Nieuw

Wat zou Jezus doen Gert-jan? Een open brief over de formatie…

Signing the deal

W A T – Z O U – J E Z U S – D O E N- Gert-jan Segers?

Geachte Gert-jan Segers,

Dit keer nu eens geen brieven van Paulus maar een brief van Zeepertje.

De reden van dit schrijven is angst, onbegrip en frustratie. Angst dat de ChristenUnie de partijen CDA, VVD en d66 aan een meerderheidskabinet gaat helpen, onbegrip richting de ChristenUnie voor de stap in dit proces en frustratie dat bij het mogelijk tot stand komen van deze vier-partijen-coalitie er de komende jaren niets gaat veranderen voor wat betreft de meest urgente zaken die op dit moment de samenleving beroeren.

Los van het feit dat je, na eerder door Alexander Pechtold te zijn afgeserveerd, toch weer met deze persoon aan de tafel gaat zitten, wil ik het even met je hebben over wat inhoudelijke punten en de houding van de ChristenUnie daarin. Vooral ook vanuit het gedachtegoed waar de ChristenUnie pretendeert voor te staan in relatie tot enige hedendaagse problematiek.

Het siert je dat je over een eerdere afwijzing heen kunt stappen, iets waar andere personen waaronder Pechtold, Rutte èn Buma niet toe capabel zijn.

Mijn vraag aan jou Gert-Jan, is waarom je als voorman van de ChristenUnie toch in hemelsnaam meewerkt aan een verder verderf met deze mogelijke combi voor een meerderheidscoalitie. Gewoon, recht op de man af ben ik benieuwd naar je antwoord. Het waarom van deze vraag blijft broeden in mij en daarom wil ik deze ontrafelen in mijn gedachtegang hiertoe.

Christelijk denken

Ik wil deze vraag benaderen vanuit jouw eigen gedachtegoed, namelijk het christelijk denken. Van daaruit wil ik je wat zaken voorleggen ter overweging en als waarschuwing. Dit is vanuit een oprecht hart bedoeld en als zodanig moet dit ook geïnterpreteerd worden.

Laat ik voorop stellen dat ik met zowel de islam als het christendom bekend ben en ik dus niet zomaar iets uit de lucht pluk. Nu wil ik hier de nadruk leggen op het christen zijn zoals jij bent Gert-Jan, een volger van Jezus naar wiens ideale voorbeeld je gevormd wil worden even zoals de mohammedaan Mohammed als ideaalbeeld hanteert en hem dient op te volgen in zijn doen en laten.

Jezus

Ik opende mijn schrijven met de titel; “Wat zou Jezus doen?”, en dat is mijn vraag ook aan jou Gert-Jan, een appèl aan je christen zijn.

Zou Jezus gaan samenzitten met iemand die wereldwijd de grondlegger is van het homohuwelijk? Zou Jezus het op een akkoordje gooien met zo’n partij, groep of persoon? Zou Jezus met zo een persoon überhaupt in zee gaan terwijl een dergelijk idee hier is ontsproten? Ik denk dat Jezus het met kracht zou verwerpen. Over de ideeën hieromtrent binnen het christelijk denken zal ik geen teksten neerzetten edoch wel een verwijzing naar NT/Romeinen 1:27 (voor de bijbel-onbekende lezer; Nieuwe Testament/ Boek Romeinen, hoofdstuk 1, vers 27)

Bronnen

Overigens is het volgens de christen doctrine aan ieder mens de eigen en vrije keus om dat te doen wat men wil, God is weliswaar een jaloerse doch geen dwingende God. Hoe anders is het binnen het islamitisch denken alwaar dezelfde afkeuring omtrent homo’s wordt gepredikt echter met het grote verschil dat alle homo’s dood moeten. Daar zijn tal van soenna’s en ayat (surah/vers) voor opgetekend maar om mij alhier even te beperken tot de koran, een verwijzing die op zichzelf staand al voldoende rechtvaardiging voor de islamieten tot steniging van homo’s in zich heeft kun je lezen koran 7:80-84 of 56:17 om er maar een paar te noemen. Overigens zijn er natuurlijk de wereldwijd door moslimgeleerden erkende ahadith als Al-Bukhari en Abu Dawud (bv 4462 en 4448 over homo’s) etc. buiten nog het erkende boek “de Reliance of the traveller”. Al deze geschriften vormen samen met de koran en de sira (biografie Mohammed) de basis van waaruit de “Sharia” werkzaam is. Ik zou me enigszins beperken tot het christelijk denken maar dit leek me handig voor je Gert-Jan om te weten.

Kennis

Nog even voortbordurend op de islam, nu we het er toch over hebben, wil ik je vragen Gert-Jan wat jij werkelijk weet van het mohammedanisme. Wat weet je nu echt van deze boeken? Ik meen eens van je vernomen te hebben dat je een koran in huis hebt… Maar ik vraag me ten zeerste af of je er ooit eens bewust in hebt gelezen. Heb je je er wel eens daadwerkelijk in verdiept? Je hebt een aantal jaren in Egypte gewoond maar kennelijk is een-en-ander niet helemaal tot je doorgedrongen. Pak dat boek nu eens en lees het eens grondig, met name de surah’s 2-5, 8-9, 22, 24, 33, 47-49, 57-66, 98 en 110. Dit zijn de surah’s uit het Medina tijdperk van de islamitische “Jezus” beter bekend als Mohammed.

