Nieuw

De zaak tegen Ursula Haverbeck, die op 90 jarige leeftijd gevangen is gezet wegens vermeende ontkenning van de Holocaust, doet tot in Japan grote opschudding ontstaan

Het schandalige vonnis tegen een oude vrouw verspreidt zich al over de hele wereld: ver weg in Japan toont een oude Japanse man zich solidair met het lot van de 90 jarige, veroordeelde Haverbeck.

Door: Michael Mannheimer – Vertaling: ‘Rommel’

Notitie:  In hoeverre de bron serieus is, kon ik niet controleren. Laten we uitgaan van het slechtst denkbare scenario: De bron is nep.

Zelfs dan behoudt elke volgende zin zijn volledige geldigheid. Of deze Japanse man nu echt bestaat of dat het een Photoshop montage is, verandert het principe van onrechtvaardigheid dat deze oude dame wordt aangedaan niet fundamenteel.

Laten we niet vergeten dat de Duitse rechterlijke macht een vrouw van negentig jaar gevangen heeft genomen – niet omdat zij de Holocaust als geheel in vraag durfde te stellen, maar omdat zij individuele aspecten van de Holocaust in twijfel trok.

Laten we ook niet vergeten dat Duitsland daarmee een internationale overeenkomst heeft geschonden die het zelf in 2011 heeft ondertekend:

Want de Bondsrepubliek Duitsland heeft een resolutie van het VN-Mensenrechtencomité van 2011 ondertekend, die bindend is voor ALLE ondertekenende staten van het VN-Verdrag inzake de rechten van de mens, waarin staat:

“Wetten die de uiting van meningen over HISTORISCHE FEITEN strafbaar stellen, zijn onverenigbaar met de verplichtingen opgelegd door het Verdrag inzake de eerbiediging van de vrijheid van mening en meningsuiting.”

 • Daarmee mag Haverbeck dus nooit in de gevangenis zitten
 • Daarmee had Haverbeck nooit aangeklaagd mogen worden – en
 • Daarmee had ze nooit veroordeeld mogen worden.

Dit incident laat ook zien dat niet de negentigjarige Haverbeck, maar Merkel de echte crimineel is:

Zij en het linkse politieke establishment dat haar steunt, zijn waarschijnlijk de grootste wetsovertreders in de moderne Duitse geschiedenis – en geven geen snars om nationale en internationale wetten en wettelijke bepalingen, die ze duizendvoudig ongestraft overtreden.

Zelfs Otto Schily stelt het “misdrijf” van holocaustontkenning ter discussie

Laten we ook niet vergeten dat zelfs de linkse Otto Schily, federaal minister van Binnenlandse Zaken van 1998 tot 2005, medeoprichter van de Groenen, vervolgens overgestapt naar de EPD, een politiek zwaargewicht dus, onlangs het misdrijf holocaustontkenning ter discussie heeft gesteld.

In een interview met DIE ZEIT twijfelde Schily aan het misdrijf holocaustontkenning en adviseerde om de strafmaat te heroverwegen. Schily:

“De ontkenning van de Holocaust is zeker weerzinwekkend, moreel verwerpelijk, grotesk en dwaas. Maar daarom jarenlang gevangenisstraf?” Bron

De § 130: EEN WET INZAKE OPINIEDELICTEN DIE ALLANG OP DE VUILNISBELT VAN DE GESCHIEDENIS BEHOORT

De wetten van het bestraffen van de ontkenning van de Holocaust zijn, net als die van het aanzetten tot haat (§130), pure rubberparagrafen – en dienen vooral om het grondrecht op vrijheid van meningsuiting te onderdrukken, maar in het bijzonder om elke kritiek op het beleid van Merkel te onderdrukken.

De Duitse rechter Bertram schreef in 2005 over §130 STGB:

“Paragraaf 130 van het Wetboek van Strafrecht bevat irreguliere UITZONDERING-STRAFRECHT en is derhalve in strijd met het constitutionele recht en de vrijheid van meningsuiting. De wetgevende macht moet … meer dan 60 jaar na het einde van de oorlog … een ver gevorderde Duitse EIGEN WEG verlaten om terug te keren naar de normale normen van een liberale rechtsstaat.”

