Nieuw

Open brief aan Jozias van Aartsen

Aan de hr. J. van Aartsen

Geachte hr. als titulair is teveel eer aan een man van uw statuur. U als lid van een elitair groepje met de naam Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, wat een gotspé is, want geef toe uw partij heeft nimmer het belang van het volk behartigd. Onder valse vlag de middenstand voorgelogen maar in feite gewoon elitaire aspiraties in het vaandel hebben. U en uw partijgenoten hebben feitelijk nooit iets om democratie gegeven.

“Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden δῆμος (dèmos), “volk” en κρατειν(kratein), “heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland.

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het toepassen van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent vele aspecten. Zo stelde De Tocqueville dat vrijheid en gelijkheid op gespannen voet met elkaar staan. Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid, maar andersom geldt hetzelfde. Ook waarschuwde hij voor de tirannie van de meerderheid. Niet alleen kunnen minderheden zo in de verdrukking komen en hun toevlucht zoeken in geweld, ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van worden. Zakaria stelt dat in West-Europa de rechtsstaat en de bescherming van vrijheid voorafging aan verkiezingen waarbij het grootste deel van de bevolking is betrokken, waardoor een liberale democratie kon ontstaan. In landen waar deze bescherming ontbreekt, zou de kans groot zijn op een onvrije democratie.

Vraagje, wat heeft uw partij hieraan niet begrepen dat men zich zo misdadig opstelt naar het volk toe, wat mij brengt bij het feitelijke punt van mijn schrijven.

Want kunt U mij vertellen wat een Haagse bestuurder heeft te zoeken in een rode stad, goed eens was het zo. En dan de afgelopen Februaristaking, Ik vraag mij af of U zich eigenlijk wel beseft wat U voorstaat.

Salafisme (ook wel gespeld als Salafiyyah of Selefie) of Athary is een stroming binnen de islam. Het woord is afgeleid van het Arabische woord salaf (ÓáÝ), dat `voorouders`, `voorganger` en `vroegere generatie` betekent. De beweging is geïnspireerd op de eerste generatie moslims uit de begintijd van de islam. De stroming is puriteins in de zin dat zij een vrij strikte naleving van de wetten uit deze periode en van de salaf voor ogen heeft. Deze salafi’s passen die islamitische wetten toe door eerst een geleerde te consulteren die hen leidt naar het juiste begrip door de Koran, de Hadith en de (athaar) toe te passen. Zij verlaten daarbij de paradigma’s van enkele geleerden door de tijd heen zonder isnad (betrouwbare keten van overdracht). Er wordt kritisch gedacht over Taqleed, wat het blind volgen van iemand of een meerderheid betekent. Verder is er discussie of salafi’s vrij zijn van het volgen van de leerscholen of wetsscholen (madhhab). Bijgevoegde link verwijst naar het hele artikel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Salafisme

Maar ook de onderstaande stroming is aanwezig binnen onze landsgrenzen.

Het wahabisme (ook gespeld als wahabbisme of wahhabisme) is een stroming in de islam die Mohammed ibn Abd al-Wahhaab (1703 – 1792) stichtte vanuit de Najd in Saudi-Arabië in de 18e eeuw. De stroming is gestart als zendingsbeweging, de ‘wahabitische zending’ (da’wah al wahhabiya), en wordt sinds de 18e eeuw actief verspreid, eerst op het Arabische schiereiland, maar sinds de jaren 60-70 door de gehele islamitische wereld. Het is sinds de oprichting van Saudi-Arabië de staatsgodsdienst en de geleerden hebben al vanaf Ibn Abd al-Wahhaab een nauwe band, o.a. door onderlinge huwelijken, met de koninklijke familie Al-Saud. De zendingsdrang van de wahabieten heeft enorm geprofiteerd van oliegeld om de verspreiding te bespoedigen.  Bijgevoegde link verwijst naar het hele artikel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wahabisme

Ook Abraham Kuyper (Maassluis29 oktober 1837 – Den Haag8 november 1920) was een Nederlands theoloogpredikantstaatsman en journalist), heeft in zijn tijd al de nodige waarschuwingen opgetekend aangaande de islam. Het is dan ook betreurenswaardig dat men hier geen lering uit heeft getrokken

Samengevat van bovenstaande rijst mij de vraag hoe het kan bestaan dat een islamitische stroming plaats kan nemen in een bestuurlijk orgaan, immers de stellingname is “scheiding tussen kerk en staat” hiervan is aangaande de islamieten in ons land weinig te merken, hebben zij wel begrepen hoe ons bestuurlijk apparaat werkt, of hebben de bestuurders zwaar verzaakt. Welke definitie moeten wij hier in gestand doen, is het een geloof of is het een ideologie, in mijn bescheiden opinie is is het beiden in één daar de islam in islamitische landen de staatsgodsdienst is en zodoende de staat bepaald, hiervan ondervinden wij regelmatig de invloeden van Diyanet ook wel de lange arm van Ankara naar ons land toe.

