Nieuw

Europeanen, Joden, moslims en de erfenis van het islamitische Spanje – Deel 1: De Joodse rol bij de Moorse invasie en bezetting

Conversion of Reccared to Catholicism by Antonio Muñoz Degrain (1888) Wiki

De Noord-Afrikaanse oorsprong van de Joden in Spanje

Sepharad is de Hebreeuwse naam voor Spanje en verwijst naar de historische banden tussen Joden op het Iberisch schiereiland en die van Noord-Afrika. De Joodse historicus Salo Baron identificeerde veel van deze Joden als afstammelingen van Carthaagse bekeerlingen: “Als, zoals het geval lijkt te zijn geweest, een groot aantal voormalige Feniciërs en Carthagers zich met bekering bij de Joodse gemeenschap hadden aangesloten, dan moeten zij een deel van hun commerciële vaardigheden en contacten in hun nieuwe gemeenschappen hebben gebracht”(1) Professor Shlomo Sand, de historicus van de Universiteit van Tel Aviv die de bekeerde (d.w.z. niet-Hebreeuwse) oorsprong van moderne Joodse gemeenschappen heeft vastgesteld, heeft de oorsprong van sefardische Joden bij tot het Jodendom bekeerde Carthagers en Berberstammen getraceerd. Zoals hij in een interview met een Israëlische krant zei:

“Ik vroeg me af hoe zulke grote Joodse gemeenschappen in Spanje verschenen. En toen zag ik dat Tariq ibn Ziyad, de opperbevelhebber van de moslims die Spanje veroverde, een Berber was en dat de meeste van zijn soldaten Berbers waren. Het Joodse Berberrijk van Dahia al-Kahina was pas 15 jaar eerder verslagen. En de waarheid is dat er een aantal christelijke bronnen zijn die zeggen dat veel van de veroveraars van Spanje Joodse bekeerlingen waren. De diepgewortelde bron van de grote Joodse gemeenschap in Spanje waren de Berbersoldaten die zich tot het Jodendom bekeerden”.(2)

Sand verwees naar Dihya, de Berberkoningin die zich tot het Jodendom bekeerde en een Joods koninkrijk stichtte dat het land tussen het Aures-gebergte tot de oase van Gadames regeerde, van 695 tot 700. Nadat haar koninkrijk door de Arabieren was veroverd, werd ze onthoofd, maar haar zonen Bagay en Khanchla bekeerden zich tot de islam en leidden veel Berberse eenheden “naar het Westen [Spanje] om in naam van God allah oorlog (jihad) te voeren”(3) Sommige getuigenissen beschouwden haar eerder als christen dan als Jodin, maar het belang hier is de legende zoals die door Joodse tijdgenoten zou zijn gezien. Niettemin kunnen we concluderen dat de verspreiding van het Jodendom, die plaatsvond na de Romeinse nederlaag van Carthago in 146BC en zich daarna uitbreidde naar vele Berberstammen, betekent dat de Joden op het Iberisch schiereiland een Noord-Afrikaanse afkomst hadden en dus niet inheems waren in Hispanië. De ‘autochtone’ Joden daar hadden dus directe etnische, tribale en culturele banden met de Moren.

The Capitulation of Granada by F. Pradilla: Muhammad XII (Boabdil) surrenders to Ferdinand and Isabella. (La_Rendición_de_Granada_-_Pradilla) Wikimedia Commons.

Joden verwelkomden en hielpen de Moorse invasie

Veel Joodse geleerden en historici hebben de waardevolle hulp bevestigd die Joden van het Iberisch schiereiland in 711 aan de Moorse indringers hebben gegeven. (4) Dit werd bevestigd door the Jewish Encyclopedia: “Het blijft een feit dat de Joden, rechtstreeks of via hun geloofsgenoten in Afrika, de Mohammedanen aanmoedigden om Spanje te veroveren en begroetten hen als hun bevrijders. “(5) De veroverende Moren vertrouwden de bezetting van Córdoba toe aan lokale Joden, en Granada, Málaga, Sevilla en Toledo aan gemengde garnizoenen van lokale Joden en Moorse troepen. Dit werd bevestigd door de Duits-Joodse historicus Heinrich Graetz (1817-1891), wiens geschiedenis van de Joden veel politiek incorrecte feiten onthult over de corrosieve rol van Joden in de Europese geschiedenis:

Tariq_ibn_Ziyad wiki

“De Joden van Afrika, die op verschillende tijdstippen uit Spanje waren geëmigreerd, en hun ongelukkige co-religionisten van het schiereiland, legden een gemeenschappelijke zaak aan met de Mahommedaanse-veroveraar Tarik, die een leger uit Afrika naar Andalusië bracht dat graag wilde vechten. Na de slag bij Xeres (juli 711) en de dood van Roderic, de laatste van de Visigotische koningen, drongen de zegevierende Arabieren verder en werden overal door de Joden gesteund. In elke stad die zij veroverden, waren de moslims generaals in staat om slechts een klein garnizoen van hun eigen troepen achter te laten, zoals zij een ieder nodig hadden voor de onderwerping van het land, zij vertrouwden de bewaking van de steden daarom toe aan de Joden. Op deze manier werden de Joden, die de laatste tijd alleen maar lijfeigenen waren geweest, nu de meesters van de steden Cordoba, Granada, Malaga en vele anderen. Toen Tarik voor de hoofdstad verscheen, Toledo, vond hij het alleen beschermd door een klein garnizoen, terwijl de edelen en geestelijkheid veiligheid hadden gevonden tijdens de vlucht. in de kerk, biddend de veiligheid van hun land en religie, openden de Joden de poorten van de stad voor de overwinnende Arabieren (Palmzondag, 712), ontvingen hen met acclamatie en wreekten zich zo voor de vele ellende die hen in de loop van een eeuw was overkomen sinds de tijd van Reccared en Sisebut. De hoofdstad werd ook door Tarik toevertrouwd aan het Joodse gezag, terwijl hij voortging met het achtervolgen van de laffe Visigothen, die tijdens de vlucht veiligheid zochten, met als doel van hen de schatten terug te krijgen die zij hadden met zich meedroegen.

Joodse hulp was cruciaal in het vrijmaken van ontelbare Moorse troepen om bijna het gehele Iberisch schiereiland te veroveren. Het voorbeeld van Toledo, toen Joden de poorten van de stad openden terwijl de christelijke inwoners in hun heilige processie in de San Locadia-kerk werden gepreoccupeerd, illustreert waarom zelfs een historicus als Francisco Cantera Burgos, wiens werk verre van onsympathiek tegenover de Joden was, zei de Joden van Spanje een “vijfde colonne” vormden tijdens de invasie. (7) Moorse werken aanhalend, merkte Pascual de Gayangos op dat de Joden de Moren uitnodigden om binnen te vallen en daarna “overal gemeenschappelijke zaak met hen maakten.” (8)

De oorspronkelijke Moorse invasiemacht die de Westgoten in Guadalete versloeg, omvatte een contingent van Joodse troepen uit Noord-Afrika onder het commando van Kaula al-Yehudi, en tijdens de bezetting moedigden de Moorse heersers Joodse immigratie van elders aan als onderdeel van hun tegenwicht tegen de inheemse bevolking. (9) Waar nu de voornamelijk Joodse sociaal-ingenieurs en bankiers de massamigratie van moslims naar Europa bevorderen, waren het islamitische Moren die de massamigratie van Joden bevorderden om de oorspronkelijke bevolking te verdunnen en als tegenwicht voor de inheemse Iberische volkeren te dienen. Hun motief werd beschreven door de Argentijnse moslimacademicus Ricardo H. Elía: “Moslims erkenden dat Joden ware gelovigen waren en hun natuurlijke bondgenoten waren in de zaak van de ene God.” (10)

The battle of Guadalete – as imagined some 1200 years later by the spanish painter Martinez Cubells (1845-1914). The details depicts the commencement of the Goths’ retreat in the face of Tarik’s Berber cavalry. Wikimedia Commons.

Joodse slavenhandelaren

Jewish_slave_trader 1024px-Boleslav_of_Bohemia_and_

Wat was de “ellende” die de Joden van Spanje overkomen was? Professor Graetz antwoordt door onder de “ellende” van koning Reccared er op te wijzen dat “het meest onderdrukkende de beperking was die het bezit van slaven aantastte. Van nu af aan zouden de Joden geen christelijke slaven meer mogen kopen of cadeau krijgen”(11) Joodse slavenhandelaren domineerden de handel in Slavische en Spaanse slaven naar de Moren: “Agobard beweerde dat, ondanks deze bepaling, de Joden Christenen als slaven hielden, daarbij verwijzend naar het voorbeeld van een christelijke vluchteling uit Cordoba die verklaarde dat zijn coreligionisten vaak werden verkocht , zoals hij was geweest, aan de Moren. Veel van de Spaanse Joden dankten hun rijkdom inderdaad aan de handel in Slavische slaven die uit Andalusië werden gebracht (Gratz, ‘Gesch.’ vii.). Op dezelfde manier kochten de Joden van Verdun, rond het jaar 949, slaven in hun buurt en verkochten ze in Spanje (Aronius, ‘Regesten’, nr. 127). “(12)

Gezien het feit dat de Europese geschiedenis rijk is aan voorbeelden van verraders die met joodse kooplieden en woekeraars samenwerkten tegen hun eigen bevolking, was het niet verwonderlijk dat veel Europese vorsten medeplichtig waren aan de joodse slavenhandel van andere Europeanen. De strijdende Katholieke en Arische monarchen stemden in met de slavernij van de andere “ketterse” groep door Joden – en zagen geen enkel probleem met Joden die de Europeanen die nog steeds “heiden” waren, tot slaven maakten. In 492 stond Paus Gelasius Joden toe heidense Keltische slaven uit Gallië in Italië te introduceren. Paus Gregory (590-604) merkte op dat zowel in Gallië als in Groot-Brittannië Joden de slavenhandel domineerden, waarbij de kerk zich steeds meer inspande om de Joodse handel in christelijke slaven te beteugelen en tegelijkertijd instemde met de voortzetting van de handel in niet-christelijke slaven. Volgens Abraham ibn Yakub kochten Joden uit Constantinopel regelmatig Slavische slaven in Praag voor handel in Byzantijnse landen. De Frankische koning Lodewijk de Schone (814-840) verleende handvesten aan Joodse slavenhandelaren, zolang hun slaven heidenen waren en geen christenen. Volgens Aronius werkten Beierse christelijke kooplieden met Joden samen bij de handel in andere Europeanen, terwijl de markgraaf van Meissen zelfs veel van zijn onderdanen aan Joden verkocht(13).

Mythe Jodenvervolging  door Visigothen

Een van de beweringen van de geschiedkundigen van het establishment is dat, als ze inderdaad toegeven dat Joden de Moorse invasie actief hebben geholpen en gesteund, het wraak was op de “wrede” jodenvervolging binnen het Visigotische Spanje. Hoewel Joden vaak het onderwerp waren van Visigotische wetboeken, waren ze soms gunstig voor Joden en zelfs de wetten tegen hen werden zelden gehandhaafd door vorsten die steeds meer afhankelijk waren van Joods kapitaal. Dit was een veelvoorkomend thema in de Europese geschiedenis, waar Joden werden beschouwd als ‘beschermd’ door de heerser, die hen vaak ‘beschermde’, zelfs tegen zijn eigen volk. Europese heersers hadden dus vaak hun eigen persoonlijke verlangen naar Joods kapitaal en hebben vele roofzuchtige en uitbuitende acties tegen hun eigen volk door de vingers gezien, zoals woeker of – zoals we zojuist hebben gezien – de Joodse rol in de slavernij.

Het rijk van de Visigoten omstreeks het jaar 500, Wiki

Net als bij het Romeinse Palestina oefenden de Joodse rabbijnse autoriteiten een grote autonomie uit en vormden zij in wezen een staat binnen de staat. Sommige Joden bekeerden zich tot het katholieke geloof van de dominante bevolking en het gezag van de rabbijnen over hen was zo groot dat de Lex Romana Visigothorum van 506 Joden specifiek verbood Joden te vervolgen die bekeerd waren tot het christendom.(14) Vaak werden Visigotische wetten met betrekking tot Joden als te “flexibel” beoordeeld te oordelen naar de herhaalde vermaningen in de Visigotische Code met betrekking tot de noodzaak om hun eigen wetten te handhaven, de creatie van nieuwe wetten om de vorige wetten aan te scherpen, de straffen die werden vermeld tegen christenen die de wetten schonden door Joden te bevoordelen, en het bestaan van een Joodse gemeenschap die nog steeds sterk genoeg was om een factor te zijn geweest bij de Moorse invasie.