Bron: https://de.metapedia.org/wiki/%C2%A7_130_StGB

Deze rubberen paragraaf luidt als volgt:

§130 Strafwetboek: uitlokking van volkshaat (1985, supplementen 1992, 2002 en 2005)

(1) Eenieder die aanzet tot haat tegen een deel van de bevolking of oproept tot gewelddadige of willekeurige maatregelen die de openbare orde kunnen verstoren, dan wel 2. de menselijke waardigheid van anderen aantast door delen van de bevolking te beledigen, op kwaadwillende wijze te kleineren of te beledigen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar. (…)

(3) Eenieder die een in § 6, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht beschreven daad, begaan onder het regime van het nationaal-socialisme op een wijze die de openbare orde, in het openbaar of in een vergadering kan verstoren, goedkeurt, ontkent of bagatelliseert, wordt gestraft met een vrijheidsstraf van ten hoogste vijf jaar of een geldboete.

Een wet die uitsluitend dient om critici van de overheid te straffen

Bijna alle critici van de islam die werden aangeklaagd voor hun meer dan terechte kritiek op de totalitaire, vrouwonvriendelijke en mensenrechten-schendende sharia-islam, werden wegens deze paragraaf veroordeeld – die, interessant genoeg, bijna nooit tegen links wordt gebruikt, ook al schaadt hij het volk op de ergste manier:

 • “Duitsland, jij stuk stront”
 • “Duitsland moet sterven”
 • “Duitsers zijn geen mensen”

en honderden andere Antifa slogans hebben geen strafrechtelijke gevolgen. Het aanzetten van haat tegen een bevolkingsgroep heeft ook geen gevolgen als het door moslims wordt gedaan. Deze kunnen Duitsers als “hondenras” volledig zonder gevolgen beledigen – en, zoals jaren geleden gebeurde in de door links gereguleerde zender NWR, publiekelijk oproepen tot het vergassen van Joden. Alle procedures zijn neergelegd. Dat toont aan dat § 130 wordt gebruikt voor wat het in werkelijkheid is: een hypocriete willekeur-wet.

Het is onvoorstelbaar dat dergelijke uitspraken van islamitische en systeemcritici geen gevolgen hebben.

Een hele gerechtelijke maffia, gaande van linkse aanklagers, linkse advocaten tot linkse rechtbanken, staan voor deze gevallen paraat, iedereen voor het gerecht te slepen die zich tegen de omvolking van de Duitsers verweert. De kans op vrijspraak is vrijwel nihil:

Omdat in Duitsland eiser en rechter identiek zijn

De eiser (Officier van Justitie), die benoemd wordt door de staat (Staatsanwalt), en de rechtbank als onderdeel van de rechtsmacht – slechts weinige Duitsers weten dit – zijn organisatorisch en ambtelijk ondergeschikt aan de uitvoerende macht. Dat betekent dat er in Duitsland geen scheiding der machten is, zoals ons op scholen wordt verteld.

Dit betekent dat de uitvoerende macht de bevoegdheid heeft om richtlijnen uit te vaardigen aan procureurs en rechters.

Het enige wat nodig is, is een telefoontje van de regering – en het vonnis is al lang voordat het proces is gehouden uitgesproken.

Het eigenlijke proces is dan slechts een goedkoop spel voor de mensen om iets te spelen dat in Duitsland niet bestaat: Rechtvaardigheid en scheiding der machten.

Want rechtvaardigheid zonder scheiding der machten is ondenkbaar. Maar dat is precies de situatie waarin Duitsland zich bevindt.

Ursula Haverbeck en de schande van de linkse drek in Duitsland:

Hoe verrot dit linkse roedel is, blijkt wel uit haar omgang met de negentigjarige Ursula Haverbeck, die gebruik maakte van het grondrecht van vrijheid van meningsuiting en deed wat honderden wetenschappers al tientallen jaren doen: zij vroeg zich af of wat ons door de geallieerden was gedicteerd over de zogenaamde Holocaust helemaal correct was.

Om dit te verduidelijken: Ze heeft de Holocaust zelf nooit in vraag gesteld – maar wel de omstandigheden: het aantal doden en andere vragen over deze historische, bij nadere beschouwing niet “unieke terreurdaad”, die de linkse geschiedschrijving ons wil leren.

