Nieuw

Onthuld: Grote internationale bedrijven sturen en gebruiken het VN Global Migration Pact

De ongecontroleerde massale migratie naar Europa dient de elites niet alleen om de Europese volkeren en hun cultuur uit te roeien. Gecontroleerde immigratie heeft ook grote economische belangen. Grote internationale bedrijven hebben een enorme invloed op het Global Migration Pact van de VN.

door Herbert Ludwig

“De club van mondiale bedrijven en miljardairs, het Economisch Wereldforum, dat jaarlijks in Davos bijeenkomt, heeft enorme politieke invloed. Hij heeft er intensief, systematisch en met succes gebruik van gemaakt om meer migratie, lagere lonen en minder welvaartsstaat te bevorderen bij de Verenigde Naties en regeringen. Het VN-migratiepact, dat de Duitse regering in december wil ondertekenen, is hiervan het resultaat. De zakenjournalist Norbert Häring wees onlangs op deze uiterst belangrijke achtergrond.

Het VN-migratiepact is opgesteld in het kader van een lang raadplegingsproces. Tijdens de 61e Algemene Vergadering van de VN in september 2006 vond voor het eerst op ministerieel niveau een diepgaande discussie plaats over het verband tussen migratie en ontwikkeling. Deze eerste VN-dialoog op hoog niveau over migratie en ontwikkeling (HLD) heeft de basis gelegd voor de vaststelling dat migratie een mondiaal probleem is. Daartoe richtte Peter Sutherland in 2006/2007 de toenmalige “Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal van de VN voor Internationale Migratie” (SRSG) het Wereldforum voor Migratie en Ontwikkeling (GFMD) op, dat door zijn adviserende en coördinerende activiteiten nauw verbonden was met de VN.

Peter Sutherland, voormalig EU-commissaris Goldman-Sachs-voorzitter, lid van de door David Rockefeller opgerichte Trilaterale Commissie en van de Stuurgroep Bilderbergers, was een van de energiekste wereldspelers voor de bevordering van massamigratie met als doel de economie overal van voldoende (goedkope) arbeidskrachten te voorzien, maar tegelijkertijd de homogeniteit van de Europese volkeren te ontbinden en multiculturele staten te creëren.

Dit Globale Forum heeft tot doel beleidsmakers en hooggeplaatste politici uit de VN-lidstaten, niet-gouvernementele organisaties, waaronder de asielindustrie, migratieorganisaties en vertegenwoordigers van bedrijfsverenigingen bijeen te brengen om de wereldwijde migratie te bevorderen en de praktische uitdagingen aan te gaan.

Aanvankelijk had het forum voornamelijk betrekking op de regeringsvertegenwoordigers van de VN-lidstaten. In 2011, zoals Norbert Häring beschrijft, “begon het Wereld Economisch Forum zich in te zetten voor het GFMD-proces en de bevordering van wereldwijde arbeidsmigratie als een van de prioritaire doelstellingen te promoten. Ze creëerden een Global Agenda Council on Migration op het World Economic Forum en organiseerden in september een thematische bijeenkomst over markten voor migratie en ontwikkeling.

Na een twee jaar durend consultatieproces met regeringsvertegenwoordigers van VN-lidstaten, vertegenwoordigers van organisaties van de zogenaamde “civil society”, de Europese Commissie, de Wereldbank en de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN (IOM), die sinds 1951 operationele hulpprogramma’s voor migranten loopt, werd in 2013 het rapport “The Business Case for Migration” gepubliceerd.

Het is de moeite waard om een aantal kenmerken in alle rust door te nemen om de kapitalistische houding te leren kennen. In de inleiding wordt duidelijk gemaakt dat het gaat om beïnvloeding van de VN-agenda op het gebied van migratie:

“Deze publicatie is bedoeld om het debat tussen naties en met het maatschappelijk middenveld te stimuleren tijdens de VN-dialoog op hoog niveau over migratie en ontwikkeling. Dit is een belangrijke mijlpaal op dit gebied. (…)

Tot slot vertegenwoordigen migranten een breed scala aan onderwijs- en vaardigheidsniveaus, van ongeschoold werk tot hoogopgeleide werknemers. Op verschillende manieren zijn arbeidsmigranten uit alle lagen van het vaardigheidsspectrum belangrijke drijvende krachten geworden achter economische groei en ontwikkeling over de hele wereld.