Liefde
 • Het laatste NOS debat: Geert Wilders (PVV) VS Gert-Jan Segers (CU) Islam

Ok, hoe zouden christenen nu tegen de islam moeten aankijken? In het einddebat met jouw collega Geert Wilders op 14 maart jl. predikte je uitsluitend liefde, onvoorwaardelijke liefde zoals Jezus dat onderwees. Jouw liefde in navolging van Jezus, ook richting de islam. En in zichzelf was jouw uiting van deze gedachte toen begrijpelijk maar het is een soort christelijke taqiyya die je pleegde. Je zegt van iedereen te houden, gelijk Jezus.

Mijn vraag komt dan wederom op; “Wat zou Jezus doen?” Jezus hield ook van alle mensen maarrrr… hij haatte het kwaad, hij haatte wat verkeerd was, hij haatte hypocrisie, hij was altijd eerlijk en recht voor z’n raap. Die Jezus was een toffe gast bij wie elke politieke correctheid ontbrak, hij zei waar het op stond. En dat Gert-Jan, dat liet jij die avond na.

Staan voor je ding

Jezus kon zich heel duidelijk laten gelden zoals bijvoorbeeld beschreven in NT/Mattheüs 21:12 waar Jezus de tempel leeg veegt en de kramen omgooit van de geldwisselaars die van een heilig huis een rovershol hadden gemaakt. Nee Gert-Jan, Jezus maakte een absoluut onderscheid tussen de mens als mens enerzijds en de daden of gedachten van een mens anderzijds. Geert Wilders heeft op zichzelf ook geen hekel aan moslims maar hij haat die islamitische ideologie. Zo terecht, wanneer je je even inleest in bv de koran. Lees in de bijbel ook hoe Jezus in niet mis te verstane bewoordingen de schriftgeleerden en Farizeeërs aanspreekt zoals opgetekend in NT/Mattheüs 23:13-33. In navolging van Jezus zouden ALLE christenen zich aangaande verkeerde zaken kraakhelder uit dienen te spreken. Het is een verplichting in navolging van Jezus. En het spelen van verstoppertje door termen als jihadisme zoals in het debat hierboven is volstrekt verkeerd. Evenzo kreten als extremisme, islamitisch terrorisme of terreur, salafisme, wahabisme enzovoorts… We moeten van één ding spreken en dat is de ISLAM. En alle aanslagen die daar verband mee houden hebben maar één naam en dat is JIHAD.

 • Bill Warner, PhD: Winning with Precise Words: A guide to understanding Islam

Islam versus christendom

Weet Gert-Jan dat de islam volledig haaks staat op het christelijk denken, de islam is de antichrist, de duivel of satan zo je wilt, en dat staat opgetekend in zowel bijbel als koran. Ik zal je hierbij wat voorbeelden van verzen geven uit diverse islamitische geschriften èn uit jouw bijbel zodat je het zelf na kunt lezen.

>>In de bijbel staat opgetekend in NT/Openbaring 17:14

Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar die oorlog verliezen. Het Lam en zijn trouwe volgelingen, die door hem zijn geroepen en uitgekozen, zullen hen overwinnen. Hij is immers de Heer van alle heren en de Koning van alle koningen. Overigens is dit ook terug te vinden in hetzelfde boek 19:16 of bijvoorbeeld in NT/1 Timothëus 6:15.

In ahadith van Al-Bukhari 8:73:224 staat opgetekend

De meest verschrikkelijke naam in de beleving van Allah op de dag van de opstanding, zal die zijn van een man die zichzelf “Malik Al-Amlak” noemt. (Koning der koningen)

>>Een ander voorbeeld in de tekenen des tijds aangaande onthoofding en christenvervolging staat eveneens opgetekend in zowel de koran als de bijbel. De Christus en de antichrist.

Zo is te lezen in de bijbel NT/Openbaring 20:4

Toen zag ik een aantal tronen; degenen die erop zaten, kregen macht om recht te spreken. Ik zag ook de zielen van de mensen, die onthoofd waren om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd. Zij hadden het beest en zijn standbeeld niet aanbeden en het teken op hun voorhoofd of hand geweigerd. Zij werden weer levend en heersten samen met Christus, duizend jaar lang.

Terwijl in koran 47:4 het volgende staat.

Wanneer gij de ongelovigen in oorlog (voor de zaak voor Allah) ontmoet, treft dan hun nek (onthoofd) en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. (Weggelaten zin hier is geabrogeerd door het vers van het zwaard in koran 9:5.) En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal hij zeker niet vruchteloos maken (jihad verzekert het paradijs)

>>Nou, nog eentje dan. De parallellen aangaande beschrijvingen van kwaad en antichrist in christendom-islam zijn echt oneindig. De bijbel voorzegt ook exactheden, voorziene contradicties tov islam en valse profeten gelijk Mohammed.

In koran 3:151 lezen we;

Wij (moslims) zullen angst in de harten van de ongelovigen werpen omdat zij aan Allah metgezellen (bv drie-eenheid of bij de Katholieken de Maria-verering) toevoegen, waarvoor Hij geen gezag heeft nedergezonden heeft. Hun verblijfplaats is de Hel. En het is de slechtste plaats voor de onrechtplegers (overtreders.)

Daarentegen staat in de bijbel NT/Johannes 10:10;

De dief komt alleen om te stelen, te doden en uit te roeien. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.