Slechts twee van de honderden feiten:

 1. Hitler’s “invloedssfeer” bevatte op geen enkel moment “6 miljoen Joden” die hij  had kunnen vermoorden – gelukkig. Eigenlijk zou men deze “formulering” van de “6 miljoen” niet meer moeten herhalen, die al door Joodse kranten werd gebruikt VOORDAT Hitler überhaupt aan de macht was, als men een benarde situatie van dit volk wilde aanduiden, heeft het dus duidelijk slechts een “symbolisch” karakter.
 2. Bovendien wordt in de memoires van Churchill, Eisenhower en de Gaulle van enkele duizenden pagina’s met geen woord gerept over de Holocaust.

Vragen:

 • Hoe is het mogelijk dat noch de memoires van Churchill, noch die van Eisenhower een enkele verwijzing naar de Holocaust bevatten, als die werkelijk heeft plaatsgevonden?
 • Wat “de grootste misdaad in de geschiedenis van de mensheid” moet zijn, zoals ons wordt geleerd?
 • Waren Churchill en Eisenhower stomdronken toen ze hun boeken schreven?
 • Hadden beiden (?) een gedeeltelijk geheugenverlies van de geschiedenis?
 • Of werd de Holocaust misschien alleen gemaakt tot wat het vandaag de dag is, toen bepaalde mensen op zoek waren naar manieren om de Duitsers voor eeuwig klein te houden?

De linkse lompe mentaliteit kan niets anders verzinnen dan een 90-jarige vrouw tot symboolfiguur van de rechts-radicale scene te stileren en haar met oneindige haat te overladen.

Terwijl ze hetzelfde zijn,

 • die de massamoorden van het communisme,
 • dat door historici op aantallen tussen 130 -200 miljoen doden tijdens zijn honderdjarig bestaan (als men de Oktoberrevolutie in Rusland 1917 als uitgangspunt neemt) beraamd wordt, deze seculiere broeder-ideologie van de islam (beiden willen wereldheerschappij, beiden hebben een eenvoudig antwoord voor de oplossing van wereldproblemen: het doden van alle niet-moslims in de islam – en het doden van alle niet-linksen in het socialisme) verzwijgen.

Volgens de Pools-Amerikaanse politicoloog Zbigniew Brzezinski vielen 167 tot 175 miljoen mensen ten prooi aan de “Rode Holocaust”:

Is er tot nu toe slechts één persoon gestraft die dit nummer in twijfel trok en zo “de nagedachtenis van de slachtoffers beledigde” 2 (§130 STG)?

Dus hier 6 miljoen doden (de nieuwe gegevens over de Holocaust zijn drastisch gereduceerd door wetenschappers, er zijn wetenschappers die ze ver onder de 1 miljoen beramen) – daar 130 -200 miljoen doden (Zbigniew Brzezinski is niet de enige wetenschapper die aan de Rode Holocaust werkt).

En wie voelt zich superieur in karakter en moraal?

Juist: De veel ergere massamoordenaars. Die onbetwist na de islam op de tweede plaats staat op de lijst van volkerenmoorden uit de wereldgeschiedenis. De islam komt met 300 miljoen doden – waarvoor het echter 1400 jaar “tijd” nodig had. In een elfde deel van die tijd slaagden de communisten voor een derde van dit aantal.

En op dit moment voltrekt zij een gigantische genocide op de Europese volkeren die zijn weerga in de geschiedenis niet kent.

Deze linkse sympathisanten stileren dus Ursula Haverbeck, een vrouw die nooit iemand schade heeft berokkend, die nooit voor de rechter – het boegbeeld van de neonazi’s – heeft gestaan (met uitzondering van de verschillende procedures voor haar kritiek op de Holocaust), terwijl ze wijselijk over het hoofd zien dat de nationaalsocialisten ook echt links waren.

Niet alleen de wereldberoemde historicus Joachim Fest, maar ook vele andere serieuze historici zoals Aly Götz hebben het socialistische karakter van het Derde Rijk bevestigd.

De Oostenrijkse wereldeconoom prof. dr. Ludwig von Mises kon in talrijke studies bewijzen dat het economische systeem van de nazi’s ook socialistisch was.

