Nieuw

Kiezen voor de dood, het is verdiend

“Onvoorstelbaar dom volk”, zegt Zeepertje . . .

Ja, meer dan tachtig procent van de Nederlandse kiezer is onvoorstelbaar dom. Dom vanuit een arrogantie, dom vanuit een bewust gekozen wegkijken of dom vanuit een eigenwijsheid. Dom, daar waar het gaat om de islam met zijn wurggreep op het Westen. De meerderheid van de kiezers verdient niet beter dan te sterven. Deze kiezers hebben er zelf om gevraagd afgemaakt te worden door de islamitische honden die zich hier in onze Westerse maatschappij hebben gevestigd. Wederom heeft goedmens zich in meerderheid uitgesproken meer tolerantie te hebben voor de intolerante mohammedanen. Nog immer is er kennelijk geen grens overschreden ondanks de voortdurende agressie met gepaard gaande aanslagen door islamitische terreur overal rondom ons.

Eerst zal er binnen onze landsgrenzen een slachting plaats moeten vinden alvorens deze goedmens in shock wakker wordt. Ook voortekenen van uitzinnige Turken met grijze wolf gebaren die als bezetenen tekeer gaan en vernielingen aanrichten schudt die meerderheid niet wakker. Ook zoals de Turkse hond Erdogan zijn gif over ons uitspuugt, is geen maat voor een keuze om de islam in te dammen. Elke dag, sinds kopvod Kaya de grens over is gezet, worden we besmeurd met grove beledigingen. En wanneer reactie hierop wordt gevraagd aan de Turkse gemeenschap? Men is bang zich uit te spreken of om ook maar in beeld te komen. Ook wanneer Asscher met islamitische organen een bijeenkomst heeft op het ministerie onlangs, komt er geen eenduidig statement naar buiten door de verschillende organen. Alleen de koerden spraken zich uit tegen Erdogan. Wellicht heeft u de jankmoslim gezien in het journaal van 12 maart die vond dat de politie te hard had opgetreden, dat Nederland het zover niet had hoeven laten komen en dat de manier waarop de Turkse ministers zijn behandeld niet kan. Meer dan tachtig procent van de kiezers vindt het dus prima zich zo te laten vernederen met dergelijke uitspraken.

Nederland is verworden tot een land vol verwijfde mietjes. Ach, en zo’n Rutte? Die kopvod weigeren was alléén maar een tactische verkiezingsstrategie waar ruim tachtig procent van de kiezers is ingetrapt. Als zo’n Rutte echt daadkrachtig had willen overkomen, dan had hij daags na het schuimbekken van Erdogan, de liegende Turkse ambassadeur met z’n gevolg aan Taqiyya-soldaten de grens over moeten flikkeren. Klaar, afhakken die Turkse arm. Over de Marokkaanse islamieten uit het recente verleden zal ik hier verder maar zwijgen. Ook het feit dat er nu een paar honderdduizend kiezers moslims gestemd hebben op een geïnfiltreerde moslimpartij met jihadisten geeft te denken. Wij laten ons van binnenuit vernietigen door dit toe te staan. Er is namelijk nooit een grens bij islamieten. Die grens moeten wij zelf keihard stellen. Nu zweept zo’n Erdogan de mohammedanen in het Westen weer op tot een religieuze oorlog, een heilige oorlog oftewel jihad. Maar ja, tachtig procent van de kiezers heeft geen flauw benul wat dat betekent…

U vindt voorgaande overdreven? Misschien denkt u wel dat ik een racist ben? Soit, ik zit er niet mee en werp het ver van mij. Zolang ik binnen de islam verachte aap, minder dan vee en het slechtste der schepselen genoemd wordt, ga ik graag elke discussie aan. Maar ik wil u even iets uitleggen en voorhouden zoals de islamiet u bekijkt, zoals deze over u denkt en wat uw bestemming zal zijn. Zonder u een hele Koran-lezing te geven, leg ik u een paar verzen voor. Deze heilige teksten worden in elke moskee in Nederland onderwezen aan elke moslim. Ze zijn dwingend en elke islamiet dient zich daaraan te houden en ernaar te leven omdat het van Allah komt. Aan u om de verbanden te zien met talloze situaties heden ten dage. Kijkt u weg of weigert u het te geloven? Dan bent u, naar alle waarschijnlijkheid behorend tot de tachtig procent, vreselijk dom en u verdient dan ook niet beter om te sterven door de opkomende islamitische terreur die géén grenzen kent zoals te zien is bij de vervolging en het vermoorden van christenen in islamitische landen.

De Koran is perfect en verlichting ondenkbaar;

18:2 Alle lof zij Allah, Degene Die aan zijn dienaar het Boek heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt.