Haat en geweld

Duidelijk is hier toch wel Gert-Jan, dat genoemde islamitische verzen een enorme dosis haat en geweld in zich bergen. Alles waar Jezus, en jij dus ook, je vanaf keert. Jezus zou de moslims lief hebben maar de islam haten en verre van zich werpen. Waarom jij dan niet? Nogmaals, aangaande de islamstandpunten van de huidige potentiële coalitiepartners is het werkelijk onmogelijk voor je om met deze mensen aan tafel te gaan zitten wanneer je Jezus wilt volgen.

SGP (klik afbeelding voor vergroting)

Hoeveel temeer hebben jullie broeders van de SGP zich niet gedistantieerd. Immers heeft Kees van der Staaij met zijn partij een islam-manifest uitgebracht, heel dapper, heel goed. Het getuigt van ruggengraad en ballen (excusez) door daar zo’n helder standpunt in te nemen in het licht van waar je in geloofd. Nee, je mag zeker niet verder gaan op het nu ingeslagen pad met de besprekingen wanneer je trouw aan Jezus wilt zijn. Je heult met de antichrist, een andere uitleg is er eenvoudigweg niet.

Dan is daar nog het “eindig leven” van vriend Pechtold en kornuiten. Moet ik je dat ook nog uit gaan leggen in het licht van je christen zijn? Denk van niet toch?

Basis

Het oude testament (OT) is natuurlijk feitelijk geabrogeerd door het nieuwe verbond in het nieuwe testament (NT), het is de hedendaagse basis van het christelijk geloof; “Jezus heeft de mens vrijgekocht van zijn zonden door Zijn bloed aan het kruis waarna Hij satan heeft onttroont door opstanding uit de dood.”

Maar evengoed een paar verzen uit het oude testament die enige relevantie herbergen in het kader van de momentele besprekingen…

Jesaja 33:14-15

De zondaren onder mijn volk beven van angst. “Wie van ons”, schreeuwen zij, “kan leven in de nabijheid van dit allesverterende, eeuwige vuur?” Ik zal u vertellen wie hier kan leven: Allen die eerlijk en rechtvaardig zijn; die geen winst willen maken door bedrog, die zich niet laten omkopen, die weigeren te luisteren naar hen (die moorden beramen en die de ogen sluiten voor al het slechte.)

Wat zou Jezus rechtvaardig vinden Gert-Jan? Of zou jouw voorbeeld Jezus luisteren naar lieden die hun ogen sluiten voor het slechte? Met wie wil jij aanzitten Gert-Jan?

Linkse progressie

De Pechtold club heeft natuurlijk een initiërende hand in het genderneutral, de non-binaire mens gedoe gehad zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Wat jou Gert-Jan? Is het een aanwinst of een gruwel in Gods ogen wanneer je het bijbels beziet? Het antwoord laat zich raden me dunkt. En zo zijn al deze uitwassen en geestesziektes die deel uitmaken van linkse hobbies een kwelling voor de maatschappij met maar één doel en dat is de totale vernietiging. Dit alles vindt zijn weg terug naar marxistisch en socialistisch denken, het zal alleen maar erger worden, het einde is nabij! Alles en ieder gelijk, cultureel marxisme, de vernietiging van alle normen en waarden die ons de ontwikkeling en voorspoed hebben gebracht, de vernietiging van het mensdom is aanstaande. Verkeerde zaken? Oordeel zelf Gert-Jan en weet met wie je aan gaat zitten, gelijk Jezus dat zou doen.

Oude testament

In het bijbelboek OT/Spreuken staan ook nogal raadzame dingen over “wijsheid” en “verkeerde zaken”… Laat het eens op je inwerken Gert-Jan!

14:7-8 Laat een zot links liggen, want van hem zijn geen verstandige woorden te verwachten. De wijsheid toont een verstandig mens welke weg hij volgen moet, maar het onverstand van de zot brengt hem en anderen op een dwaalspoor.

29:27 Een oprecht mens verafschuwt een boosdoener; op zijn beurt heeft een boosdoener een afkeer van mensen die eerlijk leven.

4:14-15 Zet geen voet op de weg van de goddelozen, laat het pad van de boosdoeners links liggen. Sla die wegen niet in, maar loop eraan voorbij.

9:6 Keer alles wat slecht is de rug toe en leef, kies voor de weg van de ware wijsheid.

Dan staat er, weliswaar ook in het OT, nog iets over beloften in het kader van “Respect voor God”. Welke belofte heb jij Jezus gedaan Gert-Jan? Is dat verenigbaar met het aanzitten in de setting van nu? OT/Prediker 5: 3-5

Als u met God spreekt en u zweert dat u iets voor Hem zult doen, stel dat dan niet uit; want God heeft een hekel aan ondoordachte beloften. Kom uw belofte aan Hem na. Het is veel beter niet te zeggen dat u iets zult doen, dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen. In dat geval zondigt u met uw mond. Probeer u niet te verdedigen door de boodschapper van God te vertellen dat het allemaal een misverstand was. Dat zou God boos maken; Hij zou dan wel eens een eind kunnen maken aan uw voorspoed in het leven.

Nieuwe testament

Maar goed, dit voorgaande komt allemaal uit het oude testament en zou kunnen worden beschouwd als zijnde geabrogeerd, daarom hier enige nieuw testamentische boodschappen.