Sinds 1933 waren er zogenaamde 5-jarenplannen, waarin Berlijn het type, de omvang en de prijs van de te produceren goederen aan Duitse bedrijven dicteerde.

Het enige verschil met het Sovjetsysteem was dat de nazi’s wijs genoeg waren om de industrie niet te onteigenen en te nationaliseren. Zij zagen in Rusland waar deze rampzalige maatregel toe leidt: tot absolute ellende en economische rampspoed.

Dus als je de nazi’s aan de linkerkant toevoegt, dan hebben de twee ergste ideologieën die de mensheid ooit hebben getroffen: islam en socialisme, meer dan een half miljard mensenlevens op hun geweten.

En de verraders van deze genocidale ideologie durven een negentigjarige vrouw, die in vergelijking met de eerst genoemde vrijwel onschuldig is, te diaboliseren.

Wat we nu beleven, is niet minder dan de herrijzenis van de DDR

Alleen met nieuwe, veel effectievere methoden voor gedragscontrole en politieke toezicht dan in het nuffige en technisch achtergebleven oude DDR ooit mogelijk was.

Bron:

https://michael-mannheimer.net/2018/07/07/der-fall-ursula-haverbeck-die-wegen-angeblicher-holocaust-leugung-mit-90-jahren-ins-gefaengnis-musste-schlaegt-wellen-bis-nach-japan/

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.012 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (6971 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

10 Comments on De zaak tegen Ursula Haverbeck, die op 90 jarige leeftijd gevangen is gezet wegens vermeende ontkenning van de Holocaust, doet tot in Japan grote opschudding ontstaan

 1. polderboy // juli 8, 2018 om 10:36 //

  Eisenhower heeft wel opdracht gegeven filmmateriaal te verzamelen in de Nazi kampen, en heeft ze zelf bezocht:

  Eisenhower, die US congressmen had uitgenodigd om mee te gaan naar de concentratiekampen in door de geallieerden bevrijd gebied, zei::
  “Niets wordt in de doofpot gestopt. We laten niks aan de verbeelding over. De manier waarop de mensen in die concentratie kampen zijn behandeld door de barbaren, is bijna onvoorstelbaar. Ik wil dat jullie het zelf zien, als wettelijke vertegenwoordigers van de VS.”

  Vergeet niet dat Eisenhower maar een uitvoerder was als soldaat, en niet meer kon doen dan de zaken registreren en onder de aandacht brengen van bestuurders en rechters.

  Like

 2. Tijl Uylenspiegel // juli 8, 2018 om 11:54 //

  Dat een negentigjarige veroordeelt wordt is op zich niet gek of vreemd. Het is wel zeer uitzonderlijk dat de straf uitgevoerd wordt en daar kunnen we het wel over eens zijn; dat had nooit mogen gebeuren.
  Dat het ontkennen van de holocaust strafbaar is dat is lang niet zo gek als dat hier wordt voorgesteld, stel je eens voor wat dat met nabestaanden en overlevers doet.
  Maar als ik het nu goed begrijp waren de concentratiekampen in werkelijkheid de voorlopers van de huidige all-in-vakanties.
  De vele filmpjes van die kampen zijn gemanipuleerde beelden, de overlevers zijn geïntimideerd om allemaal hetzelfde verhaal te vertellen en al die mensen die nooit zijn weergekeerd na hun transport zijn niet dood maar hebben de rest van hun leven gratis in een prachtig resort in Zuid-Amerika gezeten

  Liked by 1 persoon

 3. polderboy // juli 8, 2018 om 13:20 //

  Overeen hoogbejaarde straffen kun je debatteren, omdat ze op hogere leeftijd vaak in hun wereldbeeld van vervlogen tijden blijven hangen.
  Maar ik lees hier dat ze toch nog wel meer verbeten haar nazi erfgoed uitdroeg.

  Zo verkondigde ze dat de Joden zuivering een mythe was.
  En Hitler werkte aan een goddelijke missie volgens haar.