4:82 Denken zij dan niet na over de Koran? En wanneer (die) niet van bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden.

6:34 En er is niemand die de Woorden van Allah kan veranderen…

Niet selectief winkelen in de Koran;

2:85 Geloven jullie in een gedeelte van de Schrift en in een ander gedeelte niet? Er is geen beloning voor wie van jullie zo handelen, maar vernedering in het aardse leven en op de Dag der Opstanding zullen zij worden teruggevoerd tot de zwaarste bestraffing. En Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

Alléén islam is geoorloofd, géén andere godsdiensten;

3:85 En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden…

Gehoorzaam alléén Allah en z’n wetten;

2:165 En er zijn er onder de mensen die naast Allah deelgenoten toekennen…

3:64 …dat wij niemand dan Allah dienen en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen…

4:69 En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de Profeten en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten die Allah begunstigd heeft. Zij zijn de beste metgezellen!

24:52 En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt en bang voor Allah is en Hem vreest: zij zijn degenen die de overwinnaars zijn.

24:63 Waarlijk, Allah kent degenen onder jullie die in het geheim wegsluipen. Laten degenen die zijn bevel ongehoorzaam zijn opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestrafring hen treft.

8:24 O jullie! die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft…

4:14 En hij die Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is en Zijn bepalingen overtreedt, Hij (Allah) zal hem de Hel binnenleiden. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En voor hem is er een vernederende bestraffing.

Mohammed is het perfecte rolmodel;

33:21 Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een prachtig voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.

3:31 Zeg: Als jullie van Allah houden, volg mij (Mohammed) dan..

Dwang tot Jihad voor elke moslim;

2:216 De strijd is jullie verplicht, terwijl jullie er een afkeer van hebben. Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten

2:193 En bestrijdt hen tot er geen Fitnah (meer) is en de godsdienst alleen aan Allah behoort, maar indien zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap, behalve tegen de onrechtplegers.

4:74 En wie strijdt voor de zaak van Allah, of hij gedood wordt of overwint: Wij zullen hem daarna een geweldige beloning geven.

4:76 Degenen die geloven vechten voor de zaak van Allah en degenen die ongelovig zijn vechten voor de zaak van de boze. Vecht dus tegen de helper van de Satan. Voorwaar, de listen van de Satan zijn zwak.

4:95 En Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.

4:104 En versaagt niet in de vervolging van het (ongelovige) volk.

9:5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

9:29 Bestrijd diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

9:39 Als gij niet voortgaat te vechten zal Hij u met een pijnlijke straf straffen en zal Hij een ander volk in uw plaats stellen en gij zult Hem in het geheel niet deren. Allah heeft macht over alle dingen.

47:4 Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.

Bejegening van de niet-moslims;

8:22 Voorwaar, de slechtste schepselen bij Allah zijn de doven en de stommen (van hart): degenen die niet begrijpen.

3:110 Gij (moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt ;gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. En als de Lieden van de Schrift (Joden) zouden geloven, zou dat beter voor hen zijn. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders.

3:141 Opdat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen vernietigen.

5:33 De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

98:6 Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

Vrienden met ongelovigen (niet-moslims);

3:118 O jullie die geloven, neemt geen boezemvrienden van buiten jullie kring; zij zullen jullie voortdurend schade berokkenen, zij wensen slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk geworden door wat er uit hun monden voorkomt, wat hun harten verbergen is nog erger. Wij hebben de Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, als jullie begrijpen

3:149 O jullie die geloven, wanneer jullie degenen die niet geloven gehoorzamen, zullen zij jullie doen omkeren (op het goede pad) en jullie zullen dan als verliezers omkeren.

Dit is zomaar een willekeurige greep uit de Koran en zeker géén uitputtend overzicht. Ook de Soenna bestaande uit Sira en Hadith is buiten beschouwing gelaten. Integratie, assimilatie of aanpassing is een utopie zoals u begrijpt.

En voorlopig, volgens het meest negatieve scenario, zitten we met vier jaar politiek correcte wegkijkende elite op een weg die de islam behaagt. Verdiep u in de historie van het islamgeweld in al die 59 islamitische landen. Hoe cultuur, eigenheid en vrijheden zijn weggevaagd. En dit soort lieden die het islam barbarisme aanhangen, zullen met wederom duizenden ons land overspoelen in de komende vier jaar. Zeldzaam, zo’n dwaas volk dat zichzelf vernietigt door stupide keuzes zonder kennis van zaken.

groet Zeepertje

Also published on Zeepertje.com


Doe mee met 8.346 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Zeepertje (1458 Articles)
When you're scared of jumping, you'll never get anywhere... I'm a Kafir, a crusader against the most evil ideology islam. I have in depth knowledge and that's the reason I resist and reject islam, I will bash and smash it, in every possible way at every possible moment to every possible person. I gather and therefore expose all news on islam or islam-related news on the 2017 initiated site ZEEPERTJE.COM Please join and feel free to react. Fight islam for it's the evil of our time, evil trying to dominate and kill democracy, kill all freedom of speech and freedom of religion... Islam means annihilation of all that is non-islamic, just always remember this!