“Gouden Eeuw van het Spaanse Jodendom”

Terwijl inheemse Iberiërs hun land verloren aan een buitenlands bezettingsleger, luidde de Moorse invasie in wat Joodse geleerden als de Gouden Eeuw van het Spaanse Jodendom hebben verheerlijkt. “Dat was de gouden eeuw van de Israëlieten, die altijd gelijk waren aan de moslims”(16) “Toen moslims in 711 AC vanuit Noord-Afrika de Straat van Gibraltar overstaken en het Iberisch schiereiland binnenvielen, verwelkomden Joden hen als bevrijders van de christelijke vervolging. De beroemde Gouden Eeuw van het Spaanse Jodendom (ca. 900-1200) werd geboren in deze tijd van islamitische heerschappij en produceerde onder meer: staatsman en diplomaat Hasdai ibn Shaprut, vizier en legercommandant Shmuel ha-Nagid, dichter-filosoof, Salomo Ibn Gabriol en Judah Halevi, en op de top van hen allen Mozes Ben Maimon, ook bekend onder de Spanjaarden als Maimonides.”(17) De lokale Joodse gemeenschap werd aangevuld door een toevloed van Joodse migranten uit de rest van Europa, en uit Arabische gebieden zo ver weg als Babylonië. (18) Graetz vergeleek deze zelfs met de oude Joodse “Gouden Eeuw” in Babylonië:

Maimonides-2 Maimonides-2 By Blaisio Ugolino – Rambam Institute, Public Domain

“Joods Spanje werd ‘de plaats van beschaving en van spirituele activiteit – een tuin van geurige, vreugdevolle en vrolijke poëzie, evenals de zetel van serieus onderzoek en helder denken’. Net als de Arabische christenen (de christenen die onder de Mahommedanen leefden) maakten de Joden kennis met de taal en literatuur van hun veroveraars, en kregen vaak voorrang op hen. Maar terwijl de Arabische christenen hun eigen individualiteit opgaven, hun eigen taal – het gotisch Latijn – vergaten en zelfs de geloofsbelijdenissen niet konden lezen, en zich schaamden voor het christendom, werden de Joden in Spanje zo weinig getroffen door dit contact met de Arabieren, dat het alleen maar diende om hun liefde en enthousiasme voor hun moedertaal, hun heilige wet en hun religie te vergroten. Door de gunstige omstandigheden was Joods Spanje in staat om eerst Babylonië te evenaren, vervolgens te vervangen en ten slotte zijn superioriteit bijna vijfhonderd jaar te behouden”(19).

“Het was in deze gunstige omstandigheden dat de Spaanse Joden onder de heerschappij van de Mahommedanen kwamen te staan, als wier bondgenoten zij zichzelf zagen als de gelijken van hun co-religionisten in Babylonië en Perzië. Ze werden vriendelijk behandeld, kregen godsdienstvrijheid, waarvan ze zo lang waren beroofd, mochten jurisdictie uitoefenen over hun co-religionisten, en waren, net als de veroverde christenen, alleen nog maar verplicht om stembelasting te betalen (Dsimma)”(20).

De Moorse omgeving koesterde in feite een opleving van het Joods religieus leren en, op protozionistische wijze, een opleving van de bijna uitgestorven Hebreeuwse taal. Rabbi Moses ben Jacob Ibn Ezra (1055-1138) uit Granada schreef in het Arabisch: “En toen de Arabieren het schiereiland van al-Andalus… veroverden op de Goten, die over de Romeinen hadden gezegevierd… Heroverde onze diaspora na een lange tijd haar eigen persoonlijkheid, leerde ze haar taal moeizaam en werd ze uitmuntend in haar gebruik, doordrong ze de subtiliteit van haar bedoelingen, trainde ze in de ware infectie van haar woorden, proefte ze de zoetheid van haar verzen, totdat God de geheimen van de Hebreeuwse taal en de grammatica openbaarde… Dit alles werd snel door onze geest geleerd, begrijpend wat ze eerder hadden genegeerd. “(21)

Jew and Muslim playing chess in 13th-century Andalusia al Andalus, author Sean Jobst

Een Joodse staat-in-een- (Moorse) staat

De Duits-Joodse historicus Josef Kastein (1890-1946), bekend om zijn zionistische interpretatie van het Oude Testament, schrijft: “Het Jodendom, verspreid zoals het was over de hele aardbol, was altijd geneigd om een ​​fictieve staat op te richten in de plaats van degene die verloren was gegaan, en die er altijd op gericht was om naar een gemeenschappelijk centrum voor leiding te kijken .. Dit centrum werd nu geacht zich in Spanje te bevinden, waarheen de nationale hegemonie uit het Oosten werd overgebracht. Babylonië had de plaats van Palestina ingenomen, dus nu verving Spanje op passende wijze Babylonië, dat als een centrum van het Jodendom niet langer functioneerde. Alles wat daar gedaan kon worden was al volbracht, het had de ketens gesmeed waarmee het individu kon zichzelf binden, om te voorkomen dat het verzwolgen werd door zijn omgeving: de Talmud. “(22)

Douglas Reed merkte hierover op: “De Talmoedische regering van de natie-in-naties werd voortgezet vanuit Spaans grondgebied.Het Gaonaat gaf zijn richtlijnen, de Talmudische academie werd gevestigd in Cordoba en soms heerste er in ieder geval een schimmige Exilarch over het Jodendom. Dit gebeurde onder bescherming van de islam; de moslims toonden zich, net als Babylon en Perzië eerder, opmerkelijk welwillend ten opzichte van deze macht in hun midden. Voor de Spanjaarden kreeg de indringer steeds meer een Joods gezicht en steeds minder een moslim gezicht; de moslims hadden het veroverd, maar de macht van de veroveraar ging in Joodse handen over. Het verhaal dat de wereld eerder in Babylon had gezien, herhaalde zichzelf in Spanje en in latere eeuwen moest het worden nagevolgd in elk groot land van het Westen. ‘ (23)

IsraelBanknote-Maimonides, author Sean Jobst

Joden profiteerden van de Moorse bezetting

Zelfs het betalen van de jizya, de belasting die niet-moslims onder islamitische heerschappij moeten betalen, veranderde niets aan deze “gunstige omstandigheden” omdat de Joden enorm profiteerden en als een bevoorrechte economische klasse opkwamen met de Moorse bezetting: “Toen de Moren Spanje binnenvielen, bevonden de Joden zich tussen hen en de inheemse Spanjaarden, zo groot groeide de economische kracht van deze Joden dat hun rijkdom vergeleken werd met die van de kalief zelf”(24) Joden kwamen de beroepen geneeskunde, handel, financiën en landbouw domineren.(25) Als vizieren, raadgevers en bankiers van de Moorse koningen werden Joden beschouwd als intermediair tussen de moslimheersers en de onderworpen christenen, waarbij eigentijdse islamitische bronnen toegaven dat dit een “verdeel-en-heerls” strategie was tegen de Spaanse christenen.(26)

Joden maakten een gemeenschappelijke zaak met de moslimheersers tegen Spaanse rebellen zoals Umar ibn Hafsun en Saint Eulogius, en tegen de veroveringstroepen van koning Alfonso III van Asturië (regeren 866-910). Ze zaten ook met moslims in de Christelijke Raad van Córdoba in 863 om ervoor te zorgen dat de Raad de opstand tegen de bezettingsmachten niet aanmoedigde. 27) Hun macht was van dien aard dat de moslimhistoricus Muhammad ibn Muhammad al-Idrisi schreef over hun segregationistische beleid binnen hun eigen buurten: “Joden zouden moslims de Joodse binnenstad niet laten binnenkomen. Ze zijn rijker dan alle andere landen die door moslims worden gedomineerd, en ze blijven op hun hoede voor de ondernemingen van hun rivalen”(28)

Machtige Joden in de Moorse Rechtbanken

De eerste onafhankelijke kalief van Córdoba, Abd ar-Rahman III (regering 912-961), had een Joods raadslid genaamd Hasdai ibn Shaprut (882-942), die van huisarts opklom tot toezichthouder voor douane en buitenlandse handel. Hij was de beroemde correspondent met het Joodse koninkrijk van de Khazaren in Rusland. (29) Onder het patronaat van Hasdai werd Cordoba het ‘Mekka voor Joodse geleerden die verzekerd konden zijn van een gastvrij onthaal door Joodse hoven en geldschieters” (30) Zoals later zou blijken uit de invloed van Joodse geldschieter Joseph Nasi op het Osmaanse hof van Sultan Selim II, gebruikte Hasdai zijn invloed om te zorgen voor een pro-Joods buitenlands beleid voor Moorse Córdoba. In een brief aan de Griekse Romeinse Prinses Helena verzocht de sultan van Córdoba om bescherming van de Joden onder Grieks Romeins bewind en koppelde hij de behandeling van de Christenen in het Moorse Spanje aan die van de Joden van Constantinopel, zodat de eerste afhankelijk was van de tweede.(31)

Een andere machtige Jood aan het Moorse hof was Samuel Ha-Nagid ibn Nagrela (993-1056), die dertig jaar lang koning Habbus en zoon Badis van Granada diende. Naast het schrijven van een inleiding tot de Talmoed die vandaag de dag alom wordt gerespecteerd, was hij beleidsdirecteur en militair leider. Hij was één van de slechts twee Joden die het bevel voerde over moslimlegers – de andere was zijn zoon, Jozef. Zijn zoon Jozef was ook vizierr en werd vermoord tijdens het bloedbad van 1066 in Granada tegen Joden. Er waren andere Joodse viziers in Sevilla, Lucena en Saragossa.(32) Zonder de invloed van de familie Nagrela op de Moren te ontkennen, hebben de Spaanse filoloog en Arabist Felipe Maíllo Salgado het verhaal van Ibn Nagrela betwist, die hij moslimlegers in de strijd leidde (33).

Islamitische geleerden geven Spaanse wrok toe tegenover de Joodse macht onder de Moren

De machtige rol van Joden in de politieke aangelegenheden van de bezettende mogendheden creëerde duidelijk veel wrok onder de inheemse bevolking en droeg in belangrijke mate bij aan de uiteindelijke uitzetting: “De belangrijkste redenen voor de verdrijving van de Sefardische Joden uit Spanje waren een combinatie van wraak en jaloezie van de kant van de christenen – wraak, omdat in hun ogen hun voorouders waren verraden door die Joden die de moslims hadden geholpen bij het veroveren van het grootste deel van Spanje in de achtste eeuw; en jaloezie, omdat de Joden in Spanje, zoals al eerder is gezegd, tijdens de periode van het moslimregime een grote rol hadden gekregen en zelfs een onmisbaar onderdeel van de Spaanse samenleving waren geworden, niet alleen vanwege hun commerciële en financiële transacties en niet alleen vanwege hun bijdragen aan en kennis van de verschillende kunsten en wetenschappen, maar ook vanwege hun essentiële rol in het bestuur en het bestuur van die samenleving.”(34)

In een artikel dat deze nexus van Joden en Moren in Spanje prees en documenteerde, schreef één islamitische schrijver: “De professoren Allan Harris Cutler en Helen Elmquist Cutler, erkende Amerikaanse academici, hebben een thesis ontwikkeld om deze context te onderbouwen. Hun werk, getiteld The Jew As Ally of the Muslim: Medieval Roots of anti-Semitism, published by the University of Notre Dame Press (Notre Dame, Indiana, 1986) lieten aan de hand van verschillende bronnen en historische feiten zien dat de middeleeuwse Europeanen de jood zagen als een bondgenoot van de moslim, omdat zij het gevoel hadden dat dit de belangrijkste factor was die tot antisemitisme leidde. De logica van de Cutlers zegt dat een van de belangrijkste redenen die de haat tegen Joden door de Europeanen bevorderde, was dat die, bij meerdere gelegenheden, hielpen en protégés waren van moslims in het Arabische Spanje, tijdens de kruistochten en in de periode van het Ottomaanse Rijk. “(35)

De neergang van de Joden in Al-Andalus

De toename van de laksheid van de heersende elites van Moors Spanje ten opzichte van het islamitisch recht, die zelf grotendeels voortkomt uit de interactie met de inheemse Spanjaarden, leidde tot een opeenvolgende golf van twee nieuwe islamitische dynastieën in Noord-Afrika die vanaf 1090 over het Iberisch schiereiland trokken, onder de vlag van de strikte naleving en uitvoering van shari’a en de hernieuwde jihad tegen de Spanjaard “kuffar” en hun “schadelijke” invloed op Andalusische moslims. Zelfs onder de eerste van deze dynastieën, de Almoraviden, bleef de Joodse dichter Moses ibn Ezra vrij schrijven, en verscheidene Joden dienden als diplomaten en artsen voor het hof van de Almoraviden(36) Joden die de machtige positie van vizier bezaten tijdens deze periode waren Solomon ibn al-Mu’allam, Abraham ibn Meir ibn Kamnial Abu Isaac ibn Muhajar en Solomon ibn Farusal.