Diyanet is het Turkse “Presidium voor Godsdienstzaken” (in het Turks: Diyanet İşleri Başkanlığı). Het woord diyanet is afgeleid van het Arabisch en betekent zoveel als “godsdienst”. De Diyanet werd opgericht in 1924 na het afschaffen van het kalifaat en de daarin bestaande functie van Şeyhülislam. De Diyanet wordt niet geleid door een clerus maar door leken. De officiële Turkse islam die door de Diyanet georganiseerd en geleid wordt, is een quasi-exclusieve soennitische islam.

Als instituut valt het Presidium onder het ministerie van Algemene Zaken, en als zodanig onder de Turkse eerste minister. De Diyanet wordt geleid door een algemeen directeur. Sinds 2010 is dat Mehmet Görmez.

Alle imams die via het directoraat worden opgeleid zijn overheidsdienaren. In het jaar 2007 stelde de Diyanet 84.195 mensen te werk, onder wie 60.641 imams, die 79.096 moskeeën bedienden

De Diyanet biedt ook diensten voor de in het buitenland wonende moslims. De imams onder de islamitische Stichting Nederland worden door Diyanet gezonden. Het merendeel van de Turkse moskeeën in Nederland maken hiervan deel uit.  In België vallen sedert 1982 een 62-tal van de meer dan 100 Turkse moskeeën onder de Belçika Türk İslam Diyanet Vakfı (BTİDV).

In 1795 werd in Nederland, toen nog de Bataafse Republiek, door de Fransen de scheiding van kerk en staat ingevoerd. Ook de Nederlandse Staat betaalde compensatie voor de onteigeningen tijdens de Franse Revolutie. Later kwam er een eenmalige afkoopsom door de overheid een eind in 1983, toen de Wet beëindiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk werd ingevoerd.

In Nederland (en België) is het beginsel van de scheiding van kerk en staat inmiddels een fundamenteel uitgangspunt voor de inrichting van de huidige democratische rechtstaat; alle politieke partijen scharen zich achter de scheiding van kerk en staat, ook de confessionele partijen, zoals de SGP.

In Nederland hangt de scheiding samen met het beginsel van gelijke behandeling, het neutraliteitsbeginsel, en de vrijheid van levensbeschouwelijke of godsdienstovertuiging uit artikel 1 en artikel 6 van de Nederlandse Grondwet. Het beginsel als zodanig staat echter niet in de Nederlandse Grondwet, noch in enige andere wettelijke bepaling. In de afgelopen jaren is de maatschappelijke discussie over de verhouding tussen religie en politiek weer opgelaaid. In Nederland kenmerkt de scheiding van kerk en staat zich bijvoorbeeld niet door een scheiding van religie en politiek in tegenstelling tot landen als Frankrijk, India, Turkije, Verenigde Staten, Portugal en Japan. Wel is de consequentie ervan dat de wet het hoogste gezag heeft en religie in feite wordt getolereerd indien en voor zover religie of uitingen van religie niet in strijd zijn met de wet. Dit blijkt duidelijk uit het eerste lid van artikel 6 van de Nederlandse Grondwet: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De godsdienstvrijheid is zodoende altijd beperkt.

Zo ziet U dat landelijk en lokale politiek niet los van elkaar gezien kunnen worden. En nu uitgerekend op deze dag laat U het gebeuren dat de aartsvijanden van zowel de Joden als ons Westerlingen plaats nemen op het jonas daniël meijerplein , om deze herdenking te kunnen bezoedelen.

 

Jonas Daniël Meijer (Arnhem, 15 september 1780 – Amsterdam, 6 december 1834) was de eerste Joodse advocaat in Nederland”

 

Ik kan dus wel stellen dat U niets heeft begrepen van een stad als Amsterdam, een stad door de jaren heen verscheurt en onderverdeeld in velerlei culturen, die men dood leuk de multiculti maatschappij pleegt te noemen. Het feitelijke failliet van mijn stad, een stad die zwaar heeft geleden onder mismanagement, als ik een bedrijf zou hebben en het op deze wijze zou leiden is het een kort leven beschoren. Maar daar hebben de stadsbestuurders iets op gevonden het systematisch uitkleden en knechten van de Amsterdammers, in een tollenaars systeem in elkaar gedraaid met diverse absurditeiten en perversie. Ook het monddood maken van Amsterdammers door de veelheid aan in structuur ondoorzichtige Nederland hatende groepjes royaal te subsidiëren, waaronder het falende deradicaliseringsbeleid. Wat een blamage, en welke subsidie opvretertjes hangen er nog meer aan die geldtiet waar ze feitelijk geen recht op hebben.