14 Comments on Kiezen voor de dood, het is verdiend

 1. Freduardo // maart 17, 2017 om 22:41 //

  Voor iedereen, maar dan ook voor iedereen, ook op alle scholen, zou de onderstaande video van Bill Warner moeten worden vertoond.

  Zodat niemand ooit nog kan zeggen dat we het niet wisten.
  We wisten het wèl maar we waren te laf om het aan te zien.
  We keken liever de andere kant op.
  En daardoor zijn we allemaal verantwoordelijk voor onze eigen ondergang.
  Een onvermijdelijke en zeer bloederige ondergang die rap naderbij komt.
  Tenzij…….nee, die hoop is al een tijdje bij mij vervlogen.
  Helaas.

  Liked by 2 people

 2. skeeter // maart 17, 2017 om 23:11 //

  Zullen we maar gewoon zeggen dat er nog 80% NSBers rondlopen.

  Liked by 1 persoon

 3. Tijl Uylenspiegel // maart 17, 2017 om 23:31 //

  Ook economisch gaat het nog niet goed, dat meisje kan niet eens een passend shirtje kopen!

  Liked by 1 persoon

 4. Erdogan heeft de sluier van geheimzinnigheid opgeheven en de verborgen agenda geopenbaard. Vermenigvuldigen tot je er bij neer valt zodat je de oorspronkelijke bevolking kan onderwerpen. Gebeurde dat in Duitsland anno 1940-1945 ook niet met de fok programma’s. Kweken van een bepaald volk zodat je soldaten kan leveren en in de meerderheid blijft in eigen land en meerderheid wordt in de onderworpen landen.
  Hij wilt ook vluchtelingen op Europa los laten. Dus voor elke vluchteling die hij stuurt een Turk terug sturen. Zijn we er snel van verlost. Alleen de echte NederTurken mogen blijven.

  Liked by 1 persoon

 5. Tijl Uylenspiegel // maart 17, 2017 om 23:46 //

  En dan maar even inhoudelijk, mij valt altijd op dat bij andere religies mensen geloven in alleen de islamieten onderwerpen zich aan. Daar zit een fors verschil tussen.
  Mij schieten dan twee citaten te binnen;
  I) Waar recht is verworden tot onrecht, daar is volksverzet niet alleen het recht maar zelfs de morele plicht van elk rechtgeaard burger.
  II) Religie heeft mensen er echt van overtuigd dat er een onzichtbare man is,
  die hoog in de hemel woont, en toekijkt bij alles wat je doet,elk moment van de dag.
  En die onzichtbare man heeft een speciale lijst van 10 dingen , en die mag je van hem niet doen.
  En als je één van die dingen tóch doet, dan heeft hij een speciale plek, vol vuur en rook en brandende dingen en pijn en angst,
  En daar stuurt hij je dan heen, om daar te gaan leven, te branden , te lijden en te stikken en te gillen en te huilen tot het einde der tijden…
  Maar hij houdt van je…..!!!
  (George Carlin)

  Like

 6. Ach, ieder z’n ding, zolang ik niet het lijdend voorwerp van dat ding wordtof ben, en dat is het probleem met die achterlijke ideologie hè…

  Like

 7. Greengo // maart 18, 2017 om 00:07 //

  Liked by 1 persoon

 8. Liked by 1 persoon

 9. Horatius // maart 18, 2017 om 13:20 //

  Winston Churchill heeft gedurende de jaren 30 van de vorige eeuw bij herhaling gewaarschuwd voor het grote gevaar van de expansiedrift van het Nazisme.

  Een totalitaire ideologie met een sinistere haat tegen de Joden, voor hun een probleem dat op termijn wel opgelost zou worden. De Jodenvervolging nam in die tijd al verschrikkelijke vormen aan in Duitsland maar al die voortekenen, waaronder de Herbewapening en de Zuiveringen werden niet of nauwelijks serieus genomen. De dialoog en het regelmatig doen van concessies waren toen het middel om de zaak beheersbaar te maken.