Het migratiebeleid wordt steeds inconsequenter en tegenstrijdiger op nationaal, regionaal en mondiaal niveau. Enerzijds zijn de meeste deskundigen het erover eens dat de migratie zal toenemen omdat er in de wereld sterke krachten in deze richting bestaan: Verschillen in de aard en omvang van ontwikkeling, demografie, democratie; de aantrekkingskracht van gesegmenteerde arbeidsmarkten: revoluties in de toegang tot informatie en vervoer, de dynamiek van de migratie-industrie”.

We weten dus dat er een echte economische sector is die leeft en profiteert van migratie! Ook zij zorgt ervoor dat de migratie toeneemt.

“Anderzijds doen politieke partijen over de hele wereld – van Australië tot Zimbabwe – verkiezingsbeloften om de immigratie te beperken en te controleren.
(Dergelijke) politieke standpunten over immigratie zijn in tegenspraak met de economische realiteit – het is duidelijk dat goed beheerde immigratie kan bijdragen tot economische groei, banen en innovatie kan scheppen, het concurrentievermogen kan vergroten en kan helpen de gevolgen van de vergrijzing en de bevolkingsafname tegen te gaan. Met andere woorden, steeds meer landen hebben immigratie nodig. Maar steeds minder mensen zijn bereid ze te accepteren.

Een gebrek aan leiderschap op het gebied van migratie kan ook leiden tot verkeerde inschattingen bij het publiek, wat kan leiden tot xenofobie en mogelijk geweld in een aantal landen. Hoewel enkele migranten inderdaad een gezondheidsrisico vormen, misdaad plegen of zelfs de nationale veiligheid in gevaar brengen, betaalt de overgrote meerderheid belastingen, schept zij werkgelegenheid en draagt zij bij tot de diversiteit van de samenlevingen in de hele wereld”. (!!)
Kritiek op migratie is dus gebaseerd op verkeerde inschattingen die leiden tot xenofobie; waar het dus om gaat is een migratievriendelijk publiek “verhaal”, want de overgrote meerderheid van de migranten is nodig en betaalt belasting!

“Een verharding van de houding ten opzichte van immigranten in de doellanden zou ook de spanningen kunnen doen toenemen met de landen van herkomst, voor wie de migratie van hun burgers belangrijk is, als een uitlaatklep voor de druk op de arbeidsmarkt en om bij te dragen aan de economische groei, bijvoorbeeld door overmakingen, investeringen van de diaspora en de terugkeer van migranten met nieuwe vaardigheden. Er zijn betere mechanismen nodig om het mondiale arbeidsaanbod in overeenstemming te brengen met de mondiale vraag.

Zelfs in de doellanden zijn er immers tegenstrijdigheden. Ontwikkelingsagentschappen bevorderen migratie als een belangrijke bron van economische groei in arme landen, terwijl de ministers van Binnenlandse Zaken zich concentreren op grenscontroles en immigratiebeperkingen. Het conflict tussen regeringen en maatschappelijke organisaties over de zorg voor de rechten van migranten en maatregelen ter bevordering van integratie neemt toe. Het is in dit verband van groot belang dat de particuliere sector vaak niet heeft deelgenomen aan de raadplegingen over het migratiebeleid”.

Dit roept de vraag op wie deze “ontwikkelingsagentschappen” financiert.

Waarom migratie goed is voor het bedrijfsleven:

“… De Raad (is) in 2011 begonnen om de voordelen van migratie voor het bedrijfsleven te onderzoeken. Dit was gebaseerd op de ervaring van bedrijfstakken variërend van informatie- en communicatietechnologie tot de media- en grondstoffenindustrie. Deze publicatie laat zien hoe erkenning en waardering van de vaardigheden van migranten rechtstreeks kunnen bijdragen aan economische groei in de landen waar ze naartoe verhuizen om te werken, en ook in hun thuislanden wanneer ze terugkeren. Het laat zien hoe immigratie het concurrentievermogen rechtstreeks vergroot, of dat nu in Afrika bezuiden de Sahara is of in de Verenigde Staten. Het illustreert ook de enorme markt die door migranten als consumenten wordt gecreëerd, een potentieel dat vaak niet wordt benut”.