NT/1 Corinthiërs 6: 17-18 Maar als u gemeenschap met de Here hebt, bent u één van geest met Hem. Houd u ver van elke vorm van hoererij. Geen andere zonde heeft zó wezenlijk met uw lichaam te maken. Als u met een andere dan uw eigen vrouw gemeenschap hebt, doet u kwaad aan uw lichaam.

Voorgaande vers behoeft enige uitleg. Je zal misschien denken; Wat hebben de hoeren nu met dit verhaal te maken. Hier wordt metaforisch gesproken. En wel over een kerk, een christelijke geloofsgemeenschap. Bijbels gezien is een kerk of gemeente een bruid (die uiteindelijk wordt gehaald) waarbij elk lid een onderdeel van het lichaam is met Jezus als hoofd ervan. Hier wordt dus gesproken over verkeerd handelen of denken door individuele leden hetgeen onverenigbaar is in gemeenschap met God. Vraag is Gert-Jan, wat jij bijbels gezien als verkeerd bestempelt als het gaat om het gedachtegoed van Pechtold; homo, (trans)gender support, eindig leven, islam appeasement om het maar even tot deze zaken te beperken.

Ook in het voor heden-ten-dage geldende nieuwe testament staan richtlijnen te over voor de christenen die Jezus volgen, je kent ze waarschijnlijk wel Gert-Jan;

NT/Efeziërs 5:6-7 Laat u niets wijs maken door hen die proberen zulke zonden (ontucht, losbandigheid, vuiligheid en hebzucht) goed te praten, want God zal mensen die dat soort dingen doen, vreselijk straffen. Ga zelfs niet met zulke mensen om. (zie ook Colossenzen 2:8

NT/1 Thessalonicenzen 5: 21-22 U moet alles wat gezegd en gedaan wordt, op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is, vasthouden. Vermijd alles wat slecht is.

Bovenstaand vers verplicht elke christen om alle dingen te onderzoeken Gert-Jan. En tevens het goede te behouden maar het slechte te verwerpen. In het Engels staat er in de King James version; “Abstain from all appearance of evil.” Is dit niet wat jij zou moeten willen voor het Nederlandse volk Gert-Jan aangaande de antichrist islam? Bijbels gezien mag je dus ook in het licht van dit vers niet in zee gaan met mensen die de islam beschermen en promoten.

NT/Jacobus 2:17 Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof; het is dood en zinloos.

NT/Jacobus 4:4 Bedriegers, weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit gelijk betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, kiest God als zijn vijand.

NT/2 Petrus 3:17 U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen, die van geen wet willen weten. Anders valt u af van de goede plaats waar u nu staat.

Mijn vraag aan jou Gert-Jan is uiteindelijk wat jij in het licht van jouw christelijk geloof verstaat onder verkeerde zaken, wetteloosheid en dwalingen, NT/2 Thessalonicenzen 2:7-12 en hoe jij dat als volgeling van Jezus wilt of kunt verenigen met diezelfde Jezus die van jou verlangt eenparig met hem te worden…

Dit is een waarschuwing “broeder” voor jouw valkuil en ter voorkoming van het nog verder verminken van de toch al zo zieke maatschappij waarin wij leven.

Een oproep aan jou om te komen tot een daad; een terugtrekking uit de besprekingen om zodoende niet jouw medewerking te verlenen aan partijen met verderfelijke ideeën omtrent het vernietigen van onze gemeenschap. Vernietiging door het nog langer tolereren van waanideeën aangaande bv de islam of het verder forceren naar de bevolking van die genderonzin, èn natuurlijk uit jouw liefde voor alle Nederlanders gelijk Jezus. De immigranten-influx heb ik in deze brief trouwens maar even terzijde gelaten. Evenzo de katholieke kerk als onderdeel van de antichrist. Zo ook het CDA… en de d66 organenroof

Om christelijk af te sluiten, een gezegende dag Gert-Jan en ik ben in afwachting van je antwoord. En Jezus ook.

Groet Zeepertje
Also published on Zeepertje.com


Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.214 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Zeepertje (1539 Articles)
When you're scared of jumping, you'll never get anywhere... I'm a Kafir, a crusader against the most evil ideology islam. I have in depth knowledge and that's the reason I resist and reject islam, I will bash and smash it, in every possible way at every possible moment to every possible person. I gather and therefore expose all news on islam or islam-related news on the 2017 initiated site ZEEPERTJE.COM Please join and feel free to react. Fight islam for it's the evil of our time, evil trying to dominate and kill democracy, kill all freedom of speech and freedom of religion... Islam means annihilation of all that is non-islamic, AND the proces of islamization is, together with the promotion of the leftist "progressive" behaviour (like transgender /multiculti /mass-migration /interrace-marriage promotion and therefore destruction of Western (family) values) the blower on the machine called Zionism. The total submission/destruction of the Goyim/Kafir so Human Kind! Just always remember this!

48 Comments on Wat zou Jezus doen Gert-jan? Een open brief over de formatie…

 1. Henk der Niederlànder // augustus 3, 2017 om 23:09 //

  Heel erg goed geschreven zeepertje’ maar even ter verduidelijking, een paar dingen worden hier over het hoofd gezien, waarbij in de eerste plaats wel gesproken mag worden over opportunisme van dhr. Segers.
  En daarbij niet te vergeten het pluche dat een garantie geeft dat na gedane zaken een riante wachtgeldregeling wacht.
  Deze dames en heren christelijken zijn zoals al dikwijls gebleken is het grootste hypocriete tuig wat op de wereld rond loopt.
  Daarom kan Ik je de verzekering geven dat mocht dit schrijven op een of andere manier onder zijn neus komen en hij het zou lezen het heel erg snel in de vuilnisbak terecht komt dan wel in een of andere map met niet te beantwoorden post.

