Nieuw

De dictatuur wordt elke dag driester – en pleit voor totaal-indoctrinatie

Nederland wordt in opdracht bestuurd door demente leugenaars zonder herinneringen en door door het bedrijfsleven aangestelde criminelen.

Daar hoeven we na het dividenddebat niet meer aan te twijfelen. In deze Bilderberg-democratie komt het tuig overal mee weg.

Het volk is gereduceerd tot een kudde inspraakloze horigen en lijfeigenen.

De geschiedenis leert ons dat dat maar op één manier ongedaan gemaakt kan worden.

En we hebben daar het volste recht toe.

Ons eigen Plakkaat van Verlatinghe stelt:

26 Juli 1581

De leden van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden groeten allen, die dit zullen zien of horen voorlezen, en laten weten:

Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te zijn en hem als slaven te dienen. De vorst regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Staten-Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen. (hier, hier en hier oa.)

En:

En wat ieder kan zien is, dat al deze verwarring en rampen, waar onze landen aan lijden veroorzaakt worden door deze boosaardige huichelaar, die al zijn geluk aanwendt tot het ongeluk van onze onderdanen. … Zolang hij zich binnen onze landen zal ophouden, zal daar geen vrede noch enige rust te verwachten zijn.

Het is, nu we alles overzien, om al deze redenen billijk, redelijk en rechtvaardig: en daarbij gebruik makend van de autoriteit die we over hem hebben krachtens de eed van trouw en als soeverein van deze erflanden, en in het bijzonder acht slaande op zijn boosaardig handelen en op het feit, dat hij alleen het hoofd, de aanstichter en stimulans is van al deze onlusten, en de voornaamste rustverstoorder van al onze landen en staten, en in het kort: de algemene pest voor de Christenheid, dat we hem aanzeggen te zijn een misdadiger en verrader, en een vijand van ons en van onze landen.

En wij doen hem in de ban en verbannen hem hiermede voor altijd uit al onze landen, staten, koninkrijken en heerlijkheden. Wij verbieden al onze onderdanen, van welke rang of stand die ook zijn, met hem te onderhandelen, bij hem te verblijven, met hem te spreken of contact te onderhouden in het openbaar of in het geheim, hem te ontvangen in hun huizen, hem te voorzien van levensmiddelen, drinken, vuur of anders van dienst te zijn, op straffe dat wij onze toorn over hem zullen doen komen.

Wij beloven op ons woord van koning en als dienaar van God, dat, indien er iemand, ongeacht of deze onze onderdaan is of niet, zich zo edel van gemoed in onze dienst en in die van het algemeen welzijn zou gedragen, dat hij op één of andere manier dit bevel van ons zou kunnen doen uitvoeren, en ons zou verlossen van voornoemde pest, door ons deze dood of levend uit te leveren of door hem van het leven te beroven, wij hem en zijn erfgenamen zullen belonen met een bedrag van 25.000 gouden kronen, naar keuze in grond of in geld. Indien hij een misdaad begaan had, hoe groot deze ook mocht zijn, beloven wij dat deze dan zal zijn vergeven; indien hij niet van adel was, zullen wij hem in de adelstand verheffen op grond van zijn dapperheid; en voorzover hij zich heeft bediend van helpers, zullen wij ook deze belonen al naar gelang zij zich verdienstelijk hebben gemaakt; wij zullen hun misdaden vergeven en ook hen in de adelstand verheffen.

Daar is geen woord Spaansch [ … ] bij.