Aan het eind van het verslag van de Raad Global Agenda on Migration van het Mondiaal Economisch Forum worden de volgende conclusies getrokken, waarvan ik de eerste zal noemen:

“… De waarde van deze publicatie ligt niet alleen in het ontwikkelen van de argumenten waarom migratie goed is voor het bedrijfsleven. Ook wordt het belang benadrukt van samenwerking met de particuliere sector op het gebied van het migratiebeleid. Migratie werd voorheen gezien als een relatie tussen een individu en de staat. Vandaag de dag wordt het beter begrepen als een relatie tussen een individu en een werkgever, bemiddeld door de staat”.

Dit is een bijzondere uitdrukking van de machtsclaim van de in veel landen gevestigde mondiale ondernemingen, waarvoor de staat slechts een intermediair, een instrument is.

“De particuliere sector maakt gebruik van (en misschien exploiteert) migranten in bedrijven, [ Zie ook de bijdrage van een Microsoft-onderzoeker aan grootschalig gebruik en promotie van gebonden arbeid voor migrerende werknemers. N.H.]; hij bevordert wereldwijde migratie binnen groepen; hij traint migranten; koopt van migranten en verkoopt aan hen; en hij ziet migranten als werknemers en consumenten beter dan alle andere spelers in de economie.

Het staat buiten kijf dat een goed beheerd migratiebeleid kan bijdragen aan nationale, regionale en mondiale economische groei. Migranten aan beide uiteinden van het vaardighedenspectrum kunnen een rol spelen – door het werk te doen dat de lokale bevolking niet wil doen (zelfs niet in een recessie) en door het werk te doen dat de lokale bevolking niet kan doen bij gebrek aan vaardigheden.

Het concurrentievermogen van ondernemingen, waarvan de meeste moderne economieën afhankelijk zijn, kan duidelijk worden verbeterd door migranten en migratie. Door het restrictieve en inflexibele beleid van de overheid lopen bedrijven het risico om te verliezen aan schaarse vaardigheden in de wereldwijde concurrentie en hun algehele concurrentievermogen te ondermijnen. Bovendien zijn migranten een groot bedrijf – zowel als ondernemers die banen creëren als consumenten die vraag creëren.

De Global Agenda Council van het World Economic Forum is een microkosmos van hoe een coalitie kan worden gevormd om migratie te bevorderen. De private sector heeft er belang bij toegang te krijgen tot talent van over de hele wereld en nieuwe markten te ontwikkelen. Regeringen moeten de toon zetten in het debat en werken voor migratie, in het belang van het concurrentievermogen van bedrijven en economische groei. Het maatschappelijk middenveld en de internationale gemeenschap, als hoeders van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en de rechten van migranten, moeten zichzelf zien als partners van de particuliere sector. Het is uiterst belangrijk dat deze partijen, naast de migranten zelf, een eerlijk en objectief debat samenbrengen om een ​​effectief migratiebeleid te ontwikkelen. “

De Algemene Vergadering van de VN heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN in 2012 opgeroepen om een VN-dialoog op hoog niveau voor te bereiden. De IOM heeft in februari 2013, onmiddellijk na de jaarlijkse bijeenkomst van het Mondiaal Economisch Forum, en natuurlijk niet zonder overleg met dat forum, zijn aanbevelingen gedaan, nadat het had deelgenomen aan de besprekingen van de Global Agenda Council on Migration inzake migratie op het Mondiaal Economisch Forum over het bovengenoemde verslag getiteld “Waarom migratie goed is voor het bedrijfsleven”. De eerste twee aanbevelingen waren:
(1) de publieke perceptie en discussie te veranderen in de opvatting dat immigratie geen probleem is voor de doellanden, maar een winst, en
(2) migratie op te nemen in de ontwikkelingsplanning.