De situatie veranderde drastisch na de verdrijving van de Almoraviden in 1148 en de vervanging ervan door de nog puriteinsere Almohaden. Veel Joden vluchtten naar meer tolerante moslimlanden en emigreerden zelfs naar verschillende christelijke vorstendommen van de Reconquista.(37) Er was veel veranderd sinds Moors Andalus het nieuwe ‘Joodse Babylonië’ werd en er een grote bloei was van Joodse economische, sociale, politieke en religieuze macht; toen veel nieuwe versies van de Talmoed en Cabbalistische teksten op grote schaal werden gepubliceerd en bestudeerd. De bekende joodse filosoof, Mozes Maimonides (1135-1204), schreef over de Almohaden in zijn brief aan Yemen: “Beste broeders, vanwege onze vele zonden heeft Hasjem ons onder deze natie, de Arabieren, geworpen, die ons slecht behandelen. Ze nemen wetten aan om ons verdriet te doen en ons te verachten… Nooit is er zo’n volk geweest dat ons zo haatte, vernederde en verafschuwde als deze”(38).

Het bloedbad van Granada in 1066: een Katalysator van Veranderend Joods Fortuin

Het veranderende fortuin van de Joden onder de Almohaden was het sluitstuk van een proces dat begon met de massamoord op de gehele Joodse bevolking van Granada door een moslimmeerderheid in 1066. Op karakteristieke zionistische wijze is dit afgedaan als een spontane opstand onder impuls van een “antisemitisch” gedicht van de demagoog Abu Ishaq(39) De editie van 1906 van The Jewish Encyclopedia zei niettemin in context dat de Joodse vizier Joseph ibn Nagrela koning Badis al-Muzaffar van Granada “controleerde” en hem “omsingelde met spionnen”(40).

Op de avond van 30 december 1066 verzamelde zich een moslimmenigte buiten het koninklijk paleis waar Joseph ibn Nagrela zijn toevlucht zocht, bestormde het en kruisigde hem daarna.  Dit werd gevolgd door een algemene massamoord op Joden in heel Granada: “Meer dan 1.500 Joodse gezinnen, een totaal van 4.000 personen in één dag af.”(41) Hoewel dit cijfer door andere Joodse geleerden werd betwist, is het nog steeds hoger dan in de veel meer gepubliceerde pogroms tegen Joden in het Duitse Rijnland niet veel later(42) Dit is niet verrassend, gezien de constante beschaming van Duitsers over de “Holocaust” of die van Spanjaarden over de verdrijving van de Joden in 1492 en de volgende Inquisitie. Er lijkt meer gebruik te worden gemaakt van bloedbaden zoals die door Europeanen worden aangericht, zodat ze zich voortdurend te verontschuldigen tegenover Joden om zo het zionisme te verheerlijken. 

Moorish army (right) of Almanzor during the Reconquista Battle of San Esteban de Gormaz, from Cantigas de Alfonso X el Sabio, wikimedia

Conclusie

Niettemin was de ervaring onder de Almohaden tijdelijk en bloeide het Joodse fortuin onder latere Moorse koninkrijken weer op. Dit culmineerde in de aanwezigheid van een Joodse divisie onder Joodse vlag in het leger van Granada Sultan Muhammad IX tegen het Castiliaanse leger: “In 1431, in de strijd van de Higueruela, stonden verschillende bataljons van Granada Joodse strijders die samen met hun moslimbroeders vochten tegen de Castilianen”(43) Deze nostalgie manifesteerde zich later in de bouw van synagogen in Moorse stijl in heel Europa en Noord-Amerika. De Joodse Gouden Eeuw onder de Moren was een inspiratiebron voor moderne Joodse intellectuelen, zoals Heinrich Heine (1797-1856):

“Later, aan het begin van de 19e eeuw, riepen Europese Joodse intellectuelen, bewonderaars van de moslims, hen [de moslims] op om hun identiteit opnieuw te bevestigen en hun rechten te verdedigen tegen de vervolgingen waarvan ze in individuele landen het slachtoffer waren. We hebben het geval van Heinrich Heine, die beweerde moslim te zijn en een poëtische tragedie schreef, Almanzor (1821), die de val van het islamitische Spanje betreurde. Een geleerde van de geschiedenis van de islam, professor Reuven Amitai van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, verklaarde op een van de conferenties die in oktober 2008 in Buenos Aires werden gehouden, opvallend: “Jodendom en islam hebben zoveel gemeen en de geschiedenis van joden en moslims is zo met elkaar vervlochten, dat hij zegt dat hij een moslim is. Heine verklaart dat hij ondanks zijn uiterlijke bekering nooit ophoudt jood te zijn”(44).

De Israëlische geleerde Gideon Libson beschreef een tweerichtingsproces van invloed tussen Joodse Halacha en islamitische Shari’a-codes: Een feedbackmodel waarbij het Talmoedische systeem voor het eerst invloed had op de islam, die in een later stadium zijn stempel achterliet op de Talmoedische wet. Hij maakte vergelijkingen tussen de gedeelde etymologie tussen “Halacha” en “Shari’a”; hoe beide voortbouwen op een boek met een orale traditie, Talmud en Hadith; en hoe deze twee wetsstructuren allesomvattend zijn. Het jodendom ontwikkelde zich van contact in islamitische landen zoals het Moorse Andalusië: “In feite zijn de twee religies zo dicht bij elkaar wat betreft hun structuur dat de tiende-eeuwse rabbijnse leider Saadia Gaon onbewust verwijst naar de Joodse wet als sharia, naar de gebedsleider in een synagoge als een imam en de richting waarin Joden te maken kregen toen ze als qibla baden. “(45)

Bron:

https://sjobst.blogspot.com/2016/12/europeans-jews-muslims-and-legacy-of.html

** Fub:  – Ik heb de eerste twee alinea’s van het stuk weggelaten, die geven de persoonlijke mening weer van de auteur over de Israëlisch-Palestijnse kwestie, en hoe daar door critici op gereageerd wordt en dat heeft naar mijn mening niks te maken met dit stuk geschiedenis en het interesseert me ook geen ene moer. Als Semieten onderling oorlog wensen te voeren wens ik beide partijen succes en hoop dat ze hun conflict beperkt houden tot hun regio en dat ze eens ophouden christenen uit te moorden terwijl ze bezig zijn. Hij meent iets te moeten rechtvaardigen tegenover een groep critici die ik niet ken en waar ik niet in geïnteresseerd ben. Dit stuk gaat tenslotte niet over Israël, maar over ‘Al-Andalus’. Via de ‘bron’ vallen ze -de eerste twee alinea’s- natuurlijk te lezen.


NOTES:

(1) Salo Baron, Economic History of the Jews, ed. Nachum Gross, New York: Schocken Books, 1975, p. 21.

(2) Ofri Ilani, “Shattering A ‘National Mythology,'” Haaretz, March 21, 2008, <http://www.haaretz.com/hasen/spages/966952.html>. The article seems to have been removed, but has been mirrored elsewhere: <http://www.israelshamir.net/shamirReaders/english/Haaretz–Shattering-a-National-Identity.php>.

(3) Histoire de l’Afrique de Mohammed-ben-Abi-el-Raini-el-Kairouani, trans. E. Pellisier, Paris: Imprimerie Royale, 1845, p. 55.

(4) Norman Roth, Jews, Visigoths and Muslims in Medieval Spain: Cooperation and Conflict, Leiden, Netherlands: Brill, 1994, pp. 79-90.

(5) “Spain,” The Jewish Encyclopedia, Vol. XI, New York/London: Funk and Wagnalls Company, 1905, p. 485.

(6) Professor Heinrich Graetz, History of the Jews, London: David Nutt, 1892, Vol. III, p. 109.

(7) Cited in Cecil Roth, The Dark Ages: Jews in Christian Europe, 711-1096, Tel Aviv: Jewish History Publications, 1966, pp. 357, 450fn1.

(8) Al-Maqqari, The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, trans. Pascual de Gayangos, London: 1840; reprinted, London: Johnson Reprint Company, 1964, Vol. 1, p. 531fn18.

(9) José Amador de los Ríos, Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid: Fontanet, 1875, Vol. 1, pp. 116-119.

(10) Ricardo H. Elía, “Musulmanes y judíos, por la paz y la justicia,” La Nacion (Buenos Aires), 29 January 2009, <www.lanacion.com.ar/1094378-musulmanes-y-judios-por-la-paz-y-la-justicia>.

(11) Graetz, op. cit., Vol. III, p. 46.

(12) Isidore Singer and Joseph Jacobs, “Slave-Trade,” The Jewish Encyclopedia, 1906 edition, <http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13798-slave-trade>.

(13) ibid.

(14) Lex romana visigothorum, ed. Gustavus Haenel, Leipzig: Teubner, 1848, p. 250.

(15) Darío Fernández-Morera, The Myth of the Andalusian Paradise: Muslims, Christians, and Jews under Islamic Rule in Medieval Spain, Wilmington, DE: ISI Books/Intercollegiate Studies Institute, 2016, p. 314fn 15.

(16) Felipe Torroba Bernaldo de Quirós, Historia de los Sefarditas, Buenos Aires: Eudeba, 1968, p. 189.

(17) Zion Zohar, Sephardic and Mizrahi Jewry: From the Golden Age of Spain to Modern Times, New York: New York University Press, 2005, pp. 8-9.

(18) Yom Tov Assis, The Jews of Spain: From Settlement to Expulsion, Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, 1988, p. 12; and Nahum M. Sarna, “Hebrew and Bible Studies in Medieval Spain,” in Sephardi Heritage, Vol. 1, ed. R.D. Barnett, New York: Ktav Publishing House, 1971, p. 324.

(19) Graetz, op. cit., Vol. III, p. 220.

(20) ibid., p. 112.

(21) Moses Ibn Ezra: Kitab al-muhadara wal-mudakara, ed. and trans. Montserrat Abumalham, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1985, Vol. 2, pp. 61-62.

(22) Josef Kastein, History and Destiny of the Jews, trans. Huntley Paterson, Garden City, NY: Garden City Publishing Co., 1936.

(23) Douglas Reed, The Controversy of Zion, Bullsbrook, Australia: Veritas Publishing Company, 1985, p. 83.

(24) Isaiah Ben-Dasan, The Japanese and the Jews, trans. Richard L. Gage, New York: Weatherhill, 1981, p. 156.

(25) Chaim Raphael, The Sephardi Story: A Celebration of Jewish History, London: Valentine Mitchell & Co., 1991, p. 71.

(26) Kenneth Baxter Wolf, E. Pupo-Walker, and A.A.R.D. Pagden, eds., Christian Martirs in Muslim Spain, London: Cambridge University Press, 1987, p. 20fn2.

(27) Eliyahu Ashtor, The Jews of Moslem Spain, trans. Jenny Maklowitz Klein, Philadelphia: Jewish Publication Society, 1973, Vol. 1, pp. 68-69, 92-93, 98-99.

(28) Description de l’Afrique et de l’Espagne par Edrisi, ed. and trans. Reinhart Dozy and M.J. de Goeje, Leiden: Brill, 1968, pp. 252-253.

(29) Assis, op. cit., pp. 13, 47.

(30) Sarna, op. cit., p. 327.

(31) Assis, op. cit., p. 13; and Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature I, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1931, pp. 21-22.

(32) Assis, op. cit., p. 14.

(33) Felipe Maíllo Salgado, “Los judios en las fuentes andalucies y magrebies,” in Del pasado judio en los reinos medievales hispánicos, ed. Yolanda Moreno Koch and Ricardo Izquierdo Benito, Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp. 169-204.

(34) Ahmad Thomson, The Next World Order, Beirut: Al-Aqsa Press, 1994, p. 106.

(35) Elía, op. cit.

(36) Assis, op. cit., p. 14; and Benjamin R. Gampel, “Jews, Christians, and Muslims in Medieval Iberia: Convivencia through the Eyes of Sephardic Jews,” in Convivencia: Jews, Muslims, and Christians in Medieval Spain, eds. Vivian B. Mann, Thomas F. Glick, and Jerrilynn D. Dodds, New York: George Braziller, 1992, p. 20.

(37) Assis, op. cit., p. 17.

(38) Avraham Yaakov Finkel, Rambam: Selected Letters of Maimonides, Scranton, PA: Yeshivat Beit Moshe, 1994, p. 58.

(39) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987, pp. 44-45.

(40) Cited in Lawrence Bush, “December 30: The Granada Massacre,” Jewish Currents, December 29, 2012, <http://jewishcurrents.org/december-30-the-grenada-massacre/>.

(41) Richard Gottheil and Meyer Kayserling, “Granada,” The Jewish Encyclopedia, 1906 edition,
<http://jewishencyclopedia.com/articles/6855-granada>.

(42) Darío Fernández-Morera, “The Myth of the Andalusian Paradise,” The Intercollegiate Review, Fall 2006, pp. 23–31.

(43) Elía, op. cit.

(44) ibid.