  Like

 2. Gert Jan wil ook belangrijk worden gevonden, dat kabinet met Mark R. en Drs P. en die andere jezus verraaier komt er gewoon,

  Like

 3. Dank en ach ja, we’ll wait and see…

  Like

 4. Ik mag het hopen van niet @Bert

  Like

 5. Tijl Uylenspiegel // augustus 4, 2017 om 00:13 //

  Zo dat is een flinke lap tekst Zeepertje, en dat na een avondje feestelijk vrouwenvoetbal 😀
  Zoals je wellicht weet zie ik mezelf als atheïst dus nee ik zal me niet gaan bemoeien met allerhande Bijbelteksten of verzen daaruit, daar heb ik geen verstand van dat is niet mijn cup of tea. Ik wil het houden bij een van de eerste alinea’s ;
  De reden van dit schrijven is angst, onbegrip en frustratie.”
  Die angst is namelijk volledig ongegrond, de heren zijn nu bezig een akkoord te schrijven waar zij allen achter moeten kunnen staan. Zo’n akkoord is onmogelijk, met name de CU maar ook het CDA staan lijnrecht tegenover D66 en de VVD staat wat die zware punten betreft aan de zijlijn, het interesseert ze geen ene mallemoer. En dat is nou juist zo mooi, ze moeten willen ze de PVV buiten de deur houden tot een akkoord komen, GroenLinks heeft zichzelf gediskwalificeerd en is geen optie meer, dit is de enige coalitie die met een zeer nipte meerderheid zou kunnen regeren.
  Een kind kan bedenken dat partijen die ideologisch zover van elkaar afstaan als de onderhandelende partijen die kunnen met geen mogelijkheid een stevig fundament onder een regeringscoalitie leggen maar zullen dat wel gaan doen. Omdat er geen andere optie meer open staat. En zoals elk gebouw zonder fundament zal het binnen de kortste keren in elkaar zakken, een coalitie waarin zowel D66 als CDA en CU zitten is geen coalitie en dat komt er binnen de kortst mogelijke keren uit, om het maar eens christelijk te zeggen zo’n regering daar rust geen zegen op.
  D66 is de partij van de dood en de christelijke partijen zijn de partijen van het leven. Laurens-Jan Brinkhorst (D66) heeft de grootste dierengenocide uit de geschiedenis op zijn geweten, Pia Dijkstra wil de overheid de zeggenschap over ieders organen geven, Els Borst heeft de euthanasiewetgeving verregaand verruimt. Alle drie hoofdpunten waar CDA en CU precies tegenovergesteld in staan, ze gruwen van D66 maar laten zich door de omstandigheden dwingen. Dat houd geen stand, binnen de kortst mogelijke keren hebben we straks nieuwe verkiezingen.
  Dus Zeepertje wees gerust, dit gaat helemaal goedkomen.

  Liked by 1 persoon

 6. Wel @Tijl, ik mag het hopen. Eigenlijk zouden er nu al gewoon nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden… en die contradicties tussen die partijen… gelukkig tamelijk hopeloos en die basis dat klopt, die zal er nooit op solide wijze bestaan.

  Like

 7. oh en @Tijl, ik kijk nimmer voetbal, (kijk sowieso geen tv) hooguit eens een finale als de signalen onhoudbaar worden 😉

  Like

 8. Tijl Uylenspiegel // augustus 4, 2017 om 00:31 //

  Nou de reden dat je voorlopig maar geen commentaar van Bolo moet verwachten is dat die waarschijnlijk met zijn dames ergens laveloos aan de tap hangt, huize Bolo is nog net geen bolwerk van de eerste hooligans van het vrouwenvoetbal !! Hardcore liefhebbers dus.

  Liked by 2 people

 9. Geen hooligans ?

  Ik heb anders wel eens verhalen gehoord hoe die ‘dames’ zich in het veld gedragen … 😉

  Like

 10. Like

 11. haha, ieder z’n ding hè @Tijl

  Like

 12. Altijd fair begreep ik @Fub?

  Like

 13. Tja @Fub, er zullen er wel meerdere afhaken en de maat nemen? Meer n spiegeltje voor houden…

  Liked by 1 persoon

 14. Ik heb de gehele brief gelezen. En ik vind het mooi; ben er stil van. En (jaha, ik weet wel dat je een zin niet moet beginnen met het woordje ‘en’) ik denk zomaar dat Gert-Jan er ook stil van is en de brief tóch aanleiding kan geven tot de nodige introspectie. Dat zou hem sieren. Ik in elk geval vind het zeer leerzaam en wil Zeepertje bedanken voor de moeite welke deze zich heeft getroost. Ook hoop ik van ganser harte dat Gert-Jan zich eveneens de moeite wil getroosten om dit meer dan voortreffelijk schrijven tot zich te nemen. En ter harte.