In oktober 2013 organiseerde de VN een dialoog op hoog niveau over migratie onder het motto: “Migratie laten werken voor iedereen”. Dit is hetzelfde motto dat de secretaris-generaal van de Algemene Vergadering van de VN vier jaar later, in 2017, koos voor zijn verslag over de voorbereiding van het VN-migratiepact.

Verbinding met het wereldwijde forum over migratie en ontwikkeling (GFMD)

In 2015 heeft het Wereldforum voor migratie en ontwikkeling (Global Forum on Migration and Development – GFMD) besloten een “GFMD-bedrijfsmechanisme” op te zetten als platform voor bedrijven om van gedachten te wisselen met regeringen en andere belanghebbenden over migratiekwesties, d.w.z. een vast economisch adviesorgaan.
De doelstellingen van dit platform omvatten:
– Mobilisatie van bedrijfsverenigingen van over de hele wereld om migratiekwesties aan te pakken;
– Enquêtes en studies uitvoeren over beste praktijken op het gebied van bedrijfs- en migratievraagstukken;
– Bedrijfs- en migratieposities aanmoedigen om een gezond migratiebeleid te bevorderen dat rekening houdt met de economische vooruitzichten.

Het GFMD-bedrijfsmechanisme wordt gezamenlijk georganiseerd door de Global Future Council on Migration van het World Economic Forum (WEF GFCM) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IOE). Samen vormen zij de Business Advisory Group. In het IOE is een GFMD-bedrijfssecretariaat gevestigd.

De website van het GFMD Business Mechanism documenteert de nauwe banden met het bedrijfsleven: De naam van het Mondiaal Forum voor Migratie en Ontwikkeling (GFMD) in het midden staat links van de Internationale Organisatie van Werkgevers met de aanvullende aanduiding “The Global Voice of Business” en rechts van het Mondiaal Economisch Forum.

Het is dan ook geen wonder dat de eisen van grote mondiale ondernemingen op het gebied van massamigratie, zoals die zijn opgenomen in het verslag van de Global Agenda Council on Migration van het World Economic Forum in 2013, maar ook in andere verklaringen die zijn afgelegd tijdens vele bijeenkomsten van het GFMD Business Mechanism, grotendeels zijn opgenomen in de definitieve versie van het UN Global Compact on Secure, Orderly and Regular Migration dat op 11 juli 2018 is aangenomen.

De voorzitter van de GFMD, die de leiding heeft over het hele proces van het Mondiaal Migratiepact van de VN tot de definitieve goedkeuring ervan in december 2018 in Marokko, is momenteel, interessant genoeg, Duitsland samen met Marokko. De ambassadeur voor de GFMD-covoorzitter 2017-2018 Dr. Götz Schmidt-Bremme is hiervoor verantwoordelijk. Volgens Norbert Häring, de SPD-politicus, die al de Network (Censorship) Enforcement Act heeft gelanceerd, is dit een zeer goed instrument voor het afdwingen van de doelstellingen van de Migratieovereenkomst. Omdat, iedereen die niet wil erkennen dat arbeidsimmigratie goed is en promotie verdient, racisten of xenofoben zijn waarvan de haatboodschappen moeten worden gecensureerd.”
.
Götz Schmidt-Bremme schreef samen met zijn Marokkaanse collega een necrologie aan Peter Sutherland, de “vader van het Wereldforum”, wiens energieke “bevordering van massamigratie met als doel de economie overal van voldoende (goedkope) arbeidskrachten te voorzien, maar tegelijkertijd de homogeniteit van de Europese volkeren op te heffen en multiculturele staten te creëren”, zoals we aan het begin beschreven. De necrologie concludeert: “Omdat 2018 een beslissend jaar wordt voor de vaststelling van het eerste Global Compact, blijft de GFMD geïnspireerd door het werk en de visie van de heer Sutherland op internationale migratie. Mogen we ons altijd het leven herinneren van de dienst die hij met de GFMD en de wereldwijde gemeenschap deelde. De intenties van Peter Sutherland zijn daarmee een inspirerend model voor het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Duitse overheid. – Dat is ook wat we de afgelopen jaren in grote mate hebben moeten meemaken.
Bron:

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.047 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (9555 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden. En tot we die optie hebben trappen we af en toe reageerders van het schavot.