De huidige overheid in dienst van de bezettende en illegale EU doet in niks onder voor de Spaanse heerschappij. Waarom zouden we deze tirannieke booswichten nog langer tolereren:

 • Nadat jullie ons land tegen onze uitdrukkelijke wens (63%), 1 juni 2005, weggegeven hebben ?
 • Nadat Rutte onze financiële soevereiniteit tijdens een demissionaire kabinetsperiode, ESM, weggegeven heeft ?
 • Na de voortdurende sluipende machtsoverdracht naar Brussel waardoor wij nog maar 20% van onze eigen wetten maken ?
 • Nadat jullie de grens uitgegumd hebben, een land zonder grens is geen land, en ons land feitelijk niet meer bestaat ?
 • Nadat jullie de grote steden in meerderheid al cadeau gedaan hebben aan vreemdelingen en dat nu met de rest van het land aan het doen zijn ?
 • Nadat jullie ons voor extra zorgkosten op laten draaien en asielzoekers gratis zorg krijgen ?
 • Nadat jullie, het door ons opgebouwde sociale vangnet, voor meer dan de helft vol gelegd hebben met luierende mohammedanen die ons haten, maar ons geld niet ?
 • Nadat jullie in het kader van bezuinigingen, om de toekomstige invasie te bekostigen (regeren is vooruitzien nietwaar), vele verzorgings- verpleeg- en bejaardentehuizen en kazernes gesloten hebben om die nu te herbevolking met volk dat ons van uit hun diepste overtuiging naar het leven staat ?
 • Nadat jullie een golf van Marokkanencriminaliteit over ons uitgestort hebben ?
 • Nadat jullie een apartheidsstelsel ingevoerd hebben en voorrang verlenen aan de christenen- en ongelovigendoders boven de Nederlanders op de woningmarkt ?
 • Nadat jullie 500 jihadcommandocentra in ons land mogelijk gemaakt hebben waar week in week uit, de jihad tegen ons gepredikt wordt ?
 • Nadat we wekelijkse jihadaanslagen te verduren krijgen omdat jullie dat willen ?

Het moet afgelopen zijn met het gelieg, gedraai en gekonkel, waar we vandaag weer op getrakteerd werden. Niet voor niks verdedigt John Stuart Mill in (Treatise) On Liberty het recht van de vrije burgers om een overheid die die burgers niet dient met geweld af te zetten en is de Amerikaanse grondwet voor een groot deel daar op (en op ons Plakkaat) geïnspireerd.

Deze dictatuur is van plan nog lang een dictatuur te blijven. De beste kans daarop geeft een volk dat niet meer in staat is in verzet te komen. Ontwapend zijn we al, en homogeen al lang niet meer, een verdeeld volk is een krachteloos volk.

Hier en daar zijn er nog zelfstandige denkers en dat wordt als het grootste gevaar beschouwd.

Dat moet dan ook bij de wortel aangepakt worden dachten ze bij de EU:

De Commissie moedigt aan dat er speciale lesprogramma’s komen voor scholieren over het herkennen van nepnieuws. Verder komt er EU-geld voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën die misleidende verhalen op internet kunnen opsporen. De Commissie benadrukt verder de rol van kranten, radio en tv bij het verspreiden van betrouwbare informatie en wijst erop dat staatssteun voor deze traditionele media soms is toegestaan (bij training van journalisten, opzetten nieuwe diensten).

“staatssteun voor deze traditionele media soms is toegestaan” ??? Godsgloeiende, ze gaan onze StaatsTV opdoeken, O nee wacht. Alle media moeten EU-StaatsMedia worden. En EU kritiek wordt VERBOTEN.

De Commissie overweegt tevens ‘strategische antwoorden’ op leugenachtige verhalen over de EU. Vooralsnog is er geen speciale website voorzien met voorbeelden van misleidend nieuws. Zo’n publieke schandpaal bestaat er wel voor pro-Russisch getint nepnieuws. Deze website (DisinfoReview) veroorzaakte onlangs ophef in de Tweede Kamer omdat ze een aantal Nederlandse media (Radio1, De Gelderlander, Geen Stijl) als verspreiders van nepnieuws aanmerkte.

Jullie ‘NepNieuws-bureautje’ van 4 man bleek zelf een NepNieuws verspreider.

Om de burger te beschermen wil de Commissie samen met de sector (providers, platforms), overheden en consumentenorganisaties een gedragscode voor informatie op internet opstellen. Tot nog toe is de sector veel te laks, vindt de Commissie. De code moet al in juli klaar zijn en sociale media als Twitter en Facebook aanzetten om inzicht te geven waar hun informatie vandaan komt, wie ervoor betaalt, wie er adverteert en wat via robots wordt verspreid. Valse accounts dienen te worden verwijderd en gebruikers moeten snel kunnen zien hoe betrouwbaar de verkregen informatie is.