(45) Harry Friedman, The Talmud – A Biography: Banned, Censored and Burned. The book they couldn’t suppress, London: Bloomsbury Publishing, 2014.


Deel 2 staat hier.

En zie ook:

Het mosterdzaadje dat het christelijke Spanje bevrijdde van de islamitische heerschappij, en waarom alleen totale remigratie de oplossing is voor het islamprobleem

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.176 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

63 Comments on Europeanen, Joden, moslims en de erfenis van het islamitische Spanje – Deel 1: De Joodse rol bij de Moorse invasie en bezetting

 1. Duchesne // juli 25, 2018 om 06:30 //

  Een klein meesterwerk Fub ! Maakt ineens heel duidelijk hoe wij feitelijk met dezelfde vijand te maken hebben die onder andere namen en met een andere sektenaam toch beide onze ondergang nastreven. De een steelt via regels en wetten, de ander via moord en verkrachting.

  Ik ben een groot voorstander van historische voorlichting zonder politieke inmenging, de bijbel is een stuk afval gemaakt om macht te bewaren, keer op keer herschreven om iemands belangen te behartigen en het geestelijke wetboek hoort feitelijk niet in onze cultuur.

  De volksaard van deze wereld is er een van kennis en vooruitgang, van ontwikkeling en groei. Tot op heden tracht de kerk onze aard te onderdrukken met verboden en regels, op dat vlak is er geen verschil met de sekte van de kleedjes kruipers of de rechts naar links lezenden.
  Eigenlijk zijn het allemaal onderdrukkers en parasieten van onder de middelandse zee.

  Dat alle onderdrukkers en parasieten onder een grijze deken mogen sterven als de winden weer uit het noord westen waaien, dat hun monden gevuld mogen zijn met as en hun ogen mogen branden in hun schedels. Dat de koude die volgt hun zal doen huilen en onze wereld verwensen, en dat ze zullen smeken te mogen vertrekken. Dat de honger hun zal doen sterven.
  Ik vervloek hen die hier niet horen te leven.

  Liked by 4 people

 2. Knap stukje rodepillerij @Fubar.

  Like

 3. Jack vanderVeen // juli 25, 2018 om 09:09 //

  De kerk probeert, de achterlijke meute reageert.
  Binnen wel geloof dan ook.overal hetzelfde

  Like

 4. De mens wil rust en gewoon z’n ding doen, of ‘m dat nu gegeven wordt door predikers, missionarissen, politici, sprookjes van Grimm, GoedeDoelen, vuilnisscheiding, fakenieuws, viagrapillen, botox,coke of grotere tieten, het maakt allemaal niks uit. Rust willen we hebben en als iemand iets anders wil schelden we ‘m uit voor homo, nazi, rascist, gristenhond, politicus, VVD-er of mossel.

  In een land met een overzichtelijke cultuur, waar iedereen gewoon katholiek is en de grenzen potdicht zitten, homo’s en andere gelovigen niet meer van de flat worden gepleurd maar de grens over worden gejast of levenslang Rottummerplaat krijgen met een paar grote zeerobben met van die slagtanden als holmaatje en de vrouwen gewoon met een kort rokje over straat kunnen terwijl de onderkant van het rokje bovenkant gleuf is – voor de bouwvakkers onders ons – heb je al dat gedoe niet. Dus ik zeg, laat u dopen en wordt lid van de KVP.

  Like

 5. Knap stukje Literatuur en heb met verbazing gelezen dat in alle tijden van de wereld de JODEN De Spin in het web is van wat voor oorlog dan ook die gecreëerd is door deze Joden en ook nu met wat er plaats vind om Europa en het Blanke ras te vernietigen door samensmelting van volkeren en samenleving.
  Ook de Tweede wereld oorlog werd gecreeerd door de Joden en de Rotchilds financierde zowel Hitler als de VS,hoe dubbel moet je wezen en de Holocaust was bedoeld om concurrentie te elimineren en om te voorkomen dat dit door hun kwam vielen er miljoenen slachtoffers meer.
  Ook nu zitten Soros en de Rotchilds achter de invasie van immigranten en word er met Miljarden gestrooid voor omkopingvan mensen in strategische posities en is de beschermde factoor in alle landen zwaar verwaarloost zoals leger,politie,en wapentuig zodat er nauwelijks verdedig kan worden.
  In Duitsland wil men zelfs soldaten inhuren van buitenaf want die schieten WEL op de burgers en hun eigen soldaten Niet.
  Het wachten is dat ook Rutte dit gaat doen en hij is er GEK genoeg voor en tot alles instaat als hij Juncker maar op mag volgen die NSB-er en landverrader.

  Liked by 1 persoon

 6. Johan P // juli 25, 2018 om 14:32 //

  Mooi stuk, maar het negeert wel een basisgegeven: men bekeert zich niet zomaar tot het jodendom. Jodendom wordt doorgegeven door geboorte, via de vrouwelijke lijn. Als je moeder een jodin is, dan ben je in principe een jood. Dan kun je ervoor kiezen het joodse geloof niet aan te hangen maar dat is heel wat anders

  Liked by 1 persoon

 7. Wouter // juli 25, 2018 om 18:27 //

  Prachtig en goed onderbouwd stuk, Fubar.

  Like

 8. Duchesne // juli 25, 2018 om 20:04 //

  Het mooie van het begrip discussie is dat de een een stuk schrijft met dagen voorwerk erin, en de ander vervolgens met twee minuten tikken er een oordeel aan geeft. Mijn respect voor
  hen die de moeite nemen om iets met onderbouwing op schrijven, en zeker als dit nieuwe lichtjes werpt op dingen die de basis vormen van het heden.
  Persoonlijk denk ik dat ergens het schrijven een constructief gevolg moet hebben, wat is vrijheid als we het enkel als woord gebruiken en niet als recht opeisen, met alle middelen die er zijn? Is in vrijheid een leven en toekomst kunnen inrichten niet hetzelfde als het recht op leven?

  Vrijheid heeft een prijs, en het krediet waarop wij leven dat door anderen is voorgeschoten en waarvoor velen zijn gestorven is nu op. Verkocht, verraden !

  Nu moeten wij aan de bak, iedereen !

  Liked by 2 people

 9. Als je naar de lijst van boekwerken kijkt dan is het een behoorlijke lijst. Mijn complimenten Fubar voor dit onderzoek en het in een overzichtelijk geheel zetten.
  Ik doe het u niet na. En weer lees ik over een stuk geschiedenis die mij onbekend was.
  Ben alweer zoveel % wijzer geworden.

  Like

 10. @Johan P // juli 25, 2018 om 14:32

  Het bevreemde mij ook enigszins. En ik moet zeggen dat ik wel wist van de Feniciërs en Carthago, maar niet van de Joden en Carthago, en nog minder van dat ‘Joodse Rijk’. Geen zin om nu mijn eigen vertaling terug te lezen, maar als ik het me goed herinner hield dat ook maar heel kort stand.

  Het is iets om eens verder naar te kijken iig. Dat vind ik meestal als ik iets tegenkom dat ik niet wist.

  Overigens kun je je wel een soort van tot het Jodendom bekeren. Ik kende lang geleden iemand die verliefd werd op een Jodinnetje en met haar wilde trouwen. Dat mocht toch echt alleen maar als hij ook Jood werd van de familie van het meisje. Zijn voorhuid moest er af, en hij moest wat abracadabra uitspreken. Anders ging het feest niet door.

  Of ze hem dan helemaal als ‘Jood’ erkennen is maar de vraag, maar het nageslacht is natuurlijk wel Joods. En dat is het punt lijkt me.

  Like

 11. Tijl Uylenspiegel // juli 26, 2018 om 11:58 //

  Een stuk geschiedenis zoals ik het nog niet kende.
  Vraag is wat moet je ermee en wat is de waarde ervan ten opzichte van de tegenwoordige tijd?
  Is het nou de bedoeling dat bij elk wangedrag van joden we dit erbij halen?
  “ja kijk maar joden zijn altijd al ellendelingen geweest want in 800 of 900 na Christus waren het ook al schoften”.
  Europa is ook overheerst geweest door de Romeinen en dat zal ook niet zonder slag of stoot zijn gegaan moet dat dan de grondslag zijn om de schurft te hebben aan Italianen ?
  Of recenter de Spaanse overheersing inclusief hun bloedraad moeten we dat de huidige Spanjaarden nadragen ? Er werd aardig wat geplunderd gemoord en gemarteld in die dagen maar wat heeft die wetenschap voor waarde bij het bezien van de Spanjaarden in de huidige tijd?
  Slaven hebben bestaan door de eeuwen heen en automatisch betekent dat dat er ook handel werd gedreven in slaven, dat die handel ooit gedomineerd werd door joden wat zegt dat dan over de huidige joden?
  Net zo goed als ik spuw op de Gario’s en de Sylvana’s van vandaag die proberen ons een schuldgevoel aan te praten en “herstelbetalingen” vanwege misdaden gepleegd door onze verre voorvaderen gaat dat ook op op voor het haten van joden omdat ze meer dan duizend jaar geleden dingen hebben misdaan.
  Katholieke Portugezen en Spanjaarden hebben vreselijk huis gehouden in Zuid-Amerika, mag je dat de Portugezen en Spanjaarden van vandaag nadragen? Het Vaticaan heeft door de eeuwen heen met meerdere volken gemene zaak gemaakt, de meest afschuwelijke martelingen hebben plaatsgevonden onder leiding van en onder de goedkeurende blikken van bisschoppen.
  Wat is de waarde van die wetenschap in 2018? Willen we een nieuwe beeldenstorm? Van mij mag het, ik heb niks met religie maar hoe realistisch is dat als je dat zou doen vanwege dingen die honderden jaren geleden hebben plaatsgevonden.
  Religies hebben (tenminste) één ding gemeen; uit naam van elke religie zijn de meest afschuwelijke en verwerpelijke misdaden tegen anders gelovigen gepleegd.
  Tijl heeft ongelofelijk de schurft aan moslims, niet om wat ze eeuwen geleden hebben geflikt maar om wat ze in het hier en nu flikken.
  Tijl heeft ook de schurft aan Frans Timmermans om maar eens een zijstraat te noemen, niet omdat hij katholiek is maar om de dingen die hij in de EU flikt en ik kijk katholieken er ook niet op aan om wat hij doet.

  Liked by 2 people

 12. “Een stuk geschiedenis zoals ik het nog niet kende.”
  En daaronder een lang verhaal met de geschiedenis die je wel weet.
  Dit zegt toch wel eigenlijk alles.

  Like

 13. En even wat anders Tijl, denk je nou echt dat jouw gejammer en gemier over artikelen van de rol van de Joden in het heden en verleden ons zal doen besluiten dit dan maar neer te leggen? Serious?

  Like

 14. Duchesne // juli 26, 2018 om 14:14 //

  Helder Tijl, en ja, vandaag is vandaag, gisteren was….gedaan, over, lesmateriaal voor de toekomst.
  Moslims: een sekte van haat die mijn dood en die van mijn mede mensen wenst en alles kapot maakt. Ik haat nutteloze vernieling, nuttige vernieling is mijns inziens dan ook het ruimen van mislams en EU ambtenaren met grof geweld. Als je dan toch iets doet omdat het moet…
  Negers: als ze hier zijn en ook nog lopen zeiken over nikkerleed dan worden het voor mij ook nikkers.
  En Joden, het zijn voor mij Arabieren die ruzie hebben over geld enngoederen met andere Arabieren. De “Jood” heeft vlechtijes heeft zich na 2000 jaar hier nog steeds niet aangepast en voelt zich verheven. Zoals reeds vermeld, het zijn gewoon arrogante kut Arabieren.

  Mensen met “Joodse” voorouders: dat overkomt je gewoon, net als er halfbloedjes zijn, nooit een keuze gehad in het ouder of gender gedeelte, maar wel in wat men met eigen toekomst doet en waar men gaat staan in dit leven. Feitelijk acht ik vrijheid en zelfbeschikking het meest belangrijk, en is alles dat mij of mijn directe kring daarin bedreigd legetiem potentieel bodemverrijkings materiaal.

  Ik denk dat iemand moet worden beoordeeld op handelen, met uitzondering van Islamisten, daar is mij duidelijk dat discussie of rede verloren tijd is, enkel een kogel lost dat probleem nog op, of een meteoriet die inslaat.

  Liked by 3 people

 15. “Is het nou de bedoeling dat bij elk wangedrag van joden we dit erbij halen?”
  Eeueu… even denken. JA!
  Het uitverkoren volk is bij ons niet onkreukbaar en ontheven voor kritiek. In begin doet het even pijn, maar ik garandeer je dat het wel went.