Nu kunt U de stelling poneren dat Amsterdam de gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Daar moet Ik U gelijk in geven maar daar zit wel een beperking aan. Gastvrijheid is goed maar de gastvrijheid misbruiken om goede sier te maken is een behoorlijke vergissing.

Want hoe kunt U het laten bestaan dat er gedraald wordt alvorens men ingrijpt bij de verwarde Palestijn die zijn misplaatste woede uit op een Israëlisch restaurant om vervolgens met een uitgestreken smoel te verkondigen dat de wetshandhavers correct hebben gehandeld. Niet alleen in mijn ogen maar die van een groot deel normaal denkende burgers in dit land heeft U daar gefaald, correct ingrijpen had geweest bij aankomst direct de pleger naar de grond werken en afvoeren. Blijkt het ook nog eens iemand te zijn zonder verblijfsvergunning tenminste meneer zat nog in de molen. De correcte wijze was geweest hem direct uit te wijzen en afvoeren naar Palestina daar hij zijn geschonken rechten en vrijheden op grove wijze heeft misbruikt. Maar nee de man liep binnen enkele dagen weer vrij door Amsterdam. Een wederom falen in uw beleidsvoering, wederom geen burgervader die de burgerij veiligheid bood maar zwaar verzaakte.

Wanneer Ik mij in den vreemde verplaats wordt er van mij verwacht mij als gast te gedragen en de regelen van mijn gastland te respecteren en na te volgen, Hiervan zie Ik bij alle vreemde instroom, 2e, 3e en 4e generatie gastarbeiders niets terug, in tegendeel men misbruikt de geboden middelen wenst op generlei wijze onze gebruiken en geschiedenis te respecteren, nee men treed deze met voeten en misbruikt de geboden vrijheden door ons de autochtone bevolking een white guild syndroom op te spelden, of nog erger alle historische namen moeten uit het straatbeeld, men staat zich voor dat wij racistisch zijn terwijl we hier kunnen spreken van omgekeerd racisme. Verdwaalde autochtone lieden die zich maar al te graag identificeren met verdwaasde niet realistische theorieën van nieuwkomers, de meest ridicule bewering die mij ter ore kwam is dat Nederland nooit blank is geweest, waar men dit op staaft is voor mij heden ten dage nog steeds een volslagen raadsel

Wel nu samengevat is het meer geworden dan bedoeld het is niet meer mogelijk om regionale en nationale politiek gescheiden te zien daar ex-bestuurders uit het Haagse steeds vaker de plaats innemen van de burgemeester, dat de lokale politiek wordt bevuild door Haagse invloeden en er een grensvervaging optreed die gemeentelijke zaken tot een ondergeschikt belang maken, men meer bezig is het elkaar moeilijk te maken zo niet de tegenstander te demoniseren, waar is de consensus die men behoort te volgen om te komen tot overeenstemming ten voordele van de burger. Men zegt wel dat de gemeenten meer beslissingsbevoegdheid heeft maar dat is schijn politiek, verklaarde onze min. van BIZA onlangs niet dat nadat zij het referendum gesloopt had er geen politieke vernieuwing mag plaatsvinden binnen de gemeenten.

 

Mvg.

Vincent W. Schoers

Een volgens Karin Hildur (KajsaOllongren (Leiden, 28 mei 1967) domme Nederlander

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 941 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Bolo (2130 Articles)
'Loquendi Libertatem Custodiamus' Laten wij waken over de vrijheid van het spreken

3 Comments on Open brief aan Jozias van Aartsen

 1. Bob Fleumer // maart 3, 2018 om 11:14 //

  Wat een goed stuk echt een parel voor een zwijn!

  Liked by 1 persoon

 2. Die van Aartsen is op de Bilderberg conferentie geweest en heeft daar zijn bevelen gekregen.
  Net als Rutte, Pechtold en Ollogren.
  Nederland moet geïslamiseerd worden dat is het hoofddoel en daar moet alles voor wijken.

  Liked by 1 persoon

 3. Hoe waar, hoe eerlijk en hoe pijnlijk.
  Want als je alle misstanden zo op een rij benoemd ziet schrik je ervan, schrik van zoveel onkunde, zoveel corruptie, zoveel discriminatie naar de originele bevolking.
  Dat alles deed Van Aartsen ook in DEN Haag waar hij blind bleef voor de criminaliteit en heerschappij van de moslims in de no go wijken.
  Zou het angst zijn van V Aartsen? Nee het is hem duidelijk een genoegen.

  Like

1 Trackback / Pingback

 1. VVD: Verraders Partij | toodlessss

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s