Voor dat laatste bepleit de Commissie een Europees netwerk van factcheckers dat zelf nieuws onderzoekt en standaarden ontwikkelt voor nationale feitencheckers.

In de States fungeert oa. Snopes als factchecker voor Facebook. Snopes wordt onder meer gefinancierd door Soros … Dat Orban in Hongarije bezig is Soros’ destructieve invloed uit zijn land te verdrijven, dreef Guy Verhofstadt en zijn bijzit Marietje Schaake en terreur-expert Judith Sargentini dan ook tot complete waanzin. Want, vrije pers is alleen vrij als de pers het woord van Soros en de EU verkondigt.

Nepnieuws is volgens de Commissie ‘aantoonbaar valse of misleidende informatie’ die wordt verspreid vanwege economisch gewin of om bewust de burgers te bedriegen en de samenleving te schaden. EU-diplomaten tonen zich niettemin sceptisch. Zij vragen zich af wie bepaalt wat ‘vals en misleidend’ is en vrezen ongewenste druk op de vrije nieuwsvoorziening.

‘economisch gewin’. Dat gaat niet voor ons op, en dat is een van de redenen dat we weigeren om reclame op onze site te zetten of er anderszins aan te verdienen en we geen sponsormogelijkheid hebben. Bij ons is het Liefde zonder Oud Papier. Liefde voor Ons Land en onze beschaving, die we willen behouden. En daarom moeten we StaatsNieuws krijgen, want dat is objectief, volgens de EU:

Ja, dat hebben wij al eerder gemeld:

De SPD politicus legde uit: “De politie zal elke aanval tellen, waarin er geen bewijs is dat de dader geen extreem-rechtse motivatie had, [als een extreem-rechtse haatmisdaad] in de statistieken.

En extreem-rechts is iedereen die zich verzet tegen zijn eigen onderwerping, slavernij, genocidale uitroeiing middels omvolking, open grenzen, en de totalitaire superstaat die in een steeds hogere versnelling gaat.

Wij zijn vanaf nu een satirische site (we kliederen het wel ergens in een disclaimer ofzo), dat u het weet:

Omdat nepnieuws een veelkoppig monster is, bepleit de Commissie een omvattende aanpak. Ze waarschuwt tegelijk voor al te hoge verwachtingen (‘er zijn geen snelle oplossingen’) en toont zich bewust van de politieke gevoeligheid over de vraag wat nepnieuws is door expliciet satire en partijpolitieke informatie hiervan uit te sluiten.

‘Niets doen is geen optie’, stelt de Commissie in haar voorstel over het bestrijden van ‘desinformatie’ dat ze donderdag presenteert. Volgens Brussel ondermijnt nepnieuws de democratie en de samenleving. Acht op de tien jongeren ziet het verschil niet tussen nep- en echt nieuws, blijkt uit EU-onderzoek.

En ik maar denken dat het oneindige gelieg van politici wat vandaag zichtbaar was de democratie ondermijnt. Werkelijk alle leden van alle coalitie-partijen, en als er andere partijen, die nu zo hard liepen te schreeuwen, in die coalitie zitten, dan doen die net zo hard mee. Het héle systeem is rot tot op het bot, en ik ben er van overtuigd dat het niet langer via democratische wegen te genezen valt.

De uitkomst laat zich raden. Ik heb vandaag gegoogeld naar ‘State-Leaders murdered by their own people’, dat levert interessante lijstjes op als je daar een beetje op doorklikt. Ik zou niet graag in hun schoenen staan.

Huxley beschreef naar mijn idee beter wat er gaande is dan Orwell (Huxley gebruikte dan ook veel meer geestverruimende middelen en kunnen we gerust een expert noemen op dat gebied):

WordPress heeft het helaas onmogelijk gemaakt om afbeeldingen in artikelen op te klikken voor groter (kan alleen nog met de header), maar als je Ctrl indrukt en je scroll-wieltje gebruikt …

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.052 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (9607 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden. En tot we die optie hebben trappen we af en toe reageerders van het schavot.