  En aan een vooraanstaande Duitse Jodin, die het niet eens was met haar holocaust ontkenning en Hitler verheerlijking, schreef ze bijvoorbeeld deze brief:
  “Je moet je niet met Duitse aangelegenheden bemoeien. Als het je hier niet bevalt dan ga je maar naar binnen Azië, waar je vandaan komt.
  Bereid je maar voor op de dag van de waarheid, die niet te stoppen naderende is.
  Ik waarschuw je, als je zo doorgaat, dat de nieuwe pogrom het resultaat zal zijn.
  En deze nieuwe zal verschrikkelijk zijn!”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ursula_Haverbeck

  Kortom, dat die ouwe heks alleen maar bij de getallen een vraagteken zette, en deze op nauwgezette wetenschappelijk wijze in twijfel trok, was niet zo.
  Het serpent zat nog vol met gif.

  Liked by 1 persoon

 4. Tja, typisch geval van ‘Gedankenpolizei’.
  Nog even en je mag ook niet meer dansen in het openbaar.

  Like

 5. Shlomo // juli 8, 2018 om 20:24 //

  heerlijk

  trollen, ontkennen, schreeuwen, in verwarring, heel veel succes

  En voor diegene die wel nieuwsgierig raakt naar de tegengeluiden, laat je door de fatsoenrakkers en trollen niet afschrikken.
  Duik op een geschikt moment -zodat je je niet hoeft te verantwoorden aan anderen- in de nare materie (nu het nog kan en er op bijv. internet een en ander te vinden is) en ontdek zelf dat van het officiele verhaal niks overeind blijft.

  Het onderwerp is uiteraard besmet en de beelden van oorlogsslachtoffers over en weer gaan onherroepelijk een impact hebben, het zou eerder ongezond zijn wanneer zulk leed je niet aangrijpt maar, de valsheden zijn duidelijk te zien voor wie wil kijken.
  De materie is op het emotionele vlak na eenvoudiger dan het gedoe (samenzwering) rond bijv. economie of ..noem eens wat ..Coudenhoven-Kalergi/EU of UFO’s. Ik zal dat wat dadelijk wat proberen toe te lichten.

  Ik ga echter niet teveel proberen de uithalen van ontkenners te duiden, er zullen echte onderbuikgevoelens zijn maar, er wordt ook slim vals gespeeld. Geen welles-nietes, don’t feed the trolls.

  Een oprechte zorg rondom dit onderwerp zou evenwel kunnen zijn, zoals dat bij ander onderwerpen ook speelt wanneer er ‘Joden’ worden aangehaald in een minder politieke correcte context,
  ..dat er sprake is van van antisemitisme.
  Wat dan eenvoudig gelijkgesteld kan worden met dat er heden ten dagen nog steeds op ‘Joden’ gejaagd wordt.
  Zo een discussie wil je niet, eenmaal beticht van discriminatie of erger dan zit de boel snel op slot. Het is evenwel onzin, ik kan niet voor iedereen spreken en allicht dat er mensen andere mensen selectief en als groep hekelen, daar is weinig aan te doen maar, bij bestuderen van bijv. de Cosa Nostra is het onlogisch om daarbij dan alle Italianen te hekelen of te denken dat jij ook even een hitman (contra-mafiosi) kan uithangen.
  Je verdiept je bijv. (verder) in criminalteit, in de drooglegging, in de ‘war on drugs’ of een ander (vul zelf in) onderwerp, heb je al gehoord van de (vul zelf in/groep) dat je moet oppassen voor het mogelijk ontwikkelen van aversie of geweld tegen (vul zelf in/volk/land/ras)? Ondanks dat er op deze site bijv. een sterke anti-islam sfeer hangt en je daarover kunt grappen dat je racistisch bent of ben je misschien hoogstens in gedachten of schrift discriminerend tegen bepaalde ideologie aanhangers, dat is niet automatisch vertaald in schade aan een lijdende partij (of een oproep tot haat of geweld).
  De plakker ‘Jood’ is echter extra beladen. Punt.
  Van bijv. politici kun je evengoed zeggen -gemeend of niet- dat er een aantal tegen de muur mogen, dat betekend niet automatisch allemaal en/of hun kinderen etc. Daarbij en bovendien, zulke uitspraken vanuit onderbuikgevoelens of echte haat, betekent ook niet vanzelfsprekend gevaar voor diegene(n) die het onderwerp zijn van die gevoelens. Maar goed, je volgt wat sites en clickt wat obscure links in het volgen en nader bestuderen van bepaalde politici en schandalen op internet en social media.. plots ben je een potentieel gevaarlijke eenling of bestaat het gevaar dat je deel uitmaakt van een geweldadige beweging ..natuurlijk!
  Laat je niet afschrikken door wat andere mensen menen te weten of te kunnen zeggen wanneer je dieper wilt duiken in deze materie van verschrikkingen uit WO2.
  Studie van holocaust revisie staat niet gelijk aan antisemitisme of gevaren die daar verondersteld mee samenhangen.
  En toch, misschien ben je emotioneel kwetsbaar, op enige wijze onstabiel of nog onvolwassen en kun je niet instaan voor jezelf, mijd dan dit soort beladen onderwerpen en/of oproepen tot nadere beschouwing.