  Liked by 2 people

 15. Ja @Greengo, zit idd wel wat werk in, alles voor t goede doel hè…

  Liked by 1 persoon

 16. Ik weet niet hoe precies Jezus de dingen heeft bedoeld inzake homoseksualiteit en wat met hen die geboren zijn als hermafrodiet, waarvan de laatste weleens die X zou kunnen zijn. Ik ken een geboren hermafrodiet die in de kindertijd operationeel tot ‘meisje’ is gemaakt en wat uiteindelijk psychisch leed heeft veroorzaakt bij betrokkene. Deze had liever gebleven zoals het was geboren. Zou Jezus dit verkeerd achten? Ik denk het niet. Ook ken ik iemand die homoseksueel is en tevens trouw aan de partner in liefde. Zou Jezus dit verkeerd achten? Zo ja, dan wil ik daarover best een gesprek met Jezus voeren, aangezien ikzelf in beide cases begrip en waardering kan opbrengen from the heart. Dan nog het item van monogamie waarvan ik zelf veronderstel dat dit A) een keuze vanuit liefde kan zijn en dat is mooi, maar ook een keuze welke is opgelegd en die vind ik minder mooi. Ik ben tevens bekend met de vorm ‘open relatie’ waarin geen sprake is van hoererij en/of lust, maar van liefde die gestalte krijgen kan in eventueel meerdere relaties en ondersteund wordt door opnieuw: liefde. Een mens, of een aantal, is in staat om van meerdere mensen te houden alsook fysiek en waarbij het uitgangspunt is dat men niet van de ander ‘is’, maar van zichzelf en door deze persoonlijke vrijheid eigen keuzes kan en mag maken zonder te worden belemmerd door de/een ander. Hiervoor heb ik ook begrip. Liefde is een fenomeen op zich en ik ben ervan overtuigd dat velen seks verwarren met liefde en liefde verwarren met seks. Ook zijn er velen die in een relatie leven waar geen liefde is, maar waar men bij elkaar blijft omdat dat zo ‘staat geschreven’ en/of omdat de kerk dit oplegt. Dit is in mijn opinie niet gezond tevens niet fair. Heeft Jezus dit werkelijk zo bedoeld? Of had Jezus zo wie zo niets met kerken? Was de kerk niet het orgaan dat huwelijken introduceerde vanuit een patriarchisch systeem om het hieruit voortvloeiend nageslacht vast te leggen tevens mensen ‘te binden’? Zover reikt mijn kennis niet, maar het zijn wel vragen die ik heb. De mensen in kwestie, maar zeer beslist ook de kinderen zijn vaak de dupe van relaties waar geen liefde is, maar welke niet worden doorbroken. Dat zie ik niet als een goede zaak. En dan nog het verhaal van een vrouw, ik dacht, maar weet niet zeker met de naam Lilith die voor Eva werd geschapen, maar werd afgewezen omdat zij ‘geen goede vrouw’ zou zijn. Is iemand hiermee bekend? Dan het verhaal van een zogenaamd matriarchale cultuur waarin het vrouwen waren welke priesteressen waren en de mannen niet onderdrukt, maar tezamen een functionele maatschappij vormden waarin rechtvaardigheid. (??) Mocht ik nog eens in de situatie komen met Jezus te mogen praten, dan hoop ik dat ik tegen die tijd mijn vragen nog heb, aangezien ik merk dat tijdens het ouder worden bepaalde vragen die ik welzeker had, blijken te zijn vervlogen omdat ik er niet meer mee bezig ben. Misschien ook zijn er tegen die tijd geen vragen meer omdat de mens wellicht vervlogen is tot iets spiritueels waarbij woorden en/of gedachten niet langer essentieel. ‘T is allemaal wat …..

  Liked by 1 persoon

 17. Dat tweede deel is dan ook niet voor Gert-Jan bedoeld. 😉

  Liked by 1 persoon

 18. Tja @Greengo, velen zitten met wel haast niet te beantwoorden vragen denk ik. Echter is dit geen platform voor uitgebreide bijbellezingen 😉 Sorry… In geval van een brief aan heer Gert-Jan Segers was er uiteraard geen ontkomen aan om hierop in te haken.

  Like

 19. Helemaal snappeble !!! Many thanks for replying anyway !!

  Liked by 1 persoon

 20. Alleen een gelovige zal een andere gelovige aanspreken op zijn of haar geloof.
  Mossels doen niet anders onderling. Alle gelovige trouwens doen dit.
  Iemand er op wijze/ waarschuwen dat diegene niet de goede stroming volgt, en deze weer op het goed pad probeert te krijgen, door wat hints, raad en tips, meer is dit niet.

  Like

 21. Nooit gedacht dat er nog eens een gelovige stroming zou komen op Fenixx.

  Like

 22. Nou @BertG, alles uit de kast om dit gevaar af te wenden hè maar inderdaad, meestal gaat het over islamitische aangelegenheden, terug te voeren op koran, ahadith etc…

  Like

 23. Dat is al erg genoeg dat het telkens over dat verrotte islam gaat.
  Maar om nou ook nog jezus er bij te gaan halen.
  Waren de argumenten op? Dan maar de hulp van je fantasie vriendje er bij halen.
  Maar om nou het ene sprookje tegenover het andere sprookje te stellen.
  Iets wat je helaas bij Bron ook regelmatig terug ziet komen en wel nooit voorbij zal gaan.
  Geloof, daar had allang een wettelijk verbod op moeten komen, dat zou een hoop ellende schelen.