22 Comments on De dictatuur wordt elke dag driester – en pleit voor totaal-indoctrinatie

 1. Frauke de Hond // april 26, 2018 om 07:35 //
 2. Duchesne // april 26, 2018 om 11:07 //

  Als je dagelijks in het bos loopt zie je de details, de Eekhoorn die langs een stam klimt, de half afgevreten paddestoel, het sponsmos dat takjes overwoekerd…..
  Als je een keer in het bos loopt zie je bomen, takken en een zandpad.

  Zo is het ook met politiek, de wereld om je heen en het leven. Pas als je bewust word van wat er echt gebeurd kun je jou plek in het leven vinden, tiot die tijd loop je een keer door het bos. Maar wel heeft iedereen een mening, veel mensen zeggen dat er bomen staan in het bos, de kenner spreekt over het mos of de paddenstoel, onder andere….

  Zo ook met vrijheid, veel mensen maakt het niets uit zolang ze hun natje en droogje maar hebben, zolang RTL maar uitzend of SBS. de leegheid is door de televisie enorm toegenomen, en de computer.
  Dat wat nuttig had kunnen zijn word allemaal gebruikt voor leegheid, voor kortstondig vertier….als dat de invulling van een leven is….dan kun je net zo goed iedere dag 5 keer biden en niets onderzoeken, afvragen of bedenken.
  en dus past de staat de bakens aan want het volk verloopt….

  ik wil iedereen graag het volgende laten lezen, de schrijver heeft 9 nominaties gehad voor de nobelprijs van literatuur…..in het Engels…

  The Race

  Everything you do reverberates throughout a thousand destinies. As you walk, you cut open and create that river bed into which the stream of your descendants shall enter and flow.

  It is not you talking, but innumerable ancestors talking with your mouth. It is not you who desire, but innumerable generations of descendants longing with your heart.
  Your dead do not lie in the ground. They have become birds, trees, air. You sit under their shade, you are nourished by their flesh, you inhale their breathing. They have become ideas and passions, they determine your will and your actions.
  Future generations do not move far from you in an uncertain time. They live, desire, and act in your loins and your heart.
  In this lightning moment when you walk the earth, your first duty, by enlarging your ego, is to live through the endless march, both visible and invisible, of your own being.

  You are not free. Myriad invisible hands hold your hands and direct them. When you rise in anger, a great-grandfather froths at your mouth; when you make love, an ancestral caveman growls with lust; when you sleep, tombs open in your memory till your skull brims with ghosts.

  “Do not die that we may not die,” the dead cry out within you. “We had no time to enjoy the women we desired; be in time, sleep with them! We had no time to turn our thoughts into deeds; turn them into deeds! We had no time to grasp and to crystallize the face of our hope; make it firm!” …
  But you must choose with care whom to hurl down again into the chasms of your blood, and whom you shall permit to mount once more into the light and the earth.

  Enlighten the dark blood of your ancestors, shape their cries into speech, purify their will, widen their narrow, unmerciful brows. This is your second duty.
  For you are not only a slave. As soon as you were born, a new possibility was born with you, a free heartbeat stormed through the great sunless heart of your race.

  Everything you do reverberates throughout a thousand destinies. As you walk, you cut open and create that river bed into which the stream of your descendants shall enter and flow.

  You are not a miserable and momentary body; behind your fleeting mask of clay, a thousand-year-old face lies in ambush. Your passions and your thoughts are older than your heart or brain.

  Your first duty, in completing your service to your race, is to feel within you all your ancestors. Your second duty is to throw light on their onrush and to continue their work. Your third duty is to pass on to your son the great mandate to surpass you.

  …are you coming to the tree?