  Dus? WO2 is een gegeven.
  Daarover is veel te vinden, misschien is het duiden van bepaalde zaken in een ander licht ‘not done’, dat is helemaal aan jezelf.
  Net als bij de historische weergave van aspecten van WO2 oprechte vergissingen gemaakt kunnen zijn, kan dat ook het geval zijn bij de revisie van zo een weergave. Ook bewuste valsheden kun je tegenkomen, in zulke gevallen sluit dat niet automatische de ene versie of de andere uit. In hoeverre er dan een juiste weergave te vinden is zou je mogen bediscussieren, dat kan niet altijd, zowel sociaal als juridisch zijn er enstige valkuilen voor waar het de studie betreft van de industriele vernietiging middels gaskamers van 6M mensen.
  Er zijn meer onderwerpen die niet zonder gevolgen zijn om je in te verdiepen of over uit te spreken.
  Uiteraard.
  Ikzelf vind het onderzoek van een holocaust eenvoudiger dan bijv. de ‘war on terror’ en vluchtelingen en immigratie, economie of gezondheid, het is een afgehandelde gebeurtenis in een vrij recent verleden, een ingrijpende gebeurtenis toen met een blijvende impact, heeft een duidelijke context, uitermate besprokken en gedocumenteerd en is heel eenduidig, hoe weerstaat dat verhaal een tegengeluid?
  Mensen die een studie van het nieuws doen door bijv. sites als deze te bezoeken naar tegengeluiden van het huidige policor, zijn waarschijnlijk al van mening dat er iets goed mis is.
  De huidige spanningen en dergelijke met immigratie, intergratie, en allerlei buitenland politiek zijn minder eenduidig, als al duidelijk is dat er gelogen wordt blijft de vraag/vertwijfeling door wie dan, waarom dan, hoe dan en waar blijft dan een duidelijke of succesvolle tegengeluid/tegenbeweging etc. Daar is niet eenvoudig een antwoord op. Ook op Fenixx lijkt het soms op een ‘wel of niet complot’ stellingname, ..of nog erger, op een ‘wel of niet Joods Complot’ stellingname. Beter neem je geen stelling, er is te veel onduidelijk en weinig te winnen. Veel mensen denken dat de huidige crisis deel uitmaakt van een groter probleem maar, het blijft ongrijpbaar. Ook een studie van revisie van de holocaust brengt daar geen antwoord maar, ik vind het een treffend voorbeeld van welke schaal dat een vergissing/bedrog kan krijgen en zodoende een eye-opener naar de vergissingen/bedriegerij met haar gevolgen die je heden ten dage op sites als deze verneemt.
  -Ik geloof in een zorgvuldig opgezet speelveld waarbij vals wordt gespeeld, het onderwerp holocaust leent zich heel goed ter illustratie dat grootschalig bedrog, met massaal argeloos en ook misleidde spelers, die niet perse kwaad in de zin hebben, daadwerkelijk mogelijk is.
  –Hoe kon het dat de Duitsers zo massaal fout waren in de oorlog en dat er zoveel mensen zo gruwelijk om het leven kwamen? Ja, hoe precies? Wat kan uiteindelijk erger uitpakken dan Nazi-propaganda en misleiding toen? En hoe zitten we nu niet in eenzelfde schuitje van (ook) massaal en gruwelijk lijden van mensen, hoe is policor en newspeak nu met zijn halfbakken interventies niet gelijk aan propaganda en befehl ist befehl toen, hoe zijn we dan (vanaf waar je een peildatum wilt zetten) opgeschoten in honderd jaar?
  —De officiele versie? Kijk eens dieper naar de holocaust en zie de ontsporing/ nazi misleiding en bedenk die misleiding nu eens naar vandaag BruinHemden Antifa PoliCor Dwazen.
  —-Revisionist/een beetje? Als je echt hebt gezien kun je niet meer terug, u is gewaarschuwd.