  Like

 24. Wel @BertG, vrijheid van meningsuiting boven alles en ieder z’n ding. Dan lees je t toch niet of blijf je weg. Tip; #NRC

  Like

 25. Kan je niet zo goed hebben, Zeepertje.
  Als ik een opmerking over je fantasie vriendje maak of zo.
  Vrijheid van meningsuiting boven alles, weet je wel.

  Like

 26. bertG je hebt jezus van southpark nog niet meegemaakt?

  Like

 27. Geen probleem @BertG, jij mag je eigen idee hebben over zaken hoor. Kennelijk raakt t bij jou een gevoelig snaartje gezien je reactie. Succes!

  Like

 28. In Southpark komt ie tenminste nog met redelijke verklaringen aan.
  Daar kan je er nog om lachen, hier nemen ze dat allemaal veel te serieus.

  Like

 29. http://www.ellaster.nl/2017/05/13/dutroux-achtige-vondsten-in-zwolle/
  Tijdens een recente inval in een pand dat in handen is van de Negende Cirkel-sekte, zijn vondsten gedaan die sterk doen denken aan de Marc Dutroux-zaak. Kinderen die waren opgesloten in kooien en stoffelijke resten van slachtoffers, verborgen gehouden in koelcellen en geheime kelderruimtes. Ook elders in Europa deed de ITCCS in samenwerking met de lokale politie een inval en in totaal zijn er 19 mensen gearresteerd en 8 kinderen bevrijd. Vooralsnog wordt er in de mainstream media niets over naar buiten gebracht. Ella Ster sprak met Kevin Annett over deze ontwikkelingen en waarom de media de zaak liever in de doofpot houdt.

  Like

 30. Esperanza // augustus 4, 2017 om 13:48 //

  Ja, laten we Jezus d’r bij halen, dan winnen we de oorlog wel.

  Gouwe ouwe

  Liked by 1 persoon

 31. Esperanza // augustus 4, 2017 om 13:49 //

  ‘Grenzeloze naastenliefde voorbij de houdbaarheidsdatum kan toxisch en zelfs schadelijk zijn. Als je onze diersoort beschouwt als een aangeklede en autorijdende variant van Animal Planet, dan zijn de evangelische kerndeugden zoals opofferen en je vijand liefhebben haast absurd. De antilope en de hyena liggen dubbel van het lachen terwijl het Nijlpaard spottend naar zijn andere wang grijpt.

  “Heb uw naaste lief als uzelf” is natuurlijk een prima tip om de eigen roedel gezellig te houden. Maar Jezus gaat nog een stap verder:

  “Gij hebt gehoord dat er werd gezegd: ‘Gij moet uw naaste liefhebben en uw vijand haten.’ Ik zeg u echter: Blijft uw vijanden liefhebben en blijft bidden voor hen die u vervolgen, opdat gij er blijk van moogt geven zonen te zijn van uw Vader, die in de hemelen is” (Bijbelboek Mattheus)

  Anders gezegd, weg met het idee van een vijand en je wordt op een dag de zoon van God, net als Jezus.’

  http://politiek.tpo.nl/column/evangelie-van-jezus-is-en-blijft-briljante-marketingstrategie/

  Like

 32. Esperanza // augustus 4, 2017 om 13:57 //

  Nog een oudje.
  https://www.volkskrant.nl/recensies/hoe-europa-z-n-zelfvertrouwen-verloor~a371739/

  ‘Wij lijken te zijn vergeten dat Europa sterk is getekend door het christendom en dat het daarmee fundamenteel anders is dan beschavingen die voortkomen uit de islam. De islamitische beschaving kent een schaamtecultuur, het christendom is een schuldcultuur. Wij zijn allen doordrongen van schuldgevoelens, vooral in protestantse landen. Luister naar de Matthäus Passion van Bach. Het koor, dat wil zeggen het volk, zingt: ‘Ik zal worden gestraft voor wat U (d.w.z. Christus) geleden hebt’ en: ‘U bent geen zondaar, zoals wij en onze kinderen.’ Zoals de Ierse dichter Yeats schreef: ‘Kom vestig op mij dat beschuldigende oog, ik dorst naar beschuldiging.’

  Like

 33. Mooi en duidelijk geschreven.

  Zoals ik het gelezen heb wordt het gedachten goed van de islam en het christendom vanuit zowel de Koran als de Bijbel met elkaar vergeleken en voorgelegd aan Dhr Seegers.
  Ook voor niet gelovigen is dit, volgens mijn bescheiden mening, een zeer leerzaam artikel om een aantal verschillen te begrijpen.

  Hartelijk dank Zeepertje voor het schrijven,
  MK

  Liked by 1 persoon

 34. Graag gedaan @MK

  Like

 35. Jezus deed niet zo aan politiek. Scheiding van kerk en staat dus.
  De politiek behoort op te komen voor de mensen binnen onze grenzen.
  “Wereldverbeteraars’ moeten maar gaan werken bij die artsen zonder (morele) grenzen.

  Liked by 1 persoon

 36. We horen of zien weinig meer van die Jezus de laatste tijd,
  Helaas van Mahomet des te meer.

  Liked by 1 persoon

 37. Specifiek in deze situatie: Wat zou Jezus doen?
  Hij zou wellicht de zittende politieke partijen oproepen om het democratisch systeem te respecteren en af te zien van de fascistoïde uitsluiting van de PVV.
  Een cordon sanitair rond de PVV is de democratische disqualificatie van de politiek.
  De poging om te formeren, zonder de PVV, is een zinloze verspilling van overheids geld.
  Diefstal dus!