  Liked by 2 people

 16. Duchesne // juli 26, 2018 om 14:47 //

  P.S. mij is ondertussen de rol van de Joodse bankiers wel duidelijk, en die groep zou met hun broedsel overal moeten worden opgejaagd en afgemaakt, dit zijn de ellendelingen van de wereldgeschiedenis, ze financieren vaak beide partijen in een oorlog.
  Deze Joodse bankiers en hun gevolg zijn geen mensen, misschien is de term “Jood” met voorvoegsels wel de meest passende gezien de bijna totale bezetting van de terreurzooi , want het is bijna enkel in die groep dat men enige aanwezigheid van geweten in de eigen bloedlijn heeft uitgefokt en voor muntjes alles kapot maakt. Kut Arabieren…

  Ik snap ook niet dat iets als Soros nog rondloopt, maar hetzelfde geld voor Verhofstad en van Baalen. De term crimineel is voor dit soort lieden niet toereikend. Volkeren sterven door hun ziekelijke aanwezigheid. Als “Jood” met voorvoegsels de meest benaderende benaming is dan zij het zo, hadden de andere joden moeten ingrijpen toen ze ontdekten hoe ze mee werden besmet door de bankiers en consorten, en hadden se dit soort figuren moeten stoppen. Maar nee, ze vreten grotendeels mee en zwijgen.

  ….en al die kunstenaars dan en intellectuelen van Joodse afkomst die onze cultuur mee hebben geschapen?

  Wel, als je echt gaat scheiden en bekijken naar nut dan komen er uit die groep vooral negatieve ontwikkeling, met hele negatieve gevolgen. De echte creativitiet zit helemaal niet bij die groep, maar bij ONZE voorouders. Ruim 2500 jaar geleden waren de Kelten onder andere al juwelenmakers en kunstsmeden, uitvonders en denkers. Spelen met woorden was bijna het summum van plezier…..

  We zijn de afgelopen 60/70 jaar keihard voorgelogen over onze geschiedenis en andere zaken. Van mij mag Adolf Hitler in de geschiedenis nog eens goed worden bekeken en eens eerlijk worden beoordeeld op verdienste en falen.
  Ik ben van na de oorlog, het oordelen is niet aan mij. Wel van het heden, en ik zie dat mijn toekomsten en die van heel Europa word verkocht, verkocht door de Joodse bankiers en hun vazallen, vazallen die ik nooit heb gekozen of gevraagd dat te doen. Vazallen die mij het onmogelijk maken deel te nemen aan een wereld waarin ik leef, die mijn toekomsitge moordenaars invoeren en vetmesten.
  Het gaat echter nu over leven en dood, of een lot erger….

  En dat gaat mij heel erg aan.

  Trek samen en kijk naar vandaag, naar morgen. Gisteren, zet het onrecht recht als de tijd de ruimte geeft.

  Liked by 1 persoon

 17. Ja @rommel, en wat denk je dat dit gejammer en gemier over de rol van ‘de joden’ bijdraagt aan het bestrijden van het gif dat islam heet?

  Like

 18. En hiermee doel ik op het uitlichten van foute joden dat hier nu op Fenixx bon ton lijkt.

  Like

 19. “wat denk je dat dit gejammer en gemier over de rol van ‘de joden’ bijdraagt aan het bestrijden van het gif dat islam heet?”

  Het ‘gejammer en gemier’ over Joden zal bijdragen aan het inzicht dat deze foute Joden twee handen op een buik zijn met het ‘islamitische gif’.

  Like

 20. Tijl Uylenspiegel // juli 26, 2018 om 15:52 //

  Nee Rommel mijn reacties zijn niet bedoeld als “gejammer en gemier”.
  Hoe het dan wel bedoeld is ?
  Om de nuance terug te brengen, de wereld is niet zwart/wit. Joden zijn niet allemaal goed of slecht net zo min als dat alle negers stom zouden zijn of juist intelligent.
  Ik heb een bloedhekel aan onaangepaste moslims met hun gedram maar heb tegelijkertijd destijds een paar moslims/allochtonen als collega’s meegemaakt en daar viel weinig op aan te merken.

  Like

 21. Ja, en?
  Nog bedankt voor de nuance dan.
  Toch wel vreemd dan dat die nuance van jouw bij kritische artikelen op de islam voorheen zelden tot nooit mocht aanschouwen.

  Like

 22. Tijl Uylenspiegel // juli 26, 2018 om 11:58
  Een stuk geschiedenis zoals ik het nog niet kende.
  Vraag is wat moet je ermee en wat is de waarde ervan ten opzichte van de tegenwoordige tijd?
  ————

  Punt is dat ze het nog steeds doen. De Amerikaanse Immigration Act van ’65 was een Joods brouwsel als gevolg waarvan blanken in 2030 een minderheid zullen zijn in de VS.

  De term; we zijn ‘A nation of immigrants’ werd tot 1960 niet gebruikt, tor JFK een boekje schreef met die titel in opdracht van de ADL.

  Hier:

  Like

 23. Tijl Uylenspiegel // juli 26, 2018 om 15:52
  Hoe het dan wel bedoeld is ?
  Om de nuance terug te brengen, de wereld is niet zwart/wit. Joden zijn niet allemaal goed of slecht
  ————-

  Dat beweert ook niemand. Die immigratie ellende naar Groot-Brittannië werd in gang gezet door 10-20 Joodse families. Dus zeker niet allemaal.

  Like

 24. Cherry picking oftewel selectief winkelen heet dat.

  Like

 25. Scrutinizer // juli 27, 2018 om 02:25 //

  @Tijl,
  Wordt vandaag de dag de wereld van media, politiek en bankwezen wereldwijd door de internationaal uitgezwermde Romeinse diaspora beheerst of door de Spaanse?
  Inderdaad, over díe lui hoef je je dus niet al te veel zorgen te maken.
  Overigens wil dit niet per definitie zeggen dat Joden vandaag evil zouden zijn, maar als ze het mochten zijn, moeten we wel schrik hebben gezien de posities die ze bekleden. Dit i.t.t. ander groepen die ooit in de geschiedenis amchtig en evil waren maar die ondertussen afgedaan hebben.
  Ik vind dat men zeker niet aan jumping to conclusions moet doen en zeker niet veralgemenen (zo is mijn knappe joodse tandartse vast wel onschuldig) maar de nodige alertheid aan de dag leggen kan geen kwaad, lijkt me.

  Like

 26. Scrutinizer // juli 27, 2018 om 02:36 //

  @Bram
  Feiten hebben hun rechten.
  Tegen moslims zijn lijkt me geen vooropgezet doel op zich, wel tegen het kwaad zijn, ongeacht van welke oorsprong of etniciteit dit is. Als uit onderzoek naar bv. het Moors verleden in Spanje naar boven komt dat er nog een andere groep eveneens een hoop boter op het hoofd blijkt te hebben, waarom zouden we hen dan ontzien in onze verontwaardiging? Waarom zo selectief vooringenomen dat men 1 groep wel mag haten o.g.v. de historische feiten en hun collaborateurs niet?
  Ik vind kennisname van dit artikel dan ook zeer nuttig maar … ik zal steeds elkeen als individu blijven bejegenen dus ik ga bv. mijn joodse tandartse niet plots boycotten. Daar is ze veel te knap voor. Ik zal haar blijven met open mond aanstaren 😉

  Like

 27. Scrutinizer, ik waardeer de nuance in je comments, een nuance waar ook Tijl voor pleit. Echter het gezwijmel daarentegen van fubar en rommel bij artikelen waarin joden verantwoordelijk worden gehouden voor islamisering en multikul is veelzeggend. Het is op Fennixx joden bashen wat de klok slaat,om welke reden naar ik vermoed ook Tijl niet niet meer op Fenixx wenst te publiceren. Het stinkt naar jodenhaat. Zo staat Kevin McDonald waarmee fubar hier kort geleden kwam aankakken ook wel bekend als
  ‘the Marx of the
  antise/mites’.

  Liked by 2 people

 28. Tijl Uylenspiegel // juli 27, 2018 om 11:58 //

  “Wordt vandaag de dag de wereld van media, politiek en bankwezen wereldwijd door de internationaal uitgezwermde Romeinse diaspora beheerst of door de Spaanse?”
  Nou dat ligt er maar aan hoe je het uit wilt leggen; zijn joden ‘oververtegenwoordigd’ ?
  Ja.
  Maar door te zeggen ‘beheerst’ laadt dat de verdenking dat ze onderling verbonden zijn en dat ze snode plannen zouden hebben. En dat bestrijd ik.

  Laten we dan eens verder kijken; tot en met 2017 zijn er in totaal 892 Nobelprijzen uitgereikt waarvan 201 aan Joden. Dat is maar liefst 22.5%. En dat terwijl de 14 tot 17 miljoen Joden maar 0.2% van de wereldbevolking uitmaken.
  Gedurende de laatste 1000 jaar zijn er in alle Arabische landen minder boeken vertaald dan in 1 jaar in Spanje.

  · Israël investeert 110 US dollars per persoon per jaar in wetenschappelijk onderzoek. De Arabische landen 2 US dollar per persoon per jaar.

  · Israël heeft 6 universiteiten in de top 300, de Arabische landen hebben geen universiteiten in de top 400.

  · In de Arabische wereld kan 50% van de vrouwen niet lezen of schrijven.

  · Israël heeft per hoofd het hoogste aantal ingenieurs en wetenschapsmensen, dat zijn er 145 per 10.000.

  · Israël behoort bij de 7 toplanden, wat betreft het aantal patenten.

  · Het farmaceutische Israëlische bedrijf Teva, is de grootste producent van antibiotica ter wereld.

  · Israël heeft het hoogste aantal gegradueerden van de wereld, de Arabische landen het laagste aantal

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_Nobel_laureates

  En voor wie er even tijd voor vrij wil maken een belangwekkend artikel in het Refomatorisch Dagblad (uit onverdachte bron dus)

  https://www.rd.nl/meer-rd/cultuur-geschiedenis/intelligentie-joden-stelt-voor-een-raadsel-1.1357610

  Like

 29. “artikelen waarin joden verantwoordelijk worden gehouden voor islamisering en multikul is veelzeggend.”

  Met het verschil dat NIET ALLE Joden zich daar aan schuldig maken en daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Dat had je waarschijnlijk zelf al begrepen. Maar inderdaad voor een zeer onevenredige grote groep prominente Joden gaat dit zeker op.

  Like

 30. En misschien is het je nog niet opgevallen.
  Maar Joden zijn niet de enige die wij hier ‘bashen’. Wat dat betreft discrimineren wij niet. Vriendje Bram.

  Like

 31. Toon jij dan maar eens aan, rommel, dat het om ‘een onevenredig grote groep prominente joden gaat’, ook in het licht van de cijfers die Tijl hierboven geeft.

  Like

 32. Daar zijn we mee bezig.
  Wat wil je nou?
  Dat we gaan stoppen met Joden ‘bashen’ of dit feit onder je neus gaan douwen?

  Like

 33. Rommel, als dat een van de prioriteiten van Fenixx is doe dan maar je best, maar vergeet daarbij vooral je gekleurde bril niet.

  Like

 34. Hoera! Het mag van Bram.
  Gelukkig.
  Wat een opluchting.

  Like

 35. Goeie ontwikkeling dat er hier geen lange tenen worden ontzien als het gaat over wat kritische vragen en voor sommigen onwelgevallige antwoorden. Doorgaan met alles en iedereen die een stap verkeerd zet de zeik lauw te maken.

  En @Tijl, over die geweldige slimmerikken met Nobelprijzen en zo. Het ligt er in de politiek en de Beste van dit of dat altijd aan wie de stemmen telt en bij Nobelprijzen en andere koekjesverdelerij wie de koekjes uitdeelt. Na de oorlog waren het joden als Wiedergutmachung en nu zijn het zwarten vanwege de slavernij.

  Like

 36. Sinds Obama de Nobelprijs voor vrede heeft ontvangen, neem ik dat zooitje helemaal niet meer serieus. Daarvoor had ik er al niet zo hoge pet van op, maar sinds die schande mogen hen van mij ook doodvallen.

  Liked by 1 persoon

 37. Tijl Uylenspiegel // juli 27, 2018 om 11:58
  Maar door te zeggen ‘beheerst’ laadt dat de verdenking dat ze onderling verbonden zijn en dat ze snode plannen zouden hebben. En dat bestrijd ik.
  ——————

  Nou, dan moet je toch dit nog eens lezen:

  https://fenixx.org/2018/07/17/de-ss-empire-windrush-de-joodse-oorsprong-van-het-multiculturele-groot-brittannie/

  Het was nou net die verbondenheid die het mogelijk maakte.

  Like

 38. Bram // juli 27, 2018 om 11:23
  Het is op Fennixx joden bashen wat de klok slaat,
  —————–
  We hebben 12.660 artikelen geplaatst die kritisch zijn op islam en EU.

  We plaatsen er misschien zes (6 !), als het er meer zijn moet je ze maar aanwijzen, artikelen waarin we ook, eindelijk eens, kritisch zijn op de Joodse bijdrage in dit geheel, en ze daarbij bewust als zodanig benoemen (er staan er nog drie of vier, maar daarin werd de afkomst niet vermeld). Daarbij scheren we heel bewust expliciet Joden nooit over één kam, en zorgen er voor dat de meeste van die stukjes extreem goed onderbouwd zijn in verhouding tot al die duizenden andere stukken die we geplaatst hebben de afgelopen jaren.

  Maar waar worden we van beticht ?

  Je moet mij eens uitleggen waaraan één groep het recht ontleent om boven kritiek verheven te zijn ? Een groep nota bene die niet eens jouw eigen groep is.

  Als het je hobby is om groepen te verdedigen die niet de jouwe zijn, waarom verdedig je dan eigenlijk niet ook de islam, of de Afrikaanse invasie.

  Weet je wie trouwens wel de Afrikaanse invasie verdedigt ? Deze Jodin die zich voordoet als blanke :

  Nou zou je kunnen denken dat dat een uitzondering is, maar ik heb inmiddels tientallen voorbeelden verzameld. Op een dag publiceer ik ze wel…

  En weet je trouwens ook wie een hele simpele oplossing heeft voor die Afrikaanse invasie ?

  2013:

  Israel Forcibly Injected African Immigrants with Birth Control, Report Claims

  https://www.forbes.com/sites/eliseknutsen/2013/01/28/israel-foribly-injected-african-immigrant-women-with-birth-control/#42e1917d67b8

  En verder zou ik het waarderen dat als je kritiek levert dat je je single digit zinnen onderbouwt.

  Maar dat doet tot nog toe niemand sinds we deze discussie gestart zijn.

  Like

 39. Tijl Uylenspiegel // juli 27, 2018 om 11:58
  dat ze onderling verbonden zijn en dat ze snode plannen zouden hebben. En dat bestrijd ik.
  ————–

  Dit was ook geen ‘concerted’ effort:

  En een oververtegenwoordiging in de media is misschien ietwat begrijpelijk, maar een totaalcontrole is toch andere koek lijkt me:

  Like

 40. skeeter // juli 28, 2018 om 03:25 //

  Had julli nog gemaild over LAuren in Oz, of stond ie al hier ergens

  Like

 41. Ik heb er net iets over geplaatst, weet niet of je dat bedoelt ?

  https://fenixx.org/2018/07/28/thrown-out-of-sydney-no-go-zone/

  Like

 42. skeeter // juli 28, 2018 om 04:49 //

  ja die

  Liked by 1 persoon

 43. Het regent, eindelijk.

  Mijn boom krijgt water.

  Ik glimlach.

  Liked by 1 persoon

 44. skeeter // juli 28, 2018 om 05:09 //

  1 boom?

  Like

 45. Tijl Uylenspiegel // juli 28, 2018 om 11:59 //

  Het is best moeilijk Fubar om kanttekeningen te plaatsen bij jouw recente artikelen. Allereerst hebben we het altijd goed met elkaar kunnen vinden (denk ik), we hebben vele discussies gevoerd, met Toetssteen en Esperanza bijvoorbeeld en over het algemeen zaten we altijd wel op één lijn.
  Jij, D.G.Neree en ik hebben elkaar ook één keer in levende lijve ontmoet, ook toen leken we elkaar wel sympathiek te vinden, Neree was helaas te druk met zijn camera’s en geluidsopnames om echt van een kennismaking te kunnen spreken. Ik weet dat je mijn artikeltjes ook altijd hoog waardeerde en mede gezien dat gezamenlijk optrekken heeft dat een band gevormd, des te moeilijker als we dus op een essentieel punt ineens zo zijn gaan verschillen.
  Zoals je zelf vertelde ben je zo’n jaar geleden “geredpilled” (ik hoop dat dat de juiste benaming is, ik had er voordien nog nooit van gehoord).
  Waar het denk ik op neerkomt is dat je door iets of iemand getriggerd bent dat joden vaak hoge en verantwoordelijke posities hebben en dat ze op een inderdaad onbegrijpelijke manier zwaar oververtegenwoordigd zijn in het bankwezen en de media.
  Het vaststellen van dat feit is op zich natuurlijk volkomen legitiem en daar valt ook niks op af te dingen, dat is gewoon waar. Naar mijn idee ben je echter in je daarop volgende zoektocht doorgeschoten. Niet zo gek en je bent in goed gezelschap, er zitten ook onder antisemieten zeer belangrijke en zeer intelligente mensen. Henry Ford en Mark Twain zijn slechts enkele voorbeelden.
  Wat is dat dan dat ik tracht je argumenten te weerleggen ?
  Nou op de eerste plaats denk ik dat de mensheid door de eeuwen heen joden als minderheid binnen een samenleving ten onrechte als de ideale zondebok hebben laten fungeren. Net als moslims mochten christenen vroeger geen rente berekenen, joden mochten dat wel van hun godsdienst en ze waren daarbij van veel beroepen uitgesloten. Mede daardoor zijn ze dus succesvol geworden op die gebieden waar ze niet van uitgesloten waren. Niet alleen in het bankwezen of geldhandel maar bijvoorbeeld ook in het bewerken en handelen in edelstenen en de advocatuur.
  Zoals het artikel in het Reformatorisch Dagblad ook al aangaf is er geen verklaring voor het feit dat joden vaak (maar lang niet altijd) bovenmatig intelligent zijn en gezien hun verleden ook een uitstekend handelsgevoel (is dat een woord?) hadden en hebben.
  Dat aanwijzen als zondebok heeft ertoe geleid dat er door de eeuwen heen vreselijke misdaden jegens hen zijn gepleegd. In zekere zin voel ik het als een soort ereschuld te proberen te voorkomen dat ze opnieuw als zondebok gebruikt/misbruikt gaan worden.
  Dat tot zondebok maken ligt op de loer als je naast hun dominantie in bijvoorbeeld het bankwezen gaat suggereren dat ze onderling een soort duister complot hebben gesmeed waarbij ze uit zouden zijn op een wereldwijde dominantie en de rest van de mensheid tot een soort slaaf zouden willen maken. Dat complot is er niet en zou ook flink belachelijk zijn in de wetenschap dat ze slecht 0,2 % van de mensheid uitmaken.
  Zeker ze zullen elkaar best vaak het balletje toespelen maar dat is menselijk. Kijk nog even naar een vrij recent verschijnsel dat Limburg dat in overgrote meerderheid Rooms-Katholiek was. Mensen kenden elkaar uit de kerk en aanverwante bezigheden en het ligt voor de hand dat als je al een keer in de omstandigheid verkeert dat je een ander een voordeeltje kunt toeschuiven ze dat vaak deden aan iemand die uit dezelfde gemeenschap kwam. Priesters deden daar nog een schepje bovenop door op te roepen vooral niet te kopen bij gereformeerden. Liever bij een slechte maar katholieke slager je vleeswaren kopen dan bij een betere maar gereformeerde slager, hoe bizar is dat ?
  Datzelfde verschijnsel zal joden ook niet vreemd zijn.
  Dat maakt echter nog niet dat joodse bankiers eens in de zoveel tijd bij elkaar komen om te bespreken hoe ze hun fortuin in kunnen zetten om de wereld te onderwerpen.
  Zijn het allemaal schatjes ? Nee natuurlijk niet, sterker nog er zitten zelfs een aantal ellendelingen onder, maar niet zoveel dat je een heel volk daarvan kunt beschuldigen.
  Jesse Klaver, Femke Halsema en Diederik Samsom en nog een heel stel anderen zijn heel akelige en vervelende socialisten maar dat maakt niet dat alle 15 miljoen Nederlanders ettertjes zijn.
  Tot mijn verdriet heeft ons verschil van mening ertoe geleid dat ik nu beschuldigd wordt van gemier en gejammer en zouden zelfs mijn artikeltjes niet anti-islam genoeg zijn geweest.
  Dat raakt me meer dan ik onder woorden kan brengen. Pijn ? Nou niet fysiek nee. Maar toch.
  Ik ben als Tijl Uylenspiegel altijd oprecht geweest en dat wil ik graag zo houden dat is denk ik de aard van het beestje. Zonder pseudoniem heb ik ook altijd geprobeerd oprecht te blijven en ben daar (naar mijn mening) aardig in geslaagd. Ook als mensen het niet met elkaar eens zijn of zelfs hartgrondelijk oneens moet je elkaar met argumenten proberen te overtuigen, jij en ik zijn daar kennelijk wel toe in staat maar anderen een stuk minder.

  Er valt nog wel het een en ander over te vertellen maar het moet een reactie blijven en geen artikel worden 🙂 dus laat ik het hier even bij.
  Denk er nog eens over na als je wilt. Groeten Tijl Uylenspiegel

  Like

 46. Lord of Hosts // juli 28, 2018 om 14:43 //

  Het nieuwe concept van fenixx is een oeroud concept – “Naast de duivel is er geen bitterder, giftiger en heftiger vijand dan een Jood.” – en werd gebruikt om de perfecte zondebok te creëren, want wie heeft er nu geen zondebok nodig als het even niet zo lekker gaat…
  Pest, cholera en aardbevingen; die gluiperige joden zaten erachter.

  De nieuwere moderne jodenhaat hebben de joden te danken aan de verspreiding van het nationalisme in Europa na de Franse revolutie van 1830. Een aloude trend in een gloednieuw jasje…
  Nationalisme is een politieke ideologie waarin een natie wordt gezien als een gemeenschap van mensen met dezelfde culturele en historische achtergrond.
  Omdat Joden over de hele wereld leefden en niet tot dezelfde natie behoorden, hun eigen woorden in de taal verwerkten en verschilden van de christelijke meerderheid, waren zij de perfecte en gehate buitenbeentjes…
  Valse protocollen hebben die haat aangewakkerd.

  De “Protocollen van de Wijzen van Zion” werd eind 1800 gecreëerd door de intelligentie van de Russische Tsaar Nicholas II, en zag eruit als een echt Joods document.
  Volgens deze protocollen is er echt een wereldwijde samenzwering van joden om de macht te grijpen. De Russische tsaar gebruikte de protocollen van de “Wijzen van Zion” om de vervolging van de Joden te rechtvaardigen, en vele jaren later deed Adolf Hitler hetzelfde.

  Ook Hitler geloofde dat Joden echt een wereldwijd netwerk hebben waar zij aan touwtjes trekken in een poging de wereldheerschappij te veroveren. Ook hij gebruikte nepprotocollen als middel om de genocide te legitimeren ondanks dat de Duitse Joden perfect waren geïntegreerd in de samenleving en zichzelf als Duitsers beschouwden. Ze vochten aan de zijde van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog, sommigen waren generaals of hadden hoge openbare functies, dus waarom deed nazi-Duitsland en heel Europa wat zij deden in Europa—-> haat verspreiden? Wie heeft hem “wat” in z’n oortjes gefluisterd? Degenen die echt de economische, financiële, militaire, (geo) politieke macht in handen hadden, hebben en proberen te houden?
  En waarom werden overal ter wereld incl. mandaat Palestina, Uitgezonderd de Sovjet-Unie van Stalin, de grenzen potdicht gehouden en werden de Joden terug naar de schoorstenen van Hitler gestuurd?

  Degenen die werkelijk aan de touwtjes trekken verschuilen zich achter de “stars and stripes”, achter het overheidsapparaat, daar wanen zij zich veilig, zij blijven liever anoniem.
  Neen, ook zij houden niet van Joden…

  Vergeet nooit dat de jodenhaat-verspreiders verwijst naar bronnen, en die bronnen verwijzen ook weer naar bronnen, en die bronnen verwijzen ook weer naar bronnen….
  Dus waarheidsbevinding is onvindbaar….

  Liked by 2 people

 47. Je bedoelt deze schoorsteen?

  Liked by 1 persoon

 48. skeeter // juli 28, 2018 om 17:27 //

  “Degenen die werkelijk aan de touwtjes trekken verschuilen zich achter de “stars and stripes”, achter het overheidsapparaat, daar wanen zij zich veilig, zij blijven liever anoniem.
  Neen, ook zij houden niet van Joden…”

  Tijl wie denk je dat het zijn?

  Liked by 1 persoon

 49. Tijl Uylenspiegel // juli 28, 2018 om 18:09 //

  Dat is niet uit mijn reactie gekopieerd skeeter maar ondanks dat lijkt het mij niet aannemelijk dat het joden zouden zijn zoals jij ongetwijfeld denkt omdat “ook zij niet van joden houden”.
  Dat zou in tegenspraak zijn met de rest van het verhaal.

  Like

 50. Lord of Hosts // juli 28, 2018 om 18:38 //

  Natuurlijk, het Rode Leger bevrijdt Auschwitz en de USSR gaat op korte termijn een schoorsteen bouwen…
  Apart dat die gekte alleen in het Engels te vinden is. Waarom niet in het Duits; “wij zijn onschuldig”?
  Wat wil de Propagandamachine van VS/VK aantonen? Of verbergen?
  Hun eigen investeringen in WWII op Europese bodem?
  https://translate.google.com/translate?hl=nl?sl=auto&tl=nl&u=https%3A//pikabu.ru/story/istoriya_vtoroy_mirovoy_voynyi_v_fotografiyakh_34_5134905
  https://translate.google.com/translate?hl=nl?sl=auto&tl=nl&u=http%3A//www.istpravda.ru/pictures/12704/


  Was het niet bijzonder dat op het landgoed van Trent Park in Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog een gevangenkamp voor Duitse krijgsgevangenen was?
  Het was echter geen gewoon kamp, hier waren 84 generaals en een aantal andere officieren gevestigd. Er was bijna geen bewaking en de enkele bewaker had de instructie om alleen in het meest extreme geval in te grijpen. De officieren woonden in goed ingerichte kamers, konden gebruik maken van het zwembad, het gymnasium en de tuin bezoeken. Er was zelfs een theater! Bovendien werd er voor de gevangenen gekookt door de beste koks en ze (de Duitse gevangenen) hadden toegang tot goede sigaren, wijn, whisky, enz.
  Verdacht niet? Zou daar ook nog een propaganda-verhaal voor gefabriceerd zijn?

  Like

 51. Tijl Uylenspiegel // juli 28, 2018 om 19:03 //

  Dat van Trent Park verdient een aantekening Lord, de Duitsers zaten daar inderdaad overdreven luxueus maar het hele gebouw zat vol met afluisterapparatuur wat aardig wat belangrijke informatie heeft verschaft.
  Is het dan goed ?
  Nee in mijn ogen niet, daar waren ook minder luxueuze omstandigheden toereikend voor geweest.

  Like

 52. @Tijl en Lord of Hosts, instemming met jullie reacties. Was om door jullie vermelde reden tijd van Fenixx weg gebleven, nu even terug maar voorlopig dus niet meer.
  Vanwege Jodenvriendschap, ik verheerlijk ze niet, maar bewonder ze wel. Uitverkoren volk. Toch.

  Like

 53. Duchesne // juli 28, 2018 om 19:13 //

  Wat betreft de luxe behandeling van Duitse officieren in Engeland…..in Wo1 werden Engelsen gevangen in de officiers rangen qua soldij doorbetaald door de Duitsers tijdens hun krijgsgevangenschap…..O, verbaasd?

  Like

 54. Duchesne // juli 28, 2018 om 19:47 //

  O ja, Joden….ook dat nog…..weet je, vandaag leven we, morgen moeten we doden om te overleven. Er is straks ons en hunnie. Ons is iedereen die hunnie helpt te verdwijnen. En dat is wat telt, de luxe van de discussie is een luxe die geen zoden aan de dijk zet voor de toekomst, enkel meer versplintering en daarmee meer zwakheid. Die bankiers mogen hangen, Soros mag zijn laatste drie weken op aarde in een hondehok doorbrengen en ga zo maar door. Oorlog zonder financiers is heel kortstondig, we noemen dat onlust. Kort door de bocht kun je stellen dat de bankiers werelds ellende in stand houden en uitbuiten, vaak zelfs aan de wieg ervan staan. Wie zorgt ervoor dat we worden overspoeld met “vluchtelingen” ? Wij moeten kapot en de bankiers financieren dat, anders kreeg de EU dit niet voor elkaar.

  Ik geloof wel in een soort verdeling van de wereld door de bankiers, en dat Joden er een groot aandeel in hebben maakt de rest niet heilig omdat ze zeggen dat ze massaal zijn afgemaakt in wo2. Die 6 miljoen zijn in 1901, 1909 en 1917 en 1923 ook al een keer vermoord.

  Zolang wij hier een valse geschied schrijving gepresenteerd krijgen met een schuldvraag erbij kan alles mijn rug op. Ik geloof het niet meer. Het waren de Duitsers die de Joden feitelijk naar Palestina hebben gebracht, uit zich zelf gingen ze niet blijkbaar. De rest van de wereld hield blijkbaar de deur dicht, ondanks vele Joden die zelf in die landen veel macht hadden. Best sociaal, ik vrees dat het bij vluchtelingen ging om de arme joden, hun afval zeg maar. Hen die nooit een cent in de synachoche in het zakje gooiden. Wie wil die nou?

  Voor mij is de tweede wereldoorlog niet langer zwart wit, maar een zooi ellende voor iedereen en qua misdaden zijn de Duitsers de minderen van de Geallieerde troepen. Ook tegen burgers van bezette landen, de Marrekaanse verkrachters voorop. Alle officieele lezingen van WO2 en de Jodenvervolging ga ik dan ook negeren tot men met objectieve geschied schrijving komt. Ik leef in 2018 ! Dus gescheidenis is mooi, maar de waarheid is al lang overleden, dus wat leren we dan nog bij?

  We hebben hier Marrekanen, er zitten best wel een paar goede tussen maar ik heb ze nog nooit ontmoet, Als er voor die lui kampen komen met douches dan zal het wel, maar ik denk niet dat daarmee het probleem is opgelost. Maar Islam en al het meekomende afval is op DIT moment het probleem, en daar moeten we samen in staan, anders is dat centerparcs met rokende schoorsteen straks onze behuizing. Die schoorsteen zal ongetwijfeld deze keer wel op tijd worden gefotoshopt.

  Nee, de straat waar we leven, het dorp of de stad waar we wonen, dat is belangrijk, vele malen belangrijker dan discussies over Arabische stammen die hun baby’s ontvellen. Op een of andere manier moeten al die godsdiensten en sekten hun schepper vereren door zijn of haar creaties bij te werken of te slopen.
  De werken van de eigen God dagelijks corrigeren, over arrogantie gesproken !

  Liked by 2 people

 55. Tijl Uylenspiegel // juli 28, 2018 om 11:59
  Zoals je zelf vertelde ben je zo’n jaar geleden “geredpilled” (ik hoop dat dat de juiste benaming is, ik had er voordien nog nooit van gehoord).
  Waar het denk ik op neerkomt is dat je door iets of iemand getriggerd bent

  —————————————————–

  Dat heb ik inmiddels tot in den treure uitgelegd:

  Ik begon me achter mijn oren te krabben toen ik vorig jaar dit stuk schreef en daar redelijk uitgebreid voor om me heen gelezen had.

  De genocide die de EU op de Europese bevolking pleegt, is gepland
  https://fenixx.org/2017/04/06/de-genocide-die-de-eu-op-de-europese-bevolking-pleegt-is-gepland-2/

  Afgelopen maart heb ik twee stukken geschreven, en weer niet gezegd wie de hoofdrolspelers zijn, al wordt het er een paar keer ook wel in vermeld (als je de namen ziet, zou dat voldoende moeten zijn).

  De geboorte van het Cultureel Marxisme: hoe de “Frankfurter Schule” Amerika veranderde
  https://fenixx.org/2018/03/09/de-geboorte-van-cultureel-marxisme-hoe-de-frankfurter-schule-amerika-veranderde/

  En cultureel marxisme is misschien wel het grootste gif waar we mee te maken hebben. Naast het ‘Institut fur seksualwissenschaft’ dat uit dezelfde hoek kwam en waar de nazi’s de boeken van verbrandden. Daar hebben we al dat LGBTXYZ gezeik aan te danken. Het is een doortrapte methode om de blanke westerse familiestructuren te vernietigen, het is rechtsstreeks gericht op ons voortplantingsvermogen.

  En:
  De oorlog tegen blanken in de reclame
  https://fenixx.org/2018/03/27/de-oorlog-tegen-blanken-in-de-reclame/

  Wat ook een genetische oorlog tegen het blanke ras is. Het promoten van negermannetjes met blanke vrouwtjes leidt tot de verdwijning van het blanke ras op den niet zo heel lange duur, en al helemaal als er tegelijkertijd miljoenen negers geïmporteerd worden.

  ————————————————

  Inmiddels kun je daar aan toevoegen de Joodse verantwoordelijkheid voor het multicultiseren van Groot-Brittannië en de VS.

  Terwijl ze ‘hun’ eigen negers steriliseren:

  2013:

  Israel Forcibly Injected African Immigrants with Birth Control, Report Claims

  https://www.forbes.com/sites/eliseknutsen/2013/01/28/israel-foribly-injected-african-immigrant-women-with-birth-control/#42e1917d67b8

  En hun land vorige week officieel tot een etnostaat hebben uitgeroepen.

  De ongelooflijke blankenhaat van veel Joden (die zich voor voordoen als blanken). Ik heb tig van dit soort voorbeelden:

  ——————————

  Wat is dat dan dat ik tracht je argumenten te weerleggen ?
  Nou op de eerste plaats denk ik dat de mensheid door de eeuwen heen joden als minderheid binnen een samenleving ten onrechte als de ideale zondebok hebben laten fungeren.

  ———————

  Het was echt niet altijd ten onrechte dat ze landen uitgeknikkerd werden in veel gevallen hadden ze het ernaar gemaakt. Of is het logisch dat al die 359 landen het fout hadden ?

  ———————–

  In zekere zin voel ik het als een soort ereschuld te proberen te voorkomen dat ze opnieuw als zondebok gebruikt/misbruikt gaan worden.

  ——————–

  Dat blanke schuldbesef zet er goed ingeramd bij je. Jij hebt net zomin persoonlijk ZyklonB de gaskamers ingegooid als dat je slaven voor je had werken op een katoenplantage, toch had ik nooit het idee dat je ook een dergelijk schuldbesef tegenover negers had ?

  ———————–

  Datzelfde verschijnsel zal joden ook niet vreemd zijn.
  Dat maakt echter nog niet dat joodse bankiers eens in de zoveel tijd bij elkaar komen om te bespreken hoe ze hun fortuin in kunnen zetten om de wereld te onderwerpen.

  ————————

  Dan moet je toch echt nog eens nalezen hoe en door wie de FED opgericht is. en in wiens bezit de 6 grootste amerikaanse banken zijn. en het IMF en de wereldbank en …

  Ik denk dat die ‘ereschuld’ maakt dat je niet werkelijk naar de materie wilt kijken en daarom de ge-eikte antwoorden repliceert.

  Ik denk dat dat het verschil tussen ons is, dat jij het niet Wil weten, en ik juist wel.

  En nee, ik denk niet dat alle Joden slecht zijn en heb ook niet aan alle Joden een hekel.

  Dan nog over je opmerking dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat 0.2% van de wereldbevolking …

  10 families waren in staat om de demografie van GB in een halve eeuw onomkeerbaar te veranderen. 6 families konden de financiële wereld in een greep nemen. En slechts enkele families namen de pers in een greep. Je hoeft niet met veel te zijn.

  Liked by 1 persoon

 56. @ Ahava

  Misschien wordt het tijd dat je in plaats van het ‘uitverkoren volk’ om je eigen land en volk gaat bekommeren en bewonderen.

  Like

 57. Tijl Uylenspiegel // juli 29, 2018 om 00:15 //

  Fubar bedankt voor je antwoord.
  Ik wil er eerst even goed op “kauwen” voordat ik je antwoord, ik neem aan dat je daar begrip voor zult hebben.
  Eén ding wil ik er wel even uitlichten;
  “Ik denk dat die ‘ereschuld’ maakt dat je niet werkelijk naar de materie wilt kijken en daarom de ge-eikte antwoorden repliceert.
  Ik denk dat dat het verschil tussen ons is, dat jij het niet Wil weten, en ik juist wel.”

  We kennen elkaar al een tijdje en je weet dat ik altijd probeer me breed te informeren, ik zoek heel veel dingen na en probeer erover na te denken alvorens ik me een mening toe-eigen. Misschien zit het hem erin dat ik naar een andere kant zoek dan jij maar ik vorm mijn mening niet louter op gevoel maar door informatie te zoeken.

  Like

 58. Tijl Uylenspiegel // juli 26, 2018 om 11:58
  Een stuk geschiedenis zoals ik het nog niet kende.
  Vraag is wat moet je ermee en wat is de waarde ervan ten opzichte van de tegenwoordige tijd?
  Is het nou de bedoeling dat bij elk wangedrag van joden we dit erbij halen?
  ———–

  Die vraag stelde je niet toen ik een eerdere uitgebreide aflevering over ‘Al-Andalus’ produceerde:

  Dat gaat klakkeloos, omdat daar zorgvuldig vermeden wordt dat …

  Maar dan is de geschiedenis toch niet compleet ?

  En het is toch van belang om de hele geschiedenis te kennen ?

  Net als men voor de rechtbank belooft de ‘hele waarheid en niets dan de waarheid’…

  Dan mag je toch niet een heel stuk weglaten, omdat het een beetje jeuk aan je deugklier geeft ?

  Like

 59. Duchesne // juli 29, 2018 om 11:13 //

  “Het is eenvoudiger kogels in geweren te stoppen dan kogels uit geweren te halen”.

  Zo, mijn bijdrage voor de onderzoekende geest voor vandaag.

  Persoonlijk dnek ik dat we gedurende ons levne wodden opgezadeld met heel erg veel foute , incorrecte en gewoon achterlijke denkbeelden. Alles ten doel ons te laten lopen in de maat en rij van anderen. Meisjes leren dat ze kinderen moeten krijgen, dat begint bij de eerste pop als cadeau, wat dus gewoon indoctrinatie is, jongens krijgen een voetbal of ieder jaar voor Sinterklaas hamertje tik (argggghhhhh). Indoctrinatie…..
  Dan schijn je te moeten fokken en net daarvoor te moeten trouwen, je moet ook nog trouw zijn daarna tot de dood je scheid, met tranen in de ogen beloven mensne dat…iemand die dat is gelukt? ….Sukkel !!!
  Waarom, voor anderen, om geaccepteerd te worden? Je kan je aard niet tegenhouden, doe je dat ontken je jezelf als individu. Afgericht, geconditioneerd, onnatuurlijk gedrag….is dat leven?

  En zo gaat het door, Duitsers zijn slecht en hebben alles thuis en ook beter, Joden zijn zielig en daar mag je niks over zeggen en alles met een kleurtje is door onze westerse wereld slecht behandeld en dus zijn wij schuldig en slecht.
  Aangezien iedereen recht heeft in geloof mag iemand ook anderen dood wensen en dat 5 x per dag, 7 dagen in de week aan zijn kinderen leren, die in het kader van gelijkheid in ons lebensraum worden opgesplist in man en voorwerp ten dienste van fok en verzorging. Natuurlijk is dat recht op doodsverwensing ook weer aan regels gebonden, en huidskleur…..hoezo grondwet?

  Alles is leugens, iedereen een product van andermans fantasie en allemaal speelballetjes van denkwijzen die de onze niet zijn. Wij worden letterlijk opgevoed door de media, afgericht door de media en naar de slachtbank geleid door onze politici, met hulp van de media….

  Zie hier wat het streven naar gelijkheid op basis van uiterlijke kenmerken tot resultaat heeft…zowel als man of vrouw, als blank of strontkleur, als kikker of paard, allemaal worden we bestuurd en gestuurd, een grote mierenhoop met als enig doel veurtplantzen…..

  We zijn hier voor de duur van een enkel leven, we zijn een scheet in een orkaan, en toch moeten we zelfs daar nog een probleem van maken en het iedereen vertellen.

  Stel dat je voor ieder leven dat je neemt je zelf een jaar langer leeft, hoe zou de wereld er dan uitzien? Hoe groot zou de bevolking van Europa dan eigenlijk zijn?
  Hoe ver zou onze eerste buurman of buurvrouw wonen, zou een one night stand eindigen in de dood van een van de twee?
  En stel dat je pas vanaf 15 jaar oud dat jaartje kunt verdienen, zou de wereld dan vol zitten met kinderen en zou er een strikte dictatuur heersen die iedereen apart wel of niet de moge’ijkheid gaf om te doden en zo langer te leven? Zouden er koningen zijn, zouden mensen zich organiseren of juist individu worden?

  Stel dat je morgen geen politie meer hebt, wie zou er dan de baas zijn in ons land? Zouden we samenwerken om te overleven of zouden we elkaar opvreten?

  Volgens mij is de basis van samenwerking en een samenleving een collectief voordeel hebben, eten, de kans op groei en stabiliteit om dat eten contstant voorhanden te hebben, veiligheid !
  De meest essentieele dingen van het leven zijn de basis voor een samenleving. Daar ligt het bestaansrecht van politici, in het constant kunnen eten, in stabiliteit om iets op te kunnen bouwen en in veiligheid.
  Ik zie twee “epic fails” in de huidige politiek, en eten is niet langer in hun zorg of machtspakket.
  De groen voor samenleving is hiermee eigenlijke weg, dus een verward en onzeker gehouden volk is nog een optie om macht te behouden. Dit is het uitgangspunt van de huidige EU politiek, angst en verwarring, verdeeldheid en onzekerheid. De fase voordat volkeren op drift raken, de fase voor een totale anarchie.Hoe lang kun je zulk een situatie in de hand houden? Lang genoeg om je zakken te vullen en te vluchten? Nou, dat is de houdbaarheids datum van onze wereld.

  We zitten nu in een tijd dat het zoeken naar bondgenoten en gelijk gestemden cruiaal gaat worden, helaas is er geen marktplaats waarop je contact kunt leggen en opkorte termijn elkaar kunt spreken en kunt inschatten of je iets aan elkaar hebt en in hoeverre. We blijven mensen, niemand is perfect en wie denkt goed te zijn voorbereid, overleven is in groepsverband vele malen groter dan alleen, maar het vereist flexabiliteit en zelfkennis, toegeven en soms moet de vuist optafel. Idiots everywhere…….
  Fouten zijn leermomenten, informeren en uitleggen essentieel voor eennvrijwillige samenwerking, motiveren de brandstof van ieder initiatief. De zweep heeft nooit constructief bijgedragen aan dingen, enkel iets in beweging gezet over de rug van anderen, zowel letterlijk als figuurlijk.

  In onze wereld doen politici waar ze zin in hebben, negeren referenda en omzeilen met valse trucs hun eigen beloften. Dat is eindig.
  Politie gebruikt dwang en geweld om iets gedaan te krijgen van de autochtoon, bij allachtonen die de boel verkloten rijd men soms even een straatje om en komt later terug, een pv maken is eenvoudiger dan een probleen oplossen.
  Waar motivatie mist en uitleg ontbreekt, waar met de zweep word gedreigd of deze word gehanteerd is het eigen kunnen al verdwenen en heeft de onmacht en de onkunde toegeslagen. Ook een gevalletje over de datum aan het raken….

  ” Het is eenvoudiger kogels in geweren te stoppen dan ze eruit te halen”…..je kunt dit voor vele situaties toepassen maar het komt erop neer dat veroorzaken of gewoon iets doen veel enevoudiger is dan iets oplossen, iets in orde brengen. En dus gebeuren er veel ongelukken met geladen wapens, omdat mensen het “eruit halen” vaak nalaten.

  Net als met alles, niets doen is zoveel makkelijker….

  Liked by 1 persoon

 60. Mike Ross // augustus 23, 2018 om 22:29 //

  It is the lords of the “ unspeakable “ ring of fire ( jews ) , who are the puppet – masters , of the cultural marxist provocateurs . The “ not chosen ones “ – ( jews ) , hate The Christian White Man – and His Culture and His Heritage and His Monuments .

  JESUS CHRIST “ is not “ a jew , and He “ does not “ approve , of the so called judeo – christian zionists . JESUS IS A PURE BLOOD – WHITE HEBREW ISRAELITE . ( HE IS OUR GOD AND NEAR KINSMAN . All Real And True Hebrews – are White-Men . However , “ not “ all white appearing men , are real & true Hebrews . ) JESUS is a direct descendant , from The Patriarch Judah ( The Son of Jacob , The Son of Isaac , The Son of Abraham ) , by His pure blood mother Mary ; JESUS IS A PURE BLOOD – WHITE JUDAHITE . On the other hand , a jew is a mix blooded – alien foreigner – a literal bastard : by illegitimate intermarriage and misbegotten progeny . ( According to The Old Testament , The True Hebraic , The Mosaic Law : concerning forbidden miscegenation . )

  JESUS CHRIST was born by a virgin , in Bethlehem . His conception was a miracle – by THE GIFT AND POWER OF THE HOLY GHOST . He is THE ONLY BEGOTTEN SON OF THE FATHER , singularly born , by and in , such a manner . He grew up , in the village of Nazareth , in the region of Galilee . Thus , His recognized identity , was and is , THE NAZARENE MAN FROM GALILEE – THE GALILEAN . ( On the other hand , the jew is named after , and for , and comes from – Jerusalem / Judea )

  The religion that JESUS CHRIST adhered to , was The Mosaic Law of Moses , as found today , in The Old Testament of THE HOLY BIBLE . He was and is , THE ONLY ONE , that could and did and does , keep The Law perfectly – with purity . After He died for us , and then resurrected , JESUS instituted THE NEW TESTAMENT GOSPEL : He offered Conditional Reconciliation ( if an individual will choose it ) , for All Mankind , to find GOD – so receiving Mercy and Future Glory , by Faith in JESUS and Repentance and Reformation .

  On the other hand , the jews were His arch enemies – all throughout His ministry . The pharisees corrupted The Mosaic Law , and made it into “ judaism “ – with their mysticism & magic & traditions of men . JESUS confronted the money changers – trading & selling at their tables , in front of and within , HIS – GOD’S HOUSE AND HOLY TEMPLE . He overthrew and ruined , their evil business . In revenge , they conspired and accomplished , the crucifixion of THE SON OF GOD . The jews used the Romans , as their agents and instruments , for their murder of THE MESSIAH . The jews gladly claimed , their own responsibility – for the bloody killing . ( Matthew 27 : 24 – 25 , THE HOLY BIBLE , kjv . ) The jews ( as a group ) , were then and are today , GOD’S most implacable , hate filled enemies – and JESUS hates them back . GOD Himself say’s : “ Jacob have I loved “ , and then He say’s , “ esau “ ( another name for the jew ) “ have I hated “ . ( Romans 9 : 13 , THB , kjv . )

  THE “ I AM “ – JEHOVAH OF THE OLD TESTAMENT , IS THE GOD/MAN – JESUS CHRIST OF THE NEW TESTAMENT . GOD’S TRUTHS ARE HOLY RIDDLES – that need to be searched out – and found – to be appreciated and cherished and judiciously shared .

  There is much more to tell , on this subject , and the more the telling – the more compelling , the case for the truth , and a corresponding growing gratefulness , by wonderful understanding .

  JESUS “ is absolutely not “ , a jew by His lineage . JESUS “ is absolutely not “ , a jew by His childhood residence , nor by the primary locality – of His mission activity . JESUS “ is absolutely not “ , a jew by His religion .

  The jew is a mixed blooded – alien foreigner – a literal bastard : by illegitimate intermarriage and misbegotten progeny . ( According to The Old Testament , The True Hebraic , The Mosaic Law : concerning forbidden miscegenation . ) The jews took over the office’s of : ( The King & The Temple High Priest & The Sanhedrin ) , by spiritual philosophy , and actual infiltration ; in the cosmopolitain – Jerusalem of Judea . Their impure bloodlines , of direct descent , come from “ the serpent seed men “ – that wicked brood of vipers & traitors : cain – ham – canaan – ishmael – esau – and many others . For that “ kosher mafia “ , Salvation is still just possible ( withal not likely ) , for separating individuals , who surrender to , and who live by faith upon , THE LORD JESUS CHRIST . Nevertheless , judaism is the world’s , leading “ secret combination “ – against THE TRUE GOD . It is already cursed , to a black doom , and destined for , an ultimate oblivion , and will be finally given over , to the fires of hell .

  JESUS CHRIST “ is absolutely not “ a jew , and He will ultimately fully reject , all judeo – christian zionists , whom persist , in their shameful & guilty – delusions & sins . Their souls are being stolen , by connivance and by deception and by sophistry . They have the blood iniquity , of shared responsibility , for supporting all the violence and injustice , that the jews perpetrate . Turn away from , “ The False Prosperity Gospels “ – who’s promise is , a fool’s reward . Rather yet – stand on , GOD’S right side , to solely seek , purity and perfection – through only , THE LORD JESUS CHRIST – by His merits alone . Pray to GOD to obtain – THE GIFT AND POWER OF THE HOLY GHOST .

  Like

 61. Dit is op Mijn Blog magilando herblogden reageerde:
  Hoe was het ook alweer in Spanje ?

  Like

 62. Sean Jobst // oktober 5, 2018 om 02:24 //

  Dank je, for the translation of my article in Dutch! I am half-Flemish through my maternal side, so feel some affinity towards my Dutch cousins. I am glad to see that this awakened position that sees both Zionism and Islamization as common threats to all us of European blood and heritage is exhibited through the work on this website!

  Liked by 2 people

 63. @Sean Jobst // oktober 5, 2018 om 02:24

  How nice to see you here, Sir.

  Very much obliged. It was an eye-opening pleasure to translate your article. I knew some of it ofcourse, otherwise I would never have stumbled upon it.

  If I remember correctly from reading around a bit on your site, you also had some Spanish and German ancestry if I am not mistaken.

  I also translated Part II:
  https://sjobst.blogspot.com/2017/02/europeans-jews-muslims-and-legacy-of.html

  https://fenixx.org/2018/07/31/europeanen-joden-moslims-en-de-erfenis-van-het-islamitische-spanje-deel-2-de-opkomst-en-achteruitgang-van-de-joodse-prominentie-in-christelijk-spanje/

  And I have been looking for a Part III, but I could not find that at the time. Is there a Part III ?

  Thank you for visiting here,

  Kind regards ..

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s