6 Comments on Onthuld: Grote internationale bedrijven sturen en gebruiken het VN Global Migration Pact

 1. Ik denk dat dit bij de multinationals al in de jaren ´80 speelde…….toen werden er bv bij Philips 10.000 ontslagen. …operatie Centurion…..en naderhand kwam Siemens ook met zulke aantallen ontslagen……
  Dit moest later weer worden aangevuld met hele goedkope krachten.

  Like

 2. Scrutinizer // augustus 28, 2018 om 23:12 //

  @Guardia Angel
  Daarvoor hebben die bedrijven geen IMmigratie van arbeidskrachten nodig.
  Wat ze deden is EMigratie van fabrieken.

  Bovendien is dat de natuurlijke reactie op te hoge lonen in een onvrije markt waar werknemers gegroepeerd in vakbonden hun contract dagenlang mogen verbreken (“staken”) en de werkgever de daardoor ontstane verliezen maar moet slikken zonder de contractbrekers te mogen ontslaan en zich dan genoodzaakt ziet om met het mes op de keel lonen te betalen, hoger dan wat in een vrije markt (waarin zij wel mensen zouden mogen ontslaan die woordbreuk plegen) zouden hebben betaald.
  Vakbonden dachten slim te zijn door bij de regering te lobbyen om eenzijdig te mogen staken, zonder negatieve consequenties: dat was de weg naar extra hoge lonen, dachten ze. En wat is het resultaat? Ondernemers gingen op zoek naar alternatieven buiten de landsgrenzen. Logisch. Overigens: net als consumenten als u en ik, die bv. eerder een in Japan gemaakte JVC televisie zouden kopen dan een van Philips. Waarom teveel betalen? Dat doet de consument niet en dat doen bedrijven niet.

  Als de arbeidsmarkt niet verstoord was doordat de overheid vakbonden enzijdig een hoop macht had gegeven, dan waren lonen van nature niet zo hoog geweest en zouden bedrijven niet op zoek moeten zijn gegaan naar goedkopere arbeidskrachten.
  De bron van alles is de kortzichtige inhalige werknemer, cq. vakbondsleider die onrealistische lonen wil afdwingen en daarvoor een wapen inzet wat ie van de overheid verkregen heeft: het recht op eenzijdige contractbreuk zonder dat de tegenpartij het contract dan definitief mag verbreken in reactie daarop. Ja, als we dat kunnen bekomen, DAN helt de machtsbalans in ons voordeel over… nou, in een gesloten economie misschien, niet in een open economie.

  Like

 3. Like

 4. ‘De eerste twee aanbevelingen waren:
  (1) de publieke perceptie en discussie te veranderen in de opvatting dat immigratie geen probleem is voor de doellanden, maar een winst, en
  (2) migratie op te nemen in de ontwikkelingsplanning.’

  Like

 5. Toch lijkt het een rare actie. Het is duidelijk dat grote bedrijven graag goedkope arbeidskrachten in grote aantallen zien, dat drukt de loonkosten en die zijn vaak een zeer substantieel deel van de kosten.
  Echter, de technologische vooruitgang vraagt om steeds hoger opgeleid personeel en dat ga je vanuit die landen echt niet krijgen. Daarnaast heeft dergelijk laag opgeleid personeel dat tegen een hongerloontje werkt ook niet bepaald de middelen om goederen en diensten af te nemen van die bedrijven, dus dat zal de markt eerder verkleinen dan vergroten.

  Like

 6. walterh66 // augustus 30, 2018 om 22:01 //

  Sutherland: “the role of the EU is to ‘undermine national homogeneity.”
  https://web.archive.org/web/20170702212436/http://nationalvanguard.org/2016/09/the-jews-enforcer-peter-sutherland/

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s