Copyright

Auteursrecht

Deze website valt onder auteursrechtelijke bescherming zoals vastgelegd in de Auteurswet. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de redactie van Fenixx.org is verveelvoudiging van deze website (of onderdelen ervan) niet toegestaan. Deze toestemming kunt u aanvragen door middel van het sturen van een mail naar de hoofdredacteur – Fenixx.org@gmail.com – .

Bij zonder toestemming publiceren van artikelen van Fenixx.org of gedeelten daarvan wordt aan de dader een schikkingsbedrag van ten minste € 1000,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Tevens zal de afhandeling worden overgedragen aan onze jurist en ons incassobureau.

Posts die zijn geplaatst op Fenixx.org zijn onderworpen aan de wet- en regelgeving inzake copyright. Een kort uittreksel uit een Fenixx-post dat niet meer dan 75 woorden bedraagt mag worden geciteerd, onder de voorwaarde dat een link wordt geplaatst naar het oorspronkelijke document op Fenixx.org en de naam van de auteur duidelijk is aangegeven. De indruk mag niet worden gewekt dat het gereblogde artikel is geschreven voor de rebloggende website.

Foto’s die worden gebruikt als titelfoto bij op de website geplaatste artikelen zijn – voor zover wij met de uiterste zorgvuldigheid hebben nagegaan – onder een Creative Commons-licentie vrijgegeven voor niet-commercieel hergebruik inclusief aanpassing met bronvermelding. Verder worden ook zonder bronvermelding vrij te gebruiken en te modificeren afbeeldingen weergegeven onder een CC0-licentie en afbeeldingen die zijn gelabeld met de GNU Free Documentation License (GFDL). De op de titelfoto rustende rechten worden indien dat wettelijk vereist is weergegeven onder de foto of aan het begin van het bijbehorende artikel.

Indien een titelfoto naar uw mening niet is vrijgegeven voor Creative Commons of publicatie daarvan mogelijk toch op enigerlei wijze in strijd is met de wet- en regelgeving inzake copyright, dan verzoeken wij u dat ons mee te delen. Wij zullen in dat geval – bij een terechte klacht – de betreffende foto terstond verwijderen.

Bij in de tekst geplaatste foto’s wordt uitgegaan van het wettelijk citaatrecht ex. art. 15a Auteurswet. In die gevallen wordt in ieder geval de naam van de rechthebbende vermeld, indien zulks rechtens is vereist.

Video’s van Fenixx vallen onder het copyright van Fenixx. Zij mogen niet worden weergegeven of embedded op andere websites, uitgezonderd het bronbestand op Vimeo.com.

Back to top button