  De rampzalige gevolgen van deze wegkijkpolitiek mogen bekend zijn, maar er is helaas niets van geleerd, want exact hetzelfde scenario zien we nu vlak voor onze ogen weer gebeuren.

  Sinds 9-11 is er feitelijk een Derde Wereldoorlog uitgebroken tussen de radicale Islam en de Westerse samenleving. De huidige wereldoorlog wordt niet uitgevochten in de loopgraven of in de lucht gelijk de vorige wereldwijde conflicten, maar wordt nu gedomineerd door het regelmatig plegen van terreuraanslagen en het bewust creëren van gigantische vluchtelingenstromen van voornamelijk moslimsignatuur naar Europa via de bloedige conflicten in het Midden-Oosten waar o.a. ook de onderlinge geschillen binnen de Islam aan ten grondslag liggen.

  Interne conflicten die op termijn ook hier in West-Europa ongetwijfeld zullen worden uitgevochten als hier de moslimpopulatie een bepaald niveau heeft bereikt.

  Dictator Erdogan heeft nu weliswaar officieus, maar voor een goed verstaander klip en klaar de oorlog verklaard aan Europa door de oproep aan zijn discipelen om minimaal 5 kinderen te verwekken op Europees grondgebied om t.z.t. of via de stembus of via de wapens hier de macht over te kunnen nemen.

  En gelijk zijn voorbeeld Adolf Hitler werkt zijn politiek van chantage en intimidatie perfect, de z.g. vluchtelingendeal met Turkije werkt alleen maar dankzij de opgeworpen versperringen op de Balkan-route. Met dank aan Orbán die op dit cruciale punt wél een echte voorbeeldfunctie heeft voor de rest van Europa i.p.v. Rutte die nog steeds een voorstander is van een z.g. open dialoog.

  Een dialoog die volledig in de kaart zal spelen van de IS en de Moslimbroederschap die druk doende zijn met het aanleggen van gigantische wapenarsenalen in Spanje en waarschijnlijk ook in Italië, om hier op het juiste moment de wapens op te kunnen nemen als hun rol is uitgespeeld in Syrië en Irak.

  De politieke omwenteling in ons land is uitgebleven vanwege een aantal redenen, waaronder de onderschatting van het moslimgevaar de belangrijkste zal zijn.
  Zoals de zaken nu staan zal die omwenteling ook niet gaan plaatsvinden in Frankrijk en Duitsland.

  in 1936 hield Nazi-Duitsland zich ook opvallend koest vanwege de Olympische Spelen. Nu in 2017 zal de radicale Islam zich i.v.m. de nog komende belangrijke verkiezingen vermoedelijk ook onthouden van het plegen van grootschalige terreuraanslagen.

  Wij worden dus in slaap gesust:
  Het valt allemaal wel mee, zelfs DENK zweert volgende week toch trouw aan onze Grondwet en die Erdogan is ver van ons bed. (dat deed de NSB ook en die Hitler maakte maar mooi een einde aan de werkloosheid).

  De Linkse Goedmens zal eens wakker schrikken als onze straten worden bevolkt door horden Turkse moslims die met rollende ogen en zwaaiend met rode vlaggen hun recht op autonomie zullen opeisen. In het kader van de politieke correctheid zullen ze dan graag aan die eis voldoen, anders dreigt namelijk het hakblok.

  Hopelijk zullen er voor die tijd nog Verkiezingen plaatsvinden om het een en ander te kunnen corrigeren, maar anders worden we geconfronteerd met een burgeroorlog waarbij we wel eens het onderspit kunnen gaan delven. Want wij beschikken helaas niet over dergelijke gigantische wapenarsenalen zoals die recentelijk in Spanje werden ontdekt.

  Dan is onze allerlaatste hoop toch gevestigd op ons leger (Kobus Kuch) de politie (Bromsnor) en niet te vergeten ons Koningshuis.
  (voor zover niet vertrokken met onbekende bestemming om ‘de strijd elders voort te zetten’).

  Like

 10. Wanneer gaan Europeanen eens meer kinderen krijgen? Of liever toch alleen maar werken voor wat waardeloos papier?

  Like

 11. Inderdaad, de goedmens is op de korte termijn een enorm gevaar. Wanneer zij ontwaken is het wellicht te laat…

  Like

 12. Het milieu nivelleert de mensheid vanzelf, wat is er mis met minder mensen en dus minder van alles wat ermee verband houdt? Meer werkenden nodig om pensioenen voor de vergrijzing op peil te houden? Waanzin, nadien namelijk weer meer mensen nodig omdat het vergrijzingsdrama per generatie alleen maar toeneemt…

  Like

 13. Greengo // maart 22, 2017 om 18:45 //

  Liked by 1 persoon

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: