aard is.

We gaan gewoon verder met de vraag: als zo velen geloven dat de invloed van de media kwaadaardig en destructief is, moeten we ons buigen over de aard van de media – en niet in de laatste plaats over de vraag wie de media controleert.

In zekere zin dient het onderzoek een doel dat in elke democratie door de massamedia zou moeten worden gediend: Het doel van vrij en onbelemmerd onderzoek en van een volstrekt vrije meningsuiting van feiten en meningen. Helaas is er vandaag de dag in Groot-Brittannië geen sprake van vrij onderzoek of vrije meningsuiting in de massamedia – en dat geldt zeker niet voor het onderwerp van deze studie. Wanneer heeft u voor het laatst een artikel in een grote krant gezien waarin de joodse invloed en controle in de Britse nieuws- en informatie-industrie grondig werd onderzocht? Wanneer heeft u voor het laatst een programma op televisie gezien over hetzelfde onderwerp? Het antwoord op deze vraag bewijst ons punt.

Een geliefde uitdrukking van degenen die invloed uitoefenen in de media is “onderzoeksjournalistiek”. De “onderzoeksjournalist” wordt afgeschilderd als de kruistochtende held wiens zoektocht naar de waarheid en toewijding aan het publieke belang hem of haar ertoe brengt om de wapens op te pakken tegen alle krachten van onderdrukking en censuur – zelfs wanneer, zoals soms het geval is, dit leidt tot een bijzonder afschuwelijke vorm van inmenging in het privéleven van mensen. Maar een vorm van onderzoeksjournalistiek die de media zeker niet willen aanmoedigen, is die van de identiteit van hun eigen controleurs en de onderliggende agenda waaraan zij werken. Op deze pagina’s hopen we deze flagrante omissie te verhelpen.

Natuurlijk verwachten we niet dat de feiten die we hier aan het licht brengen, door de media worden opgepakt en in het volle daglicht worden onderzocht. Als er in de massamedia commentaar wordt geleverd op deze studie – dan zal dat zijn in termen van veroordeling, afkeuring en het lichtzinnige gebruik van de term antisemitisme. Maar het zal zich niet uitstrekken tot enige analyse van wat we zeggen of enige poging, door onderbouwing met feiten, om ons ongelijk te bewijzen.

Daaruit, beste lezer, laten wij u uw eigen conclusies trekken.

Noodzaak van perspectief

Terwijl we het materiaal voor deze studie hebben voorbereid, is ons duidelijk geworden dat media-invloed en -controle in de moderne communicatiewereld een immens complex onderwerp is, waarin de gevaren van over-vereenvoudiging altijd aanwezig zijn. Alleen al de aanwezigheid van leden van een bepaalde groep die in een deel van de media werken, bewijst niet dat die groep de ultieme “zeggenschap” heeft in het betreffende deel van de media. Daarnaast is er het feit dat “controle” over een instelling als de massamedia op meer dan één manier kan opereren. Directe controle via eigendom is relatief eenvoudig te begrijpen, maar dit begrip voorziet niet in indirecte vormen waarmee de media, zo niet letterlijk ‘gecontroleerd’, dan toch op zijn minst massaal kunnen worden beïnvloed. In dit onderzoek onderzoeken we de macht van bepaalde lobby’s om de inhoud van de pers, tv, boeken en andere communicatiemiddelen te reguleren door verschillende vormen van druk, zoals het piketeren van studio’s en boekhandels (waarbij de impliciete dreiging van geweld altijd aanwezig is) en, misschien nog wel krachtiger, de methode van het boycotten van reclame (waarbij de impliciete dreiging van een dergelijke actie vaak volstaat om het doel van de lobby te bereiken zonder dat de dreiging noodzakelijkerwijs in de praktijk moet worden gebracht).

Bij de beoordeling van de bron van mediacontrole moet ook rekening worden gehouden met een andere factor. De communisten in de hoogtijdagen van hun macht stonden er om bekend te pochen dat: “Geef ons slechts een derde van de plaatsen in een commissie en we garanderen dat we die commissie zullen controleren. Dit was slechts een verklaring van het feit dat een minderheid in elk orgaan, publiek of privaat, die precies weet wat ze wil en samen optreedt als een gecoördineerde groep, gebonden door één enkele loyaliteit en één enkel doel, heel gemakkelijk haar weg kan vinden over een grotere, maar ongecoördineerde massa van mensen zonder dergelijke banden, die individueel handelen en geen welomschreven of bewust doel nastreven. Het is niet onze bewering in dit boekje dat er in alle media noodzakelijkerwijs meer Joden zijn dan niet-Joden (hoewel dit in sommige belangrijke media inderdaad het geval is), maar alleen dat de solidariteit en de eenheid van loyaliteit, interesse en doelgerichtheid van eerstgenoemden hen een enorm voordeel geeft ten opzichte van anderen in een poging tot macht en invloed.

Beschouwers van joodse invloed in de massamedia zullen een paradox opmerken: terwijl die invloed op honderd of meer verschillende manieren wordt gebruikt om de nationale geest en het bewustzijn van het Britse volk te verzwakken, zijn de joden zelf, in hun houding ten opzichte van hun joodse staat Israël en ten opzichte van vragen over zionisme in het algemeen, te vinden onder de meest militante nationalisten ter wereld!

Er is nog een laatste overweging waarmee wij u, de lezer, vragen rekening te houden. De joodse macht in de massamedia is een fenomeen dat ook erkend wordt binnen politieke richtingen die sterk afwijken van de onze en zelfs door joden zelf – zoals we in een of twee voorbeelden zullen laten zien. Met andere woorden, zoals het gezegde luidt: “geloof ons niet op ons woord !”

In de volgende tekst hebben we personen van joodse afkomst benadrukt door hun namen vetgedrukt te zetten. Niet alle namen in kwestie zullen duidelijk Joods overkomen; het is de gewoonte van Joden in de loop der eeuwen geweest om hun namen te veranderen, waarbij ze de namen hebben overgenomen die het beste passen bij de bevolking van de landen waar ze zich hebben gevestigd. Waar personen met niet-joodse namen als joods worden aangeduid, kan de lezer er zeker van zijn dat uitgebreid onderzoek hen heeft aangetoond.

Opmerking: De redacteur van de Nationalist Library heeft de namen van de Joden in dit stuk vetgedrukt in het belang van de lezer, zodat hij/zij ze kan uitkiezen voor verwijzing naar de huidige situatie van de media in Groot-Brittannië. De redacteur [Victates] neemt dus de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de bolding. Hieronder is ‘vet’ vervangen door bruin, omdat ‘vet’ het andere gebruik van ‘vet’ in de weg zit.Wie controleert de Televisie ?

Er kan weinig twijfel over bestaan dat televisie de krachtigste macht is voor de presentatie van het nieuws en de vorming van de mening van de kijkers. Ga naar elke werkplek, kroeg, school, winkel of andere instelling en de kans is groot dat het gesprek de ‘reality-soap’ van de vorige avond of iets bijzonders op het nieuws van de avond is. En wat op het televisiescherm werd getoond – en niet getoond – zal naar alle waarschijnlijkheid de manier waarop de kijkers de wereld zien, hebben beïnvloed.

Door gebruik te maken van dergelijke technieken hebben de controleurs van de tv-stations een enorme macht om de publieke opinie te vormen. En een blik op een tv-gids zal uitwijzen dat de meesters van de tv-stations niet terugdeinzen voor het gebruik van die macht, door ons een eindeloos dieet van pro-multiraciale, pro-homoseksuele, anti-Britse prullenbak-TV te geven. Dus alleen wie zijn deze mensen? Wie is verantwoordelijk voor het gif dat door ‘onze’ televisienetwerken wordt verspreid?

BBC

BBC Television Centre at White City, West London, which opened in 1960 and closed in 2013.

De machtigste man bij de ‘British Broadcasting Corporation’ is Alan Yentob, directeur van BBC-programma’s. Volgens Broadcast magazine (14.6.96) “geeft dit hem de controle over alle niet-nieuws BBC-programma’s, inclusief die voor satellietkanalen en die in het Engels voor de World Service“. Yentob is een goede persoonlijke vriend van de immens machtige onafhankelijke tv-bazen Michael Grade en Michael GreenDe drie hebben gezamenlijke vakanties in het Caribisch gebied en worden, samen met Charles Saatchi, door terughoudende insiders aangeduid als de “St. John’s Wood Mafia“. De families Saatchi en Yentob zijn nauw met elkaar verbonden sinds ze vanuit Irak naar Groot-Brittannië verhuisden. 

BBC-baas Alan Yentob

Achter de schermen zijn de Joden goed vertegenwoordigd onder de bestuurders van de BBC, waaronder de voormalige president van de S.G. Warburg handelsbank Sir David Scholey, Sir Kenneth Bloomfield en Janet Cohen. Houders van belangrijke leidinggevende functies bij de BBC zijn Sarah Frank, Chief Executive van BBC Worldwide Americas; Controller of Publicity and Public Relations, Keith Samuel, en David Aaronovitch, die hoofdredacteur is van de wekelijkse programma’s van de BBC.

Anne Sloman is Deputy Head of BBC News Programmes; Ruth Caleb is het hoofd van Drama en Louis Marks is sinds 1976 producent van Drama. Een andere sleutelfiguur in de relatie van de BBC met de rest van de wereld, Commercial Director bij BBC Worldwide TV Tony Kay, is verantwoordelijk voor deals met Amerikaanse netwerken zoals NBC. Adam Singer, internationaal directeur van de Amerikaanse kabelexploitant TCI, zoon van voormalig directeur-generaal Aubrey Singer van de BBC, is ook verantwoordelijk voor een aantal grote deals tussen de BBC en de Britse dochteronderneming Flextech van TCI.

Hoofd van BBC Comedy Entertainment is Jon Plowman. Hij is verantwoordelijk voor ‘alternatieve komiek’ Ben Elton’s Thin Blue Line. Vermoedelijk kreeg Elton dezelfde helpende hand op de showbusiness ladder als Barry Cryer, Lloyd Grossman, Ester Ranzen, Dennis Norden en Felicity Kendall.

Joden in prominente posities in de BBC regionale TV zijn onder andere Rod Natkiel, hoofd van Network TV bij BBC Midlands en East, en Roy Saatchi, hoofd van Local Programmes bij BBC North.

Onder de lagere functionarissen die de wensen van de mediameesters in dergelijke stations uitvoeren, bevinden zich ook een zeer onevenredig aantal joden, zoals Geoffrey Goodman, die uitzendt op BBC Current Affairs en LBC/IRN, en Joshua Rosenberg, de juridische correspondent van BBC TV. Naomi Goldman is niet alleen producent op Newsnight, maar ook lid van de Joodse Socialistische Fractie. Een andere militante zionist in de BBC is schrijver en presentatrice Lisa Jardine. Met mensen als deze die de richting, de inhoud en de toon van de BBC-output bepalen, is te zien dat haar consequent anti-Britse en pro-minderhedenhouding geen toeval is.

Channel 4

De Chief Executive van Channel 4 is Michael Grade, die de schepper Jeremy Isaacs opvolgde. Grade had voorheen de controle over LWT en BBCl en 2. Hij is sinds 1991 directeur van First Leisure Entertainment. Dit enorme bedrijf werd voorheen geleid door de oom van Grade, wijlen Lord Bernard Delfont, en omvat 300 bioscopen, acht theaters, hotels, restaurants en platenmaatschappijen. Grade’s vader, Lew Grade (echte naam Winogradsky) was, voordat hij stierf, een enorm invloedrijke TV-mogol en directeur van Euro-Disney.

Het eindeloze dieet van vuiligheid en perversie dat Channel 4 het publiek voert, heeft Michael Grade de titel Britain’s “pornographer-in-chief” opgeleverd. In maart 1996 werd hij ook alom bekritiseerd nadat zijn geesteskind The Girlie Show een aflevering had gehad die duidelijk winkeldiefstal aanmoedigde. “Waarom staan we deze miljonair toe om aan te zetten tot diefstal“, vroeg oudgediende columnist Paul Johnson.

Managing Director van Channel Four International Ltd en Director of Acquisitions bij C4 is Colin Leventhal. Deze drukke man heeft onder andere Amerikaanse propagandashows als Roseanne en The Cosby Show, geproduceerd door Caryn Mandabachs Carsey Werner bedrijf. Leventhal heeft ook een nauwe relatie ontwikkeld met Nickelodeon, de dochteronderneming van Viacom Inc. in eigendom van Sumner Redstone.

De volgende keer dat je de pech hebt om een van de walgelijke stukken van decadentie en perversie te zien die zo vaak als ‘toneelstukjes’ op Channel 4 passeren, moet je je klacht richten aan het hoofd van het kanaal, David Aukin, of aan de Senior Commissioning Editor voor Drama, Peter Ansorge. De laatste sprak zich nadrukkelijk uit voor de sympathieke weergave van incest op de Brookside-soap tijdens piekfamilie-kijktijd. Ansorge zei dat hij verwachtte te worden aangevallen voor de verhaallijn en veroordeelde de ‘rechtse lobby’s’ die een wijdverspreide publieke verontrusting uitten over de manier waarop alle Britse soaps zijn omgezet in promotievoertuigen voor seksuele afwijkingen.

Als u zich daarentegen beledigd voelt door de onmiskenbaar ‘etnische’ en extreem ‘liberale’ toon en inhoud van Channel Four News, denk dan eens na over het feit dat de nieuwsredacteur sinds maart 1996 Sara Nathan is, gesteund door Elinar Goodman. Hoewel Jon Snow, de extremistische liberale nieuwslezer van Channel Four niet joods is, heeft hij zijn medeleven duidelijk gemaakt door zich aan te sluiten bij een door de Jewish Chronicle gesponsorde bijeenkomst over ethiek in de journalistiek.

Channel 24’s productieprogramma voor jeugdprogramma’s, Planet 24, heeft volgens de Jewish Chronicle “een griezelige handigheid in het tonen van populaire programma’s van Channel 4 met blonde Joodse vrouwen“. Deze omvatten Dani Behr, die haar leidende rol op The Word en Surf Potatoes heeft gebruikt om interraciale dating te populariseren, en Gabi Roslin van het Big Breakfast en de Gabi Roslin Show. Planet 24 produceerde ook de homoseksuele tijdschriftserie Gaytime TV van BBC2.

Directeur en presentator van Rapido TV is Peter Stuart, die ook tijd vindt om de productie van culturele juweeltjes als Eurotrash en The Girlie Show te begeleiden.

Onder de vele kleinere spelers die betrokken zijn bij de meedogenloze uitstorting van vuil van Channel 4 zijn Michael en Martin Myers, de distributeurs die het First Independent bedrijf runnen; Stephanie Calman, die de scenarioschrijver was voor de sitcom Dressing for Breakfast; de venijnig anti-Britse komiek Mark Thomas, en Alexi Sayle, die zegt dat sinds hij joods is, al zijn personages zo zijn.

Een aantal programma’s van Channel 4 worden geproduceerd door Philip Clarke’s Diverse Production company. Het gaat onder meer om diverse reportages, The Hello Girls en Dual Balls, een ‘komedie’ van Dan Zeff.

ITV

De Independent Television Commission is de regelgevende instantie die toezicht houdt op het gehele ITV-netwerk. De directeur is Jude Goffee en de senior sponsor- en reclameofficier is Eve Salomon. De netwerkdirecteur van ITV is Marcus Plantin, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de benoeming van Claudia Rosencrantz tot ITV’s Controller of Entertainment.

Mediagroep MAI bezit twee ITV-franchises (Anglia en Meridian); een belang van 5 procent in ITN en een belang van 29 procent in Channel Five. Een stuwende kracht in de nieuw gevormde MAI / United News en Media-gigant is Lord Hollick, een Labour-collega met nauwe banden met Hambros Bank, waarvan hij een al lang een directeur is. Hollick heeft de snelle groei van media-aandacht van MAI sinds 1990 georkestreerd. Hij is een groot bewonderaar van Michael Eisner’s Disney-imperium en wil een van de nieuwe generatie van ‘lifestyle-leveranciers’ zijn – een allesomvattend mediamerk dat je je tv, radio en kranten, huis, boeken, muziek, vakanties, avonturen in themaparken en films (en, als gevolg, de vorming van je politieke opvattingen) verzorgt.

Daartoe heeft MAI nauwe banden aangeknoopt met het op een na grootste ‘Amerikaanse’ megamediaconcern, Time Warner Inc., waarvan Gerald Levin voorzitter is, en haar dochteronderneming HBO, waarvan Charles Schreger vice-president is. Een van de eerste deals op de agenda is een plan om een film-themapark aan de rand van Londen te bouwen. Een senior director van MAI’s Anglia TV-dochteronderneming is filmleider David Puttnam, vooral bekend van zijn Chariots of Fire, die uitvoerig heeft stilgestaan ​​bij het ‘antisemitisme’ waarmee een Cambridge-atleet begin deze eeuw werd geconfronteerd. Zulke problemen lijken de heer Puttnam zeker niet tegen te houden, wiens vele interesses ook zijn dat hij directeur is van de Australische producent Village Roadshow Pictures, die deels eigendom is van MAI. Anglia’s programmadirecteur is Graham Creelman. MAI’s United News-afdeling wordt geleid door Chief Executive Stephen Grabiner.

De centrale positie in de invloedrijke nieuwsberichtgeving van ITN wordt ingenomen door Robert Elias, Programmaledacteur van News at Ten, terwijl de macht om te beslissen wat airtime krijgt bij LBC berust bij zijn Controller of Programmes, Charles Golding.

Carlton Communications

Carlton is een belangrijke speler in het ITN-netwerk met activa als Carlton TV en Central TV, een belang van 20 procent in ITN, Meridian TV en GMTV en een belang van 50 procent in het London News Network. Het heeft een omzet van 1,6 miljard pond, met een winst vóór belastingen van bijna 250 miljoen pond in 1995, en heeft aanzienlijke activa op het Aziatische subcontinent.

Carlton’s voorzitter is Michael Green, die ook directeur is van Independent Television News, Central Independent Television en GMTV. Het was Green die samen met de gebroeders Saatchi het brein achter de felle lobbycampagne was die de regering ervan overtuigde om de onafhankelijkheid van de veertien regionale ITV-zenders in 1993 op te offeren. Green, die door het huwelijk verwant is aan Lords Wolfson en Young, werd in the Jewish Chronicle van 17.11.95 geciteerd zeggende: “Ik ben me er zeer bewust van dat ik joods ben“.

Hoewel zijn actualiteitenprogramma’s zich graag in het leven van anderen verdiepen, is Green zelf erg publiciteitsschuw; toen een vriendin hem verliet, was zijn gerapporteerde waarschuwing: “Als je ooit een woord over mij schrijft, breek ik elk bot in je lichaam“. Tijdens de onderhandelingen van Green om Technicolor (UK) te kopen, werd hij geholpen door Jarvis Astaire, die bij Green’s ex schoonmoeder, Lady Wolfson, woont. Astaire zelf is een voormalige medewerker van Ladbroke magnaat Cyril Stein.

Carlton’s hoofd sponsoring is David Prosser, de coördinator van de ITV-lobby die aandringt op de afschaffing van wetten die sponsors die nauw verwant zijn aan de redactionele inhoud van programma’s effectief verbieden. Richard Simons is het hoofd van het bedrijf, terwijl de directeur van Carlton Select, het voormalige Selec-kabel-tv-kanaal dat onlangs door Carlton is opgekocht, Janet Goldsmith is. De politieke agenda van Carlton werd samengevat door de beslissing van het bedrijf om zijn documentaire over Oskar Schindlers ‘survivors’ naar 1.000 Londense middelbare scholen te sturen. De extreem liberale inhoud van de kinder- en jeugdprogramma’s van Carlton is de verantwoordelijkheid van de Controller Michael Forte uit deze sector.

De nieuwste aanwinst in Carlton’s streven naar steeds grotere invloed is Westcountry Television, een van de laatste particuliere ITV franchises. Een andere sterke bieder voor het bedrijf was David Asper’s CanWest Broadcasting Group, dus het lijkt erop dat de verkopers, waaronder South West Water en Brittany Ferries, een keuze hadden uit ‘elke nieuwe eigenaar die je wilt, zolang hij een van ons is‘.

Granada Group

Carlton’s macht in ‘onafhankelijke’ televisie wordt alleen geëvenaard door de Granada Group, die ongeveer 6,2 miljard pond waard is en twee ITV franchises bezit: Granada TV en London Weekend Television. Zij heeft ook een belang van 20 procent in ITN en Yorkshire Tyne Tees TV (met de zakenbank Lazards), een half aandeel in het London News Network en een belang van 11 procent in BSkyB, in partnerschap waarmee zij Granada Sky Broadcasting (GSkyB) heeft opgericht, een gezamenlijke kabel- en satellietonderneming die op 1 oktober 1996 zeven nieuwe kanalen heeft gelanceerd. BSkyB heeft op haar beurt een belang in het Playboy Channel voor alleen volwassenen. Een van de satellietkanalen van Granada is Granada Talk TV, met onder meer een tienershow in de namiddag, F2F, die wordt gepresenteerd door Sacha Baron Cohen.

Granada werd opgericht door Sidney en Cecil Bernstein. Alexander Bernstein was de al lang zittende voorzitter tot hij in maart 1996 met half pensioen ging terwijl hij zijn interesse en invloed behoudt. De nieuw opgerichte Granada Media Group (GMG) wordt gecontroleerd door drie mannen. De voorzitter, de Chief Executive van Granada, Charles Allen, wordt niet beschouwd als een Jood, maar zijn twee collega’s aan de top zijn dat zeker wel.

Duncan Lewis is de Chief Executive van de Granada Media Group, Chief Executive van Granada TV en Chief Executive van London Weekend Television. Lewis was voorheen marketingdirecteur bij BT, waar hij de misselijkmakende Joodse grootmoederadvertenties initieerde met actrice Maureen Lipman, een sponsor van de marxistische frontorganisatie, de Anti-Nazi League. Tot april 1996 was Lewis hoofd van Mercury Communications en, volgens de Evening Standard van 22.5.96, leidde hij een groep financiële instellingen die Mercurius wilden overnemen. Hij wordt gesteund door Warburg Pincus, het “Amerikaanse” bedrijf dat reeds een belangrijke investeerder is in de Britse kabel- en televisie-industrie (waaronder Channel Five). Bronnen in The City zeggen dat de gretigheid van Granada om zich aan te sluiten bij Mercurius is gebaseerd op de overtuiging dat de communicatie- en amusementsbedrijven zijn gericht op verdere convergentie.

Het derde sleutelfiguur in Granada is Steve Morrison. Hij is de Chief Operating Officer van GMG, Deputy Chief Executive van Granada TV, Managing Director van LWT en hoofd van Granada’s sales operatie Laser. Op weg naar de top, volgens the Jewish Chronicle van 1.9.95, was Morrison directeur van programma’s en directeur van Granada TV. Zijn vervangers in deze laatste twee functies zijn respectievelijk Peter Salmon en Andrea Wonfor. Commercieel directeur bij LWT en GMTV is Kate Stross, en controleur van regionale programma’s bij LWT is Simon Shaps.

In oktober 1995 lanceerde Granada British Independent Television Enterprises (BRITE), waarbij de verkoopkanalen van Granada TV, LWT en Yorkshire Tyne Tees TV werden samengevoegd. De directeur van deze verkoopgigant is Nadine Nohr.

Een van de belangrijkste functionarissen van Granada is de scenarioschrijver en producent Kay Mellor, een zelfverklaarde feministe die verantwoordelijk is voor de ‘veelgeprezen’ ITV-serie ITV Band of Gold, die zich bezighield met race-mixing en prostitutie en werd beschuldigd van het aanmoedigen van hoerenlopen en, uiteindelijk, grote rassenrellen in Bradford. Een andere terugkerend figuur bij Granada is Paul Marcus, eigenaar van Marlow Films en producent van Granada’s Prime Suspect.

Controller of Arts bij LWT is Melvyn Bragg. Hoewel hij zichzelf beschrijft als een “christen”, is Bragg extreem pro-Joods en vertelde the Jewish Chronicle van 5.4.96 dat hij Israël ziet als zijn “geestelijke thuis”. Aangezien dit gesprek na uitgebreide berichtgeving over de brute Israëlische onderdrukking van de Palestijnse intifada kwam, met soldaten die Arabische huizen opblazen als een lid van de familie wordt betrapt op het gooien van stenen, het schieten van dode ongewapende schoolkinderen en het begraven van tieners in leven met bulldozers, vertelt deze opmerking ons veel over de mentaliteit van deze misselijkmakende liberale en de kwebbelende klassen die hem als hun arbiter van artistieke goede smaak beschouwen.

Pearson TV

Pearson TV is een ander belangrijk onderdeel van het ITV-netwerk, dat eigenaar is van Thames Television. Pearson TV Chairman Greg Dyke is niet joods, maar hij is een andere TV-mogol die Disney Chairman Michael Eisner als rolmodel ziet. Pearson TV is gedeeltelijk eigendom van Lazards Bank en heeft een langdurige productieband met de op twee na grootste “Amerikaanse” megamediagroep, Sumner Redstone’s Viacom Inc.

In ieder geval is de dagelijkse leiding van Pearson Broadcasting meer voorbehouden aan de algemeen directeur, Tony Cohen, die als toekomstige opvolger van Dyke als voorzitter is getipt. Zijn collega-directeuren zijn onder meer Sir Paul Fox, een voormalig controller van BBC1 en voorzitter van ITN van 1986 tot 1988, die ook directeur is van Satellite Information Services. Met de voorzitter van Scimitar Films Ltd., Michael Winner, en Jeremy Isaacs, maakte Fox deel uit van het Comité van 1988, dat werd opgericht om de voorstellen in de Obscene Publications Bill te bestrijden in antwoord op de publieke bezorgdheid over de steeds verdergaande normen die in de massamedia worden getoond. Andere directeuren van Thames zijn onder meer Harold Mourgue en Sir Claus Moser, die ook voormalig vice-voorzitter is van N.M. Rothschild merchant bank.

Pearson TV heeft een kwartaandeel in Channel Five en een belang van 15 procent in UK Gold, waarvan de Chief Executive Bruce Steinberg is. Het wereldwijde bereik van de Pearson-operatie reikt tot aan TV India, waarin het bedrijf een gezamenlijk aandeel heeft in samenwerking met zijn oppervlakkige rivalen Carlton Communications en de investeringsbank Schroders.

Het is niet meer dan eerlijk om erop te wijzen dat het moederconglomeraat Pearson voornamelijk in handen is van de aristocratische familie Cowdray. Voorzitter Lord Blakenham wordt in The City gezien als een bestuur hebbend dat gedomineerd wordt door Old Etonians, hoewel Reuben Mark geen lid is van die specifieke minderheidsgroep. Omdat hun belangstelling voor uitzendingen eerder uitgaat naar het geld dan naar de boodschap, heeft Pearson onlangs belangen in BSkyB en Yorkshire Tyne Tees verkocht. Financiële journalisten speculeren dat het bedrijf zijn televisiedivisie volledig zou kunnen verkopen, in welk geval het geen kristallen bol nodig zou hebben om te voorspellen welk soort mensen favoriet zouden zijn om het over te nemen!

Channel Five

Het winnende syndicaat voor de licentie voor dit nieuwe kanaal omvat een aantal van de vermeende ‘rivalen’ waarvan de joodse banden al zijn opgemerkt. Deze omvatten MAI, Pearson en het in de VS gevestigde Warburg Pincus. Hun succesvolle inschrijving beloofde “presentatoren van wie de gezichten, stemmen, leeftijden en regionale en etnische achtergronden de diversiteit van Groot-Brittannië in 1996 weerspiegelen“. We zullen niet kunnen zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn! Voormalig BBC1 Scheduler David Berg is nu Controller van Planning en Organisatie bij C5, terwijl de Controller van nieuws, actualiteiten en documentaires Tim Gardam is.

De echte macht bij Channel 5 ligt bij de Chief Executive, David ElsteinVolgens de Jewish Chronicle van 3 januari 1997 heeft Elstein een “uitgebreide uitvoerende en programma-makende achtergrond met de meeste van de belangrijkste Britse netwerken“.

In gesprek over welk soort programma’s het nieuwe kanaal zou uitzenden, vertelde Elstein de Jewish Chronicle dat:

“Er zijn veel zeer vocale joodse denkers en schrijvers, die niet noodzakelijk de Joodse religieuze overtuiging vertegenwoordigen.”

Je verwacht niet dat heel wat Yom Kippur-diensten verschijnen in het werk van mensen als Howard Jacobson en Harold Pinter, maar je bent je ervan bewust dat ze afkomstig zijn van een achtergrond die beïnvloed is door het Joodse leven.”

Cable and Satellite Channels

Naast de Joodse aanwezigheid in de snel groeiende gebieden van kabel- en satelliet-tv, werkt James Ackerman als directeur van multichannel covertures. Naast zijn positie als hoofd van Groot-Brittannië’s op één na grootste satellietkanaal UK Gold, is voormalig MTV high-flier Bruce Steinberg ook Chief Executive van de vrouwenzender UK Living, met een publiek van bijna drie miljoen kijkers per week.

Julian Aston is Managing Director van Channel One, dat momenteel kabeltelevisie levert aan ongeveer 300.000 huishoudens in Londen. Hij wordt bijgestaan door zijn vriend Michael Rosenblum, die door de Jewish Chronicle wordt omschreven als “de Amerikaanse goeroe van de  videojournalistiek“.

De General Manager van Flextech TV’s The Children’s Channel (TCC) kabel/satellietbediening is Franklin Getchell. TCC’s Chief Executive is Richard Wolfe en de Senior Series Producer is de toonaangevende Amerikaanse tienershowproducent Mitchell Kriegman, wiens werk zwaar multi-raciale peuter programma Sesame Street omvat. Flextech is eigenaar van het satellietkanaal Bravo, waarvan de General Manager Yonni Cohen vorig jaar naar Polygram is verhuisd, met Broadcast magazine dat suggereert dat zijn tijdelijk vacante functie zou worden ingevuld door Getchell. Het hoofd Programmering bij Bravo is Mark Deitch, voorheen BBC1’s Editor of Acquired Output. Flextech TV is ook eigenaar van het Family Channel en beheert TLC en Discovery Channel.

Van alle nieuwe zenders gericht op kinderen en jongeren moet MTV Europe het meest subversief en offensief zijn. Dit is een dochteronderneming van Sumner Redstone’s Viacom UK, net als VH-1, het Paramount Channel, het Sci-Fi Channel, de Blockbuster videoketen en, zoals we al hebben gezien, Nickleodeon TV. Paramount Pictures UK wordt geleid door Danton Rissner, terwijl de directeur van het Sci-Fi Channel David Woodman is. De President en Business Director van MTV Europe is Peter Einstein, ondersteund door Senior Vice Presidents Gil Aronow en Boris Katz. Via zijn MTV-imperium bieden Redstone en zijn Chief Operating Officer Mark Rosenthal Beavis en Butthead aan als tienerrolmodellen en stampen race-mixing propaganda en anti-blanke rapmuziek 210 miljoen huizen binnen in 71 landen. MTV is nauwkeurig beschreven als de dominante culturele (sic) invloed op tieners over de hele wereld.

In september 1995 kreeg MTV Europe een boete van in totaal 60.000 pond voor twee programma’s over minderjarige seks, die zelfs de ITC als “smutty” beschreef. Einstein protesteerde dat hij in de acht jaar dat het kanaal in de lucht was geweest geen verschil in smaak en fatsoen had gezien. Inderdaad!

Een ander satelliet- en kabelkanaal gericht op jongeren is The Box-Music TV, waarvan de programmadirecteur Liz Laskowski is. De Britse satelliet Warner Channel is het werk van Jeffrey Schlesinger, voorzitter van Warner Bros. International Television. Raymond Jaffe is directeur publiciteit en promotie bij Sky TV.

De satellietnieuwsdiensten zijn ook stevig in de gebruikelijke handen. Reuters TV Executive Editor is David Feingold en de Managing Director is David Kogan (die ook toezicht houdt op London Radio), terwijl Malcolm Switzer het hoofd is van de nieuwsgaring bij Sky News. Ondertussen is David Feingold hoofd van het Londense bureau van Cable News International (CNN) – nu onderdeel van Gerald Levin’s Time Warner Corporation – en als zodanig alleen verantwoording verschuldigd aan de directeur van CNN International, Randy Freedman.

UKTV was een van de ondernemingen die een niet-succesvol bod op Channel 5 indiende. Ondanks de afkeer van de eigenaar, is de Canadese Joodse mediamagnaat David Asper er nog steeds op gebrand om zijn controle binnen de Britse media te vergroten. Zijn doel is om het Verenigd Koninkrijk in de richting van Canada en de VS te zien evolueren in termen van een toename van commerciële tv-zenders en kabel-tv-penetratie. UKTV is momenteel slechts een klein deel van Can West Global Communications van de familie Asper, die ook belangen heeft in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Chili. Terwijl zijn vader deel uitmaakt van de raad van bestuur van de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem, beschrijft Asper zichzelf als een “culturele in plaats van religieuze jood“.

Een ander groot bedrijf dat zijn greep wil uitbreiden naar deze kant van de Atlantische Oceaan is Polygram Filmed Entertainment. Yoni Cohen werd in juli 1996 benoemd tot Vice President of Television and Broadcasting bij PFI om toezicht te houden op de lancering van Polygram’s nieuwe internationale TV-netwerk.

Radio

De machtigste man in de Britse radio is waarnemend manager van BBC Network Radio, Michael (John) Green. Als zijn permanente vervanger wordt Jenny Abramsky genoemd, de voormalige redacteur van The World at One and Today, die op dit moment niet alleen Controller is van Radio Five Live, maar ook 24-uurs UK nieuws, BBC World, Ceefax, en Multimedia Services. Hoofd Drama bij BBC Network Radio is Caroline Raphael. Terwijl ze redacteur was van Drama, Features en Youth Programmes op Radio 5, werden verschillende van haar programma’s bekroond door de Commissie voor Rassengelijkheid. Volgens de Jewish Chronicle geeft Rafaël toe dat ze een sterke Joodse identiteit heeft.

De miljoenen toehoorders die zich nu neerleggen bij het horen van belachelijke uitbarstingen van ‘politieke correctheid’ telkens als ze afstemmen op een BBC-radiostation, moeten zorgvuldig luisteren naar de namen van producenten en soortgelijke hooggeplaatste functionarissen die aan het einde van elke aflevering worden genoemd. Het valt niet te ontkennen dat een onevenredig groot aantal joden is. Het gaat onder meer om senior BBC-producenten Daniel Snowman en Suzanne Levy, die bijvoorbeeld verantwoordelijk was voor Radio 4’s hysterische ‘Holocaust’-propagandastuk 20/20 – A View of the Century.

Zesenveertig procent van Talk Radio UK wordt gecontroleerd door Peter Clark, eigenaar van Media Ventures International. Clark, die sterke banden heeft met de Labour Party, was tot voor kort waarnemend hoofd van Talk Radio, met als andere aandeelhouders de Hambros Bank, de in Luxemburg gevestigde mediagroep CLT en Can West-baas David Asper, die 24,5 procent van het bedrijf bezit. Veel van de presentatoren van deze goedkope, kleverige en sleazy zender zijn Joods, waaronder Nancy Roberts, Garry Jacobs, Jonny Gould, Janet Gershlick en Vanessa Feltz. De andere belangen van Clark omvatten een belang van 10 procent in Teletekst, eigendom van Circle Communications en een belang van 40 procent in Brian Eastman’s drama productie operatie Carnival Films.

De sterk pro-Joodse Associated Newspapers-groep bezit grote delen van de ‘onafhankelijke’ radiogroep GWR en Classic FM, waar zij John Spearman heeft geïnstalleerd als Chief Executive. Opmerkelijk in onafhankelijke radio zijn prominenten als de Chief Executive van EMAO Radio Tim Schoonmaker, die commerciële radio aanstuurt in het noordoosten, en Roberta Aarons, hoofd productie bij SSVC, die televisie- en radiodiensten voor de MOD levert.

Lynne Franks is de oprichter van Radio Viva, het eerste Britse ‘wimmin’s’ radiostation. Ze vertelde de Jewish Chonicle: “Ik geniet ervan om joods te zijn in culturele zin en houd ervan om met andere joodse vrouwen samen te zijn“. (De lezer zou kunnen pauzeren om na te denken over wat er zou gebeuren als een inheemse Britse vrouw en radio-executive publiekelijk zou opmerken dat ‘ik geniet ervan Brits te zijn in culturele zin en hou van het samenzijn met andere blanke vrouwen‘!

Zoals het geval is met TV en films, bekleden Joden een prominente en machtige positie in de regelgevende instellingen van de onafhankelijke radio. Tony Stoller is Chief Executive van de Radio Authority, terwijl Yvonne Kintoff directeur is van het Radio Advertising Clearing Centre.

Wie controleert ons entertainment ?

Terwijl televisie en radio onze perceptie van actualiteiten domineren, spelen film en popmuziek ook een zeer sterke rol bij het veranderen van culturele waarden. Een film waarin een hartenbrekende acteur een personage uitbeeld met een traditioneel twijfelachtig gedrags- of karakterfoutje – zoals drugsmisbruik of homoseksualiteit – zal grote aantallen kijkers ervan overtuigen dat dergelijk gedrag tenslotte acceptabel en zelfs in de mode is.

Een dergelijk bericht in een politiek debat of door een actiegroep, zou door alle normale mensen worden verworpen; maar overgebracht als een subtiele boodschap in een groot aantal films of popsongs, wordt het door veel kijkers op een subliminaal niveau geaccepteerd.

Film, muziek en entertainment

Net als bij de omroepmedia omvat de ‘Britse’ filmindustrie een zeer onevenredig groot aantal joden, zowel onder de grote producenten als in de regelgevende instanties. De schepper en hoofd van de British Film Commission is Sidney Samuelson, die ook een trustee is van BAFTA (British Film and Television Arts) en voorzitter van het beheerscomité. Geridderd door John Major in juni 1995, is hij een groot bewonderaar van Steven Spielberg en zijn leugenachtige propagandafilm Schindler’s List. Sir Sidney is ook de voorzitter van de Samuelson Group plc, die volgens de Jewish Chronicle van 23.6.95 de grootste film-, tv- en audiovisuele organisatie ter wereld is.

Als Chief Executive en directeur van de British Board of Film Classification bekleedt James Ferman de belangrijkste regelgevende functie in de Britse filmindustrie. Als zodanig is hij alom bekritiseerd vanwege de ultraliberale uitspraken van de raad van bestuur. In 1995 bijvoorbeeld werden slechts twee van de 364 films die door het BBFC beoordeeld werden, geschrapt om seksueel geweld te verminderen. Gekozen gemeenteraadsleden en het publiek, die Ferman en zijn bestuur ervan beschuldigden onverantwoordelijk te zijn, werden aangevallen als cultureel analfabeet en “provinciaal”.

Ondertussen is de voormalige baas van Channel Four, Jeremy Isaacs, sinds 1979 zeer invloedrijk als gouverneur van het British Film Institute. Het scouten van opkomende sterren en potentiële dissidenten in de volgende generatie productiemedewerkers doet de voorzitter van de National Film and TV School, David Puttnam.

Ook in een positie om een helpende hand te geven aan de verdienstelijke aspirant-filmmogols is Baron Joel Barnett, de voormalige minister van Arbeid, die sinds 1980 voorzitter is van British Screen Finance Ltd en van 1986 tot 1993 vice-voorzitter is geweest van de raad van bestuur van de BBC.

Chrysalis Groep

De Chief Executive van Crysalis Visual Entertainment is Michael Pilsworth. CVE’s portfolio van ‘onafhankelijke’ filmproducenten omvat Red Rooster Film & TV en Watchmaker Productions. Chrysalis is dicht bij het inhalen van Thames TV als de belangrijkste onafhankelijke producent in het Verenigd Koninkrijk.

Naast zijn andere machtige functies die hij eerder heeft bekleed, is David Puttnam directeur van Chrysalis. Hij is ook voorzitter van de Enigma-filmmaatschappij, die nauwe banden heeft met het Time Warner-conglomeraat van Gerald Levin en BSkyB. Puttnam is een goede vriend van Edgar Bronfman Jr. – eigenaar van de massale MCA entertainment groep en Universal Studios – en heeft drie jaar als voorzitter en Chief Executive bij Columbia Pictures gewerkt. Daarnaast is Puttnam voorzitter van International Television Enterprises Ltd. Hij produceerde de verkiezingsuitzending van de Labour Party in 1992 en is regelmatig te vinden op evenementen om geld in te zamelen voor de Labour-fondsenwerving, maar ook om voorop te lopen in het denken van Labour over de informatie-supersnelweg.

Polygram

De president en Chief Executive van de £ 5,5 miljard Polygram global entertainment groep is Alain Levy, voormalig hoofd van CBS Frankrijk, die er prat op gaat “weg te komen van de provinciale waarden“. Te oordelen naar het tarief, kunnen we gerust aannemen dat fatsoen en integriteit behoren tot de waarden die hij en mensen zoals hij als “provinciaal” beschouwen.

In januari 1995 betaalde Polygram 100 miljoen pond voor het oude bedrijf ITC Entertainment van Lord Grade. De uitgebreide Polygram Films-entertainmentdochteronderneming wordt geleid door Michael Kuhn onder wiens leiding het de zeer succesvolle, pro-homoseksuele Four Weddings and a Funeral en multiraciale propaganda zoals Priscilla – Queen of the Desert produceerde.

Polygram International Music breidt zich ook uit, met de baas David Hockman die onlangs het toonaangevende raplabel Def Jam heeft overgenomen.

Rank Organisation plc.

Voorzitter van de Rank Organisation, met grote wereldwijde belangen in vrijetijdsbesteding en amusement en Britse activa, waaronder de bioscoopketen Odeon, Mekka Leisure, de keten Hard Rock Cafe en Pinewood Studios, is Sir Leslie Fletcher. Directeur van Rank Amusements Ltd. is J. Cohen.

Rank heeft nauwe banden met MCA, waarmee het gezamenlijk eigenaar is van Universal Studios. MCA maakt op zijn beurt deel uit van het Seagramimperium van Edgar J. Bronfman Jr. Bronfman, president van het World Jewish Congress, is een van de machtigste zionisten ter wereld en staat achter een aantal schaduwrijke, maar invloedrijke organisaties die voortdurend op zoek zijn naar mogelijke bedreigingen van de joodse identiteit en cohesie. Toch is het materiaal dat door zijn bedrijven wordt uitgedeeld voor consumptie door de gewone jongeren van Europa en Noord-Amerika consequent en bewust ontworpen om onze nationale en etnische identiteiten te ondermijnen. Het is deze dubbele standaard die doordachte beschouwers van zionistische invloed bijzonder zorgwekkend vinden.

Het Londense MCA Records wordt beheerd door Steve Wolfe, terwijl MCA Music Entertainment International Senior Executives als Meir Malinsky heeft.

RCA Records

Hetzelfde fenomeen is te zien bij RCA Records, waar onder meer de veelgehoorde ‘supergroup’ Take That te zien is. RCA’s Managing Director is Hugh Goldsmith; het hoofd Artistic Development is David Joseph en de International Director is Nancy Farbman.

Sony Corporation

Hoewel Sony door de meeste mensen ongetwijfeld als een Japans bedrijf wordt beschouwd, is de waarheid dat de beslissingen – welke handelingen het wel of niet ondertekent, wie er gehyped moet worden naar de top van de hitlijsten en welke boodschappen ze moeten overbrengen aan de eigenaars van hun in Japan gemaakte elektrische goederen – door joden worden genomen. Paul Burger is de voorzitter en Chief Executive van Sony Entertainment (UK), waaronder het Sony platenlabel. Burger, waaronder Michael Jackson, is ook voorzitter van ‘The Brit Awards’, geproduceerd door Michael Gerrie. Senior Vice Presidents en Executives bij Sony UK zijn onder meer Jonathan Sternberg, Gerhard Blum en Sara Silver.

Thorn-EMI

Thorn-EMI is een ander lid van de in elkaar grijpende wereldwijde mediaconcerns met een grote Joodse betrokkenheid. Tot de directeuren behoren Sir Graham Day en H. Einsmann. De Senior Vice President van EMI Music Worldwide is Charles Diamont en de Managing Director is Michelle Burger. Vice President van EMl’s International Media Division is Jeremy Silver.

Warner Chappel Music Ltd.

De Londense muziekfiliaal van de Time-Warner Corporation, ook deze operatie heeft een joodse directeur – R. Godfrey-Kess.

Minder bekende bedrijven

Veel kleinere bedrijven met minder bekende namen spelen ook een belangrijke rol in het bepalen van de smaak van populaire muziek en filmentertainment. De Managing Directors van het One World Entertainment muziekbedrijf, van Vision Music Entertainment en van platendistributeur Entertainment UK zijn respectievelijk Alan Bellman, Dan Reedman en Richard Cowan.

Robert Earl is oprichter van President Entertainments en eigenaar van het filmrestaurant Planet Hollywood. Vijf jaar lang was Earl president van Hard Rock Cafe International, en hij hielp ook met de productie van de semi-pornografische film Dirty Weekend met zijn goede vriendin filmproducent Michael Winner en auteures Helen Zahavi.

Marshall’s Communications Group wordt voorgezeten door Mike Isaacson, die ook Executive Producer is van zijn dochteronderneming Film Crest. Mentorn Films wordt gerund door Tom Gutteridge, Blue Heaven Productions wordt geleid door Neil Zeiger, en de zeer Engels klinkende Stonehenge Productions wordt in feite gecontroleerd door Peter Kosminsky, die nauwe banden heeft met MAI Productions.

Media Productions werd in 1993 gelanceerd als de eerste film- en televisiefinanciering en verkoopoutfit die in het kader van het Business Expansion Scheme werd gecreëerd, en boekte al snel succes met zijn low-budget hit, Leon the Pig Farmer – Leon is een orthodoxe jood. De directeuren zijn Stephen Margolis en David Altschuler, die ook directeur is van speelfilmproductiebedrijf Cavalier Features, en mede-oprichter van National Leasing and Finance, een bedrijf dat financiering regelt voor deals met betrekking tot eerdere filmtitels.

De macht om te beslissen welke films worden gekocht of opnieuw in omloop worden gebracht, heeft een zeer grote invloed achter de schermen op het soort films dat in de eerste plaats wordt gemaakt. TMB, het grootste particuliere media-aankoopconcern van het Verenigd Koninkrijk, wordt geleid door voorzitter en Chief Executive Alan Rich, en heeft vier joodse regisseurs.

Het Ministerie van Sound ‘rave’ nachtclub imperium wordt gerund door James Palumbo. Zijn algemeen directeur is Mark Rodol. In de maanden voor de algemene verkiezingen van 1997 hielp James Palumbo bij het organiseren van de Labour Party-campagne voor jongeren. Hij gaf ook het onbeperkte gratis gebruik van een zilveren Rover met chauffeur aan het mediapersoneel van Labour bij Millbank Tower. Het werd onmiddellijk gevorderd door Peter Mandelsonde belangrijkste verkiezingsplanner van de partij en Tony Blair’s eminence grise, hoewel de disco-dansende bachelor-assistent, Benjamin Wegg-Prosser, beweerde dat “Peter niet de enige persoon is die het gebruikt.”

Wie controleert de reclame ?

De kracht van de portemonnee is nergens duidelijker dan op het gebied van reclame, waarvan de magnaten niet alleen beslissen welke beelden worden gebruikt om bepaalde producten en ideeën te promoten, maar ook een grote invloed hebben op waar enorme budgetten voor bedrijfsreclame worden uitgegeven. Hun vermogen om te bepalen welke kanalen, tijdschriften en kranten worden gebruikt – of niet gebruikt – voor grote reclamecampagnes geeft dergelijke personen een enorme invloed op de producenten en uitgevers van zogenaamd onafhankelijke media-activiteiten.

Ook bedrijven die advertenties plaatsen, hebben veel ‘slagkracht’ over de media. Er zijn een aantal gevallen geweest waarin de grote winkelketens van High Street – een ander gebied dat gedomineerd wordt door joden, maar buiten het bestek van dit onderzoek om – zijn gebruikt om niet-Joodse krantenbezitters en redacteuren te overtuigen om de lijn door te trekken. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw bijvoorbeeld, dwong de dreiging van een joodse reclameboycot Lord Rothermere om te stoppen met het drukken van artikelen ter ondersteuning van Sir Oswald Mosley in zijn Daily Mail. Meer recentelijk zijn er soortgelijke dreigementen geuit tegen een medisch tijdschrift voor het dragen van artikelen die kritisch zijn over de Israëlische behandeling van Palestijnen, en tegen de Sunday Times, die werd overgehaald om zijn contract met historicus David Irving te verbreken om zijn Goebbels Diaries uittreksels te vertalen.

In Japan werd het populaire tijdschrift Marco Polo gedwongen om de deuren te sluiten door een internationale reclameboycot georganiseerd door zionisten, nadat het een artikel had geschreven waarin veel van de flagrante gebreken in het propagandaverhaal van de ‘Six Million Gassed Jews’ werden genoemd.

De grootste reclame- en marketinggroep ter wereld, WPPP, is gevestigd in Londen en wordt geleid door de multi-miljonair Chief Executive Martin Sorell, voorheen Reclame-directeur met de reclamegigant Saatchi en Saatchi uit de jaren tachtig. Maurice Saatchi leidt nu de Megalomedia Group, waarvan de niet-reclamebelangen onder meer bestaan uit een belang van 10 procent in The Multimedia Corporation, de producent van cd-roms zoals 3d Atlas, cybercafes en computersoftware. Andere aandeelhouders zijn de vrouw van de baas, romanschrijver Josephine Hart, zijn broer Charles Saatchi en Lord (Jacob) Rothschild’s RIT Capital Partners. Megalomedia is eigenaar van de digitale film- en televisiestudio FrameStore, die filmtitels en special effects produceert. Voorzitter Saatchi: “Wij geloven dat digitalisering en computertechnologie een steeds fundamentelere rol zullen blijven spelen in de media. We zijn nu goed geplaatst om het commerciële potentieel van een dergelijke dynamische sector te benutten“.

{ ingekort }

Wie controleert wat we lezen ?

Hoewel het gedrukte woord niet meer zo krachtig is als vroeger, en hoewel de omroepmedia nu de belangrijkste factor zijn in de vorming van de algemene opinievorming onder de bevolking, hebben de eigenaars, uitgevers en journalisten van nationale kranten nog steeds een enorme macht. Het zijn met name de nationale kranten die beslissen over de kwesties waarover verkiezingen wel en niet zullen worden uitgevochten. De berichtgeving in de pers is nog steeds de belangrijkste factor die politici maakt of breekt en die de parameters van het “aanvaardbare” politieke denken bepaalt. De nationale kranten worden al lang de “vierde macht” genoemd, maar zelfs deze uitdrukking onderschat hun macht. Het is in werkelijkheid niet overdreven om te zeggen dat wie de pers controleert, de politieke richting van de natie controleert.

De joodse aanwezigheid in de pers is niet zo doordringend als in de uitgezonden media. Maar de lafheid van de overgrote meerderheid van de intellectuele prostituees die bekend staan als journalisten, is zo groot dat het erop lijkt dat het georganiseerde jodendom zijn lijn aan de Britse pers kan opleggen door iets meer controle op afstand dan in het geval van televisie. Dit gezegd hebbende, is het aantal joden op sleutelposities in het verwarde web van krantenbezit en -productie nog steeds niet in verhouding tot hun aantal in de Britse bevolking als geheel.

Hetzelfde kan gezegd worden van het uitgeven in het algemeen, met als bijkomende factor dat veel uitgeverijen eigendom zijn van Joodse bedrijven die in de VS gevestigd zijn.

De Pers

Associated Newspapers

Associated Newspapers is niet alleen eigenaar van de Daily Mail en de London Evening Standard, maar heeft ook een vijfde belang in het TV-nieuwsbedrijf ITN, bezit 20 procent van het ITV-bedrijf Westcountry TV, 14 procent van Selec TV en bijna de helft van Teletekst.

Een van de belangrijkste spelers van Associated Newspapers is Stewart Steven – echte naam Stefan Gustaf Cohen. Nadat hij in 1941 als zesjarige vluchteling naar Groot-Brittannië was gekomen, werd Steven in 1972 benoemd tot assistent-redacteur van de Daily Mail, die 1981 editor werd van the Mail on Sunday, voordat hij redacteur van de Evening Standard werd. Hij is directeur van Associated Newspapers Holdings Ltd, Mail Newspapers plc. en The Mail on Sunday. Steven gaat prat op zijn invloed op de Britse regering dat “ieder lid van de regering kent mij bij mijn christelijke (sic) naam“.

De Managing Director en Managing Editor van de Daily Mail zijn Guy Zitter en Lawrence Sear, terwijl de Editor van de Mail on Sunday Jonathan Holborrow is. Een studie van een willekeurig gekozen dagnummer van de Mail suggereert dat Joden bijna een derde van de journalisten uitmaken (met uitzondering van schrijvers voor de politiek irrelevante sportpagina’s, die steevast niet-relevante sportpagina’s zijn) – waaronder Paul Harris, Geoffrey Levy, Richard Kay, Jonathan Margolis, Sam Harris, Sarah Ebner en Gaby Hinsiff.

Anne Applebaum is Associate Editor van de London Evening Standard en schrijft regelmatig voor de Daily Mail en Sunday Telegraph. Toen Evening Standard-columnist Matthew Norman Tory Home-secretaris Michael Howard bekritiseerde omdat hij instemde met wetgeving ‘die zijn vader zijn vrijplaats in Groot-Brittannië zou hebben onthouden‘, deed hij dat in zulke extreme bewoordingen dat Gerald Jacobs werd overgehaald om een ​​stuk in de Jewish Chronicle te schrijven waarin hij kritiek uitte Joodse overgevoeligheid en de “psychologische toestand” die “elke openbare kritiek op Joden door Joden ziet als brandstof voor heidense minachting en antisemitisme. Dat is waanzin“.

Een andere verslaggever van Evening Standard, Mark Honigsbaum, heeft op 21 januari 1992 een opmerkelijk indiscreet artikel geschreven voor de krant ‘London Life’. De kop “The TV Clique” in de subrubriek vertelde de lezers dat:

David zat op school met Michael die snooker speelt met Charles die Alan kent die een vriend van Michael is. Samen vormen deze vijf mannen een machtige groep die een enorme invloed hebben op wat je vandaag de dag op televisie gaat kijken“.

De vijf genoemde zijn David Elstein, Michael Grade, Charles Saatchi, Alan Yentob en Michael Green.

Een andere geassocieerde bigwig is Clive Wolman, oprichter en hoofdredacteur van het weekblad London Financial News en voorheen redacteur van de Mail on Sunday City edition. Wolman scherpte zijn journalistieke tanden bij het bewerken van het Oxford University magazine Isis, voordat hij twee jaar in Israël werkte aan de Jerusalem Post. Onder de donateurs van Wolman’s onderneming zijn zijn jarenlange vriend Anthony Julius – de advocaat van de Prinses van Wales en auteur van een wrede aanval op de grote dichter T. S. Eliot, die hij beschouwt als ‘antisemitisch’ – en Lawrence Lever, financieel columnist bij the Mail on Sunday. Op een door de Jewish Chronicle gesponsorde bijeenkomst in maart 1996 sprak Lever over het persoonlijke onbehagen waarmee hij soms in contact kwam om verslag uit te brengen over joodse zakenlieden die illegaal of onethisch hadden gehandeld.

Het nieuwe magazine – gericht op effectenmakelaars, fondsmanagers, corporate financiers en handelaren – wordt op het internet verspreid door het online bedrijfsinformatiebedrijf MAID, waarvan de Chief Executive Dan Wagner is. Er werd een lanceringscampagne van 500.000 pond gevoerd door uitgeverijdirecteur Gary Stern – een leider van de Young Jewish Care – die ook zijn eigen kapitaal in de onderneming investeerde.

News Group International

NGI’s activa omvatten het leeuwendeel van BSkyB, Twentieth Century Fox en grote Britse kranten zoals The Sun, News of the World, The Times, The Times, the Sunday Times en de Times Literary and Educational Supplements. De Chief Executive, Rupert Murdoch, wordt meestal beschouwd als een niet-Jood, hoewel hij is beschreven als een ‘mamzer Jood’. Zijn vader, Keith, hoewel slechts een laagbetaalde verslaggever, stapte in een toevallig huwelijk met de dochter van een rijke Joodse familie, Elisabeth Joy Greene. Het gezinsfortuin stelde Murdoch Senior in staat om zichzelf een ridderschap, een radiostation en twee Adelaide kranten te kopen, maar ook om zijn zoon op te voeden op de modieuze privéschool Geelong en hem vervolgens naar Oxford te sturen.

In Oxford concludeerde de jonge Murdoch dat “er geen ideologisch verschil is tussen communisme en kapitalisme, behalve dat het laatste meer gecontroleerd en gecentraliseerd zou moeten worden. De twee zijn complementair“. Toen zijn vader stierf keerde hij terug naar Australië om de twee kranten over te nemen en werd bij de lokale bevolking bekend als “Red Rupert”. Zijn reputatie was zo sterk dat toen hij in 1965 meer dan een kwart miljoen pond betaalde voor een zondagskrant in Perth, werd gesuggereerd dat de Sovjet-Unie geld naar zijn bedrijfsvoering zou overhevelen. In de loop van de volgende drie jaar echter, toen Murdoch miljoenen euro’s aan kranten en radio- en tv-zenders in heel Australië ging kopen, werd het duidelijk dat hij een ruimhartiger achterban had dan de gebruikelijke spaarzame Sovjets. In 1968 was Murdochs media-imperium 46 miljoen pond waard. Zijn kooplust ging door in de jaren zeventig, toen hij zich in Groot-Brittannië en vervolgens in de Verenigde Staten vestigde. Met zijn verhuizing naar satelliet-TV en filmstudio’s heeft Murdoch de laatste jaren zijn invloed op een werkelijk wereldwijde schaal kunnen vestigen, met een vermogen van 14,3 miljard pond.

Deze meedogenloze stijging is te danken aan Murdoch’s onmiskenbare talent om zich te identificeren en toe te geven aan de allerlaagste smaken van het publiek, maar veel belangrijker is de steun van vier multinationale mega-geldmogols. Murdoch begon zich in deze kringen te bewegen toen zijn vader Lord Beaverbrook vroeg om de jonge Rupert op te leiden in de krantenwereld. Beaverbrook introduceerde Murdoch aan Harry Oppenheimer, hoofd van het enorme Anglo-Amerikaanse bedrijf en het diamant- en goudkartel van deBeers, en Edgar Bronfman. Onder de indruk van de jonge Murdoch en zijn toewijding aan het marxistische kapitalisme, vertelden ze hem dat hij hen moest inschakelen als hij ooit hulp nodig had.

Binnen enkele jaren fungeerde Murdoch als frontman voor mediakoopacties gefinancierd door Oppenheimer en Bronfman, en werd hij ook geholpen door de con-man Armand Hammer en het Rothschild-imperium. Deze bijna eindeloze financiële rugdekking is de echte kracht achter Murdoch’s kwieke opgang om, naast zijn andere mediabelangen, een jaarlijkse krantencirculatie van 3,5 miljard exemplaren te controleren.

Murdoch is ook niet bang om deze enorme macht te gebruiken om zijn eigen politieke agenda en die van zijn achterban te bevorderen. Al in 1972, nadat de leider van de Australische Labour Party Whitlam ermee had ingestemd om een ​​pro-Israëlisch beleid van 100 procent na te streven en Murdoch’s monopolie op de media te beschermen, werd de kracht van dat monopolie gebruikt voor het uitvoeren van een campagne waarbij de stemmen naar Whitlam stroomden. Toen Whitlam onmiddellijk de deal verloochende en toenadering tot de Arabieren zocht, en weigerde mijnbouwhuurcontracten te verstrekken aan Oppenheimer, startten Murdoch’s media een succesvolle campagne om Whitlam uit zijn ambt te laten verwijderen en te laten vervangen door de vurig pro-zionistische Bob Hawke.

Meer recentelijk werd de Amerikaanse mediamagnaat Ted Turner gedwongen zich te verontschuldigen tegenover de Anti-Defamation League nadat hij zijn rivaal met de ‘Führer’ had vergeleken, en beweerde dat Murdoch, net als Hitler, de media gebruikt waarover hij controle heeft om zijn politieke agenda te bevorderen. 

Naast zijn schimmige supporters worden een aantal van de sleutelposities rond de ‘Dirty Digger’ door Joden ingevuld. Deze omvatten Peter Chernin, hoofd van Murdoch’s filmstudio die toezicht houdt op zijn tv-productie, en David Elstein, hoofd programmering bij BSkyB tot zijn recente promotie tot de nog krachtiger functie van Chief Executive van C5. Chief Executive van BSkyB is Sam Chisholm, terwijl Raymond Jaffe Director of Publicity and Promotion bij Sky TV is.

De Managing Director van The Sun en de News of the World is A. A. Fischer, terwijl hun Managing Editors respectievelijk William Newman en Stuart Kuttner zijn. Sinds zij Editor of the News of the World is, heeft Wendy Henry een nieuwe degeneratie van haar krant ingezet, wat moet worden erkend als een opmerkelijke prestatie. Haar baas Kuttner heeft tijdens vergaderingen van de Board of Deputies of British Jews gesproken over de kwestie van de gevoeligheid in de beeldvorming van Joden en Israël in de media. De City redacteur van The Times is Melvyn Marckus.

In oktober 1996 vielen zeventig Israëlische belastinginspecteurs de kantoren in Jeruzalem binnen van Murdoch’s dochteronderneming News Datacom computer software. De operatie vond plaats na de uitgifte van een bevel inzake “belastingovertredingen, belastingontduiking en het helpen van anderen om belasting te ontwijken tussen de jaren 1989 en 1996 voor een bedrag van ongeveer $ 150 miljoen“. Ook werd een inval gedaan in een fabriek in Haifa en bij de advocaten van New Datacom, de eminente firma van Herzog, Fox en Neeman, wiens stichter de voormalige Israëlische president Chaim Herzog was. Murdoch’s bedrijf protesteerde tegen deze “lasterlijke” opmerkingen. Wat de waarheid van deze affaire ook moge zijn, het biedt een prikkelende blik achter de schermen van de connecties van het Murdoch-imperium.

Telegraph Groep

De voorzitter van The Telegraph plc is Conrad Black. Hoewel hij zogenaamd een Canadese niet-Jood is, is Black lid van de stuurgroep van de Bilderberg Group en directeur van Jerusalem Post Publications Ltd. Bovendien was niet alleen zijn eerste vrouw Joods, maar ook zijn tweede, Barbara Amiel. Ze doet geen enkele poging om haar extreme pro-zionistische opvattingen te verbergen en gebruikt de kolommen van de Daily Telegraph om andere delen van de media en politici te bekritiseren voor wat volgens haar vijandigheid jegens Israël is. Een bijzonder opmerkelijk voorbeeld van de paranoia van mevrouw Black is een artikel dat verscheen in de Daily Telegraph van 3.10.96 onder de hysterische titel: “Deze haat tegen Israël ligt dicht bij het fascisme.” Het meest absurde van alles, zij verwees bitter naar “sommige Guardian en Independent columnisten die, om het botweg te zeggen, in de buurt komen van een deftig fascisme vergelijkbaar met de jaren dertig.” Vermoedelijk dacht ze niet aan de belangrijkste columnisten van de Independent Neal Ascherson of David Aaronovitch.

De Telegraph plc is op haar beurt voor 82 procent eigendom van de Hollinger Group, in wiens bestuur de internationale power-broker Henry Kissinger zit. Hollinger is ook eigenaar van de Spectator en niet minder dan 230 grote tijdschriften en kranten in de Verenigde Staten.

Directeur van Telegraph Newspapers is Stephen Grabiner, terwijl de directeuren van de Telegraph onder meer Rupert Hambro zijn, directeur van J. O. Hambro Investment Management en directeur van Harry Oppenheimer’s AngloAmerican Corporation, Sir Martin Jacomb en Sir Evelyn de Rothschild.

De Sunday Telegraph wordt uitgegeven door Dominic Lawson. The Young Telegraph, het kindersupplement, wordt uitgegeven door Damian Kelleher met Kitty Melrose als plaatsvervanger.

Mirror Group

De linkse Daily Mirror en Sunday Mirror waren natuurlijk de mondstukken van de volstrekt corrupte ‘vluchteling’ uit Tsjecho-Slowakije, Bob Maxwell (echte naam, Jan Hoch). Na het pensioenfonds van zijn werknemers geplunderd te hebben in een mislukte poging om de ineenstorting van zijn financiële keizerrijk te voorkomen, ontmoette Maxwell eindelijk een welverdiend en waterrijk einde aan de kant van zijn vulgair persoonlijk jacht. Deze eminente fraudeur en zionistische activist werd geëerd met een begrafenisceremonie in Israël, bijgewoond door vooraanstaande Israëlische overheidsfunctionarissen. De Mirror Group, die ook een belangrijke aandeelhouder is in de Independent, werd na zijn dood verkocht en is nu in handen van een schaduwrijk zakenconglomeraat.

Andere publicaties

Een lange termijn key-player in de Observer Trust was de financieel journalist, uitgever en investeringsmakelaar Sir Stephen (Harry) Waley-Cohen, die tussen 1976 en 1981 betrokken was bij de bovenste echelons van deze zwaargewicht linkse zondagskrant. Tegenwoordig is Sir Stephen echter alleen nog voorzitter van de Jewish Chronicle Trust en is de Observer in de meer discrete handen van de Guardian Group. Deze holding heeft directeursbanden met de Hambros handelsbank, waarvan Lord Hollick, wiens eigen bestuurders Lord Hollick zijn, wiens United News and Media Group alleen al in Zuidoost-Engeland 30 regionale kranten bezit, evenals periodieken zoals Exchange & Mart. Hollick overweegt naar verluidt zijn UPN South East-operatie te verkopen om zich te concentreren op zijn regionale kranten in Yorkshire en het noordwesten.

De Observer biedt zeker geen alternatief voor de heersende vooringenomenheid van de rest van de media. De ‘expert’ van de British National Party, bijvoorbeeld, is Nick Cohen, die het werk van het leugenachtige en rabiatee anti-nationalistische tijdschrift Searchlight, dat gespecialiseerd is in het aanmoedigen van gewelddadige menigten om de vreedzame en juridische bijeenkomsten van zijn politieke tegenstanders aan te vallen, als ‘bewonderenswaardig’ beschrijft. Het slordige onderzoek van Searchlight heeft de BBC een paar jaar geleden enorme smaadactie-uitkeringen gekost en wordt uitgegeven door Gerry Gable.

In 1996 werd de eerste volledig financiële zondagskrant van het Verenigd Koninkrijk gelanceerd, de Sunday Business. Dit werd ondersteund door de Amerikaanse newswire-eigenaar Michael Bloomberg, met Tony Rubython als redacteur.

Aan de andere kant van de sociale schaal van special interest groups is the Big Issue, opgericht op initiatief van Bodyshop-eigenaar Anita Roddick. Toen zij begin 1996 met de Jewish Chronicle sprak, vertrouwde directeur Lucie Russell van the Big Issue toe, dat ten minste tien van zijn medewerkers Joden zijn:

Joden worden aangetrokken door dit soort werk – ze willen graag actief zijn in het veranderen van de wereld“.

Veel van de glossy magazines die onze kiosken sieren, onthullen niet de identiteit van hun medewerkers, en gedetailleerd onderzoek naar welke houdstermaatschappijen en uitgevers welke publicaties valt buiten het bestek van dit onderzoek. Maar zelfs een vluchtige blik laat een enorm onevenredig groot aantal betrokken joden zien.

Onder de opiniemakers van The Spectator zijn [b]Milton Shulman en Mark Steyn. Samantha Weinberg is hoofdredacteur van Harpers & Queen. Vogue Editor Alexandra Shulman schrijft ook een column in de Daily Telegraph, waarmee ze kledingontwerpers als Tommy Hilfilger promoot. Ook drukbezet bij Vogue zijn Picture Editor Isabella Kullman, Account Manager Rachel Raelevy, Assistent van uitgeverijdirecteur Emma Halpin, en voorzitter Daniel Salem. Tot de medewerkers behoren Rhoda Koenig en Nigella Lawson. Deirdre Vine is redacteur van Woman’s Journal, Sarah Bravo is Managing Editor van Ideal Home. Just 17 and More – beide alom bekritiseerd voor het publiceren van expliciete en liberale seksadviezen voor hun jonge lezers – hebben op hun respectievelijke personeelslijsten joden als Piers Wenger en Deborah Selner, en Tony Cross en Trish Halpin. Deborah Selner is Promotion Arts Editor voor beide tijdschriften.

Felix Dennis – een van de drie verdachten in de beruchte Oz obsceniteitenrechtszaak van 1971 – publiceert nu vele tijdschriften, waaronder ’s werelds meest succesvolle cd-rom magazine Blender.

De ‘up-market’ mannen G.Q. heeft onder de redacteuren James Bloom, Peter Koenig, David Cohen, Chris Peachment en Christopher Silvester, terwijl Jo Levin Fashion Director is. Een blik op vrijwel elk krantenkios magazine zal een soortgelijke situatie aan het licht brengen, met belangrijke Joodse inbreng in publicaties variërend van Empire-filmblad tot New Woman, Cosmopolitan tot Vanity Fair.

Niet-inheemse journalisten die in de loop der jaren hun wijsheid aan ons hebben uitgedeeld zijn Bernard Levin, John Pilger, Max Hastings, John Akass, Marjorie Proops, Anna Raeburn en Claire Rayner. De wereldgesyndiceerde agoniecolumnisten Ann Landers en Abigail van Buren (“Beste Abby”) waren in feite twee joodse zusters, Esther en Pauline Friedman.

Uigeverijen

Een gedetailleerd onderzoek naar de vraag wie de controle heeft over de uitgevers van boeken is een ander gebied dat buiten het bestek van deze korte studie valt, maar een kort overzicht laat grotendeels dezelfde situatie zien als bij de rest van de massamedia. Naast de hierboven genoemde belangen is de Pearson Group eigenaar van de Financial Times Group en, in samenwerking met N.M. Rothschild merchant bank, de internationalistische profeet van de wereldeconomie The Economist magazine. Pearson is ook eigenaar van de grote uitgeverijen Penguin en Longman. De redacteur van de Financial Times, Michael Lambert, richtte zich in november 1995 tot een Joodse Zorgbedrijfsgroep. Zijn assistent-redacteur is Samuel Brittan.

De Chief Executive en voorzitter van de Longman Group is Paula Kahn. Simon & Schuster is slechts een onderdeel van de uitgeverijafdeling van Sumner Redstone’s Viacom imperium, dat ook eigenaar is van de Amerikaanse uitgevers Prentice Hall en Pocket Books. Random House, de grootste uitgever in de VS en een belangrijke speler in de Britse industrie, is eigendom van Samuel en Donald Newhouse. Hun Advance Publications holdingmaatschappij is naar schatting 8 miljard dollar waard en omvat 26 dagbladen, 87 kabeltelevisiekanalen en zo’n twee dozijn grote tijdschriften, waaronder up-market titels als Vogue, Vanity Fair en Madamoiselle.

Hamlyns werd opgericht door Paul Hamlyn, een vluchteling uit de jaren 1940, die het bedrijf verkocht voordat hij Octopus oprichtte, dat hij op zijn beurt verkocht aan Reed voor £535 miljoen en 22,1 miljoen aandelen Reed. Zijn goede vriend Bob Gavron is een andere uitgeverijmiljonair, die in 1993 zijn drukkerij St. Ives verkocht en The Folio opkocht, de up-market boekenclub die gespecialiseerd is in het herdrukken van klassiekers, en hij verstrekte het geld om de feministische Virago pers op te zetten. Gavron is een van de kleine groep joodse miljonairs die Tony Blair’s herontwerp van de Labour Party financierde. Naast zijn eigen donatie van een half miljoen pond werd Gavron ook benoemd tot lid van het belangrijkste fondsenwervingscomité van de partij voor de algemene verkiezingen. Alleen al Paul Hamlyn heeft £600.000,- in de wacht gesleept.

De directeur van Andre Deutsch is T. G. Rosenthal, die ook prominent aanwezig is bij The Bookseller. Het is vermeldenswaard het bekende patroon van de joodse overheersing in invloedrijke instellingen aan de top van de industrie. Louis Baum is redacteur van The Bookseller, en British Journalism Review wordt uitgegeven door Geoffrey Goodman met Joodse Zorg 1990 Woman of Distinction Jenny Abramsky in de redactieraad. Longman hotshot Paula Kahn is de voorzitter van de Publishers’ Asssociation, die ook Chief Executive is van het English Teaching Advisory Committee.

Pixabay

Wie bestuurt Hollywood ?

Aangezien het overgrote deel van de films die op Britse bioscoop- en televisieschermen worden vertoond uit Amerika wordt geïmporteerd, is het onmogelijk om commentaar te geven op de macht van de massamedia om de publieke opinie in Groot-Brittannië te vormen en te regisseren zonder te kijken naar het eigendom van de Amerikaanse filmindustrie, die in Hollywood is gecentreerd.

In zijn veelgeprezen boek An Empire of Their Own, How the Jews Invented Hollywood, wees Neal Gabler op de joodse oorsprong van Hollywood, onder filmpioniers als Louis B. Mayer en Irving Thalberg.

Van de 85 namen die zich bezighouden met productie“, zei een onderzoek uit 1936, “zijn 53 Joden. En het Joodse voordeel geldt zowel in prestige als in aantallen“.

Sindsdien is er weinig veranderd; in een recent Premiere magazine ‘Special Power Issue – ranking van de 100 machtigste mensen in de ‘Industry’ – waren de top twaalf joden. Geen enkele zwarte of Britse industrie-executives werden zelfs maar gerangschikt. Zo nu en dan becommentarieert een niet-Joodse journalist of acteur dit en moet hij zich binnen een paar uur verontschuldigen.

Marlon Brando, bijvoorbeeld, haalde de krantenkoppen in april 1996 toen hij het door de Joden geleide filmbedrijf aan de kaak stelde wegens het uitbuiten van raciale stereotypen, waarbij hij de Larry King [Lawrence Harvey Zeiger] Show vertelde dat:

We hebben de neger gezien, we hebben de vetbal gezien, we hebben de chink gezien, de spleetogige gevaarlijke Jap … maar we hebben de kike nooit gezien omdat ze heel goed weten waar je de wagons rond trekt….. Hollywood wordt gerund door Joden, is eigendom van Joden en ze zouden meer gevoeligheid moeten hebben“.

Disney

Het grootste mediaconglomeraat is de Walt Disney Company, wiens voorzitter en CEO Michael Eisner is. Het Disney-imperium, geleid door een man die door een media-analist wordt beschreven als “een controlefreak”, omvat verschillende televisieproductiebedrijven (Walt Disney Television, Touchstone Television en Buena Vista Television), een eigen kabelnetwerk en twee videoproductiebedrijven.

Zoals voor speelfilms, de Walt Disney Picture Group, onder leiding van Joe Roth, omvat Touchstone Pictures, Hollywood Pictures en Caravan Pictures. Disney is ook eigenaar van Miramax Films, gerund door de gebroeders Weinstein.

Toen de Disney Company werd gerund door de Gentile Disney familie voorafgaand aan de overname door Eisner in 1984, belichaamde het heilzaam familie-entertainment. Terwijl het nog steeds de rechten heeft op verschillende klassieke kinderfavorieten, is het bedrijf onder Eisner – waarvan het persoonlijke fortuin wordt geschat op 405 miljoen dollar – uitgegroeid tot de productie van grafische seks en nodeloos geweld. En Disney’s recente producties gericht op kinderen hebben een uiterst ongezonde ‘politiek correcte’ boodschap ontwikkeld. De veelgehypte Pocahontas bijvoorbeeld, vertekent het historische feit uit alle erkenning in een onmiskenbare poging om een anti-blank schuldcomplex bij het jonge publiek te introduceren . Het gerucht gaat zelfs dat Eisner et al. van plan zijn een nieuwe productie te maken met een ‘Holocaust’-thema!

Op de achterkant van de filmproductie heeft Disney een wereldwijd entertainmentimperium opgebouwd met Disneyland, Disney World, Epcot Center, Tokyo Disneyland en Euro Disney. Het bedrijf verkoopt elk jaar voor meer dan een miljard dollar aan consumentenproducten, voornamelijk boeken, speelgoed en kleding. Een deel van de winst van deze enorme operatie financierde Eisner’s overname van Capital Cities/ABC Inc. in 1995 om een mediaconglomeraat te creëren met een jaarlijkse omzet van 16,5 miljard dollar. Capital Cities/ABC heeft niet alleen zeggenschap over 235 tv-zenders in de Verenigde Staten, maar heeft ook grote belangen in Europese tv-bedrijven.

Times-Warner

Waarschijnlijk nog invloedrijker dan Disney is de internationale media leviathan Times Warner, Inc. Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO is Gerald Levin. Warner Music is veruit de grootste platenmaatschappij ter wereld, met vijftig labels, waarvan Warner Brothers Records de grootste is, onder leiding van Danny Goldberg. Warner Music’s Interscope Records was een vroege promotor van ‘gangsterrap’, een genre met teksten die zwarten expliciet aansporen tot geweld tegen blanken en vrouwen met verachting behandelen. Deze zeer onaangename boodschappen worden vaak versterkt door videobeelden van Stuart Hersch, voorzitter van de videoproductie van het bedrijf, Warnervision.

Naast muziek en grote belangstelling voor Amerikaanse kabeltelevisie is Time Warner via Warner Brothers Studio sterk betrokken bij de productie van speelfilms. De uitgeverij, gedomineerd door Editor-in-Chief Norman Pearlstine, is de grootste tijdschriftenuitgever ter wereld.

Time Warner en Disney behoorden tot de meest genereuze achterban van de herverkiezingscampagne van Bill Clinton in 1996, een overwinning die, volgens de Joodse Kroniek van 1 november 1996, “Joodse invloed in Washington” naar “historische hoogtepunten” bracht.

Time Warner’s Gerald Levin kreeg een enorme hoeveelheid extra macht met zijn overname van Turner Broadcasting System in 1996. Opgericht door zelfgemaakte mediamagnaat Ted Turner, omvatte TBS het zeer invloedrijke televisienieuwsnieuwsnetwerk CNN, een operatie die gedurende enkele jaren een potentieel alternatief bood voor het anders volledig door de joden gecontroleerde Amerikaanse nieuwsnetwerk. Hoewel Turner een niet-Joods is, geven zijn carrière – en de reactie van de rivaliserende mediabazen daarop – een belangrijk inzicht in de monopolistische houding van de mensen die een wurggreep hebben gekregen in de elektronische nieuws- en entertainmentindustrie.

Na een fortuin te hebben verdiend met reclame en kabeltelevisie, deed Turner in 1985 een bod tot aankoop van CBS – een acquisitie die hem de controle zou hebben gegeven over een enorm deel van de invloedrijke nieuwsomroepindustrie. Hoewel Turner een aantal joden in belangrijke leidinggevende functies bij CNN in dienst had genomen en nooit een publieke positie had ingenomen die tegen de joodse belangen inging, is hij een man met een groot ego en een sterke persoonlijkheid, en werd hij door CBS-voorzitter William Paley en zijn collega’s als oncontroleerbaar beschouwd: een los kanon dat hen op een gegeven moment in de toekomst misschien problemen zou kunnen geven. Verder heeft de nieuwkomer Daniel Schorr, die voor Turner had gewerkt, publiekelijk de aanklacht ingediend dat zijn voormalige baas een persoonlijke afkeer van Joden had.

Om het bod van Turner te blokkeren, nodigden de leidinggevenden van CBS miljardair theater, hotel, verzekering en sigarettenmagnaat Laurence Tisch uit om een ‘vriendelijke’ overname van het bedrijf te starten. Dit ging door en Tisch werd voorzitter en CEO van CBS, waardoor de dreiging van niet-joodse beïnvloeding van het bedrijf werd weggenomen.

Turner lijkt nu de ‘if you can’t beat ‘em, join ‘em’ line. Zijn verkoop van CNN aan Time Warner betekent dat de enige concurrent van het netwerknieuws nu ook in handen is van de gebruikelijke mensen.

Viacom

Viacom, Inc, onder leiding van en voor 76 procent in handen van Sumner Redstone (geboren Murray Rothstein) is het derde grootste megamediaconcern in de VS, met een omzet van meer dan 10 miljard dollar per jaar. Naast het bezit van een groot netwerk van tv- en radiostations, produceert en distribueert Viacom tv-programma’s, terwijl speelfilms worden beheerd door haar dochteronderneming Paramount Pictures, onder leiding van Sherry Lansing. Viacom is ook betrokken bij satellietuitzendingen, themaparken en videospelletjes, en de 4.000 winkels van Blockbuster videohuurketen heeft vestigingen in heel Groot-Brittannië.

MCA-Universal 

Een andere belangrijke kracht in Hollywood is MCA-Universal Pictures. Voor een tijdje was dit eigendom van de Japanse elektronicafirma Matsushita. Hoewel MCA’s voormalige eigenaar Lew Wasserman en zijn sidekick Sidney Sheinberg als topmanagers werden aangehouden, was er in sommige kringen duidelijk bezorgdheid over het risico van het niet onder controle hebben van zo’n studio. Deze onbevredigende situatie werd echter begin 1996 opgelost toen de in Canada gevestigde alcoholgigant Seagram een ​​controlerend belang in MCA kocht.

Het Seagramimperium werd opgericht door Samuel Bronfman, die zijn fortuin verdiende met het verkopen van drank aan bootleggers tijdens The Prohibition. De Chief Executive is vandaag de dag zijn kleinzoon, voorzitter van het Joodse Wereldcongres, Edgar Bronfman Jr. Seagram is al lang een financiële en organisatorische steunpilaar van de massaal machtige zionistische lobby in Noord-Amerika, en zijn baas staat bekend om zijn geloof in de financiële en opinievormende kracht van ‘multi-media’ en aanverwante elementen van de informatiesnelweg. Hij is een goede vriend van Hollywood-dealbroker Michael Ovitz. Volgens de Daily Telegraph van 6 januari 1997 wordt Ovitz vaak omschreven als “Hollywood’s machtigste man“. Bij zijn recente ontslag als president van Walt Disney, ontving hij een ontslagvergoeding van 69,5 miljoen dollar.

Sony – Columbia

Een ander Japans bedrijf dat een aantal uitverkorenen pissig maakte door een brok Hollywood te kopen, was Sony, dat Victor Kaufman’s Columbia Pictures in 1989 overnam voor $ 3,4 miljard en $ 1,2 miljard aan veronderstelde schulden. Het is duidelijk dat de Japanners alleen geïnteresseerd waren in de winst van succesvolle films en dat ze de dagelijkse routine graag aan de ‘experts’ overlaten, maar dit voorkwam niet een gezamenlijke mediacampagne tegen de gevaren van het toestaan dat de Amerikaanse entertainmentindustrie in handen zou vallen van buitenstaanders! De krantenkoppen over “Pearl Harbor – the Sequel” werden gevolgd door het filmen van Rising Sun, een thriller die zich bezighoudt met de niet aflatende ambitie van Japan en de bedreiging ervan voor de VS. Geregisseerd door Philip Kaufman – die erin slaagde om in het script een scène van een Japanse playboy te verwerken met een naakt Amerikaans meisje als eettafel. Dit is het soort ruwe aansporing tot rassenhaat dat meestal voorbehouden is aan de boze Duitsers.

Onder aanval van buitenaf werd Sony ook gestoken door het roekeloze en onverklaarbare incompetente management van Peter Guber, die was aanbevolen om de show uit te voeren door Walter Yetkinoff, de voorzitter van CBS Records. Na een reeks verpletterende flops, zou Sony het idee hebben om te verkopen. David Puttnam, die in het midden van de jaren tachtig Columbia leidde, gaf een interessant inzicht in de mentaliteit van hun rivalen: “Japanners zijn waarschijnlijk niet in staat om een ​​filmstudio te beheren. Dat is niet om hen te beledigen, het is gewoon een gevolg van de zeer geordende manier waarop hun gedachten werken. Ik denk dat de Duitsers waarschijnlijk ook niet in staat zijn om een filmstudio te beheren“.

Puttnam suggereerde verder dat omdat alleen Sony toegang nodig had tot Columbia’s backcatalogus en toekomstige bestsellers, de situatie kon worden opgelost door een slimme advocaat die het bedrijf zou kunnen ‘ontbundelen’: “De splitsing zal betekenen dat Sony vasthoudt aan de kern rechten die ze vereisen, waarbij toekomstige productie en investeringen worden overgenomen door iemand anders, iemand die waarschijnlijk competenter is of meer naïef“.

In de tussentijd lijken de zaken nu redelijk in orde te zijn, met Alan Levine aan het hoofd van de Sony Pictures Division en het financiële management van de Sony Corporation of America is eerst in handen gelegd van Michael Schulhof en daarna van Jeff Sagansky, de Amerikaanse Executive Vice President van Sony. Lucy Fisher heeft onlangs de functie van voorzitter van Columbia TriStar zelf overgenomen, na de verwijdering van Mark Canton na een verdere reeks box-office flops.

Dreamworks and others

De meeste kleinere filmproductiebedrijven worden ook gecontroleerd door joden. Bijvoorbeeld, New World Entertainment, beschreven als “de belangrijkste onafhankelijke TV-programma producent in de Verenigde Staten“, is eigendom van Ronald Perelman en wordt voorgezeten door Brandon Tartikoff (voorheen het hoofd van Entertainment Programming bij NBC).

Dreamworks SKG werd in 1994 opgericht door David Geffen (die zijn belangen opsomt als “AIDS, Israël en andere oorzaken”), voormalig Disney Pictures Chairman Jeffrey Katzenberg en filmregisseur Steven Spielberg. Met de connecties en de rijkdom van deze drie, lijkt Dreamworks een belangrijke kracht te worden in de entertainment wereld.

Een gelijkaardig beeld van massaal onevenredige Joodse invloed geldt voor de Amerikaanse televisie-, radio- en krantenindustrieën, maar deze vallen buiten het bestek van dit onderzoek. Een uitzondering hierop moet de carrière van Aaron Spelling zijn, aangezien veel van zijn televisieprogramma’s op de Britse televisie worden uitgezonden – inderdaad over de hele wereld. Het Guinness Book of Records crediteert Spelling met het feit dat hij meer uren aan programma’s heeft geproduceerd dan wie dan ook ter wereld. Het recept voor dit opmerkelijke succes werd beschreven in het Sunday Telegraph Magazine van 29 september 1996 als “weelderige verhalen over seks, hebzucht en wreedheid, en verdikt met handgekozen casts van listige oplichters en silicone-boosted ubervixens“. Spelling is verantwoordelijk voor culturele meesterwerken als Charlie’s Angels, Fantasy Island, Beverly Hills 90210 en Dynasty.

Als antwoord op de kritiek dat dergelijke programma’s lichtgewicht pulp zijn, vestigt Spelling de aandacht op producties als And The Band Played On, dat zich bezighoudt met aids en de redenering achter zijn ‘zachtmoedige’ benadering van sociale kwesties verklaart:

“Programmeer een documentaire over tienergebruik van drugs en kinderen kijken er niet naar. Maar als je hetzelfde onderwerp in een van onze programma’s introduceert, zullen ze er de volgende dag op school over praten. We kunnen deze onderwerpen relevant en toegankelijk maken, en dat is een van de dingen waar we gewoonweg nooit de eer voor krijgen”.

Dat is zeker waar, maar bij veel van de onderwerpen verdient men geen krediet.

Spelling staat bekend als een dwangmatige leugenaar en een kluizenaar. Zijn enige feest in zijn huis van $ 45 miljoen in Californië werd ter ere van de Prins van Wales gegeven als een persoonlijke gunst voor Spelling’s oude vriend Lew Wasserman, hoofd van de gigantische MCA entertainmentcombinatie.

Bron:

http://balder.org/judea/Mind-Bending-Power-Of-The-Masters-Of-The-Media-Nick-Griffin.php

Zie ook:

Bovenstaande is bijgewerkt tot 1997, ja dat is lang geleden maar het zal vandaag de dag niet wezenlijk anders in elkaar steken, en onderstaande tot 2002:

http://www.skrewdriver.net/koshertv.html

Zie ook:

Joodse media-invloed in Scandinavië


-[1] – [Dát hebben wij vele malen betoogt over de islam. We hebben hier talloze voorbeelden gegeven van jihadisten die Westerse legers infiltreren, en dat diezelfde Westerse legers ze met liefde opleiden en zelfs moedwillig rekruteren. Evenzo het politiekorps. Meermaals hebben wij onze zorgen daarover uitgesproken, is het dan niet ook van belang in wiens handen de media zijn ?, Fub]

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.198 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

32 Comments on Een macht die groter is dan de overheid ?

 1. Maar is het nou een gecoördineerde actie ?

  Wel volgens dit boek:

  Like

 2. Duchesne // oktober 8, 2018 om 07:57 //

  Wat een verhelderend stuk !

  Like

 3. Ik verwijs maar weer eens naar father Nathaniël op youtube, die brengt eenzelfde boodschap.

  Like

 4. tim pietersen // oktober 8, 2018 om 10:36 //

  goed stuk

  Like

 5. Republikein // oktober 8, 2018 om 10:41 //

  Aardig stukkie, beetje kort.😂

  Like

 6. Zionisten representeren niet het Joodse volk. Zionisten zijn de heimelijke schaduw organisatie achter de regeringen. Het Joodse volk wordt door Zionisten als schild gebruikt om zich daar met hun duistere acties achter te verstoppen.
  Hetzelfde geldt voor de machtselite, de heimelijke schaduw organisatie achter de Brusselse EU. Zij representeren geenszins het Europese volk!
  Ook het Europese volk wordt misbruikt door deze organisatie in haar optreden naar de wereld.
  Laten wij dit onderscheid in het oog houden bij het lezen van dit goed gedocumenteerde artikel. Chapeau Fubar voor je inzet!

  Liked by 1 persoon

 7. @Albert Groeneberg // oktober 8, 2018 om 12:02 //

  Geheel eens met je opmerking.

  Like

 8. Tijl Uylenspiegel // oktober 8, 2018 om 14:35 //

  Het is nauwelijks mogelijk om een beknopte mening/reactie te geven op een dergelijk lang artikel, desondanks wil ik er om te beginnen één alinea uitlichten;

  “De communisten in de hoogtijdagen van hun macht stonden er om bekend te pochen dat: “Geef ons slechts een derde van de plaatsen in een commissie en we garanderen dat we die commissie zullen controleren. Dit was slechts een verklaring van het feit dat een minderheid in elk orgaan, publiek of privaat, die precies weet wat ze wil en samen optreedt als een gecoördineerde groep, gebonden door één enkele loyaliteit en één enkel doel, heel gemakkelijk haar weg kan vinden over een grotere, maar ongecoördineerde massa van mensen zonder dergelijke banden, die individueel handelen en geen welomschreven of bewust doel nastreven. Het is niet onze bewering in dit boekje dat er in alle media noodzakelijkerwijs meer Joden zijn dan niet-Joden (hoewel dit in sommige belangrijke media inderdaad het geval is), maar alleen dat de solidariteit en de eenheid van loyaliteit, interesse en doelgerichtheid van eerstgenoemden hen een enorm voordeel geeft ten opzichte van anderen in een poging tot macht en invloed.”

  Communisten waren en zijn mensen die een gezamenlijke ideologie aanhangen en daarmee een gezamenlijk doel voor ogen hebben, joden daarentegen zijn een volk en dat maakt nogal een verschil. Ze delen vaak (maar lang niet altijd) een religie en bij mijn weten staat er in die religie niks over dat werelddominantie een doel is om na te streven. Er zijn binnen het joodse volk kapitalisten en communisten en zo ongeveer alles dat daar tussenin ligt, toch wordt er min of meer vanuit gegaan dat ze allemaal een soort gezamenlijke doelstelling hebben die dan vervolgens is gebundeld in de media. Eigenaardig toch ?
  Als je kijkt naar Israël dan kun je toch ook zien dat de politiek door de jaren heen veranderde, in 1948 begonnen ze nogal socialistisch en misschien zelfs wel een beetje communistisch maar in de loop der tijd zijn ze steeds verder opgeschoven richting kapitalisme maar de mediamagnaten hadden van begin tot eind een overkoepelend doel voor ogen ?

  Elders wordt even tussen neus en lippen vermeld;
  “Deze drukke man heeft onder andere Amerikaanse propagandashows als Roseanne en The Cosby Show, geproduceerd door Caryn Mandabachs”

  Van Roseanne Barr zou je nog kunnen zeggen dat ze politiek gemotiveerd is maar Bill Cosby ?

  Een andere passage;
  “Controller of Arts bij LWT is Melvyn Bragg. Hoewel hij zichzelf beschrijft als een “christen”, is Bragg extreem pro-Joods en vertelde the Jewish Chronicle van 5.4.96 dat hij Israël ziet als zijn “geestelijke thuis”. Aangezien dit gesprek na uitgebreide berichtgeving over de brute Israëlische onderdrukking van de Palestijnse intifada kwam, met soldaten die Arabische huizen opblazen als een lid van de familie wordt betrapt op het gooien van stenen, het schieten van dode ongewapende schoolkinderen en het begraven van tieners in leven met bulldozers, vertelt deze opmerking ons veel over de mentaliteit van deze misselijkmakende liberale en de kwebbelende klassen die hem als hun arbiter van artistieke goede smaak beschouwen.”
  Wordt hier nou de Palestijnse Intifada gekleineerd tot een gevecht van kwajongens tegen een militaire macht ? Een militaire macht bovendien die ook nog eens grove misdaden begaat.

  Het is zonder meer opmerkelijk te noemen dat er zoveel joden in de media actief zijn maar om nou te veronderstellen dat ze een gemeenschappelijk doel nastreven gaat mij een flinke stap te ver.

  Like

 9. Dit is een reden waarom ik fan van Trump ben, hij heeft gedaan wat niemand uit de msm-wereld voor mogelijk achtte, hij heeft als buitenstaander de verkiezingen gewonnen wat eigenlijk onmogelijk was omdat alle msm wereldwijd gelijkgeschakeld waren/zijn, toch heeft hij het geflikt en alleen hij had het kunnen flikken! Je ziet de paniek en hysterie die ontstaan is bij de democraten en msm omdat ze ‘m maar niet klein krijgen, het lukt ze niet eens om ‘m te remmen en al helemaal niet om te conformeren, hij ramt door als een dolle waarmee hij de msm exposed heeft als activisten ipv journalisten en daar weten ze zich geen raad mee want dat is ongekend. Ik vrees dat daardoor de strijd de aankomende tijd harder en bitterder gaat worden want ze weten niet hoe ze anders moeten reageren zo vastgeroest zitten ze in hun eigen stramien en zelfingenomenheid, het zou zelfs kunnen uitmonden in een burgeroorlog wat voor hun misschien het beste is want ze zijn met Trump volledig door de mand aan het vallen.

  Aangaande de rode draad van het artikel, Trump heeft nauwe contacten met joden want z’n dochter is immers bekeerd en hij is goede vrienden met israel maar toch kan ik tot nu toe geen verborgen agenda bespeuren die tegenstrijdig is met zijn verhaal sinds de campagnes.

  Like

 10. tim pietersen // oktober 8, 2018 om 14:48 //

  https://www.youtube.com/watch?v=-7ldT3YL2Kw Barbara Lerner Spectre – …. behind immigration into Europe

  Like

 11. tim pietersen // oktober 8, 2018 om 14:50 //

  https://www.youtube.com/watch?v=86G_ps-ise0 Bogusław Wolniewicz vs Barbara Lerner Spectre – Professor reacts to ‘multicultural Europe’ speech

  Like

 12. “het zou zelfs kunnen uitmonden in een burgeroorlog wat voor hun misschien het beste is want ze zijn met Trump volledig door de mand aan het vallen”

  En na dat getypt te hebben zette ik m’n aluhoedje af en kreeg direct de ingeving; daarom hebben ze Trump natuurlijk laten winnen met als doel de strijd met de msm aan te gaan om zodoende een burgeroorlog te kunnen starten en daaruit een nieuw socialistisch divers amerika te stichten waar geen plaats meer is voor de blanke mens.

  Begrijp me niet verkeerd, ik probeer niets of niemand belachelijk te maken want complotten bestaan en ik geloof niet in de goede bedoelingen van alle joden/mensen maar soms moet je ook een beetje vertrouwen hebben als de meeste pijlen daarnaar wijzen. Ik geloof in de goede bedoelingen en oprechtheid van Trump, moet erkennen dat ik niet eerder zoiets geloofd heb dus het is idd heel bijzonder, wat niet wegneemt dat ik me kan vergissen en van een koude kermis thuiskom maar tot die tijd geniet ik iig even van het moment.

  Like

 13. Von Puffelen // oktober 8, 2018 om 16:42 //

  @Tijl Uylenspiegel // oktober 8, 2018 om 14:35 //

  “Het is zonder meer opmerkelijk te noemen dat er zoveel joden in de media actief zijn maar om nou te veronderstellen dat ze een gemeenschappelijk doel nastreven gaat mij een flinke stap te ver”

  Hoe vaak is de tribe in het verleden niet door het goyim uit Europese landen getrapt?
  Daar heb je je motief, sweet revenge.

  Like

 14. “Hoe vaak is de tribe in het verleden niet door het goyim uit Europese landen getrapt?
  Daar heb je je motief, sweet revenge.”

  Geheid dat er joden zijn die zo denken en dan nog het gegeven dat europa christelijk is wat je weer kan koppelen aan hun grote vrienden de romeinen, dan heb je de holocaust en volgens mij zijn germanen ook een probleem. Voor 100% dat er machtige joden en joodse organisaties zijn die dat denken en nastreven maar ik geloof niet dat alle joden zo denken want hoe zit het dan met bv de aangetrouwde familie van Trump?

  Like

 15. Greengo // oktober 8, 2018 om 21:38 //

  Allemachtig, wat een prachtig; aandachtig; krachtig document. Wanneer je, Fubar, dit alles hebt zitten vertalen … goeie dag, petje af. Dit is weer zo’n Fenixx artikel waar, wat mij betreft, een mooi lijstje omheen mag en zo gearchiveerd dat bezoekers ten alle tijden deze uitgebreide informatie gemakkelijk kunnen terugvinden.

  Like

 16. tim pietersen // oktober 8, 2018 om 23:07 //

  https://www.youtube.com/watch?v=86G_ps-ise0 Bogusław Wolniewicz vs Barbara Lerner Spectre – Professor reacts to ‘multicultural Europe’ speech

  trumps familie is chabad lubavitch, de machtigste orthodox kabbalistische sekte ter wereld, ze zitten ook in amsterdam je zou ze kunnen vragen wat hun plannen zijn….. 🙂

  Like

 17. De boer, eenvoudig van geest zou zeggen “gooi maar in m´n pet” .
  Maar ook voor mij, ik moest dit schrijven wel twee keer lezen om er iets van te begrijpen.
  En dan kom ik hier met de vraag, bestaan er dan twee type Joden, een die gewoon werkt en leeft voor zijn land Israël en dit verdedigt, en de andere type die de wereld wil beheersen en vallen die dan onder de NWO of maken die daar deel van uit?
  Is het tweede type Jood ontstaan uit de Khazarians en deel van de Iluminati ?
  Graag zie ik hierop een reactie van jullie.

  Like

 18. Tijl Uylenspiegel // oktober 9, 2018 om 00:17 //

  “Wanneer je, Fubar, dit alles hebt zitten vertalen … goeie dag, petje af”
  Daar zit op je pc gewoon een knopje voor tegenwoordig, binnen enkele seconden is een hele pagina vertaald.

  Like

 19. @Tijl Uylenspiegel // oktober 9, 2018 om 00:17

  Lol
  Probeer dat knopje en bekijk dan het resultaat.

  Like

 20. Tijl Uylenspiegel // oktober 9, 2018 om 00:37 //

  Ja dat doe ik tegenwoordig met enige regelmaat en het resultaat is ronduit verbluffend Rommel.
  Geen idee of dat bij elke versie zo is maar in chrome werkt het zo goed als perfect.

  Like

 21. Dan heb jij een ander chrome “knopje” dan mij, want bij mij is is het altijd een hutspot.
  Wat me trouwen doet afvragen, sinds dat vertalen volgens jouw in enkele seconden is gebeurd, waarom je dat als toenmalig redactielid dan nooit gedaan hebt. Je bleef na één vertaald artikeltje er altijd ver van weg.

  Liked by 1 persoon

 22. tim pietersen // oktober 9, 2018 om 00:48 //

  @ guardian

  chabad zijn ‘messianic cult jews’ : The father of American Reform Judaism Rabbi Isaac Wise said, Freemasonry is a Jewish Institution (he was a mason too) – It’s nothing more than a Kabbalist Zionist front to recruit and compartmentalize Shabbos Goyim for the cause of the ‘great work’ of re-establishing Israel (done) and bring in a new temple for the false Jewish Messiah introduced by the false prophet ‘Elijah’ who is the second beast. (Freemasonry runs govt’s and intel agencies of the world too, so all the fighting/wars are contrived dialectics and can be halted by the false Messiah with the snap of a finger to bring in ‘peace’/tiqqam olam).

  true torah jews van netura karta zeggen daarom ook dat het huidige israel een ‘forced creation’ is en antichrist, deze ‘messianic cults’ zoals chabad hebben artificieel israel gecreerd en willen nu de tempel ‘herbouwen’ (inclusief animal sacrifices).

  Like

 23. @Tijl Uylenspiegel // oktober 9, 2018 om 00:17 /

  Ik gok dat er iets van 25 uur werk in zit grappenmaker (ik heb het niet bijgehouden, dus ik roep maar wat, maar als ik twee weken elke avond 2 uur bezig ben geweest, dan zal het die kant uitgaan).

  Vertaalmachines zijn een leuk hulpmiddel (naast de ouderwetse stapel woordenboeken hier op het bureau), dat zal ik niet ontkennen, maar het resultaat is absoluut onleesbaar en vaak staat er iets heel anders dan de schrijver bedoelde.

  Like

 24. Maar Tijl, wat zou je er van vinden als (laat ik eens niet mohammedanen noemen), noem eens wat, de Russen 90% van het media-aanbod zouden bepalen, en hoe denk je dat ‘onze’ overheden dan zouden reageren ?

  Waarom accepteer je het dan wel van joden, die, ook als ze in de diaspora levend of seculier zijn, bijna allemaal Israël (een vreemde mogendheid) als hun eerste loyaliteit hebben ?

  Like

 25. Tijl Uylenspiegel // oktober 9, 2018 om 01:56 //

  Dat klopt helemaal wat je zegt Rommel, ik heb het destijds een keertje gedaan en ik vond het monnikenwerk maar met de pc die ik vorig jaar kocht werkt het prima. (daar kwam ik overigens pas een paar maanden geleden achter, ik had er nooit meer naar gekeken omdat het in het verleden geen behoorlijk leesbaar Nederlands was)

  Like

 26. Tijl Uylenspiegel // oktober 9, 2018 om 01:56
  maar met de pc die ik vorig jaar kocht werkt het prima
  —————–

  Je computer is niet degene die het vertaalt hoor 😉

  Like

 27. Tijl Uylenspiegel // oktober 9, 2018 om 02:48 //

  Geen idee wie of wat het doet Fub, zoals je weet ben ik een soort digibeet light dus ik geloof het al gauw. Feit is wel dat de vertalingen zoals ik ze in het verleden kreeg prut waren en wat ik nu krijg prima is, waar dat in zit ? Geen idee.
  Ik kwam er nog niet zolang geleden achter toen ik via een link van jou (meen ik) op Defend Europe terecht kwam en de pc ineens vroeg of ik het vertaald wilde hebben, uit luiheid deed ik het en het was prima, sindsdien gebruik ik het vaker en tot volle tevredenheid.

  Like

 28. The BEAST SYSTEM Revealed (2018) (N.W.O.)

  The word “jew” NEVER appeared before the year 1775 Part 1/2

  Like

 29. Six Deceptions Needed for Agenda 21

  Like

 30. Silent Weapons For Quiet Wars Document – Full Read –
  brolance

  Like

 31. ORIGIN OF THE WORD JEW ; ARE GOD’S PEOPLE CALLED JEWS IN SCRIPTURE? ; WHO WAS PETER GALLATIN? Een boeiende tevens leerzame ‘taalkundige expeditie’.

  ‘Have you ever really researched the word Jew? What is it’s origin? How did it get a J? How does it compare to the original Hebrew and Greek words? Is it even connected? Why are the letters of Jew not actually found in the original word which had the name of God in it? Who would replace the name of God within their name? Would that mean they are not His people? In this video, we dare to tackle these questions and more and the answers may surprise you. We will firmly identify the accurate pronunciation for both the Hebrew and Greek rendering of this name of Yah’s People in scripture both in the Old Testament and the New and it tells us much.’

  The Name of God Series 5: ARE GOD’S PEOPLE CALLED JEWS IN SCRIPTURE? THE ANSWER MAY SURPRISE YOU. – The God Culture

  ‘Did you know the Greek word translated as Jew falsely, is almost the same as the Hebrew word Yahudim? Yes, we are Yah’s not Jews in all of history nor now. This video will test the Greek word, prove the origin of the word Jew and even test the name of the Prime Minister of Israel – Netanyahu which is not his original family name.’

  The Name of God Series 6: ORIGIN OF THE WORD JEW. NOT THE BIBLE – The God Culture

  Like

 32. What is BREXIT? / BREXIT News Explained – Blackstone Intelligence Network

  ‘What is Brexit and why does it matter? This primer will catch you up to speed and explain how the Brexit issue relates to the fight against the Rothschild syndicate and its network of New World Order globalists.’

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s