  ——————————————————————————
  http://holocausthandbooks.com/dl/HolocaustSkepticism.pdf

  The common historical narrative of the Holocaust against
  the Jews is postulated on the following specific points:

  1. An intention on the part of the National Socialist govern-
  ment to physically exterminate Jews.

  2. An actual plan of the National Socialist government to
  physically exterminate the Jews.

  3. A governmental agency and a budget to carry out this plan.

  4. Technically refined methods of mass killing to achieve this
  goal, whereby homicidal gas chambers as well as mass
  shootings behind the Russian front would play a major
  role.

  5. Techniques for disposing of millions of bodies; that is, cre-
  matories or pyres with adequate capacity and fuel.

  Such allegations of mass murder in fast-acting homicidal gas
  chambers followed by disposal of the bodies in adjoining cre-
  matoria, that is to say, expertly planned and efficiently functioning
  assembly lines for homicide, are described as having
  been “unique” in human history. They distinguish the Holo-
  caust from all atrocities that have ever happened.

  Because of misrepresentations,
  it is necessary that we first clarify what Holocaust revisionism
  does not maintain:
  – it does not deny that Jews were persecuted by the Third Reich;
  – it does not deny that Jews were deprived of civil rights;
  – it does not deny that Jews were deported;
  – it does not deny the existence of Jewish ghettos;
  – it does not deny the existence of concentration camps;
  – it does not deny the existence of crematoria in concentration camps;
  – it does not deny that Jews died for a great number of reasons;
  – it does not deny that other minorities were also persecuted
  such as gypsies, Jehovah’s Witnesses, homosexuals, and political dissidents;
  – and finally, it does not deny that all the above mentioned things were unjust.

  http://holocausthandbooks.com/dl/HolocaustSkepticism.pdf

  Like

 6. Vergeet niet dat er nog heel veel van die bejaarde trollen rondlopen of rijden in een rolstoel omdat hun broze botten knarsen.

  Ik zie Tijl weer in beeld. Gaat alles goed? heb een watsapp verstuurd naar jou, maakte me zorgen omdat ik niets meer hoorde of berichten van je hier op Felixx las.

  Like

 7. Tijl Uylenspiegel // juli 9, 2018 om 23:26 //

  Die zul je ook niet meer zien Guardia, ik heb afscheid genomen als auteur/redactielid.
  Hooguit zo nu en dan een reactie.

  Like

 8. Von Puffelen // juli 10, 2018 om 19:01 //

  Homo’s vergassen deden ze toch ook?
  “Less than 10% of the Nazi leadership were sexually normal”
  http://www.whale.to/b/abrams_b.html

  Like

 9. Von Puffelen // juli 11, 2018 om 01:41 //

  Nog een voor de inquisitie.

  Like

 10. @Von Puffelen, ik wou het net zeggen:

  Canadian Holocaust denier on trial in Germany for ‘incitement to hatred’
  If Albertan Monika Schaefer is convicted, she faces up to five years in prison

  A Jasper, Alta., woman who denied the Holocaust in at least one video posted on YouTube is on trial at a criminal courthouse in Munich.

  Monika Schaefer, 59, and her 63-year-old German-Canadian brother, Alfred Schaefer, who lives near Munich, are being tried together for Volksverhetzung, which officially translates in English from the German Criminal Code as “incitement to hatred,” said court spokesperson Florian Gliwitzky in an email to CBC News on Friday.

  “Both are under suspicion, that they published video clips, in which they denied the genocide of Jews in the Holocaust during World War II,” Gliwitzky said.

  The siblings’ trial began Monday this week and continued Tuesday, Wednesday and Thursday. It is scheduled to continue July 12, 13 and 16.

  If found guilty, the German sentence for the crime ranges from a fine up to five years in prison.

  https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/holocaust-denier-monika-schaefer-trial-jasper-alberta-germany-1.4735103

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s