  Liked by 1 persoon

 38. Echt, ik heb niet de intentie om zout in open wonden te strooien, maar in hoeverre is NASA eigenlijk een betrouwbare organisatie? Zijn ze wel werkelijk op de maan geweest of was daar toch een euvetje met e.o.a. huppelup ‘belt’. Onderzoek alles en behoudt het goede. Na de zwarte band komt tenslotte toch weer de witte.
  Een leukertje om over na te denken en/of nader onderzoek op te (willen) verrichten:

  Like

 39. “We horen of zien weinig meer van die Jezus de laatste tijd,”

  Inderdaad, maar de wereld vertoont steeds meer tekenen, die de profetie in Mattheus 24 bevestigen.
  Het donkerste uur is kort voor de dageraad.
  Het kan nog spannend worden, wanneer Hij terugkeert zoals beloofd.

  Dit keer komt hij echter niet alleen…………….. Hij zal d’r gek zijn, met al die gestoorden die hier op aarde zomaar vrij rondlopen.

  Liked by 1 persoon

 40. Nasa is vergaand leugenachtig, op het genante en beschamende af.

  Like

 41. Precies @Richards; ik heb altijd al geweten dat er meer is tussen hemel en aarde en ben nu in een stadium dat ik het eggies niet meer weet, maar sta overal voor open. Ofwel voor het goede. En ik besef al een tijdje dat de Elite der Illuminati werkt volgens de principes uit oude boeken en geschreven platen waar ik geen kaas van heb gegeten, maar dit is niet omdat zij ‘dom’ zijn. Duivels … dat dan weer wel.

  Liked by 1 persoon

 42. Goedzo@trebor2110 12:01 voor deze bijdrage: laten die duivels verrotte zaken maar naar buiten komen. Het wordt tijd. Media … durft niet. Als men zich er al in zou willen verdiepen c.q. er wetenschap van heeft, die enkeling.

  Like

 43. @Zeepertje
  Mijn complimenten voor een grondige analyse en degelijk verhaal.
  Niets is mooier dan een huichelaar of leugenaar met zijn eigen argumenten klem te zetten of op zijn nummer te zetten. Dat is precies wat er in dit verhaal gebeurt.
  Zoals ook regelmatig aangetoond wordt met verzen uit de koran dat die islam helemaal geen ‘vrede’ betekent zoals islamitische leugenaars regelmatig beweren, zo ook zet je hierbij nu de huichelaar van de CU klem met uitspraken uit zijn eigen bijbel. Diezelfde bijbel waar die huichelaar Segers van beweert dat hij volgens die bijbel leeft.
  Laat Segers volgens de verzen van Jacobus maar eens aantonen dat hij zijn eigen bijbel serieus neemt en alleen om die reden al meteen stoppen met die formatiegesprekken.

  Like

 44. @Greengo // augustus 4, 2017 om 15:23 //
  Sorry Greengo, maar dat youtube filmpje is een BS-verhaal. In dit geval heeft Nasa gewoon gelijk.
  Waar het misgaat is dat de maker van het filmpje er vanuit gaat dat de maan stil staat. Dat is een vergissing, de maan beweegt zodanig snel dat als de aarde stil zou staan dat de schaduw van de maan met zo’n 779 meters per seconde zich over de aardkloot zou verplaatsen van west naar oost als die schaduw over de evenaar zou gaan. De aarde verplaatst zichzelf op diezelfde evenaar gemeten van west naar oost met een snelheid van ongeveer 463 meters per seconde. De persoon die op de aarde staat probeert dus de schaduw bij te houden maar de maan wint. Het verschil is zo’n 316 meters per seconde van west naar oost. Dat is 1136 kilometer per uur, nog onder de geluidsnelheid van 1236 kilometer per uur. Vandaar dat Nasa ook vliegtuigen nodig heeft om de schaduw te kunnen bijhouden. Nu liggen de staten van de VS niet op de evenaar dus de snelheid waarmee het aardoppervlak draait is kleiner, dus moeten die vliegtuigen nog een stuk harder vliegen om de schaduw te kunnen bijhouden. Op de breedtegraden van de VS (tussen 30 en 40) zal zo’n vliegtuig minstens zo’n 63 meter per seconde, dat is 227 kilometer per uur harder moeten vliegen. Dat is zodanig hard dat ze door de geluidsbarrière gaan. Vandaar dat er in meerdere filmpjes ook wordt gesproken over knallen die gaan komen tijdens de zonsverduistering.

  Zie ook een filmpje
  NIBIRU CHANNEL – THE TOTAL SOLAR ECLIPSE AUGUST 21st, 2017

  Liked by 1 persoon

 45. Da’s het doel @Ron om die gesprekken te staken, nieuwe verkiezingen of een instabiel minderheidskabinet dat snel wankelt zodat ook dan snel nieuwe verkiezingen het resultaat zullen zijn…

  Like

 46. tinekevanschagen // december 26, 2017 om 22:07 //

  @Zeepertje
  Complimenten voor dit goed uiteengezette,goed onderbouwde verhaal!
  Tineke

  Liked by 1 persoon

 47. @tinekevanschagen
  Ja, ging wat tijd inzitten voor feiten en concreetheid, jammerlijk (maar wel volgens verwachting) nimmer respons gekregen van de man…

  Like

1 Trackback / Pingback

 1. Wat zou Jezus doen? | Vrije Burger / Free Citizen

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s