  Liked by 3 people

 3. Duchesne // april 26, 2018 om 11:21 //

  “Return where you have failed, leave where you have succeeded”

  Like

 4. Tijl Uylenspiegel // april 26, 2018 om 12:13 //

  Tja dat geeft te denken.
  Tijl denkt echter net als Duchesne dat zolang we allemaal nog ons natje en droogje hebben en ons vertier vinden van een grootschalige opstand geen sprake zal zijn.
  We spreken er schande van, een deel der natie windt zich ontzettend op maar dat is allemaal van voorbijgaande aard. Zelfs een simpele demonstratie zit er niet in.
  Het zou een uitgelezen mogelijkheid voor de PVV zijn om opnieuw een manifestatie te organiseren maar het heeft geen zin tot die tijd je adem in te houden……

  Like

 5. ‘Een dag voorafgaand aan de viering van Koningsdag, op donderdag 26 april 2018, vindt de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Dé dag waarop meerdere mensen een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun bijzondere activiteiten voor de maatschappij’……….

  Dus Rutte zal ook wel gehuldigd worden neem ik aan??!
  Liegen, bedriegen en de boel belazeren -en dat jaar na jaar- is tenslotte ook een heel ‘bijzondere activiteit’.
  Weliswaar een niet zo’n positieve,…maar dat is gezien het reglement ook niet een absolute voorwaarde tot het verkrijgen van.

  Like

 6. Manifestaties, van wie dan ook, vallen onder bezigheid therapie.
  Net zo als welke petitie dan ook.
  Het maakt geen ene moer uit of je nou met 10 man/ vrouw of met 100.000 man/ vrouw op het Malieveld gaat staan.
  Het zal werkelijk geen enkele indruk achterlaten, behalve het gevoel van de deelnemers dat ze toch iets geprobeerd hebben.

  Like

 7. Esperanza // april 26, 2018 om 14:12 //

  Over fake news gesproken.

  En gij geleuft da.

  Like

 8. Esperanza // april 26, 2018 om 14:18 //

  By the way, dement zijn ze zeker niet, de chronische leugenaars die ons land besturen.
  Glibberig als palingen prima bij de pinken in emmer snot.

  Like

 9. Esperanza // april 26, 2018 om 14:21 //

  En geestverruimende middelen zijn helegaar niet nodig om de smeerlapperij der boven ons gestelden te doorzien.

  Like

 10. Esperanza // april 26, 2018 om 14:38 //

  Liked by 1 persoon

 11. Esperanza // april 26, 2018 om 14:47 //

  Like

 12. Esperanza // april 26, 2018 om 14:51 //

  Like

 13. Esperanza // april 26, 2018 om 15:04 //

  Like

 14. @Duchesne // april 26, 2018 om 11:07

  Vertaling waard dat stuk ‘The Race’

  Is nog wel een lastige denk ik om het gevoel goed mee te krijgen in een andere taal.

  Like

 15. Duchesne // april 28, 2018 om 09:40 //

  Ik kan het proberen maar duurt even….

  Like

 16. Duchesne // april 28, 2018 om 09:49 //

  ooit afgevraagd waar talent vandaan komt……misschien is dat de erfenis van vele voorouders….mij is veel duidelijk geworden door de famillie oorspronguit te zoeken, over alle vertakkingen….ik tekende vroeger als kind altijd een bepaald soort huis, het was verrassend om een paar jaar gelden het geboortehuis van mijn overgrootvader en opa te zien….exact wat ik altijd tekende, maar ik heb hen nooit gekend…nooit op een paard gezeten, bij de tweede keer met paard alleen de bossen in….verschillende voorouders bij ruiterij van legers….altijd bezig met dingen te maken of te repareren, komt ergens vandaan, net als schrijven, net als politiek begaan zijn….ik ben mijn voorouders verenenigd en ik leer ze steeds beter kennen en accepteren…

  Een aangereden kat mee naar huis nemen om het dier nog een kans te geven….een armer iemand de helft geven van wat mijn zakken bevatten….maar ook bereid een horde veroordeelde politici het touw om de nek te schuiven en het krukje weg te trekken….

  …de som van vele anderen voor mij die in mijn optiek het beste hebben doorgegeven….de wil sociaal te zijn, maar op tijd psychopatisch te kunnen worden…

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s